LEGE nr. 45 din 8 martie 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 51 din 25 august 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 31 august 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) organizează, coordonează și controlează realizarea măsurilor de protecție specială a persoanelor cu handicap și a strategiei naționale în domeniul respectiv;2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:a) președinte, medic specialist în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă sau medicină generală și absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durata de cel puțin un an;3. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Autoritatea, consiliile locale, consiliile județene și prefecturile au obligația de a asigura condiții corespunzătoare de desfășurare a activităților inspectorilor județeni, astfel încât să se evite aglomerațiile, tratamentul nedemn și întârzierea rezolvării cererilor cetățenilor.4. La articolul I punctul 8, articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 7 autoturisme pentru activități curente, activități de inspecție și control. Consumul lunar normat de carburanți pentru fiecare autoturism se stabilește potrivit dispozițiilor legale în vigoare.5. Articolul IV se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 martie 2006.Nr. 45.-------