ORDIN nr. 95 din 7 februarie 2006privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 22 februarie 2006  Având în vedere:- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005;- Ordonanţa Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 518/2001 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 7/2004 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 134/2004 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 46/2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 595/2005 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică după cum urmează:1. Anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3 şi 4 la norme se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.2. După anexa nr. 1.4 se introduce anexa nr. 1.4.1 la norme, prevăzută în anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexa nr. 1.3 la norme se completează de către direcţiile teritoriale de muncă, solidaritate socială şi familie, pentru persoanele care beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările ulterioare, şi de către unităţile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, plătitoare ale acestei indemnizaţii, pentru asiguraţii sistemului public de pensii, în temeiul aceluiaşi act normativ. Anexa nr. 1.3 la norme se depune, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-au achitat indemnizaţiile pentru creşterea copilului, la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are sediul instituţia plătitoare.  +  Articolul IIIÎn vederea înregistrării în sistemul public de pensii a stagiului de cotizare realizat în perioada concediilor de asigurări sociale de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, precum şi de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale, casele de asigurări de sănătate vor completa anexele nr. 1.1 şi 1.2 la norme. Acestea se depun, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale, la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are sediul casa de asigurări de sănătate plătitoare.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 7 februarie 2006.Nr. 95.  +  Anexa 1  +  Anexa 2  +  Anexa 3  +  Anexa 4(Anexa nr. 1.4 la norme)------------------------Modalităţi de transmitere pe caleelectronică a Declaratiilor privind evidenta nominala aasiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurarilor socialeCondiţii generaleDeclaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurarilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.Declaratiile în format electronic se depun odata cu declaratiile nominale pe suport de hartie (ANEXA 1.1, ANEXA 1.2 listate la calculator, semnate şi stampilate), la Casa Teritoriala de Pensii pe raza careia se afla sediul sau domiciliul angajatorului.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicDeclaratiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile urmatoare:- denumire fisier;- Codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.Suportul magnetic va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT, (înregistrări de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaratie, care va avea în mod obligatoriu urmatoarele denumiri şi continut:A11.DBF sau A11.TXT - (ANEXA 1.1) contine datele aferente asiguratilorA12.DBF sau A12.TXT - (ANEXA 1.2) contine datele totalizatoare ale fisierului A11.DBF sau A11.TXTOrdinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completeaza sau nu şi sunt de lungime fixa.În descrierea de mai jos "Tip camp" are urmatoarea semnificaţie:N - numeric, aliniat la dreaptaC - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fără:.......(semne diacritice).În situaţia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea campurilor date în structurile de fisier.Descrierea organizarii înregistrărilor din fisiere:Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (ANEXA 1.1) contine cate o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are urmatoarea structura:
             
      Denumire câmpTip câmpLung.Explicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia
    Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice
    Cod judeţ din Nr. de înmatriculare în Registrul comerţuluiRJC3Conţine primele trei caractere din numărul de înmatriculare în registrul Comerţului al angajatorului
    Nr. de înregistrare din Registrul ComerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC)
    Anul din Nr. de înmatriculare în Registrul comerţuluiRAN4Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în registrul Comerţului al angajatorului
    Nume şi prenume asiguratNUMEC29Conţine numele şi prenumele asiguratului
    Cod asiguratCNPN13Conţine codul numeric personal al asiguratului
    Contract individual deCMN1Se completează cu:
    muncă       1 pentru asiguraţii cu contract de muncă cu normă întreagă;
            Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
            2 pentru raportarea efectuată de Casele de sănătate pentru asiguraţii beneficiari O.U.G. nr. 158/2005 - art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) şi (2);
            0 în rest.
    Contract individual deCV*)N1Se completează cu:
    muncă cu timp parţial       1 pentru codificări anterioare;
            2 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;
            3 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;
            4 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;
            5 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;
            6 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;
            7 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;
            0 în rest.
    *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.
    PensionarPEN1Se completează cu:
            1 pentru codificări anterioare;
            2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;
            3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;
            4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;
            5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;
            6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;
            7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;
            8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă;
            0 în rest.
    ŞomerSOMN1Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu:
            1 pentru beneficiarii de ajutor de şomaj;
            2 pentru beneficiarii de alocaţie de sprijin;
            3 pentru beneficiarii de plăţi compensatorii;
            4 pentru alte beneficii suportate din fondul de şomaj, potrivit legii;
            0 în rest.
    Total zileTT**)N2Conţine suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005, de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002 şi respectiv, de prestaţii de asigurări sociale conform Legiinr. 19/2000, în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 01.01.2006, cu respectarea termenului general de prescripţie (3 ani). De asemenea, se includ şi zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale. Total zile nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003 (Codulmuncii)
    Zile lucrate în condiţii normaleNN**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă
    Zile lucrate în condiţii deosebiteDD**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă
    Zile lucrate în condiţii specialeSS**)N2Conţine număr zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă
    Total zile indemnizaţii în condiţii normalePPN2Conţine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de O.U.G. 158/2005, de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002 şi respectiv, de prestaţii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1.01.2006, cu respectarea termenului general de prescripţie (3 ani).
            (număr total zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate)
    **) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează număr total de zile lucrate indiferent de număr de ore prevăzute în contractul de muncă cu timp parţial. În perioada 01.03.2003-30.06.2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial.
    Total venit realizat de asiguratTVN10Conţine venitul total realizat de asigurat
    Venit realizat de asigurat în condiţii normaleTVNN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii normale de muncă
    Venit realizat de asigurat în condiţii deosebiteTVDN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă
    Venit realizat de asigurat în condiţii specialeTVSN10Conţine venitul realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă
    CAS datorat de asiguratCASATN9Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
            Conţine Contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat;
            Cota CAS asigurat se aplică la venitul realizat pentru perioada lucrată plus baza de calcul a contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din O.U.G. nr. 158/2005, proporţional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS, suma plafonată la max. 5 salarii medii brute
            - Dacă TV + BASS <= 5 * salariul mediu brut din Legea BASS:
            CASAT = ROUND ((TV + BASS) * cota CAS asigurat/100,0),
            - Dacă TV + BASS > 5 * salariul mediu brut din Legea BASS:
            CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din Legea BASS * cota CAS asigurat/100,0)
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Conţine Contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat pentru venitul realizat
    Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţiiCASTOTN9Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
            Conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contribuţiei la BASS aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din O.U.G. nr. 158/2005 (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, proporţional cu nr. zile de indemnizaţie pentru care se calculează CAS), conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1.01.2006
    Baza de calcul a contribuţiei la BASSBASSN9Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
    aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din O.U.G. 158/2005, proporţional cu nr. zile de indemnizaţie       Conţine cuantumul rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată proporţional cu nr. zile de indemnizaţie, exclusiv ajutorul de deces.
    pentru care se calculează       Pentru perioada de raportare 2001-2005
    CAS (fost Prestaţii suportate din BASS)       Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportat din Bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1.01.2006
    Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fiziceCNPAN13Conţine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului
    Norma zilnică de lucruNORMAN1Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Legea nr. 53/2003sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991sau alin. (2) din art. 109 din Codul Muncii.
            Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest.
            Declaraţia rectificativă se completează astfel:
            a. anexa a11 se completează numai pentru poziţiile modificate faţă de declaraţia iniţială (înregistrările cu modificări faţă de declaraţia iniţială, înregistrări noi faţă de declaraţia iniţială);
            b. anexa a12 se recalculează, ţinând cont de modificările efectuate faţă de declaraţia iniţială.
    Tip rectificareTIPRC1Se completează cu următoarele caractere:
            M - modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asiguraţii raportaţi anterior;
            A - adăugare asigurat nou;
            S - ştergere asigurat existent în declaraţia anterioară.
    Nume înainte de rectificareNUMEANTC29Nume înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică numele (TIPR = M), spaţiu în rest
    CNP înainte de rectificareCNPANTN13CNP înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR = M), 0 în rest
    Total zile indemnizaţii în condiţii specialePPSN2Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă.
            (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă)
    Total zile indemnizaţii în condiţii deosebitePPDN2Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.
            (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă)
    Zile prestaţii suportate din BASSPPBASSN2Nu se mai completează începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006.
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din BASS
    Zile prestaţii suportate din FAAMBPPPFAAMBPN2Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din FAAMBP
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul pentruFAAMBPN9Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale.
    accidente de muncă şi boli profesionale       Acest câmp este completat numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale
    Zile indemnizaţii pentru calculul CASPPCASN2Conţine nr. zile indemnizaţii pentru care se calculează CAS, conform O.U.G. nr. 158/2005 art. 45
      TT = NN+DD+SS+PP+PPD+PPS    PPBASS + PPFAAMBP <=PP+PPD+PPS, unde începând cu raportarea lunii    ianuarie 2006 PPBASS=0    PPCAS+ PPFAAMBP <=PP+PPD+PPS începând cu raportarea lunii ianuarie    2006    CASTOT >= BASS+FAAMBPFisierul A12.DBF sau A12.TXT (ANEXA 1.2) contine o singura înregistrare cu date centralizatoare referitoare la oblibaţiile de plată ale angajatorului şi are urmatoarea structura:
                   
      Denumire câmpTip câmpLung.Explicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia
    Ziua lichidării drepturilor salarialeDCZZN2Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariate
    Luna lichidării drepturilor salarialeDCLLN2Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale
    Anul lichidării drepturilor salarialeDCAAN4Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale
    Denumire angajatorDENC29Conţine denumirea angajatorului
    Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice
    Cod judeţ din Nr. de înmatriculare în Registrul ComerţuluiRJC3Conţine primele trei caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului
    Nr. de înregistrare din Registrul ComerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC)
    Anul din Nr. de înmatriculare în Registrul ComerţuluiRAN4Conţine ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului
    Număr mediu asiguraţiNRMN8.2Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu 2 zecimale prin rotunjire matematică. Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală)
          Ex.: dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,17;
          Dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,18
          Începând cu 1.07.2005, numărul mediu de asiguraţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de asiguraţi din luna respectivă, indiferent de tipul contractului individual de muncă cu care sunt încadraţi, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legiinr. 53/2003.
          La stabilirea numărului mediu de asiguraţi se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, conform legii.
          NRM = SUMĂ(NN + DD + SS)/Nr. zile lucrătoare din lună
          Această formulă este valabilă şi pentru perioada 1.04.2001-28.02.2003.
          Pentru perioada 01.03.2003-30.06.2005 se păstrează vechea formulă de calcul.
      Formula de calcul a nr. mediu asiguraţi pentru perioada 01.03.2003 - 30.06.2005
      Notaţii:
      A = Norma zilnică 1
      B = Norma zilnică 2
      C = Norma zilnică 3
      SUMA se calculează după număr zile lucrate.
    Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este:
    NRM = [SUMĂ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * A * Zile lucrate) + + SUMĂ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate) + ..... + + SUMĂ (Nr. Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 7 ore * Nr. Zile lucrate)]/ (Zile lucrătoare din lună * A)] +
    [SUMĂ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * B * Zile lucrate) + SUMĂ (Nr.
    Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate) + ..... + SUMĂ (Nr.
    Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. Zile lucrătoare din lună * B)+
    [SUMĂ (Nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă * C * Zile lucrate) + SUMĂ (Nr.
    Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * Zile lucrate) + ..... + SUMĂ (Nr.
    Asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 5 ore * Zile lucrate)]/(Zile lucrătoare din lună * C)
    Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).
      Ex.:
      Norma 1 = 8 ore
      Norma 2 = 7 ore
      O firmă are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care:
      - cu norma 1
      3 angajaţi lucrează 21 zile
      1 angajat lucrează 10 zile şi 11 zile este în concediu medical
      1 angajat lucrează 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 ore
      1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore
      - cu norma 2
      1 angajat lucrează 21 zile
      1 angajat lucrează 15 zile şi 6 zile este în concediu medical
      1 angajat lucrează 21 zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 ore
      NRM = [(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+ (((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))] = 6.35
      Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.
    Total fond salarii brute realizateFSN13Conţine total fond de salarii brute realizate pe unitate conform art. 24 din Legea nr. 19/2000
    Total salarii brute realizate în condiţii normale de muncăFSNN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii normale de muncă
    Total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncăFSDN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncă
    Total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncăFSSN13Conţine total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncă
    Total contribuţii individuale de asigurări sociale de viratCASSN13Conţine total Contribuţie individuală de asigurări sociale de virat
    Total CAS datorat de angajatorCASANN13Conţine total Contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator.
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din BASSBASSN13Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006
          Conţine numai cuantumul ajutorului de deces
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din
          Bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces
    CASS conform art. 54 alin (2) din OUG nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă şi boli profesionale)CASS145N13Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Conţine Contribuţia de asigurări de sănătate aferente Concediilor medicale, exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2) din O.U.G. nr. 150/2002
    Total CAS angajator de viratCASVIRN13Conţine total CAS angajator de virat
          Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:
            CASVIR = CASAN - BASS
            Formula de calcul pentru perioada aferentă anilor 2001-2003:
            CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145
            Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2004:
            CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS
            Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2005:
            CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS
    Număr total de file de la ANEXA 1.1NRFN3Conţine număr file de la ANEXA 1.1
    Banca***)B1C16  
    Filiala***)F1C16  
    Cont***)C1C35  
    Banca***)B2C16  
    Filiala***)F2C16  
    Cont***)C2C35  
    Banca***)B3C16  
    Filiala***)F3C16  
    Cont***)C3C35  
    Banca***)B4C16  
    Filiala***)F4C16  
    Cont***)C4C35  
    Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fiziceCNPAN13Conţine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului
    Contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140 Legea 346/2002)CAAMBPN13Conţine contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140 Legea 346/2002 completată şi modificată),
            Pentru anii 2003, 2004:
            CAAMBP = ROUND(FS*0.5/100,0)
            Începând cu anul 2005:
            CAAMBP = ROUND(FS*PCAMBP/100,0)
    Localitatea (oraş, comună)A_LOCAC21Adresă sediu angajator - localitate (oraş sau comună)
          - se completează obligatoriu
    Strada (strada, satul)A_STRC21Adresă sediu angajator - stradă sau sat
          - dacă se completează oraşul, se completează obligatoriu şi strada
    NumărA_NRC7Adresă sediu angajator - număr
    BlocA_BLC5Adresă sediu angajator - bloc
    ScarăA_SCC4Adresă sediu angajator - scară
    EtajA_ETC2Adresă sediu angajator - etaj
    ApartamentA_APC4Adresă sediu angajator - apartament
    TelefonTELEFONN10Telefon de legătură angajator
    JudeţA_JUDC3Adresă sediu angajator - Cod judeţ
            - se completează obligatoriu(****)
    SectorA_SECTN2Adresă sediu angajator - sector (numai pentru Bucureşti)
    E-mailE_MAILC45Adresă e-mail angajator
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest.
          Declaraţia rectificativă pentru anexa a12 se completează astfel:
          -se recalculează a12 ţinând cont de modificările efectuate în anexa a11 faţă de declaraţia iniţială.
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncăNRCAZBN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Număr total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale
    Nr. cazuri accidente de muncă şi boli profesionale***)NRCAZAN5Număr total cazuri accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Nr. cazuri prevenire îmbolnăviriNRCAZPN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = sumă de cazuri de:
            -trecere temporară în altă muncă
            -reducerea timpului de muncă
            -carantină
    Nr. cazuri sarcină şi lăuzieNRCAZLN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Număr total cazuri sarcină şi lăuzie la nivel de unitate
    Nr. cazuri îngrijire copil bolnavNRCAZIN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate
    Nr. cazuri creştere copil până la 2 ani/3 aniNRCAZCN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Nr. total cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
    Nr. cazuri ajutoare de decesNRCAZDN5Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie de risc maternalNRCAZRN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Nr. total cazuri cu indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncăNRPPBN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Nr. total zile lucrătoare indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale***)NRPPAN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate din certificatele medicale (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Nr. total zile prestaţii prevenire îmbolnăviriNRPPPN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Nr. total zile lucrătoare prestaţii prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii sarcină şi lăuzieNRPPLN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Nr. total zile lucrătoare prestaţii sarcină şi lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii îngrijire copil bolnavNRPPIN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Nr. total zile lucrătoare prestaţii îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 aniNRPPCN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Nr. total zile lucrătoare prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie de risc maternalNRPPRN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Nr. total zile lucrătoare prestaţii indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale
    Sumă prestaţii pentru indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă suportate din BASSSUMABN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Sumă prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale suportate din BASS***)SUMAAN12Sumă prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din BASS (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Sumă prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri suportate din BASSSUMAPN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Sumă prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru sarcină şi lăuzie suportate din BASSSUMALN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Sumă prestaţii pentru sarcină şi lăuzie la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru îngrijire copil bolnav suportate din BASSSUMAIN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005
            Sumă prestaţii pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani suportate din BASSSUMACN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Sumă prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă ajutoare de deces suportată din BASSSUMADN12Sumă totală ajutoare de deces la nivel de unitate suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal suportată din BASSSUMARN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
          Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Sumă prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate suportate din BASS
    Cod CAENCODCAENC4Se completează cu Codul CAEN al angajatorului conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional
    Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct.TPPN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
    L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calcul contribuţie sănătate       Pentru perioada de raportare 2001-2005
          Conţine nr. total zile prestaţii (atât plătite de angajator, cât şi suportate din BASS)
    Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionalePCAMBPN5(3)Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)
    Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. O1, O2, O3, O4 folosit la calcul contribuţie sănătateTPPAN6Conţine nr. total zile prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale (atât plătite de angajator, cât şi suportate din FAAMBP)
    CASS conform art. 54 alin (2) din OUG nr. 150/2002, aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionaleCASS145AN13Conţine Contribuţia de asigurări de sănătate aferente Concediilor medicale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale conform art. 54 alin. (2) din O.U.G. nr. 150/2002
          CASS145A = ROUND (salariul minim brut pe ţară * 2 * 6.5%/Nr. zile lucrătoare din luna de raportare) * Nr. total zile de indemnizaţie, 0)
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionalePFAAMBPN13Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZITN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZTTN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZRTN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZCCN5Nr. total cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPITN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPTTN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPRTN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPCCN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Sumă prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMAITN12Sumă prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
    Sumă prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMATTN12Sumă prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAMMBP
    Sumă prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMARTN12Sumă prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAMMBP
    Sumă prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMACCN12Sumă prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate suportate din FAAMBP
    Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de viratFAMBPVN13Conţine contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de virat
          FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A
    Datorează contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionaleDATORATN1Se completează astfel:
          1 -datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale
          0 -nu datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii 346/2002, modificată şi completată)
    TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC
    Total PP + PPS + PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC
    Total PPFAAMBP din a11 <= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC
    Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC
    PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC
    Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12
    ***) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului).
  ****)Codurile de judete
       
    Cod judeţDenumire judeţ
    011Alba
    021Arad
    031Argeş
    041Bacău
    051Bihor
    061Bistriţa
    071Botoşani
    081Braşov
    091Brăila
    101Buzău
    111Caraş Severin
    121Cluj
    131Constanţa
    141Covasna
    151Dâmboviţa
    161Dolj
    171Galaţi
    181Gorj
    191Harghita
    201Hunedoara
    211Ialomiţa
    221Iaşi
    231Giurgiu
    241Maramureş
    251Mehedinţi
    261Mureş
    271Neamţ
    281Olt
    291Prahova
    301Satu Mare
    311Sălaj
    321Sibiu
    331Suceava
    341Teleorman
    351Timiş
    361Tulcea
    371Vaslui
    381Vâlcea
    391Vrancea
    401Călăraşi
    411Bucureşti
    471Ilfov
   +  Anexa 5--------(Anexa nr. 3 la norme)----------------------- faţa -    CASA NAŢIONALA DE PENSII    ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE    CASA DE PENSII A JUDETULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                      CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA                Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|     Incheiat între Casa de pensii a judetului________ denumita în continuare "CASA", reprezentata prin directorul executiv, în calitate de asigurator cu sediul în Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_| şi în calitate de asigurat posesor al codului personal de asigurări sociale - CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Actul de identitate: Seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_| Adresa: Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_| Bloc |_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_| Of. postal: |_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii şi alte    drepturi de asigurări sociale, reglementat prin Legea nr. 19/2000, cu    modificările şi completările ulterioare. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casa. 3. Condiţii de asigurare: 3.1 Venitul asigurat este de: |_|_|_|_|_|_| lei (în cifre) 3.2 Cota de contribuţie este de: |_|_|,|_|_| %(corespunzătoare condiţiilor     de muncă) 3.3 Cuantum contribuţie de asigurări sociale: |_|_|_|_| 3.4 Contul în care se plateste contribuţia de asigurări sociale, deschis la     Trezorerie pe seama Casei este: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 3.5 Plata se poate face în numerar, la Casieria Casei sau prin orice alte     mijloace de plată prevăzute de lege. 3.6 Termenul de achitare a contributiei este:     [] lunar, dar nu mai tirziu de ultima zi lucratoare a lunii pentru        care se face plata.     Plata se poate face şi anticipat, pentru |_|_| luni (maxim 12 luni,                                                    calculate de la data                                                    intrarii în vigoare a                                                    prezentului contract). VERSO ───── 4. Oblibaţiile Casei: 4.1 Plata prestatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 40, art. 126     şi art. 127 din Legea nr. 19/2000, respectiv: pensia pentru limita de     vârsta, pensia anticipata, pensia anticipata parţială, pensia de     invaliditate, pensia de urmas, ajutor de deces. 4.2 Certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului     cumulat pentru perioada de cotizare. 5. Oblibaţiile asiguratului: 5.1 Achitarea contributiei de asigurări sociale în cuantumul şi la termenul     stabilit la pct. 3 din prezentul contract. 5.2 Instiintarea Casei asupra modificarilor survenite în termenii prezentului     contract.     Neplata contributiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract     genereaza plata de majorări de intarziere pentru fiecare zi de intarziere,     a caror cota se stabileşte prin lege. 5.3 Instiintarea Casei asupra modificarilor survenite în termenii prezentului     contract. 5.4 Sa prezinte Casei documentele necesare pentru stabilirea şi plata     prestatiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 din prezentul     contract. 5.5 Sa se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectand     termenul prevăzut în invitatie. 6. Clauze: 6.1 Stagiul de cotizare se constituie în insumarea lunilor pentru care s-a     achitat contribuţia de asigurări sociale, precum şi majorarile de     intarziere, dacă este cazul. 6.2 În cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurări sociale     achitata nu se restituie; stagiul de cotizare realizat până la data     rezilierii contractului, se valorifica la stabilirea dreptului la pensie. 6.3 Calitatea de asigurat se redobandeste după incheierea unui nou contract     de asigurare sociala. 6.4 Contribuţia de asigurări sociale nu este impozabila. 6.5 Contestaţiile referitoare la stabilirea şi plata prestatiilor de     asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 din prezentul contract se     adreseaza, în termen de 45 de zile de la comunicare, instanţei     judecătorești competente. Contestaţiile sunt scutite de orice fel de     taxa de timbru. 6.6 Acordarea prestatiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 se face     la cerere şi se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau     mandatarului desemnat prin procura speciala de către acesta. 6.7 Prestaţiile de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 din prezentul     contract pot fi solicitate pe baza actelor justificative în termenul     general de prescriptie calculat de la data la care beneficiarul era     indreptatit să le solicite; cuantumul acestor drepturi se achită la     nivelul cuvenit la data când beneficiarul era în drept să le solicite. 6.8 Neplata contributiei de asigurări sociale la termenul prevăzut de lege     constituie motiv de reziliere a prezentului contract. În acest caz,     rezilierea se face începând cu luna urmatoare celei pentru care s-a     achitat contribuţia. 6.9 În caz de forta majoră, părţile contractante sunt exonerate de     raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori     cu intarziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul     de forta majoră se dovedeste de partea care o invoca. 6.10 Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face      numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act aditional. Când una      din părţi nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta      parte, contractul se deruleaza în condiţiile anterioare, cu excepţia      situaţiei în care se solicita rezilierea lui. 7. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract nesolutionate    între părţi pe cale amiabila, sunt de competenţa sectiilor de asigurări    sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul    tribunalelor şi curtilor de apel, sau după caz, se solutioneaza de    instantele competente potrivit legii.             Asigurator, Asigurat,  +  Anexa 6--------(Anexa nr. 4 la norme)----------------------- faţa -    CASA NAŢIONALA DE PENSII    ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE    CASA DE PENSII A JUDETULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                            DECLARATIE DE ASIGURARE                             conform Legii nr. 19/2000                Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|  1. Numele şi prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  2. Cod personal de asigurări sociale - CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  3. Adresa:  Domiciliat în Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_| Bloc |_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_| Of. postal: |_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  4. Actul de identitate: Seria: |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|  5. Declaratie cu privire la incadrarea în prevederile Legii nr. 19/2000:     Începând cu data de zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|;     Asiguratul declara ca se încadrează în categoria/categoriile*):  5.1 [] asociat unic; [] asociat; [] comanditar; [] acţionar;  5.2 [] administrator sau manager care au incheiat contract de administrare         sau de management;  5.3 [] membru al asociaţiei familiale;  5.4 [] persoana autorizata sa desfasoare activităţi independente;  5.5 [] persoana angajata în institutii internationale, dacă nu este         asiguratul acestora;  5.6 [] alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.VERSO───── 6. Venitul asigurat**) este de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei (în cifre)        _____________________________ (în litere) 7. Cota de contribuţie de asigurări sociale este de |_|_|,|_|_| %                                                       (corespunzătoare                                                       condiţiilor de muncă) 8. Cuantumul contributiei de asigurări sociale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei 9. Termenul***) de plată pentru contribuţia de asigurări sociale este:|_|_|_|10. Contribuţia de asigurări sociale se plateste în contul nr.:    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    deschis la trezorerie pe seama Casei de pensii a judeţului:______________    Achitarea contributiei se poate face în numerar la Casieria Casei de    pensii, prin mandat postal sau prin alte mijloace de plată, în    condiţiile legii.11. Declaratia asiguratului:        - declar pe proprie raspundere ca datele de mai sus corespund    realitatii; ma oblig sa instiintez Casa despre orice modificari survenite    în termenii declaraţiei;        - posed carnetul de muncă seria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, pe care    ma oblig sa îl depun la Casa teritoriala de pensii, judeţul ________, în    termen de 30 de zile de la data prezentei declaratii;        - am luat cunoştinţa ca perioadele de cotizare constituie stagiu de    cotizare, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei    corespunzătoare condiţiilor de muncă respective;        - voi depune declaratia de retragere, în termen de 30 de zile de la    data de la care nu mai regăsesc în situaţia/situaţiile prevăzute la pct. 5    din prezenta declaratie;        - am luat la cunoaştinţă ca pot beneficia de prestatia de asigurări    sociale prevăzută la art. 127 din Legea nr. 19/2000, precum şi de faptul    ca membrii familiei mele sau persoanele indreptatite potrivit legii pot    beneficia de prestatia prevăzută la art. 126 din Legea nr. 19/2000.        - cunosc obligativitatea virarii contribuţiilor la bugetul    asigurarilor sociale de stat la termenul stabilit prin prezenta    declaratie, în caz contrar urmand sa achit majorări de intarziere;                               Semnatura asiguratului,                             ____________________________          Directorul casei teritoriale de pensii,                       (stampila)          _______________________________________-------------------    *) În cazul în care persoanele se regăsesc în doua sau mai multe din       situaţiile menţionate se va bifa în casuta corespunzătoare activităţii       cu cea mai mare pondere.    **) Care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut şi nici       mai mare de cinci ori acelasi salariu.    ***) Lunar, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a lunii pentru        care se face plata.  +  Anexa 7-------(Anexa nr. 1.4.1 la norme)--------------------------Structura anexei 1.3 pentru raportarea Declaraţiilor privind evidenţa nominală a beneficiarilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copiluluiDescrierea organizării înregistrărilor din fişier:Fişierul pentru raportarea anexei 1.3 va avea obligatoriu denumirea A13_CF_AA_LL.DBF unde- CF reprezintă codul fiscal al Direcţiei judeţene de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie/municipiului Bucureşti sau al angajatorilor persoane juridice prevăzute la art. 29 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 )- AA reprezintă ultimele 2 cifre ale anului anul pentru care se întocmeşte declaraţia- LL reprezintă luna anului pentru care se întocmeşte declaraţiaFişierul conţine câte o înregistrare pentru fiecare beneficiar de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi are următoarea structură:
               
      Denumire câmpTip câmpLung.Explicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia
    Cod unic de înregistrare - CF al Direcţiei judeţene de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie/municipiului Bucureşti sau al angajatorilor persoane juridice prevăzute la art. 29 din OUG nr. 148/2005CFN10Se completează partea numerică a codului fiscal atribuit DMSSF, sau angajatorilor - persoane juridice prevăzute la art. 29 din OUG nr. 148/2005, care raportează beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei
    Denumire angajator sau asimilaţi ai acestora care raportează beneficiari de OUG nr. 148/2005DENC29Conţine denumirea DMSSF sau a angajatorilor persoane juridice prevăzute la art. 29 din OUG nr. 148/2005, care raportează beneficiarii de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei
    Nume şi prenume asiguratNUMEC29Conţine numele şi prenumele asiguratului beneficiar de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei
    Cod asiguratCNPN13Conţine codul numeric personal al asiguratului beneficiar de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a perioadelor asimilate în sistemul public de pensii conform prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei
    Număr zile lucrătoarePPN2Conţine numărul total de zile lucrătoare din luna în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de OUG nr. 148/2005
    JudeţA_JUDC3Cod judeţ angajator - asimilaţii acestora, plătitori de indemnizaţii conform OUG nr. 148/2005
    - se completează obligatoriu(*)
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest. Declaraţia rectificativă se completează numai pentru poziţiile modificate faţă de declaraţia iniţială (înregistrările cu modificări faţă de declaraţia iniţială, înregistrări noi faţă de declaraţia iniţială)
    Tip rectificareTIPRC1Se completează cu următoarele caractere:
    M -modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asiguraţii raportaţi anterior,
    A -adăugare asigurat nou
    S -ştergere asigurat existent în declaraţia anterioară
      *)Codurile de judeţe
       
    Cod judeţDenumire judeţ
    011Alba
    021Arad
    031Argeş
    041Bacău
    051Bihor
    061Bistriţa
    071Botoşani
    081Braşov
    091Brăila
    101Buzău
    111Caraş Severin
    121Cluj
    131Constanţa
    141Covasna
    151Dâmboviţa
    161Dolj
    171Galaţi
    181Gorj
    191Harghita
    201Hunedoara
    211Ialomiţa
    221Iaşi
    231Giurgiu
    241Maramureş
    251Mehedinţi
    261Mureş
    271Neamţ
    281Olt
    291Prahova
    301Satu Mare
    311Sălaj
    321Sibiu
    331Suceava
    341Teleorman
    351Timiş
    361Tulcea
    371Vaslui
    381Vâlcea
    391Vrancea
    401Călăraşi
    411Bucureşti
    471Ilfov
  -------