ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006    Având în vedere că traducerea acquis-ului comunitar reprezintă un angajament asumat de România în vederea aderării la Uniunea Europeană, ţara noastră are obligaţia ca, până la data de 31 decembrie 2006, să traducă acquis-ul comunitar aflat în vigoare la acea dată, în caz contrar acesta neproducând efecte juridice.Ţinând cont de datele existente, rezultă că Institutul European din România, cu personalul actual, nu va putea finaliza revizuirea traducerii acquis-ului comunitar până la data de 31 decembrie 2006, astfel încât să fie posibilă publicarea ediţiei speciale în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.Luând în considerare această situaţie, cu consecinţe grave atât în ceea ce priveşte capacitatea României de a îndeplini criteriile pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru destinatarii direcţi ai dreptului comunitar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera f) se abrogă.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Institutul European din România asigură, fără plată, în condiţiile legii, servicii, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 3 şi 4, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiilor publice, pe baza priorităţilor stabilite anual de Ministerul Integrării Europene şi în limita resurselor financiare disponibile."3. La articolul 8 alineatul (1), prima liniuţă va avea următorul cuprins:"- preşedintele şi alţi doi membri ai consiliului de administraţie, numiţi de primul-ministru, la propunerea Ministerului Integrării Europene;".4. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Institutul European din România are un număr maxim de 85 de posturi, dintre care 84 de specialitate."5. Alienatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(4) Personalul Institutului European din România care efectuează coordonarea şi revizia traducerii acquis-ului comunitar în limba română şi a legislaţiei româneşti în limbile de lucru ale Uniunii Europene, precum şi cel care efectuează coordonarea activităţilor de comunicare, formare şi cercetare în afaceri europene beneficiază de un spor pentru desfăşurarea unei activităţi de interes naţional, în cuantum de 50% din salariul de bază. Celelalte categorii de personal beneficiază de un spor de 15% calculat la salariul de bază."6. După alineatul (4) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Stabilirea categoriilor de personal în raport cu criteriile prevăzute la alin. (4) se face de către consiliul de administraţie."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 9 februarie 2006.Nr. 5.----------