ORDIN nr. 20 din 20 ianuarie 2006pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din speciile ovine şi caprine
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 15 februarie 2006    În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,în concordanta cu Decizia Uniunii Europene 89/361,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,vazand Referatul de aprobare nr. 100.016 din 10 ianuarie 2006 al Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor de origine animala,în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din speciile ovine şi caprine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.____________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 184/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la reproducerea în rasa pura a ovinelor şi caprinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 20 ianuarie 2006.Nr. 20.  +  Anexa NORME cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din speciile ovine şi caprine  +  Articolul 1Prezenta norma reglementează aspectele privind comerţul cu ovine şi caprine de reproducţie de rasa pura, cu material seminal, cu ovule şi cu embrionii de la acestea.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel: a) Ovine şi caprine de reproducţie de rasa pura: orice ovina şi caprina a căror părinţi şi bunici sunt înscrişi într-un registru genealogic al aceleaşi rase şi care ele însele sunt înscrise sau eligibile pentru înscriere; b) Registru genealogic: orice carte, registru, dosar sau baza de date care sunt deţinute sau conduse de către o organizaţie sau o asociaţie a crescatorilor acreditata de către statul membru în care asociaţia sau organizaţia crescatorilor funcţionează sau de către o agenţie oficială a statului membru respectiv, în care ovinele şi caprinele de reproducţie de rasa pura dintr-o anumită rasa sunt înscrise cu menţionarea ascendenţilor lor.  +  Articolul 3Statele membre nu pot interzice, restrictiona sau împiedica din motive zootehnice următoarele: a) comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine de reproducţie de rasa pura, sau cu material seminal, ovule şi embrioni de la acestea; b) recunoaşterea organizaţiilor sau asociaţiilor de crescatori care înfiinţează sau conduc registre genealogice conform cerinţelor stabilite în art. 4.  +  Articolul 4Următoarele aspecte se stabilesc în conformitate cu procedurile prevăzute în art. 8: a) metodele de monitorizare a performantelor şi metodele de estimare a valorii de ameliorare; b) criteriile pentru recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescatori care înfiinţează şi conduc registre genealogice; c) criteriile pentru înscrierea în registrele genealogice; d) particularităţile care trebuie să fie prevăzute în certificatul de origine.  +  Articolul 5Statele membre trebuie să comunice Comisiei şi celorlalte state membre numele organizaţiilor şi asociaţiilor crescatorilor acreditate pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice, care îndeplinesc criteriile stabilite în acord cu art. 4, lit. b).  +  Articolul 6Statele membre pot solicita ca ovinele şi caprinele de reproducţie de rasa pura şi materialul seminal, ovulele şi embrionii acestora să fie însoţite, în momentul comercializării lor, de un certificat de origine eliberat în conformitate cu specimenul stabilit de Comisie, conform procedurii prezentate în art. 8.  +  Articolul 7Pentru importul de animale de reproducţie de rasa pura, din speciile ovine şi caprine, din alte tari decât cele din Uniunea Europeană, condiţiile aplicabile activităţilor de import nu trebuie să fie mai favorabile decât cele aplicabile importului de animale de reproducţie de rasa pura, din speciile ovine şi caprine, din ţările Uniunii Europene.  +  Articolul 8În cazul aplicării procedurii prevăzute în prezentul articol, Comitetul Zootehnic Executiv, înfiinţat prin decizia 77/505/EEC , va acţiona în acord cu prevederile art. 11 din Directiva 88/661/EEC , transpusa prin Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine.  +  Articolul 9Până la aderarea României la Uniunea Europeană, în prezentul ordin, prin termenii "Comisie" şi "Stat membru" se înţelege "România", iar prin "Comitet Zootehnic Executiv" se înţelege "autoritatea competentă".---------