ORDIN nr. 17 din 20 ianuarie 2006pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 15 februarie 2006    În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,în concordanta cu Decizia Uniunii Europene 77/504,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,vazand Referatul de aprobare nr. 100.009 din 5 ianuarie 2006 al Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor de origine animala,în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 210/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 20 ianuarie 2006.Nr. 17.  +  Anexa NORMAcu privire la animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine  +  Articolul 1Pentru aplicarea prezentei norme următorii termeni se definesc astfel: a) animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine: orice bovina ai carei părinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care ea însăşi este fie înscrisă, fie înregistrată sau îndeplineşte cerinţele pentru a fi înscrisă în registrul genealogic; b) registrul genealogic: orice carte, registru, dosar sau baza de date care sunt deţinute şi conduse de o organizaţie sau asociaţie a crescatorilor recunoscută oficial de un stat membru, în care animalele de reproducţie ale unei rase date din specia bovine sunt înscrise sau înregistrate cu menţionarea ascendenţilor lor.  +  Articolul 2Statele membre se asigura că nu sunt interzise, restrictionate sau impiedicate din motive zootehnice următoarele: a) comerţul intracomunitar privind animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine; b) comerţul intracomunitar privind materialul seminal, ovule şi embrioni de la animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine; c) înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice, cu condiţia ca acestea sa îndeplinească cerinţele stabilite în art. 5; d) recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescatori care conduc registre genealogice conform cerinţelor stabilite în art. 5; e) comerţul intracomunitar privind taurii utilizaţi la însămânţări artificiale.  +  Articolul 3Organizaţiile şi asociaţiile de crescatori acreditate de un stat membru nu pot să se opună înscrierii în registrele lor genealogice a animalelor de reproducţie de rasa pura din specia bovine din alt stat membru, dacă acestea satisfac cerinţele stabilite în art. 5.  +  Articolul 4Statele membre pot solicita ca animalele de reproducţie de rasa pura din specia bovine precum şi materialul seminal sau embrionii şi ovulele provenite de la aceste animale, să fie însoţite, în cazul comerţului intracomunitar, de certificatul de origine, eliberat în conformitate cu procedura stabilită în art. 7, în particular cu privire la performanţele zootehnice.  +  Articolul 5Următoarele aspecte se stabilesc în conformitate cu procedurile prevăzute în art. 7: a) metodele de monitorizare a performantelor şi metodele de estimare a valorii de ameliorare; b) criteriile pentru recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescatori; c) criterii pentru înfiinţarea registrelor genealogice; d) criterii pentru înscrierea în registrele genealogice; e) particularităţile care trebuie să fie prevăzute în certificatul de origine.  +  Articolul 6 (1) Pentru importul de animale de reproducţie de rasa pura, din specia bovine, din alte tari decât cele din Uniunea Europeană, condiţiile aplicabile activităţilor de import nu trebuie să fie mai favorabile decât cele aplicabile comerţului cu ţările din Uniunea Europeană. (2) Importul de animale de reproducţie de rasa pura din specia bovine nu poate fi autorizat de statele membre în cazul în care acestea nu sunt însoţite de certificate de origine, care să certifice înregistrarea în registrele genealogice din ţara exportatoare nemembra şi sa îndeplinească cerinţele pentru înscrierea în registrele genealogice în ţările membre.  +  Articolul 7 (1) În cazul procedeelor prevăzute în prezentul articol, orice neconcordanta în aplicarea acestora va fi directionata către preşedinte - fie din propria sa iniţiativa sau la iniţiativa oricărui stat membru - şi prin aceasta către Comitetul Zootehnic Executiv (numit în documente "Comitetul") înfiinţat prin Decizia 77/505/EEC . (2) În cadrul Comitetului, votul statelor membre va cantari în conformitate cu art. 148 (2) din Tratat. Preşedintele nu are drept de vot. (3) Reprezentantul Comisiei va distribui într-o formă primara documentele ce urmează a fi adoptate. Comitetul îşi va transmite poziţia într-un interval de timp stabilit de preşedinte, în concordanta cu urgenta problematicii. Opinia trebuie să fie votată cu majoritate de 41 de voturi. (4) Comisia va adopta măsurile şi le va aplica imediat dacă acestea sunt în concordanta cu opinia Comitetului, sau dacă aceasta opinie lipseşte, Comisia va propune imediat Comitetului adoptarea unei poziţii oficiale. Aceasta poziţie va fi adoptată prin majoritate simpla. Dacă în termen de 3 luni de la momentul trimiterii propunerii, Consiliul nu a adoptat măsurile, Comisia va adopta măsurile propuse şi le va aplica imediat.  +  Articolul 8Până la aderarea României la Uniunea Europeană, în prezentul ordin, prin termenii "Comisia" şi "Stat membru" se înţelege "România" iar prin "Comitet Zootehnic Executiv" se înţelege "autoritatea competentă".------------