ORDIN nr. 13 din 20 ianuarie 2006pentru aprobarea Normei privind animalele de reproducţie din specia porcine
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 15 februarie 2006    În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,în concordanta cu Decizia Uniunii Europene 88/661,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,vazand Referatul de aprobare nr. 94.782 din 22 decembrie 2005 al Direcţiei implementare politici de creşterea animalelor şi procesarea produselor de origine animala,în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 245/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la standardele zootehnice aplicabile animalelor de reproducţie din specia porcine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 7 mai 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 20 ianuarie 2006.Nr. 13.  +  Anexa NORMA privind animalele de reproducţie din specia porcine  +  Articolul 1Pentru aplicarea prezentei norme următorii termeni se definesc astfel: a) animale de reproducţie de rasa pura din specia porcine: orice animal din specia porcine ai cărui părinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care el însăşi este fie înscris, fie înregistrat sau îndeplineşte cerinţele pentru a fi înscris în registrul genealogic; b) animale de reproducţie hibride din specia porcine: orice animal din specia porcine care îndeplineşte următoarele criterii:1. Este produs printr-o incrucisare deliberata:- între porci de rasa pura din rase sau linii diferite;- între animale care sunt ele însele rezultatul unei incrucisari dintre diferite rase sau linii, sau- între animale din rase pure şi animale aparţinând uneia sau alteia dintre categoriile de mai sus.2. Este înscris într-un registru zootehnic. c) registrul genealogic: orice carte, dosar sau baza de date care sunt deţinute şi conduse de o asociaţie a crescatorilor sau o organizaţie de ameliorare, recunoscută oficial de statul membru în care acea asociaţie sau organizaţie funcţionează sau de către un serviciu oficial al statului membru respectiv, în care animalele de reproducţie de rasa pura ale unei rase date din specia porcine sunt înscrise sau înregistrate cu menţionarea ascendenţilor lor; d) registru zootehnic: orice carte, dosar sau baza de date care sunt deţinute şi conduse de o asociaţie a crescatorilor, o organizaţie de ameliorare sau o întreprindere privată, recunoscută oficial de statul membru în care acea asociaţie, organizaţie sau întreprindere privată funcţionează sau de către un serviciu oficial al statului membru respectiv, în care animalele de reproducţie hibride din specia porcine sunt înscrise sau înregistrate cu menţionarea ascendenţilor lor.  +  Articolul 2Statele membre nu pot interzice, restrictiona sau împiedica din motive zootehnice următoarele: a) comerţul intracomunitar privind animalele de reproducţie de rasa pura din specia porcine sau materialul seminal, ovulele şi embrionii acestora; b) înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice, cu condiţia ca acestea sa îndeplinească cerinţele stabilite în art. 5; c) recunoaşterea organizaţiilor de ameliorare şi asociaţiilor de crescatori la care se referă art. 1, lit. c) care conduc registre genealogice în acord cu art. 5;  +  Articolul 3 (1) Organizaţiile şi asociaţiile de crescatori la care se face referire în art. 1, lit. c) recunoscute oficial de un stat membru sau de un serviciu oficial a unui stat membru nu pot să se opună înscrierii în registrele lor genealogice a animalelor de reproducţie de rasa pura din specia porcine din alt stat dacă acestea satisfac cerinţele prevăzute în art. 5. (2) Statele membre pot solicita ca animalele de rasa pura provenite din alt stat membru, şi care au caracteristici distinctive faţă de populaţia de animale din aceeaşi rasa pentru care este înfiinţat registrul genealogic, să fie înregistrate într-o secţiune separată a registrului genealogic al rasei căreia îi aparţin.  +  Articolul 4Statele membre trebuie să solicite ca animalele de reproducţie de rasa pura din specia porcine precum şi materialul seminal sau embrionii şi ovulele provenite de la aceste animale, să fie însoţite, în cazul comerţului, de certificatul de origine, în conformitate cu art. 5.  +  Articolul 5Următoarele aspecte se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută în art. 9: a) metodele de monitorizare a performantelor şi metodele de estimare a valorii de ameliorare a porcinelor de reproducţie de rasa pura din specia porcine; b) criteriile pentru recunoaşterea organizaţiilor şi asociaţiilor de crescatori care înfiinţează şi conduc registre genealogice; c) criteriile pentru înfiinţarea registrelor genealogice; d) particularităţile care trebuie să fie prevăzute în certificatul de origine.  +  Articolul 6Statele membre nu pot interzice, restrictiona sau împiedica din motive zootehnice următoarele: a) comerţul intracomunitar privind animalele de reproducţie hibride din specia porcine sau materialul seminal, ovulele şi embrionii acestora; b) înfiinţarea şi conducerea registrelor zootehnice, cu condiţia ca acestea sa îndeplinească cerinţele prevăzute în art. 5; c) recunoaşterea organizaţiilor de ameliorare, a asociaţiilor de crescatori sau a întreprinderilor private prevăzute la art. 1, lit. c) care conduc registre zootehnice, conform cerinţelor cu art. 9;  +  Articolul 7Statele membre trebuie să solicite ca animalele de reproducţie hibride din specia porcine precum şi materialul seminal sau embrionii şi ovulele provenite de la aceste animale, să fie însoţite, în cazul comerţului, de certificatul de origine, întocmit în conformitate cu art. 8.  +  Articolul 8Următoarele aspecte se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută în art. 9: a) metodele de monitorizare a performantelor şi metodele de estimare a valorii de ameliorare a porcinelor de reproducţie hibride din specia porcine; b) criteriile pentru recunoaşterea organizaţiilor de ameliorare, a asociaţiilor de crescatori şi a întreprinderilor private care înfiinţează şi conduc registre zootehnice; c) criteriile pentru înfiinţarea registrelor zootehnice; d) criteriile pentru înscrierea în registrele zootehnice; e) particularităţile care trebuie să fie prevăzute în certificatul de origine.  +  Articolul 9 (1) În cazul procedeelor prevăzute în prezentul articol, orice neconcordanta în aplicarea acestora va fi directionata către preşedinte - fie din propria sa iniţiativa sau la iniţiativa oricărui Stat Membru - şi prin acesta către Comitetul Zootehnic Executiv (numit în documente "Comitetul"), înfiinţat prin decizia 77/505/EEC . (2) În cadrul Comitetului, votul Statelor Membre va cantari în conformitate cu Articolul 148(2) din Tratat. Preşedintele nu are drept de vot. (3) Reprezentantul Comisiei va distribui într-o formă primara documentele ce urmează a fi adoptate. Comitetul îşi va transmite poziţia într-un interval de timp stabilit de preşedinte, în concordanta cu urgenta problematicii. Opinia trebuie să fie votată cu majoritate de 54 de voturi. (4) Comisia va adopta măsurile şi le va aplica imediat dacă acestea sunt în concordanta cu opinia Comitetului. Dacă măsurile în cauza nu sunt în concordanta cu opinia Comitetului, sau dacă aceasta opinie lipseşte, Comisia va propune imediat Consiliului adoptarea unei poziţii oficiale. Aceasta poziţie oficială va fi adoptată prin majoritate simpla. Dacă în termen de 3 luni de la momentul trimiterii propunerii Consiliului nu se adoptă măsurile, Comisia va adopta măsurile propuse şi le va aplica imediat.  +  Articolul 10Pentru importul de animale de reproducţie de rasa pura, din specia porcine din alte tari decât cele din Uniunea Europeană, condiţiile aplicabile activităţilor de import nu trebuie să fie mai favorabile decât cele aplicabile importului de animale de reproducţie de rasa pura, din specia porcine, din ţările Uniunii Europene.  +  Articolul 11Până la aderarea României la Uniunea Europeană, în prezentul ordin, prin termenii "Comisia" şi "Stat membru" se înţelege "România", iar prin "Comitet Zootehnic Executiv" se înţelege "autoritatea competentă".---------