HOTĂRÂRE nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 (*actualizata*)privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul(actualizata până la data de 9 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 29 noiembrie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare Program.  +  Articolul 2 (1) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia aplicarii Programului în domeniile proprii de responsabilitate. (2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) vor elabora planuri de actiune proprii pentru realizarea masurilor stabilite în cadrul Programului. Planurile proprii se aproba de conducatorul autorităţii sau institutiei publice. (3) Masurile pe termen scurt, prevăzute la cap. A pct. I din Program, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Masurile pe termen mediu, prevăzute la cap. A pct. II din Program, se realizează până la 1 martie 2005. (5) Masurile pe termen lung, prevăzute la cap. A pct. III din Program, se realizează esalonat, până la data de 1 iunie 2006.  +  Articolul 3 (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale vor informa lunar Guvernul cu privire la stadiul realizării masurilor prevăzute în Program. (2) Prefecturile coordonează actiunile initiate de către autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea prezentei hotărâri, precum şi de către serviciile publice deconcentrate, verifica stadiul realizării masurilor din cadrul Programului şi informeaza lunar Guvernul cu privire la concluziile rezultate.  +  Articolul 4 (1) Nerespectarea prevederilor Programului atrage raspunderea disciplinara sau contraventionala, după caz, a celor vinovati, conform legii. (2) Constituie contraventii şi se sancţionează, după cum urmeaza, urmatoarele fapte: a) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice, centrale sau locale, a masurii prevăzute în cap. A pct. I lit. a) din Program; b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice, centrale sau locale, a masurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. b)-c) şi e)-h) şi în cap. A pct. II lit. a)-e) din Program; c) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea de către personalul destinat să asigure relaţia cu publicul a masurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. d) şi în cap. B din Program. (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de control anume imputernicit din ministere şi alte institutii publice centrale, precum şi de către prefect şi persoanele imputernicite de acesta, pentru autorităţile administraţiei publice locale. (4) Contraventiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5În prima luna a anului primarii comunică fiecarui contribuabil, în scris, principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul incheiat, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Seful Cancelariei Primului-Ministru,Alin Teodorescup. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegatpentru administratia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 14 octombrie 2004.Nr. 1.723.  +  Anexa 1PROGRAM 14/10/2004  +  Anexa 2Scrisoarea anuală a primarului(ghid de elaborare)    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ ┌───────────┐ ROMÂNIA │    │ │ Stema │ Primaria orasului ..................... │    │ │localităţii│ Cabinetul primarului │    │ │ │ │    │ └───────────┘ │    │ Stimata doamna / Stimate domnule, │    │ │    │ │    │ - Formula de felicitare cu ocazia noului an │    │ - Formula de multumire pentru sprijinul acordat │    │ autorităţii administraţiei publice locale în anul │    │ precedent │    │ - Enumerarea principalelor acţiuni de interes public │    │ realizate în anul precedent │    │ - Prezentarea obiectivelor prioritare ale │    │ administraţiei publice locale pentru anul în curs │    │ - Solicitarea sustinerii proiectelor ce urmeaza a fi │    │ realizate │    │ - Formula de încheiere. │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Scrisorii i se anexeaza "Instiintarea de plată" referitoare la oblibaţiile fiscale pentru anul în curs, precum şi precizări privind facilitatile la achitarea acestora şi modalitatile de plată.---------