ORDIN nr. 396 din 25 septembrie 1995privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionării agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 5 octombrie 1995  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, republicată,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizare a funcţionării agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, anexă la prezentul ordin.  +  Articolul 2Licenţele şi autorizaţiile emise până în prezent rămân valabile până la data de 31 decembrie 1995.  +  Articolul 3Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 308/1994, modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 6/1995, aplicat experimental, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la acordarea licenţelor şi autorizaţiilor îşi încetează valabilitatea.  +  Articolul 4Prezentul ordin împreună cu anexa se vor publică în Monitorul Oficial al României.Ministrul transporturilor,Aurel NovacBucureşti, 25 septembrie 1995.Nr. 396.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde acordare a licenţelor şi a autorizaţiilor privind efectuareatransporturilor navale de mărfuri şi călători şi de autorizarea funcţionării agenţilor economici în perimetrul infrastructurilorportuare şi de căi navigabile  +  Capitolul I1. Dispoziţii generalePotrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, republicată, acesta are ca autoritate de stat în domeniu atribuţii de autorizare şi acordare de licenţe pentru efectuarea transporturilor de mărfuri şi călători [art. 2 alin. (5)], precum şi de autorizare a funcţionării agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor de transport [art. 5 alin. (10)].În scopul asigurării tuturor condiţiilor de siguranţă a navigaţiei, a infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, pentru evitarea blocării acestora, pentru limitarea catastrofelor, pentru asigurarea unor prestaţii de transport naval şi de servicii conexe de calitate, precum şi pentru încadrarea funcţionării agenţilor economici în contextul activităţilor complexe din punct de vedere tehnic desfăşurate în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, se instituie sistemul global de autorizare şi acordare de licenţe.Acest sistem se va aplica agenţilor economici, prevăzuţi la cap. III din prezentele norme metodologice, care desfăşoară activităţi de transport naval de mărfuri şi călători, activităţi publice de agrement pe apă, precum şi acelora care desfăşoară activităţi conexe transportului naval în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile.2. Definiţii2.1. Licenţa de transport naval este documentul care atesta capacitatea agentului economic de a efectua activitatea de transport naval în conformitate cu legislaţia interna în vigoare, precum şi cu convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte semnatară (model-anexa nr. 1).2.2. Autorizaţia este documentul care permite agentului economic sa desfăşoare activităţi de transport naval pe căile interioare de navigaţie, în apele naţionale şi internaţionale şi activităţi conexe transportului naval în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile (model-anexa nr. 2 pentru transporturi navale şi model-anexa nr. 3 pentru funcţionarea în perimetrul portuar şi/sau de căi navigabile).2.3. Caietul de sarcini este documentul-anexa la autorizaţii care stipulează cadrul legal normativ şi condiţiile pe care trebuie să le respecte agentul economic pentru desfăşurarea activităţilor care se supun regimului de autorizare (cuprins în cap. 5).2.4. Angajamentul este documentul prin care conducătorul agentului economic sau un împuternicit al său se angajează, pe bază de semnătura, ca respecta condiţiile tehnice şi de conducere pentru menţinerea licenţei de transport naval şi prevederile căietului de sarcini pentru autorizaţii (model-anexa nr. 4).  +  Capitolul II Organismele sistemului1. Ministerul Transporturilor - autoritatea statului român în domeniul transporturilor.2. Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime - D.P.N.M. - şi Direcţia generală a Dunării şi canalelor navigabile - D.G.D.C.N. -, direcţii de specialitate în cadrul Ministerului Transporturilor, asigura emiterea licenţelor şi a autorizaţiilor şi efectuarea controlului privind respectarea prevederilor acestora.3. Inspectoratul navigaţiei civile - I.N.C. - direcţie de specialitate în cadrul Ministerului Transporturilor, coordonează activitatea capitaniilor portuare, înmatriculează mijloacele de transport naval şi tehnice plutitoare În agenţilor economici, precum şi cu rol de atestare a personalului navigant; asigura personal de specialitate pentru efectuarea controlului privind respectarea prevederilor căietelor de sarcini, anexe la autorizaţii.4. Registrul Naval Român - R.N.R. - regie autonomă a Ministerului Transporturilor, imputernicita să asigure, la nave, platformele de foraj marin şi mijloacele plutitoare sub pavilion român, supravegherea tehnica şi certificarea pentru clasificare, respectiv certificarea conform convenţiilor internaţionale în vigoare la care statul român este parte, privind siguranţa constructivă a navelor şi navigaţiei, siguranţa oamenilor şi mărfurilor transportate, prevenirea poluării.5. Administraţia de port sau de cale navigabilă - regie autonomă de administrare a infrastructurilor respective, care are obligaţia de a preciza Ministerului Transporturilor condiţiile tehnice şi functionale specifice care trebuie cuprinse în caietele de sarcini, anexe la autorizaţii, şi de a elibera permise de lucru pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, activităţi care nu sunt cuprinse în cap. III pct. 3.6. Compartimentele licenţe şi autorizări - C.L.A. - organe de lucru în cadrul D.P.N.M. şi D.G.D.C.N., în procesul de acordare a licenţelor şi autorizaţiilor.7. Căpitănia portului - instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, cu atribuţii de control al siguranţei navigaţiei, care, la solicitarea agenţilor economici interesaţi, are obligaţia de a aviza listele cu mijloacele de transport navale deţinute în proprietate sau închiriate, care sunt înmatriculate în registrele de evidenţă proprii.  +  Capitolul III Domeniul de aplicare1. Se supun sistemului de acordare a licenţelor de transport naval agenţii economici cu capital majoritar de stat, privat sau mixt, indiferent de forma de înfiinţare, care desfăşoară următoarele activităţi:1.1. transport maritim de mărfuri - MM;1.2. transport maritim de călători - MC;1.3. transport fluvial de mărfuri - FM;1.4. transport fluvial de călători - FC.2. Se supun sistemului de autorizare agenţii economici cu capital majoritar de stat, privat sau mixt, indiferent de forma de înfiinţare, care desfăşoară următoarele activităţi:2.1. transport maritim de mărfuri - MM;2.2. transport maritim de călători - MC;2.3. transport fluvial de mărfuri - FM;2.4. transport fluvial de călători - FC.3. Se supun sistemului de autorizare agenţii economici cu capital majoritar de stat, privat sau mixt, indiferent de forma de înfiinţare, care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, după cum urmează:3.1. pilotajul navelor în rade, porturi şi pe căile navigabile - PN;3.2. remorcajul pentru manevra navelor în rade, porturi şi pe căile navigabile - RN;3.3. încărcarea-descărcarea navelor în porturi, în rade sau în puncte izolate şi amararea mărfurilor - PO;3.4. depozitarea mărfurilor în magazii sau pe platforme portuare - PD;3.5. legarea-dezlegarea navelor de la cheu - PL;3.6. bunkerarea navelor - BN;3.7. extracţii de balast - EB;3.8. depoluarea căilor navigabile şi a acvatoriilor portuare - DP;3.9. salvarea navelor - SN;3.10. ranfluarea navelor - FN;3.11. pescuitul industrial - PI;3.12. măsurători batimetrice sau topometrice - MT;3.13. dragarea, întreţinerea, repararea acvatoriilor portuare şi a căilor navigabile - DR;3.14. construcţii şi reparaţii hidrotehnice pentru infrastructuri portuare şi de căi navigabile - CH;3.15. construcţii şi reparaţii civile, industriale, drumuri, poduri, căi ferate etc. - CC;3.16. reparaţii utilaje portuare - RU;3.17. reparaţii nave, în afară incintei şantierului naval - RN;3.18. curăţări tancuri şi hambare - CT;3.19. transport rutier - TR;3.20. reparaţii auto - RA;3.21. servicii de salubrizare şi preluări reziduuri de la nave - SS;3.22. agenţii de personal navigant - AP;3.23. agenturare nave, brokeraj, navlosire - PA;3.24. aprovizionarea navelor cu alimente şi materiale - PS;3.25. servicii de control mărfuri - CM;3.26. reprezentante firme - RF;3.27. servicii de telecomunicaţii - TL;3.28. cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţă - CS;3.29. activităţi publice de agrement pe apă - AA.4. Sunt exceptate de la prevederile prezentelor norme metodologice administraţiile portuare şi de căi navigabile, unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, instituţiile publice şi regiile autonome (R.N.R. şi altele) care execută activităţi de control şi supraveghere în perimetrele infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile.5. Desfăşurarea altor activităţi economice în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile, altele decât cele precizate la cap. III pct. 3, este permisă tuturor agenţilor economici pe baza unui permis de lucru eliberat de administraţiile respective. Metodologia de eliberare a permiselor de lucru se va întocmi de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentelor norme metodologice şi va fi aprobată de Ministerul Transporturilor prin direcţiile de specialitate.  +  Capitolul IV Documentele necesare eliberării licenţelor şi a autorizaţiilor1. Documentele necesare eliberării licenţelor de transport naval:1.1. Cerere (model-anexa nr. 5).1.2. Lista parcului de nave proprii sau închiriate sub diverse forme, care corespund din punct de vedere tehnic activităţilor pentru care se solicită acordarea licenţelor (nu se iau în considerare contractele de prestări de servicii).1.2.1. Lista parcului de nave pentru navele din proprietatea agenţilor economici va fi avizată de capitaniile portuare.1.2.2. Pentru navele închiriate se solicita ca agentul economic să prezinte un document de la proprietarul navelor, prin care se confirma ca navele sunt închiriate şi forma de contract.1.2.3. Atestarea ca aceste nave (proprii sau închiriate) corespund din punct de vedere al siguranţei navigaţiei se face prin prezentarea, pentru fiecare nava, a ultimului raport de inspecţie eliberat de societatea de clasificare a navei (R.N.R. sau altele similare).1.3. Documente referitoare la pregătirea profesională a persoanei care conduce activitatea de transport naval:- documentul prin care persoana respectivă a fost numită să conducă activitatea de transport naval;- copie după actele de studii, care să ateste pregătirea profesională necesară exercitării funcţiei respective;- pentru conducătorii societăţilor comerciale cu capital de stat care au fost desemnaţi manageri prin concurs, potrivit Legii nr. 66/1993, se va prezenta o dovadă eliberată de Registrul comerţului, din care să rezulte înscrierea persoanei respective ca manager al societăţii.2. Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiilor:2.1. Pentru activităţile prevăzute la cap. III pct. 2 se solicită următoarele documente:- cerere (model-anexa nr. 5);- licenţa de transport naval;- statutul agentului economic, din care să rezulte că sunt incluse activităţile pentru care se solicită autorizaţia;- certificatul de înmatriculare la Camera de comerţ şi industrie;- certificatul de înregistrare fiscală;- memoriu privind activitatea agentului economic respectiv (model-anexa nr. 7).2.2. Pentru activităţile prevăzute la capitolul III pct. 3 se solicită următoarele documente:- cerere (model-anexa nr. 6);- statutul agentului economic, din care să rezulte că sunt incluse activităţile pentru care se solicită autorizaţia;- certificatul de înmatriculare la Camera de comerţ şi industrie;- certificatul de înregistrare fiscală;- documentul din care rezultă cine conduce activitatea respectivă;- diploma de studii a conducătorului activităţii respective, care să ateste pregătirea profesională necesară exercitării funcţiei respective;- pentru conducătorii agenţilor economici cu capital de stat, care au fost desemnaţi manageri prin concurs, potrivit Legii nr. 66/1993, se va prezenta o dovadă eliberată de Registrul comerţului, din care să rezulte înscrierea persoanei respective ca manager;- lista mijloacelor fixe (proprii sau închiriate), corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu care realizează activităţile supuse autorizării, însoţită de următoarele:- pentru mijloacele tehnice plutitoare, lista va fi avizată de căpităniile portuare şi va fi însoţită, pentru fiecare navă, de ultimul raport de inspecţie al unei societăţi de clasificare a navelor (R.N.R. sau altele similare);- pentru mijloacele fixe supuse controlului I.S.C.I.R. sau B.M.L., ultimele procese-verbale sau autorizaţii eliberate în acest sens;- pentru mijloacele fixe închiriate se va prezenta un document de la proprietarul acestora, prin care se atesta acest fapt şi durata contractului (nu sunt admise contracte de prestări de servicii);- memoriu privind activitatea agentului economic (model-anexa nr. 7).  +  Capitolul V Caietele de sarcini-anexă la autorizaţii1. Caietele de sarcini-anexă la autorizaţii vor fi elaborate de Ministerul Transporturilor şi vor avea următorul cuprins:1.1. Cadrul legal care trebuie respectat de agenţii economici ce desfăşoară activităţi de transport naval şi activităţi conexe în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabileSe vor prevedea actele normative interne cu privire la siguranţa navigaţiei, securitatea şi protecţia infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, asigurarea integrităţii şi calităţii mărfurilor, protecţia muncii şi vieţii umane, prevenirea poluării mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi actele normative internaţionale impuse de convenţiile internaţionale şi acordurile bilaterale la care România este parte semnatară.1.2. Condiţii tehnice privind mijloacele fixe utilizateAceste condiţii se vor referi la aspecte privind siguranţa navigaţiei, infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, protecţia muncii, prevenirea poluării apei şi mediului înconjurător, prevenirea şi stingerea incendiilor şi, după caz, la realizarea unor performanţe impuse de desfăşurarea ritmica a activităţilor în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile.1.3. Condiţii tehnice specifice de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabileSe vor prevedea condiţiile tehnice privind funcţionarea agentului economic în complexul activităţilor ce se desfăşoară în acest sector (norme de depozitare şi manipulare a mărfurilor, norme de circulaţie, de acces în perimetrul portuar şi de utilizare a facilităţilor portuare etc.).Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile sunt obligate ca, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, sa elaboreze şi sa înainteze Ministerului Transporturilor, spre aprobare, regulamente de exploatare portuara şi/sau de căi navigabile din care să rezulte condiţiile tehnice specifice de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile, pentru toţi agenţii economici, în funcţie de zona şi de activitatea desfăşurată.1.4. Condiţii privind raportarea activităţiiÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992, se vor solicita indicatorii statistici necesari pentru uzul propriu al Ministerului Transporturilor, în vederea elaborării Strategiei naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.  +  Capitolul VI Durata de valabilitate a licenţelor şi autorizaţiilor1. Modificările în structura mijloacelor fixe, a personalului de conducere, retehnologizarea, completarea cadrului legal, schimbarea unor condiţii tehnice privind integrarea funcţionarii agenţilor economici în activităţile complexe ale infrastructurilor portuare şi de căi navigabile implica stabilirea unei durate de valabilitate a licenţelor şi autorizaţiilor. În acest sens, se stabilesc următoarele:1.1. Licenţele de transport naval se acordă pe o durată de 4 (patru) ani calendaristici, începând cu data de 1 ianuarie şi expirind la 31 decembrie.1.2. Autorizaţiile de transport naval şi pentru funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile se acordă pe o durată de 4 (patru) ani calendaristici, începând cu data de 1 ianuarie şi expirind la 31 decembrie.2. Pentru societăţile comerciale care exploatează nave şi mijloace fixe închiriate sub diverse forme, licentele şi autorizaţiile de transport naval şi autorizaţiile de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare sunt valabile în cadrul perioadelor stabilite la pct. 1.1 şi 1.2 de mai sus, până la expirarea sau rezilierea contractelor respective.3. Autorizaţiile eliberate pentru activităţile care urmează să se concesioneze de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile sunt valabile în cadrul perioadei de 4 (patru) ani, până la data adjudecării licitaţiei şi încheierii contractului de concesiune a activităţii respective. Autorizaţia rămâne valabilă pe toată perioada înscrisă pe aceasta pentru agentul economic care a câştigat licitaţia pentru activitatea concesionată.4. Licentele şi autorizaţiile emise în cursul anului 1995 în baza prezentelor norme metodologice sunt valabile până la 31 decembrie 1999.  +  Capitolul VII Metodologie pentru obţinerea licenţelor/autorizaţiilor. Eliberarea unor noi licenţe/autorizaţii. Control. Contestaţii şi mod de rezolvare1. Obţinerea licenţei de transport naval1.1. Agenţii economici, în funcţie de specificul activităţii, de dotările cu mijloace fixe şi de încadrare cu personal de conducere, se vor adresa în scris Ministerului Transporturilor - D.P.N.M. şi/sau D.G.D.C.N. - Compartimentul licenţe şi autorizari, cu documentele prezentate la cap. IV pct. 1.1.2. Specialiştii din compartimentele licenţe şi autorizări analizează dosarul şi propun, prin raport al expertului respectiv, acordarea/neacordarea licenţei de transport naval şi elaborează documentul respectiv.1.3. Licenţele de transport naval vor fi semnate de directorul direcţiei de resort şi de secretarul de stat care coordonează direcţia respectiva.1.4. Licenţele se înmânează agentului economic pe baza semnăturii conducătorului activităţii respective sau a unui delegat împuternicit în acest scop, data pe angajamentul imprimat în două exemplare, dintre care unul rămâne la agentul economic.1.5. Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor vor ţine evidenţa cererilor depuse şi a licenţelor de transport naval eliberate.2. Obţinerea autorizaţiei de transport naval şi de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile2.1. Agenţii economici, în funcţie de specificul activităţii, de dotările cu mijloace fixe şi de încadrare cu personal de conducere şi de execuţie, se vor adresa în scris Ministerului Transporturilor - D.P.N.M. şi/sau D.G.D.C.N. - Compartimentul licenţe şi autorizari - cu documentele prezentate la cap. IV pct. 2.2.2. Specialiştii din Compartimentele licenţe şi autorizari analizează dosarul şi propun, prin raportul expertului respectiv, acordarea/neacordarea autorizaţiei de transport naval şi de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile, elaborează caietele de sarcini conform prevederilor cap. V şi documentul respectiv.2.3. Autorizaţiile vor fi semnate de directorul direcţiei de resort şi de secretarul de stat coordonator şi vor purta stampilele respective, iar caietul de sarcini va fi semnat şi stampilat pe fiecare pagina de şeful Compartimentului licenţe şi autorizari.2.4. Autorizaţiile se înmânează agentului economic pe baza semnăturii conducătorului activităţii respective sau a unui delegat împuternicit în acest scop, data pe angajamentul imprimat în două exemplare, dintre care unul rămâne la agentul economic.2.5. Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor vor tine evidenta cererilor depuse şi a autorizaţiilor eliberate.3. Eliberarea unei noi licenţe3.1. Eliberarea unei noi licenţe de transport naval se face pe baza solicitării în scris a agentului economic, prezentată Ministerului Transporturilor - Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime sau Direcţia generală a Dunării şi canalelor navigabile - în perioada ultimului trimestru din ultimul an de valabilitate.3.2. În cazul în care au apărut modificări în structura mijloacelor fixe, a personalului de conducere, cererea va fi însoţită de documentele respective prezentate la cap. IV.3.3. Pe baza documentelor respective se va elibera alta licenţa de transport naval.4. Eliberarea unei noi autorizaţii4.1. Eliberarea unei noi autorizaţii se face pe baza solicitării în scris a agentului economic, prezentată Ministerului Transporturilor - Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime sau Direcţia generală a Dunării şi canalelor navigabile -, în perioada ultimului trimestru din ultimul an de valabilitate.4.2. În cazul în care s-au produs modificări ale statutului, ale parcului de mijloace fixe sau ale structurii de personal, cererea va fi însoţită de documentele respective prezentate la cap. IV.4.3. Pe baza documentelor respective, conform procedurii stabilite la cap. VII pct. 2, se va elibera alta autorizaţie şi se va reactualiza caietul de sarcini.5. Controlul agenţilor economici privind modul de respectare a condiţiilor de acordare a licenţelor şi a prevederilor caietelor de sarcini-anexa la autorizaţii5.1. Controlul agenţilor economici privind modul de respectare a licenţelor/autorizaţiilor se face de către experţi din cadrul D.P.N.M., D.G.D.C.N. şi I.N.C., special împuterniciţi.5.2. Expertul care deţine legitimaţia de control (anexa nr. 8) poate efectua controlul la un agent economic numai în baza unei delegări semnate de directorii direcţiilor de specialitate (D.P.N.M. şi D.G.D.C.N.)5.3. Controlul se efectuează în concordanta cu caietul de sarcini. În urma controlului expertul întocmeşte un proces-verbal de control (model-anexa nr. 9). Expertul are obligaţia de a propune menţinerea, suspendarea sau retragerea licenţei/autorizaţiei.5.4. Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei/sau autorizaţiei revine secretarului de stat, la propunerea directorilor direcţiilor de specialitate (D.P.N.M. şi D.G.D.C.N.).5.5. Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei şi/sau a autorizaţiei se comunică agentului economic în termen de 10 zile de la data încheierii procesului-verbal de control.5.6. Această decizie se comunică prin grija Compartimentului licenţe şi autorizări şi Administraţiei portuare sau a câii navigabile unde a fost autorizat să funcţioneze agentul economic. Administraţia va rezilia contractul său cu agentul economic căruia i s-a retras autorizaţia.5.7. În cazul suspendării autorizaţiei se stabileşte un termen în care agentul economic are obligaţia de încadrare în prevederile caietului de sarcini. În acest caz, administraţia nu are obligaţia de a rezilia contractul său cu agentul economic respectiv.5.8. Direcţiile de specialitate (D.P.N.M., D.G.D.C.N.) au obligaţia de a verifica dacă agentul economic a luat măsurile necesare în vederea încadrării în prevederile caietului de sarcini şi să anuleze suspendarea sau să propună retragerea licenţei şi/sau autorizaţiei.5.9. Măsura de retragere a licenţei şi/sau a autorizaţiei se propune de către expertul-controlor în toate cazurile când se constată următoarele:- nu mai sunt îndeplinite condiţiile iniţiale privind siguranţa navigaţiei, mărfurilor, călătorilor şi protecţia muncii şi a mediului;- nu mai sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în normele internaţionale recunoscute sau adoptate în ţară;- nu se iau măsurile de încadrare în prevederile caietului de sarcini în cadrul termenului de suspendare a licenţei şi/sau a autorizaţiei.5.10. Măsura de suspendare a licenţei şi/sau a autorizaţiei se propune de către expertul-controlor în toate cazurile în care nu se respectă prevederile caietului de sarcini, cu excepţia cazurilor când se propune retragerea.5.11. Expertul-controlor nu are dreptul să oprească derularea unor activităţi, chiar dacă se încalcă condiţiile de licenţiere şi/sau de autorizare.6. Contestaţii şi modul de rezolvare6.1. Agentul economic care este nemulţumit de neacordarea licenţei sau a autorizaţiei, ori de măsura suspendării sau retragerii licenţei şi/sau a autorizaţiei, se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Capitolul VIII Renunţarea agenţilor economici la licenţe şi autorizaţii1. Agenţii economici care nu mai desfăşoară activităţile pentru care deţin licenţe şi/sau autorizaţii în baza art. 2 alin. 5 şi a art. 5 alin. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 452/1994, republicată, vor depune la Ministerul Transporturilor - Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime şi/sau Direcţia generală a Dunării şi canalelor navigabile - Compartimentul licenţe şi autorizari - documentele respective.2. Ministerul Transporturilor - Direcţia porturilor şi navigaţiei maritime şi/sau Direcţia generală a Dunării şi canalelor navigabile - Compartimentul licenţe şi autorizări - va proceda la scoaterea din evidenţe.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale1. Agenţii economici sunt obligaţi să solicite, după caz, acordarea de licenţe şi/sau autorizaţii în termen de 60 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României.2. Ministerul Transporturilor, prin direcţiile de resort, va elibera licentele şi autorizaţiile în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei complete, prevăzute în prezentele norme metodologice.3. Documentele care se eliberează agenţilor economici se vor redacta în mod unitar, pe baza anexelor la prezentele norme metodologice, utilizând mijloace performanţe de prelucrare automată a datelor, pe baza unui soft specializat, elaborat prin programe de cercetare-dezvoltare.4. Evidentele se vor tine atât în registre, cât şi pe computere.5. Lista agenţilor economici care au obţinut licenţe şi autorizaţii de transport naval va fi comunicată capităniilor portuare, prin Inspectoratul navigaţiei civile, de către direcţiile de resort din Ministerul Transporturilor.6. Lista agenţilor economici care au obţinut autorizaţii de funcţionare în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile se va comunică administraţiilor respective de către direcţiile de resort din cadrul Ministerului Transporturilor.Ministrul transporturilor,Aurel Novac  +  Anexa 1───────la normele metodologice───────────────────────┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ││ ││ ││ LICENŢA DE TRANSPORT NAVAL ││ Seria ...... Nr. ...... ││ ││ În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor ││ nr. ...... şi ale documentelor prezentate, agentul economic .........., ││ înregistrat în Registrul comerţului, la Camera de Comerţ şi Industrie a ││ Judeţului ..........., sub numărul ..........., codul fiscal ........., ││ are capacitatea tehnică şi profesională de a executa următoarele ││ activităţi de transport naval: ││ ││ ││ ┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ ││ │ 1 │ Transport maritim de mărfuri │ MM │ ││ ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │ 2 │ Transport maritim de călători │ MC │ ││ ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │ 3 │ Transport fluvial de mărfuri │ FM │ ││ ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │ 4 │ Transport fluvial de călători │ FC │ ││ └───┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ ││ ││ Director, ││ ││ Secretar de stat, ││ ││ ││ Data emiterii: ││ Valabilă până la: │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    D.P.N.M./ D.G.D.C.N./C.L.A./L -  +  Anexa 2──────-la normele metodologice──────────────────────-┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ││ ││ ││ AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT NAVAL ││ Seria ...... Nr. ...... ││ ││ În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor ││ nr. ....... şi ale documentelor prezentate, agentul economic ........, ││ înregistrat în Registrul comerţului, la Camera de Comerţ şi Industrie a ││ Judeţului ........, sub numărul ........, codul fiscal .........., este ││ autorizat să efectueze următoarele activităţi de transport naval: ││ ┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ ││ │ 1 │ Transport maritim de mărfuri │ MM │ ││ ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │ 2 │ Transport maritim de călători │ MC │ ││ ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │ 3 │ Transport fluvial de mărfuri │ FM │ ││ ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ││ │ 4 │ Transport fluvial de călători │ FC │ ││ └───┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ ││ ││ cu obligativitatea respectării prevederilor caietului de sarcini anexat ││ la prezenta autorizaţie. ││ ││ ││ Director, ││ ││ Secretar de stat, ││ ││ ││ Data emiterii: ││ Valabilă până la: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     D.P.N.M./ D.G.D.C.N./C.L.A./A -  +  Anexa 3──────-la normele metodologice──────────────────────-┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ││ ││ ││ ││ AUTORIZAŢIE ││ pentru funcţionarea în perimetrul infrastructurilor portuare şi/sau de ││ căi navigabile ││ Seria ........... Nr. ......... ││ ││ ││ În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor ││ nr. ........ şi ale documentelor prezentate, ││ agentul economic ......., înregistrat în Registrul comerţului, la ││ Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului ........, sub numărul ........, ││ codul fiscal ........., este autorizat să funcţioneze în perimetrul ││ infrastructurilor portuare şi/sau de căi navigabile din administrarea ...... ││ şi să efectueze următoarele activităţi: ............*), cu obligativitatea ││ respectării prevederilor caietului de sarcini anexat la prezenta autorizaţie.││ ││ ││ ││ Director, ││ ││ ││ Secretar de stat, ││ │├─────────── ││ *) Vor fi menţionate activităţile pentru care se solicită autorizarea, ││ prezentate la cap. III pct. 3 din normele metodologice. ││ ││ ││ Data emiterii: ││ Valabilă până la: ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    D.P.N.M./ D.G.D.C.N./C.L.A./A -  +  Anexa 4──────-la normele metodologice──────────────────────-ANGAJAMENT1. Subscrisul ........, persoana juridică cu sediul în ......, str. ..... nr. ....., înregistrat în Registrul comerţului la Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului ........ sub nr. ......, prin reprezentantul său ......., domiciliat în ......, str. ....... nr. ......, posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ...., eliberat de ........., având funcţia de ........., sunt de acord cu condiţiile pentru acordarea Licenţei de transport naval seria ...... nr. .... şi cu prevederile Caietului de sarcini seria .... nr. ..... pentru autorizarea de transport naval şi/sau de funcţionare în perimetrul portuar din administrarea .............. şi mă oblig să conduc şi să organizeze activităţile pentru*):Data ...................Semnătura conducătoruluişi ştampila agentului economic,────────────── Notă *) Se vor menţiona activităţile pentru care se eliberează licenţa/autorizaţia.D.P.N.M./ D.G.D.C.N./C.L.A./L/A -  +  Anexa 5──────-la normele metodologice────────────────────────AGENTUL ECONOMIC .....................................Nr. de înregistrare (din registrul de evidenta al acestuia)CEREREpentru acordarea licenţei sau a autorizaţiei pentru efectuareade transporturi navaleAgentul economic ........., cu sediul în ......., str. ....... nr. ......, înregistrat în Registrul comerţului la Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului ....... sub nr. ......, codul fiscal ......., telefon ........., telex ......., fax ........, reprezentat prin ......., domiciliat în ......., str. ..... nr. ..., posesor al buletinului de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ....., având funcţia de ......., pe baza pieselor anexate la dosar*), solicit eliberarea licenţei/autorizaţiei pentru activitatea**):                                                ┌─────────────┬────────────┐                                                │ Maritim │ Fluvial │     ┌──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤     │ Transport de mărfuri │ MM │ FM │     ├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤     │ Transport de persoane │ MC │ FC │     └──────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘Data ......................Semnătura conducătoruluişi ştampila agentului economic,Ministerul Transporturilor - Direcţia ............Compartimentul licenţe şi autorizăi──────────── Notă *) Componenţa dosarului este prevăzută la cap. IV pct. 1 şi 2.1. din normele metodologice. Notă **) Se barează activităţile pentru care nu se solicită licenţa.  +  Anexa 6──────-la normele metodologice──────────────────────-AGENTUL ECONOMIC .....................................Nr. de înregistrare (din registrul de evidenţă al acestuia)CEREREpentru acordarea autorizaţiei de funcţionare în perimetrulinfrastructurilor portuare sau de căi navigabileAgentul economic ........., cu sediul în ........., str. ........ nr. ....., înregistrat în Registrul comerţului la Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului ........ sub nr. ......, codul fiscal ......., telefon ......., telex ........, fax ......., reprezentat prin ......., domiciliat în ......., str. ....... nr. ....., posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ....., eliberat de ......, având funcţia de ........., pe baza pieselor anexate la dosar*) solicit eliberarea autorizaţiei pentru activitatea:3.1. pilotajul navelor în rade, porturi şi pe căile navigabile - PN;3.2. remorcajul pentru manevra navelor în rade, porturi şi pe căile navigabile - RN;3.3. încărcarea-descărcarea navelor în porturi, în rade sau în puncte izolate şi amararea mărfurilor - PO;3.4. depozitarea mărfurilor în magazii sau pe platforme portuare - PD;3.5. legarea-dezlegarea navelor de la cheu - PL;3.6. bunkerarea navelor - BN;3.7. extracţii de balast - EB;3.8. depoluarea căilor navigabile şi a acvatoriilor portuare - DP;3.9. salvarea navelor - SN;3.10. ranfluarea navelor - FN;3.11. pescuitul industrial - PI;3.12. măsurători batimetrice sau topometrice - MT;3.13. dragarea, întreţinerea, repararea acvatoriilor portuare şi a căilor navigabile - DR;3.14. construcţii şi reparaţii hidrotehnice pentru infrastructuri portuare şi de căi navigabile - CH;3.15. construcţii şi reparaţii civile, industriale, drumuri, poduri, căi ferate etc. - CC;3.16. reparaţii utilaje portuare - RU;3.17. reparaţii nave, în afară incintei şantierului naval - RN;3.18. curăţări tancuri şi hambare - CT;3.19. transport rutier - TR;3.20. reparaţii auto - RA;3.21. servicii de salubrizare şi prelucrari reziduuri de la nave în incinta perimetrului portuar - SS;3.22. agenţii de personal navigant - AP;3.23. agenturare nave, brokeraj, navlosire - PA;3.24. aprovizionarea navelor cu alimente şi materiale - PS;3.25. servicii de control mărfuri - CM;3.26. reprezentante firme - RF;3.27. servicii de telecomunicaţii - TL;3.28. cercetare ştiinţifică, proiectare, consultanţa - CS;3.29. activităţi publice de agrement pe apa - AA.Data ................... Semnătura conducătoruluişi ştampila agentului economic,Ministerul Transporturilor - Direcţia ...........Compartimentul licenţe şi autorizări────────────── Notă *) Componenţa dosarului este prevăzută la cap. IV pct. 2.2. din normele metodologice.  +  Anexa 7──────-la normele metodologice────────────────────────MEMORIUprivind activităţile pentru care se solicită autorizaţii1. Denumirea agentului economic1.1. Agentul economic, denumirea completă, conform statutului.1.2. Codul fiscal.1.3. Numărul de înmatriculare în Registrul comerţului la Camera de comerţ şi industrie.1.4. Adresa completă.1.5. Numere de telefon/fax/telex.2. Descrierea agentului economic2.1. Principalele activităţi prevăzute în statut.2.2. Capitalul social, cu specificarea formei de proprietate (de stat, privată, mixtă).2.3. Structura personalului de execuţie pe meserii, din care: numărul de salariaţi angajaţi permanent, angajaţi prin convenţie de lucru, autorizaţi de I.S.C.I.R., R.N.R., B.M.L. etc.2.4. Principalii beneficiari ai prestaţiilor efectuate.3. Zonele de navigaţie şi din perimetrul infrastructurii portuareunde se desfăşoară activităţile pentru care solicită autorizaţie (după caz):3.1. Zonele de navigaţie.3.2. Porturile din perimetrul infrastructurilor portuare şi de căi navigabile, cu specificarea administraţiei respective.3.3. Danele unde se desfăşoară activitatea.4. Prognoza volumului de activitate4.1. Indicatorii fizici/Cifra de afaceri. Realizari din anul precedent autorizării.4.2. Indicatorii fizici/Cifra de afaceri. Prognoza pentru anii de valabilitate ai autorizării.Semnătura conducătorului agentului economic,  +  Anexa 8──────-la normele metodologice────────────────────────    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │    │ │    │ Foto │    │ ┌────────┐ │    │ │ │ │    │ │ │ │    │ │ │ │    │ └────────┘ │    │ LEGITIMAŢIE DE CONTROL │    │ Seria ..... Nr. .... │    │ │    │ Dl ..............................., posesor al buletinului de │    │ identitate seria ........ nr. ......, are dreptul de control asupra │    │ modului de respectare a prevederilor caietelor de sarcini-anexă la │    │ autorizaţii şi a condiţiilor de acordare a licenţelor în conformi- │    │ tate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. ...... . │    │ │    │ Director, │    │ │    │ ............... │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 9──────-la normele metodologice────────────────────────MINISTERUL TRANSPORTURILORPROCES-VERBAL DE CONTROL Nr. ..................
     
    Subsemnatul ......................................, posesorul legitimaţiei de control seria ........ nr. ..........., eliberată de Ministerul Transporturilor, am efectuat controlul privind modul de respectare a prevederilor caietelor de sarcini-anexă la Autorizaţia seria ............. nr. ................... şi/sau a condiţiilor de acordare a Licenţei seria .......... nr. ....................., eliberate în baza Ordinului ministrului transporturilor nr. .................... pentru agentul economic ........................, cu sediul în ................, şi am constatat următoarele:*) .................................................
  Faţă de cele constatate propun:- menţinerea licenţei/autorizaţiei;- suspendarea licenţei/autorizaţiei;- retragerea licenţei/autorizaţiei.
  Expert-controlor,Reprezentantul agentului economic,
  ──────────────── Notă *) Se vor prezenta prevederile din fiecare capitol şi articol ale caietului de sarcini şi condiţiile de acordare a licenţei, care nu au fost respectate.──────────────