HOTĂRÂRE nr. 86 din 19 ianuarie 2006privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor de spălat vase de uz casnic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 10 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor de spălat vase de uz casnic, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasa tensiune. (2) Prezenta hotărâre se aplică maşinilor de spălat vase de uz casnic, inclusiv pentru situaţia când acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică maşinilor de spălat vase de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.  +  Articolul 3 (1) În cazul maşinilor de spălat vase de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, încheiat în condiţiile legii, adică acelea care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, cum ar fi catalog comandat prin posta, şi care implica faptul ca potenţialul cumpărător nu poate vedea fizic masina de spălat vase de uz casnic distribuita, oferta de comercializare trebuie să fie însoţită de informaţii referitoare la caracteristicile tehnice ale masinii de spălat vase de uz casnic, prevăzute în anexa nr. 3. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţie potenţialului cumpărător anterior achiziţionării masinii de spălat vase de uz casnic.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) furnizor - producătorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa a masinii de spălat vase de uz casnic; b) distribuitor - operator economic care vinde en detail sau orice alt operator economic care vinde, închiriază, vinde în rate ori expune maşini de spălat vase de uz casnic, în vederea comercializării către utilizatorul final; c) fişa - un tabel standard cu informaţii tehnice privind masina de spălat vase de uz casnic; d) alte resurse esenţiale - apa, chimicale sau orice alte substanţe consumate de masina de spălat vase de uz casnic pentru funcţionarea normală a acesteia; e) informaţii suplimentare - alte informaţii privind performanta masinii de spălat vase de uz casnic, care se referă sau care servesc la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse esenţiale.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a maşinilor de spălat vase de uz casnic care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au aplicată într-un loc vizibil, în exterior, pe partea frontala sau de sus a masinii de spălat vase de uz casnic, o eticheta care cuprinde informaţii referitoare la consumul de energie electrica, alte forme de energie şi alte resurse esenţiale, precum şi informaţii suplimentare conform prevederilor anexei nr. 1; b) sunt însoţite de o fişa ale carei conţinut şi format sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele europene armonizate ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde române sau ca standarde naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi pentru care numerele de referinţa sunt publicate. (3) Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate se aproba şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot, prevăzute de prezenta hotărâre, sunt făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot este măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004. (5) Clasa de eficienta energetica a unei maşini de spălat vase de uz casnic, clasa de eficienta a spalarii şi clasa de eficienta a uscarii se determina conform prevederilor anexei nr. 4. (6) Prevederile alin. (1) nu se aplică plăcuţelor indicatoare sau echivalentelor acestora, fixate pe masina de spălat vase de uz casnic pentru scopuri de securitate a utilizatorului. (7) Echivalentele în limbile comunitare pentru termenii utilizaţi pe eticheta şi în fişa sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Sunt exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1): a) maşinile de spălat vase de uz casnic a căror producţie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) maşinile de spălat vase de uz casnic second-hand.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul răspunde pentru furnizarea etichetei şi a fisei şi pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în acestea. (2) Consimţământul furnizorului pentru publicarea informaţiilor înscrise pe eticheta sau în fişa este prezumat. (3) Obligaţia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligaţia sa transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totuşi, în cazul în care distribuitorul solicita transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie să asigure livrarea imediata a acestora. (4) Informaţiile înscrise pe eticheta sunt redate în limba română, fără a exclude posibilitatea furnizarii lor şi într-o limbă de circulaţie internationala. (5) Se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, dacă exista posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, cu excepţia etichetelor ecologice comunitare ori naţionale.  +  Articolul 8 (1) Furnizorul întocmeşte documentaţia tehnica ce atesta conformitatea maşinilor de spălat vase de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri şi care permite evaluarea exactitatii informaţiilor de pe eticheta şi din fişa. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) conţine: a) denumirea şi sediul furnizorului; b) descrierea generală a masinii de spălat vase de uz casnic, care să permită identificarea fără echivoc a acesteia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează, în mod esenţial, consumul de energie; d) rapoarte privind testele de măsurare a performantelor, efectuate în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare. (3) Furnizorul păstrează documentaţia prevăzută la alin. (1) timp de 5 ani de la data fabricării ultimei maşini de spălat vase de uz casnic din seria respectiva de fabricaţie. (4) Furnizorul prezintă spre examinare organelor de control abilitate documentaţia prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 9Nu poate fi interzisă sau restrânsă introducerea pe piaţa a maşinilor de spălat vase de uz casnic care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) Organele de control abilitate considera ca etichetele şi fişele sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri în lipsa elementelor care demonstreaza contrariul. (2) Organele de control abilitate pot solicita furnizorilor sa pună la dispoziţie documentele cu privire la exactitatea informaţiilor cuprinse în eticheta sau în fişa numai dacă au motive sa creadă ca acestea sunt incorecte.  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (1); b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2); c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) şi (5); d) nerespectarea prevederilor art. 8. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 200 lei (RON) la 2.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. b); c) cu amendă de la 500 lei (RON) la 3.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. c); d) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.500 lei (RON), cele prevăzute la lit. d). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei.  +  Articolul 12Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 11, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 27/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor de spălat vase de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 30 ianuarie 2002, se abroga.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre transpune Directiva Comisiei Europene 1997/17/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 1992/75/CEE cu privire la etichetarea energetica a maşinilor de spălat vase de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 118 din 7 mai 1997 (pag. 0001-0025).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 86.  +  Anexa 1ETICHETA Precizări privind etichetaDefinirea informaţiilor ce trebuie incluse în eticheta:I. Denumirea sau marca comercială a furnizoruluiII. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;III. Clasa de eficienta energetica a masinii de spălat vase de uz casnic, determinata conform anexei nr. 4. Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelaşi nivel cu sageata corespunzătoare;IV. Fără a aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru masina de spălat vase de uz casnic la care s-a obţinut dreptul de aplicare a etichetei ecologice comunitare conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, o copie a acesteia poate fi inclusă în eticheta;V. Consumul de energie în kWh/ciclu, la folosirea ciclului standard, determinat în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;VI. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4;VII. Clasa de eficienta a uscarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4;VIII. Capacitatea masinii de spălat vase de uz casnic exprimată în număr standard de tacamuri, determinata în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;IX. Consumul de apa în l/ciclu complet, utilizând ciclul standard, determinat în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;X. Atunci când este cazul, nivelul zgomotului în timpul unui ciclu standard, determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer.Notă: Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.ETICHETA - Model - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 10 februarie 2006, la pagina 6.Culori utilizate: CMZK - cian, magenta, galben, negru.De exemplu: 07XO:0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negruSageti:- A: X0X0- B: 70X0- C: 30X0- D: 00X0- E: 03X0- F: 07X0- G: 0XX0Culoarea conturului: X070Textul se tipareste integral în negru. Fondul este alb.  +  Anexa 2FIŞAFişa trebuie să conţină informaţiile prevăzute mai jos, care pot fi prezentate sub forma unui tabel, care include o anumită serie de modele furnizate de acelaşi furnizor. Informaţiile sunt redate în ordinea menţionată mai jos, doar dacă acestea nu sunt incluse într-o descriere mai generală a masinii de spălat vase de uz casnic:1. Denumirea sau marca comercială a furnizorului2. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului3. Clasa de eficienta energetica a modelului, definită conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta energetica..., pe o scara de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)". Când aceasta informaţie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o alta forma, cu condiţia să rezulte cu claritate ca scara este de la A (mai eficient) până la G (mai puţin eficient).4. Când informaţiile sunt prezentate sub forma de tabel, iar unele maşini de spălat vase de uz casnic, care figurează în acest tabel, au primit o eticheta ecologica comunitara, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, aceasta informaţie poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica "Eticheta ecologica comunitara" şi în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice. Aceasta prevedere nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice comunitare.5. Numele, codul sau indicativul stabilit de producător pentru ciclul standard la care se referă informaţiile din eticheta şi fişa.6. Consumul de energie în kWh/ciclu, folosind ciclul standard determinat în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre şi definit ca "Consum de energie XZY kWh pe ciclu de încercare standardizat, folosind alimentarea cu apa rece. Consumul real de energie va depinde de condiţiile de utilizare a aparatului".7. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta a spalarii..., pe o scara de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)". Aceasta poate fi exprimată sub o alta forma, cu condiţia să rezulte cu claritate ca scara este de la A (mai ridicată) până la G (mai scăzută).8. Clasa de eficienta a uscarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta a uscarii..., pe o scara de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)". Aceasta poate fi exprimată sub o alta forma, cu condiţia să rezulte cu claritate ca scara este de la A (mai ridicată) până la G (mai scăzută).9. Capacitatea masinii de spălat vase de uz casnic, exprimată în numărul standard de tacamuri, asa cum este definită la pct. VIII din anexa nr. 110. Consumul de apa în l/ciclu, folosind ciclul standard, asa cum este definit la pct. IX din anexa nr. 111. Durata programului pentru un ciclu standard, determinat în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre.12. Furnizorii pot include informaţiile menţionate la pct. 5-11 şi pentru alte tipuri de cicluri.13. Consumul anual estimat de energie şi apa este egal cu de 220 de ori consumurile exprimate la pct. 6 (energie) şi la pct. 10 (apa) şi este exprimat sub forma "consum anual estimat (220 cicluri)".14. Atunci când este aplicabil, nivelul de zgomot măsurat în timpul funcţionarii în condiţii standard, determinat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer.Informaţiile de pe eticheta sunt prezentate sub forma unei reprezentari color sau alb-negru a etichetei.NOTĂ: Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 3INFORMAŢII cuprinse în cadrul contractului de furnizare la distantaCataloagele comandate prin posta sau alte mijloace de comunicare scrisă, prevăzute la art. 3 din hotărâre, cuprind următoarele informaţii, furnizate în ordinea indicată mai jos:1. clasa de eficienta energetica (pct. 3 din anexa nr. 2);2. numele ciclului standard (pct. 5 din anexa nr. 2);3. consumul de energie (pct. 6 din anexa nr. 2);4. clasa de eficienta a spalarii (pct. 7 din anexa nr. 2);5. clasa de eficienta a uscarii (pct. 8 din anexa nr. 2);6. capacitatea (pct. VIII din anexa nr. 1);7. consumul de apa (pct. IX din anexa nr. 2);8. consumul anual estimat (220 cicluri) (pct. 13 din anexa nr. 2);9. nivelul de zgomot, atunci când este aplicabil (pct. X din anexa nr. 2).Dacă se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişa, acestea se prezintă sub forma definită în anexa nr. 3 şi se includ în informaţiile prezentate mai sus, în ordinea prevăzută în fişa.NOTĂ: Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 4Clasa de eficienta energetica1. Clasa de eficienta energetica a unei maşini de spălat vase de uz casnic se determina astfel:Se calculează un consum de referinţa C(R) astfel:     C(R) = 1,35 + 0,025 x S dacă S ≥ 10    C(R) = 0,45 + 0,09 x S dacă S ≤ 9 unde S este capacitatea masinii de spălat vase de uz casnic exprimată în număr standard de tacamuri (conform prevederilor pct. 8 din anexa nr. 1).Ulterior se stabileşte un indice de eficienta energetica E(I) care secalculează ca E(I) = C/C(R),unde C este consumul de energie al masinii de spălat vase de uz casnic (conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 1).Clasa de eficienta energetica se determina conform tabelului 1:Tabelul 1
       
    Clasa de eficienţă energeticăIndicele de eficienţă energetică E(I)
    AE(I) <= 0,64
    B0,64 <= E(I) < 0,76
    C0,76 <= E(I) < 0,88
    D0,88 <= E(I) < 1,00
    E1,00 <= E(I) < 1,12
    F1,12 <= E(I) < 1,24
    GE(I) >= 1,24
  2. Clasa de eficienta a spalarii pentru o masina de spălat vase de uz casnic se determina conform tabelului 2:Tabelul 2
         
    Clasa de eficienţă a spălăriiIndicele P(C) de eficienţă a spălării, definit în conformitate cu proceduri de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), din hotărâre, folosind ciclul standard
    A   P(C) > 1,08
    B1,12 >= P(C) > 1,00
    C1,00 >= P(C) > 0,88
    D0,88 >= P(C) > 0,76
    E0,76 >= P(C) > 0,64
    F0,64 >= P(C) > 0,52
    G0,52 >= P(C)
  3. Clasa de eficienta a uscarii pentru o masina de spălat vase de uz casnic se determina conform tabelului 3:Tabelul 3
         
    Clasa de eficienţă a uscăriiIndicele P(D) de eficienţă a uscării, definit în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), din hotărâre, folosind ciclul standard
    A   P(D) > 1,08
    B1,08 >= P(D) > 0,93
    C0,93 >= P(D) > 0,78
    D0,78 >= P(D) > 0,63
    E0,63 >= P(D) > 0,48
    F0,48 >= P(D) > 0,33
    G0,33 >= P(D)
   +  Anexa 5TERMENIIutilizaţi pe eticheta şi în fişaEchivalentele în limbile comunitare pentru termenii în limba română utilizaţi pe eticheta şi în fişa sunt:
  Nota RO EN ES DA
  Eti- cheta Fişa Coman- da prin posta
  Anexa I Anexa II Anexa III
  [X] Energie Energy Energia Energi
  [X] Masina de spălat vase Dishwasher Lavavajillas Opvaske- maskine
  I 1 Fabricant Manufacturer Fabricante Maerke
  II 2 Model Model Modelo Modell
  [X] Mai eficient More efficient Mas eficiente Lavt forbrug
  [X] Mai puţin eficient Less efficient Menos eficiente HØjt forbrug
  3 1 Clasa de efi- cienta energe- tica... pe o scara de la A (mai eficient) la G (mai pu- ţin eficient) Energy efficiency class... on a scale of A (more effici- ent) to G (less efficient) Clase de eficiencia energetica... en una escala que abarca de A (mas eficien- te) a G (menos eficiente) Relativt energi- forbrug...pa skalaen A (lavt for- brug) til G (hØjt for- brug)
  V Consum de energie Energy consumption Consumo de energia Energi- forbrug
  V kWh/ciclu kWh/cycle kWh/ciclo kWh/opvask
  6 3 Consum de energie XYZ kWh pe ciclu de încercare standard, folo sind alimenta- rea cu apa rece. Consumul real de energie va depinde de con ditiile de utilizare a aparatului Energy consumption XYZ kWh per standard cycle, using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used Consumo de XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo, normalizado utilizando una carga conagua fria. El consumo real depende de las condiciones de utilizacion del aparato Energi- forbrug XYZ kWh pr. opvask pa grundlag af standardest pa normal- program med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske energi- forbrug vil bero pa, hvordan opvask- maskinen bruges.
  [x] (Bazat pe rezultatele încercărilor efectuate de către producă- tor pentru ciclul standar dizat folosind alimentarea cu apa rece) (Based on test results for manufacturer's standard cycle, using cold fill) (basado en los resultados obtenidos en las pruebas realizadas por el fabricante en un ciclo normalizado utilizando carga fria) (Pa gruldlag af test- resultater for normal- program med tilslutning til loldt vand)
  DE EL*) FR IT
  Energie Energie Energia
  Geschirrspuler Lave-vaiselle Lavastoviglie
  Hersteller Fabricant Costruttore
  Modell Modele Modello
  Niedrieger Energieverbrauch Econome Bassi consumi
  Hoher Energieverbrauch Peu econome Alţi consumi
  Energieeffizienz- klasse... auf einer Skala von A (niedrieger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) Classe d'eficaci- te energetique... sur une echelle allant de A (econome) a G (peu econome) Classe di efficienza energetica... su una scala da A (bassi consumi) a G (alţi consumi)
  KWh/Programm Consommation d'energie Consumo di energia
  KWh kWh kWh/ciclo
  Energieverbrauch XYZ în kWh pro Standardpruf- programm bei Kaltwasserbeful- lung. Der tatsachliche Energieverbrauch hangt von der Art de Nutzung des Gerates ab Consommation d'energie XYZ kWh, sur base des resultats du cycle recommande par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation reelle depend des condiţions d'utilisation de l'appareil Consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda Îl consumo effettivo dipende dal modo în cui l'apparecchio viene usato
  (ausgehend von den Ergebnissen der Normprufung fur das vom Hersteller festgelegte Standardprogramm, bei Kaltwassebeful- lung) (Sur base des resultats du cycle recommande par le fabricant) (în base ai risultati di prove di cicli normali di lavaggio con acqua fredda)
      *) Limba greaca
  NL PT FI SV
  Energie Energia Energia Energi
  Afwasmachine Maquina de lavar loica Astianpesukone Diskmaskin
  Fabrikant Fabricante Tavarantoimittaja Levarantor
  Model Modelo Malli Modell
  Efficient Mais eficiente Vahan kuluttava Lag forbrukning
  Inefficient Menos eficiente Paljon kuluttava Hog forbrukning
  Energie- efficientieklasse... op een schaal van A (efficient) tot G (inefficient) Classe de eficiencia energetica... numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) Energiatehokkuus- luokka..asteikolla A:sta (vahan kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) Energieffektivite- tsklass... pa en skala fran A (lag forbrukning) till G (hog forbrukning
  Energieverbruik Consumo de energia Energieankulutus Energiforbrukning
  KWh/cyclus kWh/ciclo kWh/ohjelma kWh/diskomgang
  Energieverbruik XYZ kWh per standaard- test-cyclus, met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt Consumo de energia XYZ kWh por ciclo padrao, com enchimento a agua fria. O consumo real de energis dependera das condicoes de utilizacao do aparelho Energiankulutus XYZ kWh perusohjel ma kohden kylmavesilliitann- assa. Todellinen energi- ankulutus riippuu laitteen kayttotavoista Energiforbrukning XYZ kWh per diskomgang vid kallvattebslut- tning. Den faktiska energiforbrukning beror pa hur maskinen anvands
  (Gebaseerd op de resultaten van een standardcyclus, met toevoer van koud water) (Com base nos resultados dos ensaios para o ciclo padrao recomendado pelo fabricante, com enchimento a agua fria) (perustuu mittaistuloksiin, jokta on saatu tavarantoimittajan ilmoittammalla perusohjelmalla kylmave- siliitannassa) (Baserat pa resultat fran provning med tillverkarens normalprogram vid kallvattenan- slutning)
  Nota RO EN ES DA
  Eti- cheta Fişa Coman- da prin posta
  Anexa I Anexa II Anexa III
  [x] Consumul real va depinde de condiţi- ile de utilizare a aparatului Actual consumption will depend on how the appliance is used El consumo real depende de las condiciones de utilizacion del aparato Det faktiske energiforbrug afhaenger af, hvorledes apparat benyttes
  VI Eficienta spalarii A: mai ridicată G: mai scăzută Cleaning performance A: higher G: lower Eficiencia de lavado A: mas alto G: mas bajo Opvaskeevne A: hØj G: lav
  7 4 Clasa de eficienta a spalarii... pe o scara de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută) Cleaning performance class ... on a scale of A (higher) to G (lower) Clase de eficacia de lavado... en un escala que abarca de A (mas alto) a G (mas bajo) Opvaskeevne... pa skalaen A (hØj) til G (lav)
  VII Eficienta uscarii A: mai ridicată G: mai scăzută Drying performance A: higher G: lower Eficacia de secado A: mas alto G: mas bajo TØrreevne A: (hØj) G: lav
  VIII 8 9 5 6 Clase de eficienta a uscarii... pe o sca- ra de la A: (mai ridicată) la G: (mai scăzută) Număr standard de tacamuri Drying performance ...on a scale of: A (higher) to G (lower) Standard place settings Clasa de eficacia de secado... en una escala que abarca de A (mas alto) a G (mas bajo) Cubiertos TØrreevne... pa skalaen A (hØj) til G (lav) Standardkuverter
  IX 10 7 Consum de apa l/ciclu Water consumption l/cycle Consumo de agua l/ciclo Vandforbrug l/opvask
  11 Durata programului Programme time Tiempo del programa Varighed af normalprogram
  13 8 Consum anual estimat (220 cicluri) Estimated annual consumption (220 cycles) Consumo anual estimado (220 ciclos) Anslaet arligt forbrug (220 opvaske
  XI 14 9 Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) Noise [dB(A) re 1 pW] Ruido [dB(A) re 1 pW] Lydeffektniveau dB(A) (StØj)
  [x] Informaţiile suplimentare se găsesc în brosurile de produs Further information is contained în product brochures Ficha de informa- tion detallada en los folletos del producto Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger
  [x] Standard EN 50242 Norm EN 50242 Norma EN 50242 Standard: EN 50242
  [x] Directiva 97/17/CE privind eticheta pentru maşini de spălat vase Dishwasher Label Directive 97/17/EC Directiva 97/17/CE├Direktiv 97/17/EF om sobre etiquetado de lavavajillas energi-maerkninng af opvaskmaskiner
  DE EL*) FR IT
  Der tatsachliche Energieverbrauch hangt von der Art de Nutzung des Gerates ab La consommation reelle depend des condiţions d'utilisation de l'appareil Îl consumo effettivo dipende dal modo în cui l'apparecchio viene usato
  Reinigungswirkung A: besser G: schlechter Efficacite de lavage A: plus eleve G: plus faible Efficacia di lavaggio A: alta G: bassa
  Reinigungs- wirkungsklasse... auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) Classe d'efficacite de lavage... sur une echelle allant de A (plus elevee) a G (plus faible) Classe di efficacia di lavaggio... su scala da A (alta) a G (bassa)
  Trockenwirkung A: besser G: schlechter Efficacite du sechage A: plus eleve G: plus faible Efficacia di asciugatura A: alta G: bassa
  Trockenwirkungsklas se... auf einer Skala von A (besser bis G (schlechter) Classe d'efficacite du sechage... sur une echelle allant de A (plus eleve) a G (plus faible) Classe di efficacia di asciugatura... su una scala da A (alta) a G (bassa)
  Standardbefullung Nombre de couverts Coperti
  Wasserverbrauch l/Programm Consommation d'eau 1/cycle Consumo di acqua 1/ciclo
  Fur Standardprogramm erforderliche Zeit Duree du programme Durata del programma
  Geschatzer Jahresverbrauch (220 Standard- programme) Consommation annuelle estimee (220 cycles) Consumo estimato annuo (220 cicli)
  Gerausch (dB(A) re 1 pW) Bruit [dB(A) re 1 pW] Rumorosita [dB(A) re 1 pW]
  Ein datenblatt mit weiteren Gerateangaben ist în den Prospekten enthalten Une fiche d'information detaille figure dans la brochure Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata
  Norm EN 50242 Norme EN 50242 Norma EN 50242
  Richtlinie 97/17/EG Geschirrspuletikett Directive 97/17/CE relative a l'etiquetage des lave-vaiselle Direttiva 97/17/CE sull'etichettatura delle lavastoviglie
      *) Limba greaca
  NL PT FI SV
  Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt O consumo real de energia dependera das condicoes de utilizacao do aparelho Todellinen kulutus riippuu laitteen kayttotavoista Den faktiska forbrukning beror pa hur apparaten anvands
  Afwasresultaat A: goed G: matig Eficiencia de lavagem A: mais elevada G: mais baixa Pesutulos A: hyva G: huono Diskeffekt A: battre G: samre
  Afwasresultaat... op een schaal van A (goed) tot G (matig) Classe de eficiencia de lavagem... numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) Pesutulosluokka... asteikolla A: sta (hyva) G: hen (huono) Diskeffektskalsse. pa skala fran A (battre) till G (samre)
  Droogresultaat A: goed G: matig Eficiencia de secagem A: mais elevada G: mais baixa Kuivaustulos A: hyva G: huono Torkeffekt... A: battre G: samre
  Droogresultaat:... op een schaal van A (goed) tot G (matig) Classe de eficiencia de secagem... numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) Kuivaustulosluokka ... asteikolla A: sta (hyva) G: hen (huono) Torkeffektetsklass ... pa en skala fran A (battre) till G (samre)
  Standaardcouverts Servicos de loica padrao Tayttomaara (standardi- astiastoja) Standardkuvert
  Waterverbruik (1/cyclus) Consumo de agua 1/ciclo Vedenkulutus 1/ohjelma Vattenforbrukning 1/diskomgang
  Programmaduur Duracao do programa Ohjelman kestoaika Tid per diskomgang
  Geschat jaarlijks verbruik (220 cycli) Consumo anual estimado (220 ciclos Arvioitu vuotuinen kulutus (220 perukertaa) Beraknad forbrukning per ar (220 gangar).
  Geluidsniveau [dB(A) re 1 pW] Nivel de ruido [dB(A) re 1 pW] Aani (dB(A) re 1 pW) Buller (dB(A) re 1 pW)
  Een kaart met nadere gegevens is opgenomen în de brochures over het apparaat Ficha pormenorizada no folheto do producto Tuote-esitteissa on lisatietoja Produktbroschyrer- na innehaller ytterligare information
  Norm EN 50242 Norma EN 50242 Standardi EN 50242 Standard EN 50242
  Richtlijn 97/17/EG etikettering afwasmachines Directiva 97/17/CE relativă a etiqueta- gem de maquinas de lavar loica Direktiivi 97/17/EY astianpesukoneiden energiamerkinnasta Direktiv 97/17/EG om markning av diskmaskiner
  --------