HOTĂRÂRE nr. 87 din 19 ianuarie 2006privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 3 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, încheiat cu persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul Contractului de management pentru instituţiile publice de cultură, încheiat cu persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii şi cultelor,Ioan Onisei,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 87.  +  Anexa 1 CONTRACT DE MANAGEMENT  +  Articolul 1Părţile contractului- Doamna/Domnul ........, în calitate de reprezentant legal al instituţiei publice de cultură ........, cu sediul în localitatea ......., str. ...... nr. ....., judeţul/sectorul ......., denumit în continuare angajator,şi- Doamna/Domnul ............, în calitate de director general/director al ........, domiciliată/ domiciliat în localitatea ......., str. ........ nr. ....., judeţul/sectorul ........, posesoare/posesor a/al buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. ......., eliberat/eliberată de ........ la data de ........, CNP ........, permis de muncă seria ........ nr. ...... din data ....., denumit în continuare manager,au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2Obiectul contractuluiAngajatorul încredinţează managerului organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii instituţiei publice, pe baza obiectivelor şi a indicatorilor culturali cuprinşi în proiectul de management, prevăzut în anexa la contractul de management, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Durata contractuluiPrezentul contract de management este asimilat contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, managerul urmând să înceapă activitatea la data de ........ .Perioada de probă este de 90 de zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract de management.  +  Articolul 4Locul de muncăActivitatea se desfăşoară la ............. .  +  Articolul 5Felul munciiFuncţia .............................. .  +  Articolul 6Durata muncii1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ......... ore/zi, ........ ore/săptămână.2. O fracţiune de normă de ............ ore/zi, ........ ore/săptămână.  +  Articolul 7ConcediulDurata concediului anual de odihnă este de ......... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii.De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ....... .  +  Articolul 8Salarizare1. Salariul de bază lunar brut: ............... lei.2. Alte elemente constitutive: a) sporuri ..........................................; b) indemnizaţii .....................................; c) alte adaosuri .................................. .3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Drepturi şi obligaţii ale managerului1. Managerul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; e) dreptul de a beneficia de premii, conform normelor legale; f) dreptul de a solicita angajatorului, atunci când consideră că este temeinic şi oportun, modificarea obiectivelor şi a indicatorilor instituţiei.2. Managerul are, în principal, următoarele obligaţii: a) să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; b) să îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management prevăzut în anexa la contractul de management; c) să îndeplinească programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi indicatorii economici şi indicatorii culturali. Acestea se negociază anual, în maximum 15 zile de la aprobarea bugetului instituţiei, şi sunt cuprinse într-un act adiţional la prezentul contract de management, întocmit conform modelului prevăzut în anexele A-C*) la prezentul contract de management;------------ Notă *) Anexele A-C sunt comune anexelor nr. 1 şi 2. d) să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; e) să selecteze, să angajeze, să promoveze, să premieze, să sancţioneze şi să concedieze personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale; f) să stabilească atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fişele de post; g) să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; h) să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite; i) să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul instituţiei publice; j) să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii; k) să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale; l) să prezinte angajatorului, la termenele prevăzute în art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură sau ori de câte ori este necesar, situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor din proiectul de management, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii acesteia, când este cazul; m) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituţie; n) să stabilească măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii ale angajatorului1. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării proiectului de management, situaţia economico-financiară a instituţiei, precum şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia; b) să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi în programele minimale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii; c) să evalueze periodic performanţele manageriale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi cu criteriile de evaluare a performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură prevăzute în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005.2. Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii: a) să acorde managerului toate drepturile ce decurg din contractul de management, precum şi din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; b) să asigure instituţiei, în limitele aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, fondurile necesare, potrivit proiectului de management; c) să asigure managerului deplina libertate în conducerea şi organizarea activităţii instituţiei, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege şi de prezentul contract de management.  +  Articolul 11Proiectul managerialProiectul managerial, cuprinzând obiectivele şi indicatorii culturali la a căror realizare se obligă managerul, este prevăzut în anexa la contractul de management. Pe parcursul executării contractului părţile pot să modifice, de comun acord, obiectivele şi indicatorii culturali, în cazuri temeinic justificate, în scopul de a le adapta la evoluţia conjuncturală a instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12Loialitate, confidenţialitateManagerul este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul instituţiei. Managerului îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei.Pe durata contractului de management, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter de către angajator.  +  Articolul 13Răspunderea părţilorPentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management părţile răspund potrivit reglementărilor legale.Managerul răspunde pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său contrar intereselor instituţiei, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei.În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine, angajatorul are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente; pe perioada soluţionării sesizării contractul de management se suspendă.  +  Articolul 14Modificarea contractului de management1. Prevederile prezentului contract de management se modifică de drept în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (3), respectiv la art. 7 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005.2. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.Părţile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt aplicabile.  +  Articolul 15Încetarea contractului de managementPrezentul contract de management încetează: a) de drept, în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005; b) prin acordul părţilor; c) prin denunţarea unilaterală a contractului de management de către manager - realizată prin anunţarea, în scris, a faptului că nu doreşte continuarea proiectului de management (înaintat cu ........ săptămâni/luni înainte de data expirării proiectului de management); d) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare (Codul muncii).  +  Articolul 16LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 17Alte clauzeManagerul are dreptul să solicite ordonatorului principal de credite mediere, consultanţă şi măsuri de protecţie în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele şi cu alte organizaţii.  +  Articolul 18Dispoziţii finale1. Proiectul de management, precum şi obiectivele, lista programelor minimale proprii, indicatorii de performanţă cuantificabili, indicatorii economici şi indicatorii culturali care urmează să se realizeze de instituţie în fiecare an şi criteriile de apreciere sunt prevăzute în anexele la prezentul contract de management.2. Prezentul contract de management a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, cu următoarele destinaţii:- un exemplar la angajator;- un exemplar la oficiul juridic al angajatorului;- un exemplar la manager.  +  Anexa 2 CONTRACT DE MANAGEMENT  +  Articolul 1Părţile contractului- Doamna/Domnul ......., în calitate de reprezentant legal al ordonatorului principal de credite al instituţiei publice de cultură ......., cu sediul în localitatea ......., str. ........ nr. ..., judeţul/ sectorul ......, denumită în continuare beneficiar,şi- Persoana juridică/Societatea civilă ......, cu sediul în localitatea ....., str. ...... nr. ......, judeţul/sectorul ......., (alte date de identificare potrivit dispoziţiilor legale în vigoare), reprezentată prin ........, în baza ......., denumită în continuare manager,au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2Obiectul contractuluiOrganizarea, conducerea şi gestionarea activităţii instituţiei publice de către manager, pe baza obiectivelor şi a indicatorilor cuprinşi în proiectul de management, prevăzut în anexa la contractul de management, în schimbul unui onorariu, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Durata contractuluiPrezentul contract de management se încheie pe durata proiectului de management, cu posibilitatea reînnoirii prin acordul părţilor.  +  Articolul 4Onorariul cuvenitOnorariul pe care instituţia publică îl datorează managerului pentru serviciile sale este de ............ lei/lună.  +  Articolul 5Modalităţi de platăPlata se va efectua prin ordin de plată, în termen de maximum ............ zile de la emiterea facturii.  +  Articolul 6Drepturi şi obligaţii ale managerului1. Managerul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la onorariu; b) dreptul de a solicita beneficiarului, atunci când consideră că este temeinic şi oportun, modificarea obiectivelor şi a indicatorilor instituţiei.2. Managerul are, în principal, următoarele obligaţii: a) să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; b) să îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management prevăzut în anexa la contractul de management; c) să îndeplinească programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi indicatorii economici şi indicatorii culturali. Acestea se negociază anual, în maximum 15 zile de la aprobarea bugetului instituţiei, şi sunt cuprinse într-un act adiţional la prezentul contract de management, întocmit conform modelului prevăzut în anexele A-C*) la prezentul contract de management;------------ Notă *) Anexele A-C sunt comune anexelor nr. 1 şi 2. d) să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; e) să selecteze, să angajeze, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale; f) să stabilească atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate în fişele de post; g) să adopte măsuri pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; h) să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite; i) să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul instituţiei; j) să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii; k) să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale; l) să prezinte, la termenele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură sau ori de câte ori este necesar, situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor din proiectul de management, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii acesteia, când este cazul; m) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituţie; n) să stabilească măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii.  +  Articolul 7Drepturi şi obligaţii ale beneficiarului1. Beneficiarul are, în principal, următoarele drepturi: a) să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării proiectului de management, situaţia economico-financiară a instituţiei, precum şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia; b) să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi în programele minimale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii; c) să evalueze periodic performanţele manageriale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi cu criteriile de evaluare a performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură, prevăzute în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005.2. Beneficiarul are, în principal, următoarele obligaţii: a) să acorde managerului toate drepturile ce decurg din contractul de management şi din lege; b) să asigure instituţiei, în limitele aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, fondurile necesare, potrivit proiectului de management; c) să asigure managerului deplina libertate în conducerea şi organizarea activităţii instituţiei, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege şi de prezentul contract.  +  Articolul 8Proiectul managerialProiectul managerial, cuprinzând obiectivele şi indicatorii culturali la a căror realizare se obligă managerul, este prevăzut în anexa la contractul de management. Pe parcursul executării contractului părţile pot să modifice, de comun acord, obiectivele şi indicatorii culturali, în cazuri temeinic justificate, în scopul de a le adapta la evoluţia conjuncturală a instituţiei.  +  Articolul 9Loialitate, confidenţialitateManagerul este obligat să îşi folosească întreaga capacitate tehnică, administrativă şi operaţională în interesul instituţiei. Managerului îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei.Pe durata contractului de management, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter de către reprezentantul instituţiei publice.  +  Articolul 10Răspunderea părţilorPentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management părţile răspund potrivit reglementărilor legale. Managerul răspunde pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său contrar intereselor instituţiei, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei. Răspunderea managerului este solidară pentru toate persoanele care au acţionat în numele său pentru executarea prezentului contract de management.În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu activitatea desfăşurată, beneficiarul are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente; pe perioada soluţionării sesizării contractul de management se suspendă.  +  Articolul 11Modificarea contractului de management1. Prevederile prezentului contract de management se modifică de drept în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (3), respectiv la art. 7 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005.2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.Părţile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt aplicabile.  +  Articolul 12Încetarea contractului de managementPrezentul contract de management încetează: a) de drept:(i) în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005;(îi) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care managerul nu a solicitat prelungirea proiectului de management, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2005; b) prin acordul părţilor.  +  Articolul 13LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 14Alte clauzeManagerul are dreptul să solicite ordonatorului principal de credite mediere, consultanţă şi măsuri de protecţie în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele şi cu alte organizaţii.  +  Articolul 15Dispoziţii finale1. Proiectul de management, precum şi obiectivele, lista programelor minimale proprii, indicatorii de performanţă cuantificabili, indicatorii economici şi indicatorii culturali care urmează să se realizeze de instituţie în fiecare an şi criteriile de apreciere sunt prevăzute în anexele la prezentul contract de management.2. Prezentul contract de management a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, cu următoarele destinaţii:- un exemplar la beneficiar;- un exemplar la oficiul juridic al beneficiarului;- un exemplar la manager.  +  Anexa A -------pentru Instituţii de spectacol------------------------------1. Denumirea Instituţiei........................2. LISTA programelor şi proiectelor culturale minimale proprii prevăzute pentru anul .......┌───┬────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│Nr.│ Denumirea │ Nivelul de│ Descrierea │Rezultatele│ Suma │ Perioada ││crt│programului/│ interes/ │ sumară a │ aşteptate │estimată │ de ││ │ proiectului│ grupuri │ programului/ │ │ │desfăşurare││ │ cultural │ ţintă │ proiectului │ │ │ ││ │ │ │ şi a co- │ │ │ ││ │ │ │organizatorilor│ │ │ │├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤└───┴────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘3. NOMENCLATOR privind principalii indicatori economici care urmează să se realizeze pentru anul ......──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┐                                                          │Anul de bază*)│ Anul│──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤1. Personal │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤a) Număr de personal conform statului de funcţii │ │ │   aprobat, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal artistic │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal tehnic │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal administrativ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal artistic │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal tehnic │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal administrativ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤2. Venituri totale, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- venituri proprii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- subvenţii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤3. Cheltuieli totale, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de întreţinere │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli pentru reparaţii capitale │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de capital │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤4. Cheltuieli pe spectator, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- din subvenţie │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- din venituri proprii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤5. Gradul de acoperire din venituri proprii a │ │ │   cheltuielilor instituţiei (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul │ │ │   cheltuielilor (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤8. Gradul de creştere a veniturilor proprii în totalul │ │ │   veniturilor (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┘    *) Datele referitoare la anul precedent.4. NOMENCLATOR privind principalii indicatori culturali care urmează să se realizeze pentru anul .......──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┐                                                          │Anul de bază*)│ Anul│──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤1. Număr de premiere │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤2. Număr de refaceri │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤3. Număr de coproducţii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤4. Număr de spectacole în regim de protocol: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤5. Număr de spectacole, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- la sediu │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- în turnee │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤6. Număr de spectatori, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- la sediu │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- în turnee │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤7. Număr de participări la festivaluri, gale, concursuri │ │ │   etc. │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤8. Număr de proiecte promovate, ca iniţiator sau partener │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤9. Indice de ocupare a sălii la sediu (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤10. Număr de apariţii în presă │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤11. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor│ │ │    de public, a aşteptărilor acestuia │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤12. Perfecţionarea personalului - numărul de angajaţi care│ │ │    au urmat diverse forme de perfecţionare, durata şi │ │ │    tipul cursului │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┘    *) Datele referitoare la anul precedent  +  Anexa B --------pentru Muzee şi colecţii------------------------1. Denumirea instituţiei.........................2. LISTA programelor şi proiectelor culturale minimale proprii prevăzute pentru anul ...........┌───┬────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│Nr.│ Denumirea │ Nivelul de│ Descrierea │Rezultatele│ Suma │ Perioada ││crt│programului/│ interes/ │ sumară a │ aşteptate │estimată │ de ││ │ proiectului│ grupuri │ programului/ │ │ │desfăşurare││ │ cultural │ ţintă │ proiectului │ │ │ ││ │ │ │ şi a co- │ │ │ ││ │ │ │organizatorilor│ │ │ │├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤└───┴────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘3. NOMENCLATOR privind principalii indicatori economici care urmează să se realizeze pentru anul ......──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┐                                                          │Anul de bază*)│ Anul│──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤1. Personal │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤a) Număr de personal conform statului de funcţii │ │ │   aprobat, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal de specialitate │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal tehnic │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal administrativ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal de specialitate │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal tehnic │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal administrativ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤2. Venituri totale, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- venituri proprii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- subvenţii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤3. Cheltuieli totale, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de întreţinere │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli pentru reparaţii capitale │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de capital │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤4. Cheltuieli pe vizitator, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- din subvenţie │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- din venituri proprii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤5. Gradul de acoperire din venituri proprii a │ │ │   cheltuielilor instituţiei (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul │ │ │   cheltuielilor (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┘    *) Datele referitoare la anul precedent.4. NOMENCLATOR privind principalii indicatori culturali care urmează să se realizeze pentru anul .......──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┐                                                          │Anul de bază*)│ Anul│──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤1. Număr de expozitii temporare │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤2. Completari, imbunatatiri aduse expoziţiilor permanente │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤3. Alte servicii culturale: programe educative, │ │ │   conferinţe, manifestări interdisciplinare │ │ │   etc. │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤4. Evidenţa patrimoniului: clasare, informatizare, │ │ │   baze de date │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤5. Număr de apariţii în presă │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤6. Materiale de promovare │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤7. Numărul parteneriatelor realizate │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤8. Număr de proiecte promovate, ca iniţiator sau partener │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤9. Indice de ocupare a sălii la sediu (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤10. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor│ │ │    de public, a aşteptărilor acestuia │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤11. Perfecţionarea personalului - numărul de angajaţi care│ │ │    au urmat diverse forme de perfecţionare, durata şi │ │ │    tipul cursului │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┘    *) Datele referitoare la anul precedent  +  Anexa C --------pentru Asezaminte culturale----------------------------1. Denumirea instituţiei.........................2. LISTA programelor şi proiectelor culturale minimale proprii prevăzute pentru anul ...........┌───┬────────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐│Nr.│ Denumirea │ Nivelul de│ Descrierea │Rezultatele│ Suma │ Perioada ││crt│programului/│ interes/ │ sumară a │ aşteptate │estimată │ de ││ │ proiectului│ grupuri │ programului/ │ │ │desfăşurare││ │ cultural │ ţintă │ proiectului │ │ │ ││ │ │ │ şi a co- │ │ │ ││ │ │ │organizatorilor│ │ │ │├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤└───┴────────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘3. NOMENCLATOR privind principalii indicatori economici care urmează să se realizeze pentru anul ......──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┐                                                          │Anul de bază*)│ Anul│──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤1. Personal │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤a) Număr de personal conform statului de funcţii │ │ │   aprobat, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal de specialitate │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal tehnic │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal administrativ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal de specialitate │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal tehnic │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- personal administrativ │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤2. Venituri totale, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- venituri proprii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- subvenţii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤3. Cheltuieli totale, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de întreţinere │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli pentru reparaţii capitale │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- cheltuieli de capital │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤4. Cheltuieli pe vizitator, din care: │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- din subvenţie │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤- din venituri proprii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤5. Gradul de acoperire din venituri proprii a │ │ │   cheltuielilor instituţiei (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul │ │ │   cheltuielilor (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┘    *) Datele referitoare la anul precedent.4. NOMENCLATOR privind principalii indicatori culturali care urmează să se realizeze pentru anul .......──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┐                                                          │Anul de bază*)│ Anul│──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤1. Număr de activităţi/programe de educaţie permanentă, │ │ │   inclusiv de formare profesională continuă │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤2. Număr programe/proiecte/acţiuni de conservare, │ │ │   promovare şi transmitere a valorilor morale, culturale,│ │ │   artistice comunitare, naţionale şi/sau universale, │ │ │   al obiceiurilor, tradiţiilor şi meşteşugurilor, │ │ │   organizate sau susţinute │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤3. Studii/cercetări/activităţi de documentare/monografii │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤4. Număr de activităţi/manifestări cultural-artistice, │ │ │   pe genuri │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤5. Alte manifestari culturale: expozitii temporare sau │ │ │   permanente, seminarii, conferinte, cercuri etc. │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤6. Evidenţa patrimoniului: clasare, informatizare, │ │ │   baze de date (după caz) │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤7. Număr de apariţii în presă │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤8. Materiale de promovare │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤9. Numărul parteneriatelor realizate │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤10. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor│ │ │    de public, a aşteptărilor acestuia │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────┤11. Perfecţionarea personalului - numărul de angajaţi care│ │ │    au urmat diverse forme de perfecţionare, durata şi │ │ │    tipul cursului │ │ │──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────┘    *) Datele referitoare la anul precedent------------