DECRET nr. 370 din 7 decembrie 1988privind îmbunătăţirea organizării activităţii de contractare şi achizitionare a legumelor şi fructelor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 8 decembrie 1988  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 decembrie 1988 se înfiinţează Centrala pentru legume şi fructe, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Agriculturii.Centrala pentru legume şi fructe se înfiinţează prin preluarea activităţilor corespunzătoare de la Direcţia generală economică pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea păstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi plantelor medicinale din structura organizatorică a Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Centrala pentru legume şi fructe are ca obiect de activitate: a) contractarea şi achiziţionarea, de la toate categoriile de producători, a produselor horticole - legume, fructe, cartofi şi struguri de masa - destinate fondului pieţei, industrializarii şi exportului; b) livrarea produselor horticole către unităţile comerciale şi ale industriei alimentare pentru consumul intern, industrializare şi export; c) controlul, la unităţile agricole de stat şi cooperatiste producătoare, al modului de pregătire a terenurilor, aplicării tehnologiilor, folosirii seminţelor de calitate superioară, asigurării bazei tehnico-materiale, respectării perioadelor optime de recoltare şi livrare a legumelor, fructelor, cartofilor şi a strugurilor de masa; d) asigurarea stocurilor de legume, fructe, cartofi şi struguri de masa pentru aprovizionarea populaţiei şi constituirea rezervelor pentru perioada de toamna - iarna; e) organizarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de producere şi industrializare a legumelor şi fructelor, precum şi producerea sucurilor răcoritoare, în unităţile proprii; în perioada de toamna asigura producerea mustului şi livrarea acestuia către unităţile comerciale, în vederea desfacerii în pieţe agroalimentare; f) organizarea, cu mijloace proprii sau închiriate, a transportului produselor horticole.  +  Articolul 3Centrala pentru legume şi fructe este obligată sa contracteze şi sa preia: a) întreaga producţie realizată de unităţile agricole de stat; b) cel puţin 70% din producţia realizată de unităţile agricole cooperatiste. Aceste unităţi pot vinde centralei produse horticole şi peste cantităţile contractate, beneficiind de aceleaşi preţuri şi avantaje ca şi pentru produsele predate în cadrul contractelor. După îndeplinirea obligaţiilor de livrare a produselor horticole la fondul centralizat al statului, unităţile agricole cooperatiste pot vinde produse horticole în pieţele agroalimentare şi prin puncte de desfacere proprii, organizate potrivit legii; c) produse horticole de la membrii cooperativelor agricole de producţie; d) produse horticole de la celelalte gospodării ale populaţiei.Centrala pentru legume şi fructe va prelua şi produsele horticole oferite de membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodării ale populaţiei, peste cantităţile contractate, pentru care se acordă aceleaşi preţuri şi avantaje.Obligaţiile anuale de contractare şi predare, de către membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodării ale populaţiei, la fondul centralizat al statului, a produselor horticole se stabilesc, potrivit legii, prin planurile de contractare şi livrare a produselor agricole.Pentru cartofi, fructe şi struguri obligaţiile anuale de contractare şi predare sînt următoarele: A. Cartofi. 5.000 kg/ha, pentru membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodării ale populaţiei, care, potrivit planului de cultura, au obligaţia sa cultive cartofi.B. Fructe. Deţinătorii de pomi şi livezi vor contracta şi preda, pentru fiecare pom roditor, următoarele cantităţi de fructe:- mere, pere şi piersici 10 kg - caise şi prune 7 kg - visine şi cirese 5 kg Pomii din curţi, în cadrul suprafeţelor legal stabilite, nu intră în calculul obligaţiilor de contractare şi predare.Unităţile de contractare şi achiziţii sînt obligate sa preia şi întreaga cantitate de fructe obţinută de la arbustii fructiferi (coacaze, afine, zmeura şi altele), oferite de producători, la preţurile legal stabilite.C. Struguri. Membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodării ale populaţiei care deţin vii pe rod vor preda unităţilor Ministerului Industriei Alimentare, pe bază de contracte, pentru fondul centralizat al statului, din producţia de struguri realizată, în raport cu soiurile cultivate, următoarele cantităţi de struguri: a) Struguri de vita altoita şi indigena:
             
    Suprafata detinutaCategoria de productivitate si productia viei pe hectar/kg
    I/10500II/8500III/6500IV/5000
      Cantitatea de struguri ce se preda pe un ar in kg
    - pina la 50 ari53433325
    - de la 51 la 100 ari60483728
    - de la 101 la 150 ari65524030
    - peste 150 ari70564333
  b) Struguri de vita hibrizi producători direcţi:
             
    Suprafata detinutaCategoria de productivitate si productia viei pe hectar/kg
    I/9000II/7500III/8000IV/4500
    Cantitatea de struguri ce se preda pe un ar in kg
    - pina la 50 ari45383023
    - de la 51 la 100 ari45383023
    - de la 101 la 150 ari50403325
    - peste 150 ari55453627
  Vita de vie din curţi - în cadrul suprafeţei legal stabilite - nu se ia în calculul suprafeţelor pentru care se stabilesc sarcini de contractare şi predare.Producătorii care vor trece la plantari de vii intensive şi vor obţine producţii sporite de struguri vor contracta şi preda, în primii 5 ani de la intrarea pe rod a viilor, cantitatea de struguri stabilită pentru suprafeţele respective în anul anterior plantarii viilor intensive.
   +  Articolul 4Încheierea, de către toate categoriile de producători, a contractelor anuale de livrare a legumelor de cimp, cartofilor, fructelor şi strugurilor, inclusiv pentru culturile succesive şi recolta a doua, se face, în mod obligatoriu, pînă al 1 martie.  +  Articolul 5Unităţile comerciale de stat şi cooperatiste se vor aproviziona cu produse horticole numai de la întreprinderile pentru legume şi fructe.Toate unităţile care organizează consumuri colective - restaurante, cantine, unităţi sanitare şi altele - se vor aproviziona cu produse horticole numai de la unităţile comerciale.  +  Articolul 6Ministerul Agriculturii, direcţiile generale pentru agricultura şi organele de conducere ale unităţilor agricole socialiste, de stat şi cooperatiste poarta întreaga răspundere pentru producerea, recoltarea, contractarea şi livrarea întregii cantităţi de produse horticole, la termenele şi în condiţiile stabilite de lege.Consiliile populare răspund de întreaga activitate de producţie agricolă, de buna gospodărire şi desfăşurare a lucrărilor agricole, de folosirea raţională şi eficienta a fondului funciar, de realizarea planurilor de cultura şi de producţie ale unităţilor socialiste, precum şi de îndeplinirea, de către acestea şi celelalte categorii de producători, a obligaţiilor de predare a produselor agricole, potrivit planului şi contractelor încheiate. Consiliile populare organizează şi conduc evidenta precisa a obligaţiilor de contractare şi predare, de către membrii cooperative agricole de producţie şi celelalte gospodării ale populaţiei, a produselor agricole destinate fondului centralizat al statului.  +  Articolul 7Centrala pentru legume şi fructe funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, are personalitate juridică şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste.  +  Articolul 8Centrala pentru legume şi fructe se încadrează în gradul special de organizare şi grupa IV de ramuri.  +  Articolul 9Centrala pentru legume şi fructe are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1* şi are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 2.Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Centralei pentru legume şi fructe este prevăzut în anexa nr. 3*.  +  Articolul 10Activul şi pasivul, stabilite pe baza bilanţului încheiat la data de 30 noiembrie 1988, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi contractele încheiate, trec de la Direcţia generală economică pentru contractarea, achiziţionarea, receptionarea, păstrarea şi livrarea legumelor, cartofilor, fructelor şi plantelor medicinale din structura organizatorică a Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole la Centrala pentru legume şi fructe, pe bază de protocol.  +  Articolul 11Personalul muncitor care trece la Centrala pentru legume şi fructe se considera transferat în interesul serviciului.Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceiaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 12Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplică posturilor din unităţile la care şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 13Centrala pentru legume şi fructe se doteaza cu un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu, iar întreprinderile pentru legume şi fructe din subordinea acesteia cu cîte un autoturism de teren destinat transportului de persoane.  +  Articolul 14Anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 410/1985 se completează cu punctul 20, care va avea următorul cuprins:"20. Personalul muncitor din întreprinderile pentru legume şi fructe din subordinea Centralei pentru legume şi fructe".  +  Articolul 15Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii şi Ministerului Contractării şi Achiziţionării Produselor Agricole, vor supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1988.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 17Art. 28 lit. b) şi pct. II din anexa nr. 3 la Decretul Consiliului de Stat nr. 3/1988 se abroga; art. 28 alin. 3, art. 30 şi anexele nr. 1 şi 2 la Decretul Consiliului de Stat nr. 3/1988 se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret; anexa nr. 3 la Decretul Consiliului de Stat nr. 398/1985, astfel cum a fost modificat şi completat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 442/1986, se completează potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Anexa 2 LISTAîntreprinderilor pentru legume şi fructe din subordinea Centralei pentru legume şi fructe
         
    Nr. crt.DenumireaSediul
    1.Intreprinderea pentru legume si fructe Albamunicipiul Alba Iulia
    2.Intreprinderea pentru legume si fructe Aradmunicipiul Arad
    3.Intreprinderea pentru legume si fructe Argesmunicipiul Pitesti
    4.Intreprinderea pentru legume si fructe Bacaumunicipiul Bacau
    5.Intreprinderea pentru legume si fructe Bihormunicipiul Oradea
    6.Intreprinderea pentru legume si fructe Bistrita - Nasaudmunicipiul Bistrita
    7.Intreprinderea pentru legume si fructe Botosanimunicipiul Botosani
    8.Intreprinderea pentru legume si fructe Brasovmunicipiul Brasov
    9.Intreprinderea pentru legume si fructe Brailamunicipiul Braila
    10.Intreprinderea pentru legume si fructe Buzaumunicipiul Buzau
    11.Intreprinderea pentru legume si fructe Caras - Severinmunicipiul Resita
    12.Intreprinderea pentru legume si fructe Calarasimunicipiul Calarasi
    13.Intreprinderea pentru legume si fructe Clujmunicipiul Cluj-Napoca
    14.Intreprinderea pentru legume si fructe Constantamunicipiul Constanta
    15.Intreprinderea pentru legume si fructe Covasnamunicipiul Sfintu Gheorghe
    16.Intreprinderea pentru legume si fructe Dimbovitamunicipiul Tirgoviste
    17.Intreprinderea pentru legume si fructe Doljmunicipiul Craiova
    18.Intreprinderea pentru legume si fructe Galatimunicipiul Galati
    19.Intreprinderea pentru legume si fructe Gorjmunicipiul Tirgu Jiu
    20.Intreprinderea pentru legume si fructe Giurgiumunicipiul Giurgiu
    21.Intreprinderea pentru legume si fructe Harghitamunicipiul Miercurea-Ciuc
    22.Intreprinderea pentru legume si fructe Hunedoaramunicipiul Deva
    23.Intreprinderea pentru legume si fructe Ialomitamunicipiul Slobozia
    24.Intreprinderea pentru legume si fructe Iasimunicipiul Iasi
    25.Intreprinderea pentru legume si fructe Maramuresmunicipiul Baia Mare
    26.Intreprinderea pentru legume si fructe Mehedintimunicipiul Drobeta-Turnu Severin
    27.Intreprinderea pentru legume si fructe Muresmunicipiul Tirgu Mures
    28.Intreprinderea pentru legume si fructe Neamtmunicipiul Piatra-Neamt
    29.Intreprinderea pentru legume si fructe Oltmunicipiul Slatina
    30.Intreprinderea pentru legume si fructe Prahovamunicipiul Ploiesti
    31.Intreprinderea pentru legume si fructe Satu Maremunicipiul Satu Mare
    32.Intreprinderea pentru legume si fructe Salajmunicipiul Zalau
    33.Intreprinderea pentru legume si fructe Sibiumunicipiul Sibiu
    34.Intreprinderea pentru legume si fructe Suceavamunicipiul Suceava
    35.Intreprinderea pentru legume si fructe Teleormanmunicipiul Alexandria
    36.Intreprinderea pentru legume si fructe Timismunicipiul Timisoara
    37.Intreprinderea pentru legume si fructe Tulceamunicipiul Tulcea
    38.Intreprinderea pentru legume si fructe Vasluimunicipiul Vaslui
    39.Intreprinderea pentru legume si fructe Vilceamunicipiul Rimnicu Vilcea
    40.Intreprinderea pentru legume si fructe Vranceamunicipiul Focsani
    41.Intreprinderea pentru legume si fructe Bercenimunicipiul Bucuresti
    42.Intreprinderea pentru legume si fructe Militarimunicipiul Bucuresti
  Întreprinderile pentru legume şi fructe prevăzute în prezenta anexa îşi păstrează obiectul de activitate, structura organizatorică, gradul de organizare şi grupa de ramuri avute la data prezentului decret.------------------