HOTĂRÂRE nr. 132 din 29 ianuarie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pot fi organizate servicii, birouri şi colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de 407 posturi aprobate."2. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării este de 377, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. La anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării" numărul maxim de posturi se modifică, fiind egal cu 407, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.4. Punctul 1 al notei de subsol de la anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:"1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 10.482."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdăup. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2006.Nr. 132.---------