HOTĂRÂRE nr. 267 din 26 februarie 2004 (*actualizata*)privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine(actualizata până la data de 5 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 16 martie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 ianuarie 2006 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se instituie Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, denumit în continuare Sistem de clasificare, în scopul garantarii unei plati echitabile crescatorilor de animale şi stimularii procesului de ameliorare a raselor de animale pentru obtinerea de carcase de calitate superioara. (2) Sistemul de clasificare departajeaza carcasele în functie de diferitele clase de calitate şi coreleaza plata animalelor diferentiat, în conformitate cu aceasta clasificare. (3) Functionarea Sistemului de clasificare este asigurata de către: a) Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, denumita în continuare Comisie de clasificare; b) agentii de clasificare; c) clasificatori; d) inspectori.-------------Lit. d) a alin. (3) al art. 1 a fost introdusa prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 2Definirea termenilor specifici utilizati este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Se infiinteaza Comisia de clasificare care conduce şi gestioneaza Sistemul de clasificare şi asigura aplicarea acestuia. (2) Comisia de clasificare este o organizaţie cu personalitate juridica, fără scop lucrativ, de interes public, cu finanţare proprie, formata din reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, după caz, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale din domeniu.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 4Comisia de clasificare are urmatoarele atribuţii principale: a) administreaza şi implementeaza Sistemul de clasificare; b) elaboreaza proiectele de acte normative în domeniul clasificarii; c) organizeaza programe de formare profesionala pentru ocupatia de clasificator şi examenele pentru absolvirea acestora, în condiţiile prevăzute de legislatia în vigoare privind formarea profesionala a adulţilor; d) stabileste nivelul de referinţa pentru carcasa din fiecare specie; e) elaboreaza grila de preţuri pentru carcasele din fiecare specie, în functie de calitatea acestora; f) presteaza servicii în domeniul sau de activitate şi încasează taxe destinate acoperirii cheltuielilor proprii de organizare şi functionare, cu respectarea prevederilor legale; g) prezinta Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului lista cu clasificatorii şi agentiile de clasificare care indeplinesc condiţiile pentru acordarea atestatului, respectiv autorizatiei de clasificare, însoţită de documente care atesta acest lucru; h) prezinta Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului propunerile de suspendare şi/sau retragere a atestatului/autorizatiei de clasificare; i) participa la rezolvarea contestatiilor care apar la clasificare, conform statutului şi prevederilor legale; j) monitorizează activitatea de clasificare şi prezinta saptamanal Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preţul stabilit ca nivel de referinţa pentru carcasa din fiecare specie, grila de preţuri pentru carcasele din fiecare specie, în functie de calitatea acestora, şi rapoartele de clasificare centralizate pe fiecare judet.-------------Lit. i) şi j) ale art. 4 au fost modificate prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 5Structura, componenta şi ponderea de participare la Comisia de clasificare, pe categorii de membri, sunt urmatoarele: a) reprezentanti ai asociaţiilor crescatorilor de porcine, bovine şi ovine - 44%; b) reprezentanti ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale ale procesatorilor de carne - 40%; c) reprezentanti ai comerciantilor - 8%; d) reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai altor autorităţi din administratia publică centrala, după caz - 8%.-------------Lit. a), b) şi d) ale art. 5 au fost modificate prin pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 6Atribuţiile, modul de organizare şi functionare, precum şi alte reglementari specifice privind Comisia de clasificare se stabilesc în statutul propriu, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.  +  Articolul 7 (1) Atestatul de clasificator este acordat persoanelor fizice care au urmat un program de formare profesionala pentru aceasta ocupatie, organizat în tara, sau care au dobândit calificarea de clasificator în strainatate şi aceasta a fost recunoscută în România, conform legislaţiei în vigoare. (2) Condiţiile şi procedura pentru eliberarea atestatului de clasificator se stabilesc de către Comisia de clasificare şi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (3) Autorizatia pentru efectuarea clasificarii carcaselor se acordă agentiilor de clasificare şi clasificatorilor în conformitate cu condiţiile stabilite de către Comisia de clasificare şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (4) Comisia de clasificare emite atestatul de clasificator şi autorizatia de clasificare, în urma analizei indeplinirii tuturor condiţiilor pentru acordarea acestora.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat prin pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 8 (1) Clasificatorii trebuie să realizeze clasificarea în unităţi de abatorizare, în conformitate cu normele tehnice pentru fiecare specie. (2) Inregistrarea rezultatelor clasificarii se face de către clasificatori în raportul de clasificare, al cărui model se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Raportul de clasificare se întocmeşte în trei exemplare, unul pentru proprietarul animalelor sau reprezentantul legal al acestuia, unul pentru unitatea de abatorizare şi unul pentru arhiva proprie a agentiei de clasificare sau a clasificatorului. (3) Lista cu clasificatorii autorizati, precum şi formularul-tip pentru atestatul de clasificator se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat prin pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 9 (1) Clasificarea carcaselor se realizează de către agentiile de clasificare sau de clasificatori autorizati, pe baza unui tarif de clasificare pentru fiecare animal, platit de către unitatile de abatorizare. Tarifele se stabilesc prin negociere între părţi şi se comunică Comisiei de clasificare. (2) Lista cu agentiile de clasificare autorizate, lista cu clasificatorii autorizati, precum şi formularul-tip pentru autorizatia de clasificare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) În cazul în care pentru efectuarea clasificarii sunt necesare echipamente, clasificatorii şi agentiile de clasificare sunt obligati sa utilizeze echipamentele autorizate în urma unui test de disectie pe un lot reprezentativ de carcase, conform legislaţiei Uniunii Europene. Lista echipamentelor autorizate, precum şi formularele pentru etalonare vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (4) Normele tehnice de clasificare a carcaselor pentru fiecare specie, respectiv clasele de calitate, criteriile de evaluare a calităţii, metodele de clasificare, precum şi modul de comercializare a animalelor în functie de aceasta clasificare se aproba prin ordine ale ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat prin pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.Alin. (2) şi (3) ale art. 9 au fost modificate prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 10 (1) Agentiile de clasificare şi clasificatorii au obligaţia de a vira lunar către Comisia de clasificare o cota procentuala din tariful de clasificare, stabilita de către aceasta în statut, pentru a asigura acoperirea cheltuielilor proprii de organizare şi functionare. (2) Agentiile de clasificare şi clasificatorii au obligaţia de a transmite saptamanal Comisiei de clasificare date complete privind rezultatele clasificarii.-------------Art. 10 a fost modificat prin pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 11 (1) Serviciul de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale verifica atât respectarea prevederilor prezentei hotărâri, cat şi corectitudinea clasificarii carcaselor prin sondaj sau la cerere. (2) Atribuţiile şi modalitatile de functionare ale inspecţiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 11^1 (1) Activitatea de inspecţie se realizează de către serviciul de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin inspectorii serviciului de inspecţii din cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene, în functie de zonele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Inspectorii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să aibă studii superioare în domeniul zootehnic şi pregatire de specialitate în activitatea de clasificare şi se imputernicesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Abatoarele, agentiile de clasificare şi clasificatorii sunt obligati să asigure toate condiţiile necesare, inclusiv accesul la documentele de clasificare, pentru desfăşurarea acţiunilor de control de către persoanele prevăzute la alin. (1). (4) În cazul în care verificarea s-a facut la cerere, persoanele prevăzute la alin. (1) comunică acest rezultat părţilor interesate. (5) În cazul în care ca urmare a verificărilor se constata nereguli în functionarea echipamentelor utilizate la clasificare sau în activitatea clasificatorului, persoanele prevăzute la alin. (1) vor aplica sancţiuni în conformitate cu legislatia în vigoare şi vor informa Comisia de clasificare pentru a lua masurile care se impun în conformitate cu legislatia în vigoare.-------------Art. 11^1 a fost introdus prin pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 11^2Constituie contraventii urmatoarele fapte privind neindeplinirea obligaţiilor de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine: a) neefectuarea clasificarii carcaselor în abatoare, conform normelor în vigoare; b) efectuarea clasificarii de către alte persoane decat clasificatorii autorizati prin atestatul de clasificator; c) nevirarea lunara către Comisia de clasificare a sumei fixate aprobate din tariful de clasificare; d) neafisarea de către abatoare a tarifului de clasificare şi a grilei de preţuri; e) nerespectarea obligaţiei de a transmite saptamanal Comisiei de clasificare datele privind rezultatul clasificarii; f) neincadrarea corecta a carcasei în clasa de calitate corespunzătoare; g) nefunctionarea echipamentelor utilizate la clasificare la parametrii corespunzatori; h) neinregistrarea de către clasificatori a rezultatelor clasificarii în raportul de clasificare tip; i) neeliberarea raportului de clasificare proprietarului animalelor sau reprezentantului legal al acestuia, abatorului şi nepastrarea rapoartelor de clasificare în arhiva proprie, conform legislaţiei în vigoare; j) impiedicarea activităţii de control a persoanelor prevăzute la art. 11^1 alin. (1).-------------Art. 11^2 a fost introdus prin pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 11^3Contraventiile prevăzute la art. 11^2 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON), fapta prevăzută la lit. i); b) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la lit. b), g) şi h); c) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 8.000 lei (RON), faptele prevăzute la lit. a), c), d), e) şi f); d) cu amendă de la 8.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), fapta prevăzută la lit. j).-------------Art. 11^3 a fost introdus prin pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 11^4Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele prevăzute la art. 11^1 alin. (1).-------------Art. 11^4 a fost introdus prin pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 11^5Contraventiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Art. 11^5 a fost introdus prin pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.  +  Articolul 12Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este abilitat sa sprijine activitatea, organizarea şi functionarea Comisiei de clasificare şi promovează, la propunerea acesteia, politici şi programe în domeniul Sistemului de clasificare.  +  Articolul 13Activitatea de clasificare a carcaselor în unitatile de abatorizare, precum şi sistemul de comercializare a animalelor în functie de aceasta clasificare se aplică diferentiat, în functie de specie, în conformitate cu normele tehnice de clasificare a carcaselor.  +  Articolul 14Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 337/2002 privind constituirea Comisiei de lucru pentru introducerea sistemului de plată a porcilor în corelatie cu calitatea carcaselor şi în conformitate cu legislatia Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 16 august 2002, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 598/2002 privind constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, şi Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 599/2002 privind constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 26 februarie 2004.Nr. 267.  +  Anexa -------------Pozitia 2 din Anexa a fost modificata prin pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006.DEFINIREAtermenilor specifici utilizati în Sistemul declasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine1. Sectoare - domeniile de activitate componente ale pieţei carnii: productie, procesare, comercializare.2. Clasificator - persoana fizica atestata şi autorizata să efectueze clasificarea carcaselor;3. Agentie de clasificare - persoana juridica autorizata pentru efectuarea clasificarii carcaselor.4. Grila de preţuri - convenţie comerciala care stabileste diferentele de pret faţă de preţul corespunzător unui anumit nivel de referinţa al carcasei, stabilita de Comisia de clasificare.5. Carcasa - corpul intreg al unui animal sacrificat, după scurgerea sangelui, eviscerare şi indepartarea pielii, în cazul bovinelor şi ovinelor, sau a parului, în cazul porcinelor, acesta ramanand intreg ori taiat de-a lungul liniei mediane, prezentat diferentiat în functie de specie.-------