ORDONANŢĂ nr. 29 din 26 ianuarie 2006privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. X.8 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) În anul 2006, valoarea de referinţă sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, avută la 31 decembrie 2005, se majorează în două etape, astfel: a) cu 4,5% începând cu data de 1 februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006; b) cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006. (2) Salariile de bază calculate pentru prima etapă şi a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi personalului încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din Ministerul Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 2 (1) Personalul salarizat în conformitate cu Legea nr. 495/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi este încadrat sau care va fi încadrat ca debutant, până la trecerea în gradul imediat superior, beneficiază de o majorare de până la 10% a valorii de referinţă sectoriale, calculată potrivit art. 1. (2) Stabilirea concretă a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 3 (1) Personalul încadrat pe funcţii diplomatice şi consulare sau pe funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, dacă desfăşoară activitate în locuri în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă. (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 4Salariile de bază pentru funcţiile publice de execuţie specifice Ministerului Integrării Europene se stabilesc, prin echivalare, cu cele prevăzute la poziţiile 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 495/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poz. 4; b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poziţiile 5, 6, şi 7, corespunzător atribuţiilor; c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poz. 8.  +  Articolul 5Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe se asigură din alocaţiile bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Integrării Europene pe anul 2006.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Lucian Leuştean,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul apărării naţionale,Ioan Ion,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 29.----