ORDONANȚĂ nr. 18 din 26 ianuarie 2006pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.10 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2001, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind îmbunătățirea finanțării unor programe,proiecte și acțiuni de dezvoltare sectorialăîn domeniul culturii2. La articolul unic, care devine articolul 1, partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În scopul realizării unor programe, proiecte și acțiuni de dezvoltare sectorială în domeniul culturii, următoarele activități se pot finanța din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor:3. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 2 și 3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2Ministerul Culturii și Cultelor poate finanța anual, cu încadrare în bugetul aprobat, un program de protejare și promovare a diversității culturale.  +  Articolul 3Autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și alte persoane juridice și fizice pot susține financiar, în colaborare cu Ministerul Culturii și Cultelor, realizarea activităților și programul prevăzute la art. 1 și 2.  +  Articolul IIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 26 ianuarie 2006.Nr. 18.---------