ORDIN nr. 1.487 din 28 decembrie 2005privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 26 ianuarie 2006  Având în vedere:- prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005;- Referatul Direcţiei generale de asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare nr. EN 1.160/2005,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică şi unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 28 decembrie 2005.Nr. 1.487.  +  Anexa 1 CRITERIIpentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilorsanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare,diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revinfuncţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precumşi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţişi responsabilităţi suplimentare funcţiilor de bază (conform art. 6şi anexei nr. V la Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 115/2004, aprobată prin Legea nr. 125/2005)Indemnizaţii de conducere diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei de conducere indeplinite, pentru personalul contractual din direcţiile de sănătate publică
       
    Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    Şef serviciuŞef birou
    3025
   +  Anexa 2 CRITERIILEpentru clasificarea pe categorii a spitalelor clinice, universitare,institute şi centre medicale clinice cu personalitate juridică şi stabilireaindemnizaţiilor de conducere maxime, diferenţiate în raport derăspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi mărimea unităţii
                     
    Categoria unităţii sanitareCriterii de gradareIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    nr. paturiDirector generalDirector general adjunct medicalDirector administrativContabil ŞefDirector de îngrijiriŞef serv.şef birou
    I.peste 100055504040353025
    II.801 - 100050453535302823
    III.601 - 80045403030282522
    IV.301 - 60040352828252220
    V.101 - 30038332525-2018
    VI.până la 10035302222-1815
      NOTĂ:    1. Unităţile sanitare care au între 301 - 400 de paturi pot să utilizeze    funcţia de asistent medical şef cu o indemnizaţie de conducere maximă    lunară de 20% din salariul de bază.    2. Categoria unităţilor sanitare cu paturi constituite ca unităţi cu    personalitate juridică se stabileşte luându-se în calcul numărul total de    paturi aprobat pentru fiecare unitate ca structură a activităţii medicale,    cuprinzându-se paturile din secţiile şi compartimentele de specialitate,    paturile din secţiile exterioare, din staţionarele de adulţi şi copii,    paturile de însoţitori, paturile altor unităţi ca: sanatorii, preventorii,    fără personalitate juridica şi integrate în structura unităţilor sanitare    respective.
   +  Anexa 3 CRITERIILEpentru clasificarea pe categorii a unităţilor şisubunităţilor şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime,diferenţiate în raport de răspunderea funcţiei deconducere îndeplinite, mărimea unităţii şi subunităţiiI. UNITĂŢI SANITAREA. Unităţi sanitare cu personalitate juridică:Spitale şi alte unităţi sanitare cu paturi
                     
    Categoria unităţii sanitareCriterii de gradareIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    nr. paturiDirector generalDirector general adjunct medicalDirector administrativContabil ŞefDirector de îngrijiriŞef serv.şef birou
    I.peste 100050453535303025
    II.801 - 100045403030252823
    III.601 - 80042382828222522
    IV.301 - 6004035252520**)2220
    V.101 - 3003532*)22*)22-2018
    VI.până la 10032--20-1815
  ---------    *) Se utilizează de unităţile sanitare care au peste 200 de paturi.    **) Se utilizează de unităţile sanitare care au peste 400 de paturi.    NOTĂ:    1. Unităţile sanitare care au între 301 - 400 de paturi pot să utilizeze    funcţia de asistent medical şef cu o indemnizaţie de conducere maximă    lunară de 18% din salariul de bază.    2. Categoria unităţilor sanitare cu paturi constituite ca unităţi cu    personalitate juridică se stabileşte luându-se în calcul numărul total de    paturi aprobat pentru fiecare unitate ca structura a activităţii medicale,    cuprinzându-se paturile din secţiile şi compartimentele de specialitate,    paturile din secţiile exterioare, din staţionarele de adulţi şi copii,    paturile de însoţitori, paturile altor unităţi ca: sanatorii, preventorii,    fără personalitate juridica şi integrate în structura unităţilor sanitare    respective.B. Institute şi centre cu personalitate juridică, altele decât cele cu paturi
                 
    Categoria unităţiiIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    Medic director general/Medic directorMedic Director adjunctdirector adjunctContabil ŞefŞef serviciuşef birou
    I.504035353025
    II.453530302823
    III.403028282522
    IV.352825252220
    V.30-22222018
      NOTĂ:    1. Categoria unităţii sanitare este cea stabilită în Anexa nr. 4.    2. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti poate utiliza funcţia    de asistent medical şef cu o indemnizaţie de conducere maximă lunară de 15%    din salariul de bază.C. Unităţi sanitare cu personalitate juridică, altele decât cele cu paturi
                   
    Categoria unităţiiIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    Medic***) DirectorMedic*) director adjunctdirector*) adjunctContabil ŞefŞef*) serviciuşef birouPersonal sanitar mediu şef/asistent medical şef
    I.45353535302510
    II.4230303028239
    III.4028282825**)228
    IV.3525252522207
    V.3022222220186
      NOTĂ:    Categoria unităţii sanitare este cea stabilită în anexa nr. 4.-------------    *) Centrele de transfuzie sanguină regionale şi judeţene nu utilizează    funcţia de medic director adjunct şi funcţia de director adjunct.    **) Se utilizează şi pentru funcţia de şef depozit - economist, inginer,    etc. din cadrul Oficiului Central de Stocare pentru Situaţii Speciale    Bucureşti.    ***) Se utilizează şi pentru funcţiile de director - inginer, economist,    etc.D. Criterii de clasificare pe categorii şi indemnizaţiile de conducere maxime lunare pentru ambulatoriul de specialitate fără personalitate juridică din structura spitalului
           
    Categoria ambulatoriuluiCriterii de clasificareIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    nr. cabinete şi laboratoare medicaleMedic şefPersonal sanitar mediu şef/ asistent medical şef
    I.peste 30209
    II.21 - 30187
    III.11 - 20156
    IV.8 - 10105
      NOTĂ:    Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor care nu îndeplinesc condiţia    prevăzuta pentru categoria IV de unitate sanitara vor avea un medic    coordonator care va prelua atribuţiile medicului şef şi care va fi desemnat    de directorul general al spitalului.E. Criterii de clasificare pe categorii şi indemnizaţiile de conducere maxime lunare pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică care acorda asistenţa medicală ambulatorie de specialitate - centrul de diagnostic şi tratament şi centrul medical
                 
    Categoria unităţii sanitareCriteriul de clasificareIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    nr. cabinete şi laboratoare medicaleMedic directorAsistent medical ŞefContabil Şefşef serviciuşef birou
    I.peste 303015221815
    II.21 - 302512201512
    III.11 - 202010181210
    IV.8 - 1015812108
  F. Centre medicale şi centre de excelenta fără personalitate juridică din structura unităţilor sanitare cu paturi
         
    Unitatea sanitară fără personalitate juridicăIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    Medic şefPersonal sanitar mediu şef/asistent medical şef
    - Centrul de excelenţă3510
    - Centrul medical3010
  II. SUBUNITĂŢI SANITAREA. Secţii cu paturi
           
    Număr paturiCategoriaIndemnizaţiile de conducere şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, în procente din salariul de bază maximă lunară
    Medic şef secţiePersonal sanitar mediu şef/asistent medical şef
    Peste 75 paturi*)I2510
    51 - 75II208
    25 - 50III187
    15 - 24**)IV156
  -------------    *) conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1845 din 3 octombrie 1995    **) se aplică numai la secţiile A.T.I.    În sanatoriile, preventoriile şi spitalele care nu au organizate în    structura secţii, personalul sanitar mediu şef primeşte indemnizaţia pentru    îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare    funcţiei de baza, după numărul de paturi ca şi personalul sanitar mediu    şef secţie.B. Laboratoare medicale
                   
    FUNCŢIACategoria laboratorului, indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară:
    IIIIIIIVVVI
    peste 25 posturi21 - 25 posturi16 - 20 posturi11 - 15 posturi7 - 10 posturicel puţin 5 posturi
    1.Şef laborator (cu studii superioare de specialitate)252220181512
    2.Asistent medical şef1098765
      NOTĂ:    1. Se utilizează şi pentru psihologul sef de laborator de la laboratoarele    de psihologie CFR, auto, navale, aviaţie, organizate în reţeaua sanitara a    Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.    2. Se utilizează şi pentru laboratorul de sănătate mintala şi laboratorul    de recuperare, medicină fizica şi balneologie.C. Unităţi de hemodializă
             
    Unităţi de hemodializăCriterii de clasificareIndemnizaţie de cond. max. lunară în procente din salariul de bazăIndemnizaţie pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, maximă lunară în procente din salariul de bază
    Nr. aparate de hemodializăMedic şefPersonal sanitar mediu şef/asistent medical şef
    1.Staţie de dializă1 - 8258
    2.Centru de dializă:      
      - Categoria I-a9 - 16288
      - Categoria a-II-a17 - 23309
      - Categoria a-III-apeste 233210
  D. Bloc operator şi staţie de sterilizare
               
    Nr. crt.Loc de muncăFuncţia de conducereCategoria unităţii şi indemnizaţia pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, maximă lunară în procente din salariul de bază
    IIIIII
    peste 22 posturi16 - 21 posturicel puţin 5 posturi
    1.Bloc operatorasistent medical şef1085
    2.Staţie de sterilizareasistent medical şef1085
  E. Unitate de Primire Urgente - SMURD, Unitatea de Primire Urgenţă şiCompartiment de Primire Urgente
             
    Nr. crt.Loc de muncăFuncţieIndemnizaţia de conducere maximă lunară în procente din salariul de bazăIndemnizaţia pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, maximă lunară în procente din salariul de bază
    1.Unitatea de Primire Urgenţă - SMURD- medic şef25  
    - asistent medical şef-10
    2.Unitate Primire Urgenţe- medic şef15-
    - asistent medical şef-6
    3.Compartiment de Primire Urgenţe- medic şef compartiment10-
  F. Serviciile judeţene de medicină legală şi servicii de anatomie patologică
           
    FuncţiaCategoria serviciului de medicină legală, indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    IIIIII
    peste 15 posturi6-15 posturicel puţin 5 posturi
    Şef serviciu (medic în specialitatea serviciului)252015
  G. Laboratoare şi compartimente din direcţiile de sănătate publică
           
    FuncţiaCategoria laboratorului şi compartimentului şi indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    IIIIII
    peste 15 posturi6-15 posturicel puţin 5 posturi
    Şef laborator (compartiment) (cu studii superioare de specialitate)151820
  H. Secţii din Institute de Sănătate Publică/Centre de Sănătate Publică
         
    FuncţiaCategoria secţiei şi indemnizaţia de conducere maximă lunară, în procente din salariul de bază
    III
    10-35 posturipeste 35 posturi
    Şef secţie (cu studii superioare de specialitate)2025*)
      *) Se utilizează şi pentru medicul şef - centru naţional, unitate fără   personalitate juridică din cadrul Institutului de Sănătate Publică BucureştiIII. UNITĂŢI FARMACEUTICE a) Farmacii cu circuit închis din unităţi sanitare
             
    FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă lunară, în procente din salariul de bază:
    cel puţin 19 posturi11-18 posturi6-10 posturipână la 5 posturi inclusiv
    Farmacist şef secţie*)25222018
      *) Se utilizează şi pentru funcţia de sef depozit - farmacist din cadrul    Oficiului Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti. b) Farmacii cu circuit închis din cadrul structurilor ambulatorii de specialitate
         
    FuncţiaIndemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, maxime lunare, în procente din salariul de bază
    III
    cel puţin 6 posturipână la 5 posturi
    Farmacist şef serviciu1512
  c) Farmacii cu circuit închis din unităţi sanitare şi din cadrul structurilor ambulatorii de specialitate
         
    FuncţiaIndemnizaţia pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, în procente din salariul de bază, maximă lunară
    cel puţin 6 persoanepână la 5 persoane inclusiv
    Asistent medical în*) profil farmacie108
      *) Se poate utiliza numai în farmaciile cu circuit închis din unităţi    sanitare şi structurile ambulatorii de specialitate care nu au încadrat    farmacist. d) Laborator de tehnică dentară
         
    FuncţiaIndemnizaţia pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, maximă lunară
    III
    peste 10 posturi5-10 posturi
    Tehnician sanitar şef laborator108
  IV. INDEMNIZAŢII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR SARCINI, ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI SUPLIMENTARE FUNCŢIEI DE BAZĂ, ÎN PROCENTE DIN SALARIUL DE BAZĂ, MAXIMĂ LUNARĂ
         
    1.Institute şi centre medicale:  
      - chimist, biolog, biochimist cu gestiune, chimicale, reactivi şi altele similare....... 10
    2.Direcţia de Sănătate Publică:  
      - chimist, biolog, biochimist cu gestiune pentru produse antiepidemice....... 10
    3.Laboratoare de analize medicale din unităţi sanitare:  
      - chimist, biolog, biochimist cu gestiune....... 10
  V. POLICLINICI CU PLATĂ
             
    Venituri realizate anualCategoria policlinicii cu platăIndemnizaţia de cond. în procente din salariul de bază, maximă lunarăIndemnizaţia pt. îndeplinirea unor responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, în procente din salariul de bază, maximă lunară
    Medic directorContabil şefPersonal sanitar mediu şef/asistent medical şef
    - peste 500 mil. leiI352510
    - 300-500 mil. leiII30229
    - până la 300 mil. leiIII25208
  VI. SPĂLĂTORII
       
    FuncţiaIndemnizaţia pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază în procente din salariul de bază, maximă lunară
    Spălătoreasă cu gestiune7
  VII. SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
                     
    Indemnizaţie de conducere în procente din salariul de bază, maximă lunară
    Medic Directordirector adjunct tehnicContabil ŞefŞef serviciuşef birouMedic şef serviciuFarmacist şef serviciuMedic şef substaţie/ sectorAsistent medical şef
    453530282325152515
  VIII. SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN
                     
    Categoria Serviciului de ambulanţăCriterii de gradare (nr. de locuitori)Indemnizaţie de conducere; în procente din salariul de bază, maximă lunarăIndemnizaţie pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază în procente din salariul de bază, maximă lunară
    medic directordirector adj. tehniccontabil şefşef serviciuşef biroumedic şef serviciu asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitarasistent medical şef
    Ipeste 650.0013525252220259
    II400.001-650.0003022222018208
    IIIpână la 400.0002520201815157
  IX. UNITĂŢI DE INFORMATICĂ (fără personalitate juridică)
           
    Categoria unităţii sanitare cu personalitate juridicăCategoria unităţii de informatică (fără personalitate juridică)Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază max. lunară
    Şef oficiu calculŞef birou informatică
    II2218
    IIII2015
    IIIIII1812
    IVIV1510
      NOTĂ:    - Oficiul de calcul este format din cel puţin 5 posturi    - Biroul de informatică este format din cel puţin 3 posturiX. ATELIERE DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A APARATURII MEDICALE, INSTALAŢIILOR SANITARE, ELECTRICE, UTILAJELOR, CLĂDIRILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT
                   
    Nr. crt.Funcţia de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară.
    Categoria unităţii cu personalitate juridică
    IIIIIIIVVVI
    1.Şef atelier252220181512
    2.Şef formaţie muncitori - indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară:
      - formaţie de muncitori cu minimum 10 posturi - 10
      - formaţie de muncitori cu peste 10 posturi - 15
    3.Şef echipă muncitori - indemnizaţia pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, în procente din salariul de bază, maximă lunară:
      - la echipe de muncitori cu minimum 5 posturi - 5
      - la echipe de muncitori cu minimum 10 posturi - 7
     NOTĂ: - Atelierul se constituie cu cel puţin 3 (trei) formaţii de lucru;          - Formaţia de lucru se constituie cu cel puţin 2 (doua) echipe de            muncitori;          - Echipa de muncitori se constituie cu cel puţin 5 (cinci) posturiXI. CENTRUL DE CALCUL ŞI STATISTICĂ SANITARĂ
         
    Nr. crt.FUNCŢII DE CONDUCEREIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    1.Director - medic, analist, economist45
    2.Director adjunct - analist35
    3.Contabil şef35
    4.Şef atelier (proiectare, implementare, exploatare, pregătire şi control date, etc.) - analist25
    5.Şef serviciu30
    6.Şef birou25
  XII. OFICIUL TEHNIC DE DISPOZITIVE MEDICALE
         
    Nr. crt.FUNCŢII DE CONDUCEREIndemnizaţie de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    1.Director general45
    2.Director general adjunct40
    3.Director financiar-contabil40
    4.Director departament35
    5.Şef serviciu25
    6.Şef laborator25
    7.Şef birou20
  XIII. STRUCTURI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DIN UNITĂŢILE SANITARE CU PERSONALITATE JURIDICĂ
         
    Nr. crt.FUNCŢII DE CONDUCEREIndemnizaţie de conducere în procente din salariul de bază maximă lunară
    1.Secretar ştiinţific25
    2.Şef secţie20
    3.Şef laborator18
   +  Anexa 4 UNITĂŢI NOMINALIZATEpentru care categoria se stabileşte în funcţiede complexitatea şi specificul activităţii medicaleCategoria I-a - se încadrează unităţile sanitare, institutele şi centrele medicale cu peste 1.000 paturi, precum şi:- Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar - Arseni" Bucureşti- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti- Spitalul Clinic de Urgenţă de Copii "Marie Sklodovska Curie" Bucureşti- Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti- Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" Bucureşti- Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti- Institutul de Sănătate Publică Bucureşti- Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca- Institutul de Sănătate Publică Iaşi- Institutul de Sănătate Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timişoara- Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş- Centrul de Sănătate Publică Sibiu- Spitalul Clinic de Recuperare Medicina Fizica şi Balneologie Eforie Nord- Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. Nicolae Paulescu" Bucureşti- Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti- Institutul de Endocrinologie "C.I.Parhon" Bucureşti- Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti- Institutul de Boli Cerebrovasculare "Prof. Dr. Vlad Voiculescu" Bucureşti- Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti- Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca- Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti- Institutul Inimii "Prof. Dr. N. Stancioiu" Cluj-Napoca- Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara- Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş- Centrul de Cardiologie Iaşi- Centrul de Cardiologie Craiova- Centrul de Diagnostic şi Tratament al Judeţului Argeş din Municipiul Piteşti- Institutul Naţional de Hematologie Transfuzionala "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucureşti- Centrul de Calcul şi Statistica Sanitara Bucureşti- Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociota" Bucureşti- Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie Bucureşti- Centrul Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare "Dr. Constantin Zamfir" Bucureşti (M.A.N.)- Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca- Institutul de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti- Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie IaşiCategoria a II-a - se încadrează unităţile sanitare, institutele şi centrele medicale cu 801 - 1000 paturi, precum şi:- Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti- Spitalul Clinic "Caritas" Bucureşti- Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti- Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova- Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti- Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bucureşti- Centrul de Diagnostic şi Tratament "Dorobanţi" Bucureşti- Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului BucureştiCategoria a III-a - se încadrează unităţile sanitare, institutele şi centrele medicale cu 600 - 800 paturi, precum şi- Spitalul de Recuperare Borşa- Spitalul Tichileşti - Judeţul Tulcea- Sanatoriul TBC Moroieni- Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti- Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" Bucureşti- Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" Bucureşti- Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti- Institutul de Medicina Legală Cluj-Napoca- Institutul de Medicina Legală Craiova- Institutul de Medicina Legală Iaşi- Institutul de Medicina Legală Targu-Mureş- Institutul de Medicina Legală Timişoara- Centre Regionale de Transfuzie Sanguina: Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galaţi, Iaşi, Targu-Mureş, TimişoaraCategoria a - IV-a - se încadrează unităţile sanitare, institutele şi centrele medicale cu 301 - 600 paturi precum şi:- Spitalul Universitar de Stomatologie "Prof. Dr. Dan Teodorescu" Bucureşti- Spitalul Clinic de Recuperare Medicală "Băile Felix"- Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti- Centrul de Cercetare şi Asistentă Medicală Şimleu Silvaniei - judeţul Sălaj- Centrul Naţional de Acupunctura şi Homeopatie Bucureşti- Centre de Transfuzie Sanguină judeţene: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea.Categoria a V-a - se încadrează unităţile sanitare, institutele şi centrele medicale cu 101 - 300 paturi, precum şi:- Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti--------------