HOTĂRÂRE nr. 1.871 din 22 decembrie 2005privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 25 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, denumite în continuare aparate. (2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri aparatele alimentate de la reţeaua electrică, aşa cum sunt definite în standardele europene EN 255-1 şi EN 814-1 sau în standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde române sau ca standarde naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi pentru care numerele de referinţă sunt publicate. (3) Prezenta hotărâre se aplică aparatelor, inclusiv pentru situaţia în care acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.  +  Articolul 2 (1) În cazul aparatelor care fac obiectul unui contract de furnizare la distanţă, încheiat în condiţiile legii, adică cele care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, cum ar fi catalog comandat prin poştă, şi care implică faptul că potenţialul cumpărător nu poate vedea fizic aparatul distribuit, oferta de comercializare trebuie să fie însoţită de informaţii referitoare la caracteristicile tehnice ale aparatului, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţie potenţialului cumpărător anterior achiziţionării aparatului.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) aparatelor care pot folosi alte surse de energie; b) aparatelor de tip aer-apă şi apă-apă; c) unităţilor cu puterea frigorifică mai mare de 12 kW.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) furnizor - producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatului; b) distribuitor - operator economic care vinde en detail sau orice alt operator economic care vinde, închiriază, vinde în rate ori expune aparate în vederea comercializării către utilizatorul final; c) fişă - un tabel standard cu informaţii tehnice privind aparatul; d) alte resurse esenţiale - apă, chimicale sau orice alte substanţe consumate de aparat pentru funcţionarea normală a acestuia; e) informaţii suplimentare - alte informaţii privind performanţa aparatului, care se referă la sau care servesc la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse esenţiale ale aparatului.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţă numai a aparatelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au aplicată, într-un loc vizibil, în exterior, pe partea frontală sau de sus a aparatului, o etichetă care cuprinde informaţii referitoare la consumul de energie electrică, alte forme de energie şi alte resurse esenţiale, precum şi informaţii suplimentare potrivit prevederilor anexei nr. 2; b) sunt însoţite de o fişă ale cărei conţinut şi format sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde române sau standarde naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi pentru care numerele de referinţă sunt publicate. (3) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate se aprobă şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot prevăzute în anexele nr. 1-3 sunt făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot este măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004. (5) Clasa de eficienţă energetică a unui aparat este determinată conform prevederilor anexei nr. 4. (6) Prevederile alin. (1) nu se aplică plăcuţelor indicatoare sau echivalentelor acestora, fixate pe aparat, pentru scopuri de securitate a utilizatorului. (7) Echivalentele în limbile comunitare pentru termenii utilizaţi pe etichetă şi în fişă sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Sunt exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1): a) aparatele a căror producţie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) aparatele second-hand.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul răspunde pentru furnizarea etichetei şi a fişei şi pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în acestea. (2) Consimţământul furnizorului pentru publicarea informaţiilor înscrise în etichetă sau în fişă este prezumat. (3) Obligaţia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligaţia să transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totuşi, în cazul în care distribuitorul solicită transmiterea etichetelor, furnizorii asigură livrarea imediată a acestora. (4) Informaţiile înscrise în etichetă sunt redate în limba română, fără a exclude posibilitatea furnizării lor şi într-o limbă de circulaţie internaţională. (5) Se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, dacă există posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, cu excepţia etichetelor ecologice comunitare sau naţionale.  +  Articolul 8 (1) Furnizorul întocmeşte documentaţia tehnică ce atestă conformitatea aparatelor cu cerinţele prezentei hotărâri şi care permite evaluarea exactităţii informaţiilor de pe etichetă şi din fişă. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) conţine: a) denumirea şi sediul furnizorului; b) descrierea generală a aparatului, care să permită identificarea fără echivoc a acestuia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează în mod esenţial consumul de energie; d) rapoarte privind testele de măsurare a performanţelor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare. (3) Furnizorul păstrează documentaţia prevăzută la alin. (1) timp de 5 ani de la data fabricării ultimului aparat din seria respectivă de fabricaţie. (4) Furnizorul prezintă spre examinare organelor de control abilitate documentaţia prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 9Atunci când informaţiile se referă la o combinaţie specifică de modele, bazate pe calcule de proiectare şi/sau o extrapolare de combinaţii, documentaţia trebuie să conţină detalii ale acestor calcule şi/sau extrapolări şi detalii privind încercările efectuate pentru verificarea acurateţei calculelor efectuate, detalii ale modelului matematic pentru calculul performanţei sistemelor split şi măsurătorilor efectuate pentru verificarea modelului.  +  Articolul 10Nu poate fi interzisă sau restrânsă introducerea pe piaţă a aparatelor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 11 (1) Organele de control abilitate consideră că etichetele şi fişele sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, în lipsa elementelor care demonstrează contrariul. (2) Organele de control abilitate pot solicita furnizorilor să pună la dispoziţie documentele cu privire la exactitatea informaţiilor cuprinse în etichetă sau în fişă, numai dacă au motive să creadă că acestea sunt incorecte.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (1); b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.500 lei (RON) cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON) cele prevăzute la lit. b). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei.  +  Articolul 13Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 11, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 407/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 aprilie 2003, se abrogă.  +  Articolul 17Prezenta hotărâre transpune Directiva Comisiei Europene 2002/31/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 1992/75/CEE cu privire la etichetarea energetică a aparatelor de climatizare de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 86 din data de 3 aprilie 2002 (paginile 0026-0041).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Ionel Manţog,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.871.  +  Anexa 1INFORMAŢIIcuprinse în cadrul contractului de furnizare la distanţăCataloagele comandate prin poştă sau alte mijloace de comunicare scrisă, conform prevederilor art. 2 din hotărâre, cuprind următoarele informaţii, furnizate în ordinea indicată mai jos:1. Marca comercială a furnizorului2. Elementele de identificare a modelului de aparat stabilit de furnizor; pentru sistemele split şi multi-split, identificarea unităţilor interioare şi exterioare ale combinaţiei de modele la care corespund cifrele indicate alăturat3. Clasa de eficienţă energetică a modelului, determinată conform anexei nr. 4 şi exprimată astfel: "Clasa de eficienţă energetică, pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)." Dacă această informaţie este specificată într-un tabel, poate să fie exprimată în altă formă, cu condiţia să rezulte cu claritate că scara este de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient).4. Când informaţiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele aparate care figurează în acest tabel au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 1980/2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, această informaţie poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica "Etichetă ecologică comunitară" şi în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice comunitare. Această prevedere nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul de atribuire a etichetei ecologice comunitare.5. Consumul anual de energie, calculat pe baza unui consum mediu de 500 ore/an, determinat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate") şi definit conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 26. Puterea frigorifică definită drept capacitate frigorifică, în kW, a aparatului ce funcţionează în regim de răcire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate"), definită conform prevederilor pct. 6 din anexa nr. 2.7. Eficienţa frigorifică a aparatului, în regim de răcire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate")8. Tipul aparatului: numai răcire, încălzire/răcire9. Modul de răcire: răcire cu aer, răcire cu apă10. Numai pentru aparate cu funcţie de încălzire (eticheta 2), puterea calorică definită drept capacitate de încălzire, în kW, a aparatului în regim de încălzire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 + 7C) şi conform prevederilor pct. 10 din anexa nr. 2.11. Numai pentru aparate cu funcţie de încălzire (eticheta 2), clasa de eficienţă energetică în regim de încălzire, conform prevederilor anexei nr. 4, exprimată pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient), determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 + 7C) şi conform prevederilor pct. 11 din anexa nr. 2. În cazul în care căldura este produsă de o rezistenţă electrică, coeficientul de performanţă (COP) trebuie să aibă valoarea 1.12. Atunci când este aplicabil, nivelul de zgomot măsurat în timpul funcţionării în condiţii standard, determinat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 482/200413. Furnizorii pot include suplimentar informaţiile menţionate la pct. 5 şi 8, dacă au efectuat alte proceduri de încercare în conformitate cu standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre.Dacă o copie a etichetei, color sau alb-negru, este inclusă în fişă, atunci în fişă se introduc numai acele informaţii care nu sunt cuprinse în etichetă.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 2Eticheta 1 - Eticheta numai pentru aparatele de racire, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 25 ianuarie 2006, la pagina 4 (a se vedea imaginea asociată).Etichetă numai pentru aparatele de răcire - Eticheta 1Etichetă numai pentru aparatele de răcire/încălzire - Eticheta 2 Precizări privind etichetaDefinirea informaţiilor ce trebuie incluse în etichetă:1. Denumirea furnizorului sau marca comercială2. Elementele de identificare a modelului de aparat stabilit de furnizor; pentru sistemele split şi multi-split, identificarea unităţilor interioare şi exterioare ale combinaţiei de modele la care corespund cifrele indicate alăturat3. Clasa de eficienţă energetică a modelului sau a combinaţiei de modele, determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 4Vârful săgeţii conţinând litera indicatoare a clasei de eficienţă energetică a aparatului trebuie plasat la acelaşi nivel cu vârful săgeţii de eficienţă energetică corespondente.Înălţimea săgeţii conţinând litera indicatoare trebuie să fie mai mare decât înălţimea săgeţilor în dreptul cărora este plasată, dar nu mai mare decât dublul înălţimii acestora.4. Fără a aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologică comunitară, pentru aparatul la care s-a obţinut dreptul de aplicare a etichetei ecologice comunitare conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 1980/2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare; o copie a acesteia poate fi inclusă în etichetă.5. Consumul anual de energie, estimat, calculat cu puterea totală definită conform standardelor prevăzute la art. 5 alin. (2) multiplicată cu o medie de 500 ore/an în regim de răcire la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate")6. Puterea frigorifică definită drept capacitate frigorifică, în kW, a aparatului în regim de răcire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate")7. Eficienţa frigorifică a aparatului în regim de răcire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate")8. Tipul aparatului: numai răcire, încălzire/răcire. Săgeata indicatoare trebuie să fie plasată la acelaşi nivel cu tipul aparatului corespondent.9. Modul de răcire: răcire cu aer, răcire cu apă. Săgeata indicatoare trebuie să fie plasată la acelaşi nivel cu tipul aparatului corespondent.10. Numai pentru aparate cu funcţie de încălzire (eticheta 2), puterea calorică definită drept capacitate de încălzire, în kW, a aparatului în regim de încălzire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 + 7C)11. Numai pentru aparate cu funcţie de încălzire (eticheta 2), clasa de eficienţă energetică la încălzire conform anexei nr. 4, exprimată pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient), determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 + 7C). În cazul în care căldura este produsă de o rezistenţă electrică, coeficientul de performanţă (COP) trebuie să aibă valoarea 1.12. Atunci când este aplicabil, nivelul de zgomot măsurat în timpul funcţionării în condiţii standard, determinat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 482/2004.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.TipărireExplicarea inscripţiilor existente pe etichetă:Culori utilizate:CMGN - cian, magenta, galben, negruDe exemplu: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negruSăgeţi:- A: X0X0- B: 70X0- C: 30X0- D: 00X0- E: 03X0- F: 07X0- G: 0XX0Culoarea conturului: X070Culoarea de fond a săgeţii ce indică clasa de eficienţă energetică este negrul.Textul se tipăreşte integral în negru. Fondul este alb.  +  Anexa 3FIŞĂFişa trebuie să conţină informaţiile prevăzute mai jos, care pot fi prezentate:1. sub forma unui tabel, regrupând diferite aparate furnizate de acelaşi furnizor;2. alături/împreună cu instrucţiunile de utilizare.Dacă se optează pentru modul de prezentare prevăzut la pct. 1, informaţiile se prezintă în ordinea următoare:1. Marca comercială a furnizorului2. Elementele de identificare a modelului de aparat stabilit de furnizorPentru sistemele split şi multi-split, identificarea unităţilor interioare şi exterioare ale combinaţiei de modele la care corespund cifrele indicate alăturat3. Clasa de eficienţă energetică a modelului, determinată conform anexei nr. 4 şi exprimată astfel: "Clasa de eficienţă energetică, pe o scară de la A (mai eficient) până la G (mai puţin eficient)". Dacă această informaţie este specificată într-un tabel, poate să fie exprimată în altă formă, cu condiţia să rezulte cu claritate că scara este de la A (mai eficient) până la G (mai puţin eficient).4. Când informaţiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele aparate care figurează în acest tabel au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 1980/2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, această informaţie poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica "Etichetă ecologică comunitară" şi în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice comunitare. Această prevedere nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul de atribuire a etichetei ecologice comunitare5. Consumul anual de energie, calculat pe baza unui consum mediu de 500 ore/an, determinat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate") şi definit conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 26. Puterea frigorifică definită drept capacitate frigorifică, în kW, a aparatului ce funcţionează în regim de răcire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate"), definită conform prevederilor pct. 6 din anexa nr. 27. Eficienţa frigorifică a aparatului, în regim de răcire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 "moderate")8. Tipul aparatului: numai răcire, încălzire/răcire9. Modul de răcire: răcire cu aer, răcire cu apă10. Numai pentru aparate cu funcţie de încălzire (eticheta 2), puterea calorică definită drept capacitate de încălzire, în kW, a aparatului în regim de încălzire, la sarcina maximă, determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 + 7C) şi conform prevederilor pct. 10 din anexa nr. 211. Numai pentru aparate cu funcţie de încălzire (eticheta 2), clasa de eficienţă energetică în regim de încălzire conform anexei nr. 4, exprimată pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient), determinată în conformitate cu procedurile de încercare din standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre (condiţii T1 + 7C) şi conform prevederilor pct. 11 din anexa nr. 2. În cazul în care căldura este produsă de o rezistenţă electrică, coeficientul de performanţă (COP) trebuie să aibă valoarea 1.12. Atunci când este aplicabil, nivelul de zgomot măsurat în timpul funcţionării în condiţii standard, determinat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 482/200413. Furnizorii pot include suplimentar informaţiile menţionate la pct. 5 şi 8 dacă au efectuat alte proceduri de încercare în conformitate cu standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre.Dacă o copie a etichetei, color sau alb-negru, este inclusă în fişă, atunci în fişă se introduc numai acele informaţii care nu sunt cuprinse în etichetă.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 4CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA A APARATELOR1. Clasa de eficienta energetica se determina astfel:Tabelul 1 - Aparate racite cu aer    Tabelul 1.1 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate split şi multi-split │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 3,20 < EER │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 3,20 ≥ EER > 3,00 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 3,00 ≥ EER > 2,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 2,80 ≥ EER > 2,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 2,60 ≥ EER > 2,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 2,40 ≥ EER > 2,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 2,20 ≥ EER │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Tabelul 1.2 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate monobloc*1) │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 3,00 < EER │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 3,00 ≥ EER > 2,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 2,80 ≥ EER > 2,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 2,60 ≥ EER > 2,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 2,40 ≥ EER > 2,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 2,20 ≥ EER > 2,00 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 2,00 ≥ EER │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘----------    *1) Aparatele monobloc cu doua conducte, definite ca aparate situate        complet în spatiul de climatizat şi ale caror prize de admisie şi        evacuare a aerului din condensator sunt legate la exterior prin doua        conducte, se clasifica conform tabelului 1.2 şi li se aplică un        factor de corectie de - 0,4.    Tabelul 1.3 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate cu o singura conducta │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 2,60 < EER │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 2,60 ≥ EER > 2,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 2,40 ≥ EER > 2,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 2,20 ≥ EER > 2,00 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 2,00 ≥ EER > 1,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 1,80 ≥ EER > 1,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 1,60 ≥ EER │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘Tabelul 2 - Aparate racite cu apa    Tabelul 2.1 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate split şi multi-split │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 3,60 < EER │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 3,60 ≥ EER > 3,30 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 3,30 ≥ EER > 3,10 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 3,10 ≥ EER > 2,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 2,80 ≥ EER > 2,50 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 2,50 ≥ EER > 2,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 2,20 ≥ EER │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Tabelul 2.2 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate monobloc │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 4,40 < EER │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 4,40 ≥ EER > 4,10 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 4,10 ≥ EER > 3,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 3,80 ≥ EER > 3,50 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 3,50 ≥ EER > 3,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 3,20 ≥ EER > 2,90 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 2,90 ≥ EER │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘    2. Atunci când coeficientul de performanţă este determinat în conformitate       cu procedurile de incercare din standardele prevăzute la art. 5,       alin. (2) din hotărâre, la conditii T1+7°C, clasa de eficienta       energetica este determinata conform urmatoarelor tabele:Tabelul 3 - Aparate în regim de incalzire, racite cu aer    Tabelul 3.1 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate split şi multi-split │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 3,60 < COP │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 3,60 ≥ COP > 3,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 3,40 ≥ COP > 3,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 3,20 ≥ COP > 2,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 2,80 ≥ COP > 2,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 2,60 ≥ COP > 2,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 2,40 ≥ COP │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Tabelul 3.2 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate monobloc*1) │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 3,40 < COP │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 3,40 ≥ COP > 3,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 3,20 ≥ COP > 3,00 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 3,00 ≥ COP > 2,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 2,60 ≥ COP > 2,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 2,40 ≥ COP > 2,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 2,20 ≥ COP │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘------------    *1) Aparatele monobloc cu doua conducte se clasifica conform tabelului        3.2 şi li se aplică un factor de corectie de - 0,4.    Tabelul 3.3 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate cu o singura conducta │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 3,00 < COP │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 3,00 ≥ COP > 2,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 2,80 ≥ COP > 2,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 2,60 ≥ COP > 2,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 2,40 ≥ COP > 2,10 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 2,10 ≥ COP > 1,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 1,80 ≥ COP │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘Tabelul 4 - Aparate în regim de incalzire, racite cu apa    Tabelul 4.1 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate split şi multi-split │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 4,00 < COP │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 4,00 ≥ COP > 3,70 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 3,70 ≥ COP > 3,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 3,40 ≥ COP > 3,10 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 3,10 ≥ COP > 2,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 2,80 ≥ COP > 2,50 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 2,50 ≥ COP │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Tabelul 4.2 ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Aparate monobloc │ │ energetica │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ 4,70 < COP │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 4,70 ≥ COP > 4,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 4,40 ≥ COP > 4,10 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 4,10 ≥ COP > 3,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 3,80 ≥ COP > 3,50 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 3,50 ≥ COP > 3,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 3,20 ≥ COP │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5TERMENIIutilizati în eticheta şi în fisa, exprimand echivalentulîn limbile comunitare pentru termenii din limba românăEchivalentul în limbile comunitare pentru termenii în limba română utilizati pe eticheta şi în fisa sunt:-------