LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2006pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1997, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.2. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.3. Anexa nr. 4 se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta lege.4. Anexa nr. 6 se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta lege.5. Anexa nr. 8 se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta lege.  +  Articolul IIDe la data intrării în vigoare a prezentei legi, în elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism: a) se respectă normele legate de "calitatea apei" prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, cu modificările ulterioare; b) se ia în considerare delimitarea zonelor de aglomerări umane de pe suprafaţa cărora se colectează şi evacuează apele uzate urbane provenite din staţiile de epurare ale municipiilor, oraşelor şi localităţilor rurale, cât şi cele provenite din sisteme individuale de epurare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare; c) se iau în considerare volumele resurselor totale de apă dulce, precum şi apa pentru populaţie, apa pentru industrie, apa pentru irigaţii, comunicate de instituţiile care centralizează datele de gospodărire a apelor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 ianuarie 2006.Nr. 20.  +  Anexa 1PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL- SECŢIUNEA A II-A APADefinirea principalilor termeni utilizaţiPentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:1. ape de suprafaţă - ape interioare, cu excepţia apelor de tranziţie şi a apelor de coastă;2. ape subterane - toate apele care se află sub suprafaţa topografică a scoarţei în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau subsolul;3. ape uzate - ape provenind din activităţi casnice, sociale sau economice, conţinând substanţe poluante ori reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale, precum şi ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate;4. apa destinată consumului uman - apa provenită din surse naturale sau antropice, utilizată ca atare ori tratată, şi destinată diferitelor categorii de consum uman, furnizată prin reţea de distribuţie sau în recipienţi;5. apa pentru irigaţii - apa dulce necesară irigării culturilor agricole, asigurată în principal din sursele de apă de suprafaţă;6. apa de desecare-drenaj - apa în exces din amenajările de desecare-drenaj, evacuată în reţeaua hidrografică;7. bazin hidrografic - suprafaţa de teren pe care se desfăşoară un proces de evacuare gravitaţională a apelor de suprafaţă, prin intermediul unui râu colector şi al afluenţilor acestuia;8. apa poluată - apa ale cărei caracteristici fizice, chimice, biologice şi bacteriologice au fost modificate şi ale cărei noi caracteristici nu mai sunt adecvate mediului;9. râu - corp de apă interioară care curge în cea mai mare parte la suprafaţa terenului, dar care poate curge şi subteran într-o anumită parte a cursului său;10. resurse de apă dulce - apele de suprafaţă alcătuite din cursuri de apă, lacuri cu apă dulce, precum şi apele subterane de pe teritoriul ţării;11. staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor - staţii de tratare pentru obţinerea de apă potabilă sau industrială; staţii/instalaţii de preepurare/epurare a apelor uzate;12. ape uzate menajere - categorie de ape degradate, ca efect al evacuării unor reziduuri fizico-chimice şi organice, rezultate din activităţi desfăşurate în gospodării şi instituţii publice sau prestatoare de servicii;13. ape uzate industriale - orice fel de ape uzate rezultate din activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere şi apele meteorice;14. aglomerare umană - o zonă în care există un număr minim de 2.000 de locuitori echivalent deserviţi de o singură staţie de epurare sau conectaţi la un singur punct final de evacuare;15. staţii de epurare retehnologizate/modernizate - staţii de epurare care, prin îmbunătăţirile şi completările făcute, permit obţinerea condiţiilor de calitate stabilite prin avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor;16. reţea publică de alimentare cu apă sau de canalizare parte din sistemul de alimentare cu apă, respectiv de canalizare, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe care asigură distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare;17. epurare primară - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic şi/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care consumul biochimic de oxigen la 5, CBO 5 , al apelor uzate influente este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel puţin 50%;18. epurare secundară - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în actualele norme tehnice;19. epurare corespunzătoare - procesul prin care apa este adusă la calitatea stabilită de normele în vigoare;20. vulnerabilitate - sensibilitatea unui sistem de ape subteran la impactul uman şi/sau natural;21. sistem public de alimentare cu apă potabilă ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă, cu următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare a apei brute, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile, reţea de distribuţie, branşamente până la punctul de delimitare.22. sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare, cu următoarele componente: racorduri de canalizare de la punctul de delimitare, reţele de canalizare, staţii de pompare a apelor uzate, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat.  +  Anexa 2  +  Anexa 3  +  Anexa 4  +  Anexa 5----