PROGRAM NAŢIONAL din 22 decembrie 2005de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 17 ianuarie 2006   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Programul naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice, denumit în continuare PNAC-SECA, stabileşte măsurile de monitorizare necesare pentru evaluarea, cu regularitate, a modului de implementare a Programului naţional de securitate aeronautică, denumit în continuare PNSA.  +  Articolul 2PNAC-SECA are următoarele obiective: a) de a verifica implementarea efectivă şi într-un mod eficient a măsurilor de securitate de către agenţii aeronautici civili români, operatorii aerieni străini care operează în România, precum şi de către toate celelalte entităţi, cărora, potrivit PNSA, le revin responsabilităţi în aplicarea unor măsuri de securitate aeronautică în perimetrul aeroporturilor civile; b) de a monitoriza nivelul conformităţii cu cerinţele PNSA; c) de a evalua viabilitatea PNSA.  +  Articolul 3În sensul prezentului PNAC-SECA, termenii şi definiţiile utilizate au următorul înţeles: a) audit de securitate - examinare aprofundată a tuturor aspectelor legate de măsurile şi procedurile de securitate, cu scopul de a determina dacă acestea sunt implementate în mod continuu şi la un standard acceptat; b) control - orice procedură sau proces utilizat pentru monitorizarea conformităţii la nivel naţional. Acest termen acoperă auditul de securitate, inspecţiile, evaluările, testele şi investigaţiile; c) deficienţă - neîndeplinirea cerinţelor de securitate aeronautică; d) evaluare - un studiu aprofundat al operaţiunilor în scopul determinării necesităţilor de securitate. Aceasta cuprinde identificarea vulnerabilităţilor care pot fi exploatate pentru comiterea unui act de intervenţie ilicită, cu toate că sunt implementate măsuri şi proceduri de securitate aeronautică, precum şi recomandarea unor măsuri de protecţie compensatorii pentru a face faţă riscului constatat şi care să fie proporţionale cu nivelul ameninţării; e) incident de securitate - eveniment care are consecinţe negative asupra securităţii şi siguranţei persoanelor şi a bunurilor; f) inspector AVSEC - persoană desemnată pentru efectuarea activităţilor de control la nivel naţional; g) inspecţie - o examinare a implementării unuia sau mai multor aspecte legate de măsurile şi procedurile de securitate în scopul determinării eficienţei aplicării acestora; h) investigaţie - o examinare a unui incident de securitate şi o explicare a cauzei care a condus la producerea acestuia, în scopul evitării repetării acestuia, şi evaluarea oportunităţii de acţionare în justiţie; i) test - o punere la încercare a măsurilor de securitate aeronautică, în cadrul căreia autoritatea competentă prezintă sau simulează intenţia de a comite un act de intervenţie ilicită în scopul evaluării eficienţei şi a modului de implementare a măsurilor de securitate existente.  +  Capitolul II Autoritatea competentă  +  Secţiunea 1 Generalităţi  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă responsabilă de coordonarea şi monitorizarea implementării PNSA.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor prezentului PNAC-SECA, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite reglementări specifice.  +  Articolul 6Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va coopera cu Comisia Europeană pentru a facilita inspecţiile din domeniul securităţii aeronautice pe care această instituţie le va efectua la aeroporturile civile din România.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţii şi responsabilităţi  +  Articolul 7În calitatea sa de autoritate competentă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează, implementează şi actualizează PNAC-SECA în scopul asigurării eficacităţii PNSA; b) monitorizează modul de implementare a PNSA; c) întocmeşte planul anual al activităţilor de control de calitate; d) decide asupra oportunităţii efectuării unor inspecţii inopinate sau teste, precum şi asupra condiţiilor în care acestea urmează a fi efectuate; e) desemnează inspectorii AVSEC care efectuează activităţile de control descrise în prezentul PNAC-SECA şi aprobă componenţa echipelor de control; f) autorizează persoanele desemnate să efectueze testele sub acoperire ale măsurilor de securitate; g) aprobă planurile de acţiuni corective pe care entităţile supuse controalelor de calitate sunt obligate să le întocmească în situaţia în care, în urma acestor controale, sunt constatate deficienţe în aplicarea măsurilor de securitate sau vulnerabilităţi ale sistemului de securitate supus controlului. Urmăreşte îndeplinirea cu stricteţe a acţiunilor corective şi, dacă acestea nu se realizează conform calendarului convenit, aplică sancţiuni; h) verifică, în mod regulat, efectuarea de către entităţile supuse controalelor de calitate a activităţilor descrise în programele proprii de control intern al calităţii; i) întocmeşte raportul anual al activităţilor desfăşurate în conformitate cu prevederile PNAC-SECA.  +  Articolul 8Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentului PNAC-SECA, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului constituie o structură operaţională a cărei schemă este prezentată în anexa nr. 1.  +  Capitolul III Monitorizarea implementării măsurilor de securitate aeronautică  +  Secţiunea 1 Generalităţi  +  Articolul 9 (1) Monitorizarea conformităţii cu cerinţele PNSA se realizează prin desfăşurarea de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a următoarelor activităţi: a) audit de securitate; b) inspecţie; c) evaluare; d) test; e) investigaţie. (2) Activităţile de control prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se efectuează cu regularitate, pe baza planului anual al activităţilor de control de calitate, aprobat de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului. Pentru a-i asigura flexibilitate şi eficienţă, planul anual de control va fi conceput pe baza unei ordini de priorităţi. La stabilirea priorităţilor se va ţine cont de următorii factori: nivelul de ameninţare, tipul, natura, mărimea şi frecvenţa operaţiunilor, prezenţa operatorilor cu nivel ridicat de risc, istoricul unor deficienţe constatate anterior. (3) Suplimentar activităţilor de control cuprinse în planul anual al activităţilor de control de calitate, vor fi efectuate inspecţii inopinate, precum şi teste sub acoperire, ori de câte ori astfel de activităţi vor fi considerate ca fiind necesare pentru determinarea eficienţei măsurilor de securitate. (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) dispozitivele instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională cu responsabilităţi în aplicarea măsurilor de securitate aeronautică. (5) Entităţile supuse activităţilor de control prevăzute la alin. (1) sunt: a) aeroporturile civile din România, precum şi aeroporturile din alte state ce constituie originea unor zboruri cu destinaţia România, cu acordul prealabil din partea statelor respective; b) operatorii aerieni români şi străini care operează pe aeroporturile civile din România; c) agenţii aeronautici civili cărora, potrivit PNSA, le revin responsabilităţi în domeniul securităţii aeronautice, cum ar fi: agenţii regulaţi cargo, agenţii regulaţi poştali, companiile de catering, agenţii de handling, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană, companiile care furnizează servicii de curăţenie la bordul aeronavelor sau de alimentare cu combustibil a aeronavelor etc.; d) orice alt operator economic care desfăşoară activităţi în perimetrul unui aeroport civil sau al cărui personal are acces în zonele restricţionate ale unui aeroport civil; e) instituţiile şi autorităţile publice cărora, potrivit PNSA, le revin responsabilităţi în aplicarea unor măsuri de securitate aeronautică în perimetrul aeroporturilor civile.  +  Secţiunea a 2-a Efectuarea activităţilor de control  +  Articolul 10 (1) Activităţile de control prevăzute la art. 9 alin. (1) vor fi efectuate în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Metodologiile vor descrie: scopul, obiectivul, conţinutul, frecvenţa, mijloacele şi responsabilităţile pentru fiecare dintre activităţile de monitorizare, precum şi sistemul armonizat de clasificare a conformităţilor. (2) În funcţie de complexitatea activităţilor de control, în componenţa echipelor de control vor putea fi cooptaţi şi specialişti din cadrul entităţilor prevăzute la art. 9 alin. (5). (3) Fiecare activitate de control se finalizează prin întocmirea unui raport care va conţine şi recomandări de acţiuni corective în cazul constatării unor deficienţe în implementarea sau aplicarea măsurilor de securitate aeronautică.  +  Secţiunea a 3-a Sistemul armonizat de clasificare a conformităţilor. Rectificarea deficienţelor  +  Articolul 11Activităţile de control trebuie să evalueze implementarea PNSA în baza sistemului armonizat de clasificare a conformităţilor, prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 12Rectificarea deficienţelor constatate cu ocazia activităţilor de control se va realiza prin: întocmirea de către entitatea supusă monitorizării a planului de acţiuni corective şi supunerea acestuia spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, implementarea acţiunilor corective, urmărirea efectuării acţiunilor corective, inclusiv prin controale repetitive, constatarea rectificării efective a deficienţelor şi atingerea conformităţii cu cerinţele impuse. Modul de rectificare a deficienţelor va fi descris în detaliu în cadrul metodologiilor prevăzute la art. 10 alin. (1).  +  Capitolul IV Inspectorii AVSEC  +  Secţiunea 1 Desemnarea inspectorilor AVSEC  +  Articolul 13Activităţile de control prevăzute la art. 9 alin. (1) se efectuează de către inspectorii AVSEC, desemnaţi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din rândul funcţionarilor publici proprii sau, prin delegare de competenţe, din rândul angajaţilor entităţilor cu responsabilităţi în domeniul securităţii aeronautice.  +  Articolul 14Inspectorii AVSEC desemnaţi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului conform art. 13 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fi absolvit cel puţin un curs de instruire în domeniul securităţii aeronautice, recunoscut de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi să fi participat la cel puţin 3 activităţi de monitorizare dispuse de acest minister; b) să posede:(i) o bună înţelegere a PNSA şi a modului în care acesta se aplică operaţiunilor supuse activităţilor de monitorizare;(îi) o bună cunoaştere a modului de aplicare a tehnologiilor şi tehnicilor din domeniul securităţii aeronautice;(iii) cunoştinţe referitoare la principiile, procedurile şi tehnicile de efectuare a activităţilor de monitorizare;(iv) cunoştinţe privind operaţiunile supuse activităţilor de monitorizare.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile inspectorilor AVSEC  +  Articolul 15 (1) În exercitarea atribuţiilor, inspectorii AVSEC au următoarele drepturi: a) de a inspecta orice aeronavă civilă, indiferent de statul de înmatriculare, atunci când aceasta se află poziţionată pe un aeroport civil din România, din punct de vedere al respectării măsurilor de securitate aplicabile, fără a afecta programul de zbor al aeronavei; b) de a inspecta orice zonă sau obiectiv din perimetrul unui aeroport civil; c) de a inspecta orice facilitate situată în afara unui aeroport civil, deţinută de un operator economic în scopul susţinerii unor activităţi pe care acesta le desfăşoară în perimetrul unui aeroport civil; d) de a supune verificării/testării orice bun, susceptibil a fi suspect sau suspect, găsit în perimetrul unui aeroport civil ori în spaţiile operatorului economic menţionat la lit. c), oricare ar fi proprietarul; e) de a cerceta şi de a verifica eficienţa măsurilor şi procedurilor de securitate aplicate de entităţile prevăzute la art. 9 alin. (5), urmând ca, în cazul dispozitivelor instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională cu responsabilităţi în aplicarea măsurilor de securitate aeronautică, să fie informată în timp util conducerea instituţiei vizate despre activităţile care se vor derula, precum şi despre rezultatul acestora; f) de a solicita operatorului aerian, administratorului aeroportului civil sau deţinătorului unor facilităţi din afara aeroportului civil, utilizate în scopul susţinerii unor activităţi pe care acesta le desfăşoară în perimetrul unui aeroport civil, să pună la dispoziţie informaţiile relevante pentru inspecţie, evaluare, test sau investigaţie; g) de a pătrunde în orice incintă, zonă sau clădire, dacă acest lucru este necesar în scopul inspectării unui aeroport civil; h) de a solicita informaţii de la orice persoană angajată în cadrul uneia dintre entităţile menţionate la art. 9 alin. (5), supuse activităţilor de control, care poate să acorde sprijin în activitatea de evaluare a măsurilor şi procedurilor de securitate; i) de a înregistra în scris, fotografic, audio sau video orice zonă, orice operaţie, procedură ori instalaţie supusă inspectării, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se aplică, fără discriminare, şi pentru elementele de infrastructură, instalaţiile şi echipamentele utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană.  +  Articolul 16Pe timpul efectuării activităţilor de control, inspectorii AVSEC au următoarele obligaţii: a) să cunoască şi să respecte cerinţele de securitate aeronautică ale aeroporturilor civile, operatorilor aerieni şi ale altor organizaţii cu activitate aeroportuară şi să folosească căile normale de acces, cu excepţia cazurilor în care, procedând astfel, activitatea de control ar avea de suferit; b) să respecte prevederile reglementărilor din domeniul securităţii aeronautice; c) să nu folosească forţa pentru a obţine accesul la aeronavă sau la facilităţile supuse activităţilor de control; d) să nu deschidă uşile de acces ale aeronavelor, să nu atingă suprafeţele de comandă ale aeronavelor şi să nu pătrundă în cabina echipajului dacă nu sunt însoţiţi de un reprezentant competent al operatorului aerian; e) la încheierea activităţii de monitorizare, să informeze un reprezentant al organizaţiei supuse controlului asupra rezultatului controlului: ce anume a fost controlat, dacă a corespuns cerinţelor stabilite prin PNSA; f) să nu conducă autovehicule în zona de mişcare a aeroporturilor, fără autorizaţie; g) să nu facă uz de drepturile pe care le au, pentru a întârzia sau a reţine o aeronavă, dacă nu există motive serioase de a proceda astfel, în conformitate cu legislaţia în vigoare; h) să afecteze cât mai puţin activitatea profesională curentă a persoanelor audiate.  +  Articolul 17Inspectorii AVSEC desemnaţi să efectueze activităţile de control menţionate la art. 9 alin. (1) se vor identifica cu legitimaţii ale căror model şi conţinut se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Capitolul V Comunicări şi rapoarte cu privire la activităţile de monitorizare a conformităţii  +  Articolul 18 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va întocmi în fiecare an un raport cu privire la măsurile luate pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului PNAC-SECA, precum şi cu privire la situaţia securităţii aeronautice existentă pe aeroporturile civile din România. Raportul va fi întocmit în conformitate cu instrucţiunile de redactare a rapoartelor prezentate în anexa nr. 3. (2) Perioada de referinţă pentru raport va cuprinde intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie. Raportul trebuie întocmit în cel mult 6 săptămâni după încheierea perioadei de referinţă. (3) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, raportul prevăzut la alin. (1) va fi transmis la Comisia Europeană în cel mult două luni după încheierea perioadei de referinţă.  +  Capitolul VI Obligaţiile entităţilor supuse activităţilor de control  +  Articolul 19Entităţile supuse activităţilor de control, menţionate la art. 9 alin. (5), au următoarele obligaţii: a) să elaboreze, să implementeze şi să menţină la zi un program de control intern al calităţii pentru a asigura implementarea efectivă şi eficientă a propriilor măsuri de securitate; b) să întocmească planul de acţiuni corective pentru deficienţele semnalate cu ocazia activităţilor de control intern sau al celor de control efectuate de inspectorii AVSEC; c) să efectueze la termenele stabilite acţiunile corective menţionate în planul de acţiuni corective aprobat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; d) să se conformeze întocmai şi la termenul prevăzut recomandărilor formulate în scris de inspectorii AVSEC în situaţia constatării unor deficienţe în aplicarea măsurilor de securitate aeronautică din sfera lor de responsabilitate; e) să nu obstrucţioneze în nici un fel exercitarea de către inspectorii AVSEC a atribuţiilor ce le revin potrivit prezentului PNAC-SECA; f) să furnizeze inspectorilor AVSEC informaţiile pe care aceştia le solicită; g) să nu furnizeze inspectorilor AVSEC informaţii false sau să includă astfel de informaţii în rapoartele anuale pe care le transmit la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; h) să întocmească un raport anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calităţii. Perioada de referinţă pentru raport va cuprinde intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie. Raportul trebuie transmis la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului până cel târziu pe data de 31 ianuarie a fiecărui an. Întocmirea raportului se va face în conformitate cu instrucţiunile de redactare a rapoartelor prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul PNAC-SECA.  +  Anexa 1 ────────la PNAC-SECA────────────STRUCTURA OPERAŢIONALĂ ŞI DIAGRAMA DE RELAŢIIa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru aplicarea PNAC-SECA                                ┌───────────┐<─────────────────┐                               │ MINISTRU │ │                               └─────┬─────┘ │                                     v │                            ┌──────────────────┐ │                            │ SECRETAR DE STAT │<─────────────┤                            └────────┬─────────┘ │                                     v │                            ┌──────────────────┐ Rapoarte │                            │ Direcţia generală├──────────────┘                            │ aviaţie civilă │<─────────────┐                            └────────┬─────────┘ │                                     v │                       ┌───────────────────────────┐Rapoarte │                       │ Compartimentul securitate ├──────────┘                       │ şi facilităţi aeronautice │<─────────┐                       └─────────────┬─────────────┘ │                                     v │                       ┌────────────────────────────┐ │                       │ Inspectori AVSEC, │ │                       │ desemnaţi conform art. 13│Rapoarte │                       │ din PNAC-SECA ├─────────┘                       └────────────────────────────┘  +  Anexa 2 ────────la PNAC-SECA─────────────SISTEMUL ARMONIZATde clasificare a conformităţilorPentru evaluarea implementării Programului naţional de securitate aeronautică şi a programelor proprii de securitate aeronautică ale entităţilor menţionate la art. 9 alin. (5) din PNAC-SECA se va aplica următoarea clasificare a conformităţilor:
      Audit de securitateInspecţieTest
    Conform în totalitate      
    Conform, dar sunt necesare îmbunătăţiri      
    Neconform/numai discrepanţe      
    Neconform/deficienţe majore      
    Neaplicabil      
    Nu se confirmă      
   +  Anexa 3 ────────la PNAC-SECA────────────INSTRUCŢIUNIpentru redactarea rapoartelor*)--------- Notă *) Pentru rapoartele anuale ale entităţilor supuse activităţilor de control [a se vedea art. 19 lit. h) din PNAC-SECA] sunt aplicabile prevederile secţiunilor I, II şi III, care vor fi adaptate la măsurile proprii de securitate aeronautică.Rapoartele vor fi structurate în patru secţiuni, după cum urmează:I. Structura organizatorică, responsabilităţi şi resurse:- modalităţi de control al calităţii din punct de vedere al organizării, responsabilităţilor şi resurselor, inclusiv viitoarele modificări planificate;- numărul de inspectori - actual şi planificat;- calificarea inspectorilor - facilităţi de instruire utilizate, pregătire de specialitate iniţială şi periodică, resurse alocate (a se vedea art. 14 din PNAC-SECA);- dacă este cazul, explicarea motivelor pentru care programul de control al calităţii, pentru prezenta secţiune, nu este aplicat integral.II. Activităţi operaţionale de monitorizare:- situaţia implementării activităţilor operaţionale de monitorizare: tipuri, scop, conţinut, frecvenţă şi obiectiv pentru toate activităţile de monitorizare, inclusiv numărul de controale per aeroport şi per categorii de cerinţe privind măsurile de securitate aeronautică (de exemplu: controlul accesului, protecţia aeronavelor, controlul de securitate al bagajelor de cală), în funcţie de nevoi şi posibilităţi;- proporţionalitatea activităţilor operaţionale de monitorizare raportate la activităţile concrete din domeniu;- nivelul de conformitate per categorii de cerinţe privind măsurile de securitate aeronautică (de exemplu: controlul accesului, protecţia aeronavelor, controlul de securitate al bagajelor de cală);- dacă este cazul, explicarea motivelor pentru care activităţile operaţionale de monitorizare nu sunt aplicate integral.III. Activităţi de rectificare a deficienţelor:- situaţia implementării activităţilor de rectificare a deficienţelor;- zone principale cu probleme în ceea ce priveşte implementarea cerinţelor din domeniul securităţii aeronautice (de exemplu: controlul accesului, paza şi protecţia aeronavelor, controlul de securitate al bagajelor de cală);- principalele activităţi întreprinse sau planificate în scopul corectării deficienţelor (de exemplu: sesiuni de informare în domeniul securităţii aeronautice, seminarii, programe de stimulare);- măsuri coercitive (sancţiuni, penalităţi etc.) utilizate, în conformitate cu reglementările în vigoare.IV. Situaţia din domeniul securităţii aeronautice la aeroporturi:- situaţia generală din domeniul securităţii aeronautice la aeroporturile din România. -------