ORDIN nr. 1.306 din 20 decembrie 2005privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 13 ianuarie 2006    În temeiul art. 9 şi 117 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, structurile teritoriale ale acesteia şi ocoalele silvice controlează modul în care se aplică prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 319/2002 pentru aprobarea procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, administrat prin ocoale silvice proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 august 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 20 decembrie 2005.Nr. 1.306.  +  Anexa PROCEDURAde aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier  +  Articolul 1Personalul silvic care realizează, verifică şi aprobă lucrările de punere în valoare a masei lemnoase pe picior poartă întreaga răspundere privind marcarea arborilor, inventarierea acestora, stabilirea elementelor dendrometrice, precum şi calculele primare care stau la baza elaborării actelor de punere în valoare, individual, solidar şi în ordine ierarhică.  +  Articolul 2 (1) Competenţa de aprobare a actelor de punere în valoare revine conducătorului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru următoarele categorii de acte de punere în valoare: a) acte de punere în valoare de produse principale care promovează regenerarea naturală; b) acte de punere în valoare de produse accidentale rezultate ca urmare a unor defrişări aprobate în condiţiile legii; c) acte de punere în valoare de produse accidentale constituite ca urmare a producerii de doborâturi de vânt suprapuse peste marcări iniţiale. (2) Ocoalele silvice transmit în scris la structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură actele de punere în valoare prevăzute la alin. (1) numai după ce au fost însuşite sub semnătură de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic respectiv şi de şeful de ocol. (3) Conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură aprobă actul de punere în valoare, în scris, pe exemplarul original al acestuia.  +  Articolul 3 (1) Competenţa de aprobare a actelor de punere în valoare revine şefului ocolului silvic pentru următoarele categorii de acte de punere în valoare: a) acte de punere în valoare de produse principale care nu promovează regenerarea naturală; b) acte de punere în valoare de produse secundare; c) acte de punere în valoare de produse accidentale, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c); d) acte de punere în valoare de produse provenite din tăieri de igienă. (2) Şeful ocolului silvic aprobă actul de punere în valoare, în scris, pe exemplarul original al acestuia, numai dacă actul de punere în valoare respectiv este avizat de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic.  +  Articolul 4Actele de punere în valoare care se supun aprobării conducătorului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, şefului ocolului silvic trebuie să fie înregistrate în Registrul actelor de punere în valoare al ocolului silvic respectiv, denumit în continuare registru.  +  Articolul 5 (1) Anularea actului de punere în valoare este acţiunea care se realizează în cazul neaprobării acestuia, prin rezoluţie datată, de către personalul silvic căruia îi revine competenţa de aprobare potrivit prevederilor art. 2 sau 3. (2) Actul de punere în valoare se anulează prin inscripţionarea cuvântului "ANULAT" pe diagonala stângă jos - dreapta sus a primei pagini din exemplarul original al acestuia. (3) În termen de 30 de zile de la data rezoluţiei de neaprobare a actului de punere în valoare în cazul competenţei prevăzute la art. 3 şi, respectiv, de la data comunicării rezoluţiei de neaprobare în cazul competenţei prevăzute la art. 2, se realizează demarcarea arborilor marcaţi care au făcut obiectul actului de punere în valoare neaprobat. (4) La dosarul actului de punere în valoare care se anulează, se depune obligatoriu procesul-verbal de demarcare avizat de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic respectiv şi aprobat de şeful de ocol. (5) În cazul anulării actului de punere în valoare se face menţiunea "Neaprobat, anulat" în registru, poziţia respectivă din registru nemaiputând fi utilizată pentru înregistrarea altui act de punere în valoare. (6) Personalul silvic căruia îi revine competenţa de aprobare potrivit prevederilor art. 2 sau 3, în situaţiile prevăzute la alin. (1), este obligat să dispună şi să urmărească stabilirea în condiţiile legii a răspunderii materiale individuale pentru personalul silvic care a realizat punerea în valoare în cazul actelor de punere în valoare care nu pot fi aprobate. (7) Răspunderea materială prevăzută la alin. (6) se referă inclusiv la cheltuielile înregistrate la demarcarea arborilor conform prevederilor alin. (3).  +  Articolul 6 (1) Modificarea unui act de punere în valoare este acţiunea de corectare a acestuia, care se realizează în cazuri justificate, în conformitate cu prevederile normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinate exploatării şi/sau cu prevederile normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional în vigoare. (2) Modificarea unui act de punere în valoare se efectuează în conformitate cu prevederile normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinate exploatării, în următoarele situaţii: a) corectarea actului de punere în valoare pe baza estimărilor mai exacte atunci când volumul iniţial a fost estimat în baza volumului mediu la hectar la produsele accidentale rezultate din doborâturi şi/sau rupturi de vânt şi zăpadă în masă; b) corectarea actului de punere în valoare în cazul constatării prejudiciilor de exploatare şi/sau produselor accidentale apărute ulterior pe aceeaşi suprafaţă, prin marcarea şi includerea acestora în actul de punere în valoare concomitent cu demarcarea altor arbori în schimb, din cei neexploataţi, din marcarea iniţială; c) corectarea actului de punere în valoare prin adăugarea creşterilor anuale, după caz; d) corectarea actului de punere în valoare pe baza rezultatelor verificării atunci când diferenţele constatate la verificarea lucrărilor de punere în valoare se încadrează în limitele prevăzute de normele tehnice pentru aplicarea prezentei proceduri; e) corectarea actului de punere în valoare prin refacerea lucrărilor de punere în valoare din teren şi a calculelor care stau la baza întocmirii actului de punere în valoare atunci când diferenţele constatate la verificarea lucrărilor de punere în valoare impun această procedură potrivit normelor tehnice.  +  Articolul 7Competenţa de a dispune modificarea actelor de punere în valoare aprobate revine personalului silvic care le-a aprobat potrivit prevederilor art. 2 sau 3, după caz.  +  Articolul 8 (1) Casarea actului de punere în valoare este acţiunea de anulare a unui act de punere în valoare aprobat, în situaţiile în care se renunţă definitiv la executarea tăierii pentru care s-a făcut marcarea respectivă. (2) Actele de punere în valoare pot fi casate numai în cazuri de amânare de la tăiere temeinic justificate. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) se va aproba trecerea pe costuri a cheltuielilor de punere în valoare, precum şi a celor de demarcare.  +  Articolul 9 (1) Competenţa de a dispune casarea actelor de punere în valoare aprobate revine personalului silvic care le-a aprobat potrivit prevederilor art. 2 sau 3, după caz. (2) Actul de punere în valoare se casează prin inscripţionarea cuvântului "CASAT" pe diagonala stânga jos - dreapta sus a primei pagini din exemplarul original al acestuia. (3) În termen de 30 de zile de la data rezoluţiei de casare a actului de punere în valoare în cazul competenţei prevăzute la art. 3 şi, respectiv, de la data comunicării rezoluţiei de casare în cazul competenţei prevăzute la art. 2, se realizează verificarea în teren a suprafaţei arboretului parcurs cu marcare şi se execută demarcarea arborilor cu mărci rămase vizibile. (4) La dosarul actului de punere în valoare care se casează, se depune obligatoriu procesul-verbal de verificare şi demarcare avizat de inginerul care coordonează activitatea de fond forestier în cadrul ocolului silvic respectiv şi aprobat de şeful de ocol. (5) În cazul casării actului de punere în valoare se face menţiunea "Casat" în registru, poziţia respectivă din registru nemaiputând fi utilizată pentru înregistrarea altui act de punere în valoare.-------