DECRET nr. 149 din 1 iunie 1988privind îmbunătăţirea activităţii de monta şi fatare la bovine, ovine şi porcine
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 29 din 3 iunie 1988    În vederea sporirii efectivelor de animale, creşterii eficientei economice în exploatarea acestora şi realizării sarcinilor de livrare la fondul centralizat al statului, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Fiecare deţinător de animale este obligat să prezinte la monta efectivele de bovine apte pentru reproducţie.  +  Articolul 2Este interzisă folosirea reproducatorilor neautorizati la orice specie de animale.  +  Articolul 3Monta la vacile şi vitelele din unităţile agricole socialiste şi de la gospodăriile populaţiei se face în proporţie de cel puţin 80% în perioada 1 iunie - 15 august pentru efectivele matca, în vederea obţinerii fatarilor în perioada 15 februarie - 15 aprilie şi folosirii eficiente a resurselor furajere din păşuni şi pajistile naturale.Programele de monta se stabilesc pe baza stării fiziologice a efectivului matca şi a structurii de greutate a tineretului femel, de către oficiile de reproducţie şi selecţie a animalelor şi medicii veterinari din unitatea agricolă socialistă, pentru fiecare unitate agricolă, iar pentru gospodăriile populaţiei, pe localităţi, de către medicii veterinari din circumscripţiile sanitare veterinare, împreună cu birourile sau comitetele executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 4Monta la ovinele din unităţile agricole socialiste şi de la gospodăriile populaţiei se face în lunile septembrie - octombrie pentru întregul efectiv apt pentru reproducţie, în vederea obţinerii majorităţii fatarilor în primul trimestru al anului următor.  +  Articolul 5Monta la porcinele din unităţile agricole socialiste şi de la gospodăriile populaţiei se eşalonează pe tot parcursul anului, pentru realizarea la unităţile socialiste a 2,3 fatari pe scroafa şi an, iar la gospodăriile populaţiei, 2 fatari pe scroafa şi an.  +  Articolul 6Unităţile agricole socialiste şi gospodăriile populaţiei sînt obligate să prezinte animalele pentru controlul gestatiei şi tratarea tulburarilor de reproducţie la datele stabilite sau la avizarea oficiilor de reproducţie şi selecţie a animalelor şi a circumscriptiilor sanitare veterinare.  +  Articolul 7Unităţile socialiste deţinătoare de bovine, ovine şi porcine sînt obligate sa înregistreze produsii obţinuţi imediat după fatare în evidentele proprii, iar membrii cooperativelor agricole de producţie şi celelalte gospodării ale populaţiei sa îi declare la biroul sau comitetul executiv al consiliului popular în termen de 24 de ore, în vederea înscrierii în registrul agricol.De asemenea, persoanele fizice deţinătoare de bovine sînt obligate sa precizeze destinaţia produsilor obţinuţi, anume dacă îi reţin în gospodăria personală pentru prasila ori pentru creştere şi livrare la fondul centralizat al statului pe bază de contract sau pentru vînzare la greutatea de 80-100 kg, către întreprinderile de industrializare a carnii, în vederea dirijarii pentru reproducţie sau ingrasare.Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alineatul precedent constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 23 din Decretul Consiliului de Stat nr. 692/1973 privind registrul agricol.  +  Articolul 8Materialul seminal şi reproducatorii masculi din rasele prevăzute în programul de ameliorare pentru bovine, ovine şi porcine, pentru întregul efectiv de femele programat la monta, se asigura, prin oficiile de reproducţie şi selecţie a animalelor, din fondurile prevăzute în acest scop la consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri ca în fiecare localitate să asigure spaţiile necesare întreţinerii şi cazarii în condiţii bune a reproducatorilor masculi din staţiunile sau punctele de monta.  +  Articolul 10Conducerile tuturor unităţilor agricole socialiste, birourile şi comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura necesarul de furaje, corespunzător cerinţelor fiziologice ale femelelor de reproducţie, precum şi ale reproducatorilor, din staţiunile şi punctele de monta, potrivit normelor de furajare aprobate.  +  Articolul 11Şefii fermelor zootehnice şi medicii veterinari din unităţile agricole socialiste răspund de activitatea de reproducţie şi de însămînţări artificiale.La stabilirea drepturilor de retribuire se aplică criteriul "realizarea planului fizic de produşi vii", completindu-se în mod corespunzător anexa nr. 15 la Decretul Consiliului de Stat nr. 161/1986 pentru aprobarea criteriilor specifice privind organizarea şi retribuirea muncii în acord global şi în acord direct pe ramuri şi sectoare de activitate.  +  Articolul 12Medicii veterinari din circumscripţiile sanitare veterinare, personalul de specialitate din oficiile de reproducţie şi selecţie a animalelor şi din circumscripţiile agrozooveterinare răspund de realizarea integrală a planului de monta şi fatari pentru animalele din unităţile socialiste şi gospodăriile populaţiei.Pentru acordarea retributiei acestora se stabileşte indicatorul "realizarea planului fizic de produşi pe total sectoare" cu o cota de majorare sau diminuare de 0,50.Ministerul Agriculturii va elabora, cu avizul Ministerului Muncii, metodologia de determinare a gradului de realizare a indicatorului "realizarea planului fizic de produşi pe total sectoare".  +  Articolul 13Bovinele şi ovinele excedentare la gospodăriile populaţiei vor fi preluate de întreprinderile de industrializare a carnii, în vederea vinzarii lor la unităţile agricole socialiste din cadrul aceluiaşi judeţ sau din alte judeţe, potrivit programului stabilit de Ministerul Agriculturii.Preluarea bovinelor şi ovinelor se va face cu avizul birourilor sau comitetelor consiliilor populare şi al direcţiei generale pentru agricultura.Programul de monta pentru anul 1988, la bovine, ovine şi porcine, este cuprins în anexele nr. 1*,2*,şi 3*, care fac parte integrantă din prezentul decret.* Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.-------------------