REGULAMENT din 16 decembrie 2005de organizare şi funcţionare a Autorităţii Hipice Naţionale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autoritatea Hipică Naţională este instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Autoritate.  +  Articolul 2Autoritatea este înfiinţată în vederea organizării şi coordonării activităţii de identificare, înregistrare, monitorizare şi ameliorare a raselor de cabaline.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti. (2) Autoritatea are ştampilă şi siglă proprii.  +  Articolul 4Obiectivele şi atribuţiile Autorităţii sunt: a) aplicarea strategiilor în domeniul dezvoltării pe rase de cabaline; b) reprezentarea şi apărarea intereselor crescătorilor de cabaline; c) controlul legalităţii şi avizarea funcţionării asociaţiilor şi instituţiilor cu activitate hipică; d) armonizarea activităţii şi intereselor organizaţiilor afiliate; e) acordarea de consultanţă prin specialişti proprii; f) editarea şi difuzarea de materiale informative de specialitate; g) stabilirea cadrului şi condiţiilor de colaborare dintre hergheliile, asociaţiile de crescători afiliate şi organizaţiile cu preocupări similare din străinătate; h) propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea actelor normative în domeniu; i) coordonarea activităţii de identificare, înregistrare, monitorizare şi ameliorare a raselor de cabaline; j) apărarea intereselor şi drepturilor persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline de rasă; k) stabilirea regulamentelor de funcţionare şi organizare a centrelor regionale din subordine.  +  Capitolul II Structura organizatorică  +  Articolul 5Activitatea Autorităţii este condusă de Consiliul director.  +  Articolul 6 (1) Consiliul director este compus din: a) preşedintele Autorităţii; b) un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; c) un reprezentant al Jokey Clubului Român; d) un reprezentant al Federaţiei Ecvestre Române; e) un reprezentant al asociaţiilor pe rase; f) 2 specialişti nominalizaţi de preşedintele Autorităţii; g) un reprezentant al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; h) un reprezentant al hergheliei de stat/privată. (2) Salarizarea membrilor Consiliului director este de 20% din salariul preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 7Preşedintele Autorităţii este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 8Durata mandatului preşedintelui Autorităţii este de 7 ani. Mandatul poate fi reînnoit.  +  Articolul 9Membrii Consiliului director sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin hotărâre a preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 10Durata mandatului membrilor Consiliului director este de 7 ani. Mandatul poate fi reînnoit.  +  Articolul 11Atribuţiile preşedintelui Autorităţii sunt următoarele: a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor regionale; b) propune componenţa Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă; c) avizează funcţionarea asociaţiilor şi instituţiilor cu activitate hipică; d) avizează documentele emise de Autoritate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 15 din lege.  +  Articolul 12Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele: a) aprobă organizarea şi funcţionarea Departamentului central şi a centrelor regionale; b) propune componenţa Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă, care va fi stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; c) aprobă efectivele şi structura pe rase pentru categoria Herghelia Naţională; d) analizează propunerile venite din teritoriu cu adresabilitate directă pentru Consiliul director; e) stabileşte direcţiile şi priorităţile în activitatea de creştere a cabalinelor.  +  Articolul 13Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare, care au loc lunar, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. Convocarea şedinţelor se face de preşedintele Autorităţii, cu 5 zile înaintea datei stabilite, în cazul şedinţelor ordinare, şi cu 3 zile înaintea datei stabilite, în cazul şedinţelor extraordinare.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea are în structura sa Departamentul central, iar în teritoriu este reprezentată prin 10 centre regionale, care funcţionează de preferinţă pe lângă herghelii sau depozite de armăsari. (2) Centrele regionale din subordinea Autorităţii sunt următoarele:
           
    Nr. crt.CentrulJudeţulJudeţele arondate
    1.DumbravaNeamţBacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui
    2.IzvinTimişArad, Caraş-Severin, Mehedinţi, Timiş
    3.JegăliaCălăraşiBucureşti, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov
    4.MangaliaConstanţaConstanţa, Tulcea
    5.RădăuţiSuceavaBotoşani, Suceava
    6.Satu MareSatu MareBihor, Maramureş, Satu Mare, Sălaj
    7.Sâmbăta de JosBraşovAlba, Braşov, Covasna, Hunedoara, Sibiu
    8.SlatinaOltArgeş, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Vâlcea
    9.Târgu MureşMureşBistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Mureş
    10.TuluceştiGalaţiBrăila, Buzău, Galaţi, Prahova, Vrancea
   +  Articolul ART. 15Organizarea şi funcţionarea Departamentului central şi a centrelor regionale se aprobă de Consiliul director.
   +  Capitolul III Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 16 (1) Structura bugetului de venituri şi cheltuieli şi componenţa cheltuielilor se aprobă de Consiliul director, la propunerea preşedintelui Autorităţii, şi se avizează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Retribuţia preşedintelui Autorităţii este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 17 (1) Veniturile se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi din venituri proprii. (2) Veniturile proprii se constituie din: a) tarife acordate pentru consultanţă de specialitate; b) tarife obţinute din orice activitate de diseminare a informaţiei de specialitate prin materiale tipărite; c) tarife obţinute în urma organizării de târguri, expoziţii, simpozioane, manifestări hipice; d) tarife obţinute în cadrul colaborării internaţionale; e) donaţii şi legate; f) sponsorizări; g) timbru hipic; h) alte venituri.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 18Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.----