NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2005de aplicare a Legii calului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006     +  Capitolul I Înregistrarea produşilor  +  Articolul 1 (1) Crescătorii de cabaline, deţinători de iepe de reproducţie, au obligaţia să solicite înregistrarea produşilor la centrele regionale în registre speciale de metişi. (2) Pentru produşii cu origine bilateral cunoscută, dar ai căror părinţi nu fac parte din aceeaşi rasă, înregistrarea se va face la centrele regionale în registre speciale. (3) Relaţia proprietarilor de cabaline cu Autoritatea se realizează prin centre, în baza unei solicitări de înscriere în evidenţele Autorităţii, conform cererii de înscriere prezentate în anexa nr. 1A. (4) Crescătorii de cabaline înregistraţi la Autoritate au posibilitatea să solicite centrelor consultanţă de specialitate. (5) Pentru a beneficia de înscrierea produşilor deţinuţi în evidenţele zootehnice, proprietarii iepelor de reproducţie vor parcurge următoarele etape: a) în maximum 30 de zile de la montă vor depune la centrul regional de care aparţin adeverinţa de montă prevăzută în anexa nr. 1B, eliberată de medicul veterinar concesionar sau de asociaţia de crescători de cabaline pe rase, dacă deţinătorul este înscris în asociaţie; b) în maximum 30 de zile de la fătare vor depune la centrul regional de care aparţin adeverinţa de fătare prevăzută în anexa nr. 1B, eliberată de medicul veterinar concesionar sau de asociaţiile de crescători de cabaline pe rase; c) individualizarea produşilor obţinuţi se va face cu maximum 30 de zile înainte de înţărcare, prin dangalizare, de către inspectorul zonal, eliberându-se carnetul de identitate şi sănătate pentru cabaline, prevăzut în anexa nr. 1C; microciparea este o măsură opţională; d) în cazuri litigioase sau când organizaţii internaţionale de profil o cer se va executa testul de paternitate.  +  Capitolul II Autorizarea  +  Articolul 2 (1) În vederea avizării hergheliile, asociaţiile de crescători de cabaline pe rase, punctele sau centrele de recoltare şi însămânţare artificială vor depune la Autoritate un dosar care va cuprinde: a) cererea de autorizare; b) fişa de prezentare a activităţii (memoriu justificativ) şi dotările; c) copie de pe actul constitutiv şi/sau statut; d) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi anexa acestuia; e) tabel nominal cu cabalinele deţinute pe categorii; f) cerere pentru rezervarea de denumire a crescătoriei. (2) În baza acestei solicitări un reprezentant al Autorităţii se va deplasa la unitatea deponentă, în maximum 30 de zile, şi va întocmi fişa de evaluare prevăzută în anexa nr. 1D. (3) Rezultatul evaluării se va comunică pe loc, urmând a se stabili un termen, nu mai mare de 30 de zile, pentru remedierea eventualelor deficienţe, iar dacă unitatea corespunde, se va elibera autorizaţia de funcţionare în maximum 10 zile. (4) Hergheliile de stat sau private, asociaţiile de crescători de cabaline pe rase existente vor depune dosare pentru autorizare în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (5) Toate unităţile pentru care se eliberează autorizaţie de funcţionare vor fi înscrise într-un registru special instituit la nivelul Autorităţii. (6) Retragerea autorizaţiei de funcţionare se face când se constată: a) lipsa, incorectitudinea sau necompletarea la zi a evidenţelor zootehnice; b) transmiterea cu întârziere sau netransmiterea situaţiilor lunare către centrele zonale; c) constatarea unor abateri grave de la Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; d) utilizarea substanţelor interzise. (7) Retragerea autorizaţiei se materializează prin pierderea dreptului de utilizare a însemnelor crescătoriei (dangale) şi prin pierderea dreptului de organizare a lucrărilor de clasare-calificare.  +  Capitolul III Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor  +  Articolul 3Pentru aprecierea cabalinelor de rasă, inclusiv cele cu origine 50% necunoscută, se constituie Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor. Comisia se va convoca de Autoritate la solicitarea scrisă a hergheliilor şi a asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase, de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, şi va fi constituită din: a) 2 reprezentanţi ai Autorităţii; b) un reprezentant al asociaţiilor rasei căreia îi aparţin cabalinele clasate; c) un reprezentant al Unităţii pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; d) un reprezentant al medicului veterinar concesionar.  +  Articolul 4Clasarea se face în prezenţa proprietarului sau a unui delegat al acestuia. Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor, ţinând cont de criteriile stabilite prin norme aprobate pentru calificarea cabalinelor, va stabili clasa fiecărui exemplar şi va face propuneri pentru introducerea celor mai bune exemplare din fiecare rasă în categoria Herghelia Naţională.  +  Articolul 5 (1) Documentele elaborate în momentul clasării sunt: a) tabele de clasare pe categorii; b) proces-verbal de clasare; c) proces-verbal de calificare; d) proces-verbal cuprinzând propuneri pentru Herghelia Naţională. (2) Documentele se vor întocmi în trei exemplare, care se depun pentru avizare, înregistrare şi monitorizare la Autoritate, urmând a se returna un exemplar asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase şi un exemplar hergheliei solicitante.  +  Capitolul IV Clasarea-calificarea  +  Articolul 6Clasarea-calificarea se face o dată, de două ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, asigurându-se examinarea şi evaluarea fiecărui exemplar înscris la clasare, stabilindu-se clasa de bonitare.  +  Articolul 7În directă legătură cu potenţialul şi utilitatea raselor de cabaline crescute în România, Autoritatea va elabora criteriile de bonitare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Etapele ce se vor parcurge obligatoriu sunt: a) examinarea clinică şi aprecierea exteriorului; b) aprecierea mersurilor; c) susţinerea probelor de calificare specifice; d) aprecierea stării de sănătate la 24 de ore de la susţinerea probelor de calificare.  +  Articolul 9În funcţie de opţiunea deţinătorilor, exemplarele cele mai valoroase pot obţine atestatul de utilizare la reproducţie chiar dacă nu se regăsesc între cele propuse pentru patrimoniul genetic naţional (Herghelia Naţională) şi vor fi înscrise într-un registru special.  +  Articolul 10Cabalinele importate, care în ţara de origine sunt considerate de reproducţie, îşi vor menţine această încadrare, dar pentru a fi introduse în categoria Herghelia Naţională vor fi supuse examinării Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor, analizându-se oportunitatea utilizării lor la reproducţie.  +  Capitolul V Promovarea şi menţinerea cabalinelor în categoria Herghelia Naţională  +  Articolul 11 (1) Pentru asigurarea patrimoniului genetic naţional, cele mai bune exemplare cabaline din fiecare rasă care au susţinut probe de calificare vor fi promovate în categoria Herghelia Naţională, urmând a fi cumpărate şi/sau subvenţionate de stat. (2) Cabalinele care au depăşit vârsta de 4 ani fără a susţine probe de calificare, dar care desfăşoară sau au desfăşurat o activitate competiţională specifică, cu potenţial de ameliorare corespunzător, pot fi promovate în categoria Herghelia Naţională prin cuantificarea rezultatelor obţinute. (3) Deţinătorul va depune la Autoritate o documentaţie care să cuprindă: a) cererea de evaluare; b) rezultatele obţinute în competiţii, validate de instituţia responsabilă cu domeniul de activitate; c) prezentarea descendenţilor, dacă este cazul. (4) Autoritatea va programa, la prima întrunire a Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor, evaluarea exemplarului propus. (5) Statul poate cumpăra anual de la crescătorii de cabaline de rasă un număr de produşi, pentru completarea efectivului stabilit ca patrimoniu genetic al Hergheliei Naţionale. (6) Armăsarii admişi la categoria Herghelia Naţională vor efectua în mod obligatoriu testul de fenotipizare. (7) Cabalinele cumpărate vor fi proprietate publică a statului şi vor primi o alocaţie zilnică de întreţinere stabilită prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice, la propunerea Autorităţii. (8) Cabalinele propuse şi aprobate pentru categoria Herghelia Naţională, ai căror proprietari nu doresc vânzarea către stat, pot beneficia de alocaţie zilnică de întreţinere, aceeaşi ca şi pentru cabalinele proprietate publică a statului. (9) În situaţii deosebite, cum ar fi: moartea, dispariţia, Autoritatea va organiza completarea patrimoniului. (10) Menţinerea cabalinelor în categoria Herghelia Naţională este condiţionată de utilizarea la reproducţie astfel: a) iepele să producă minimum un mânz la 2 ani; b) armăsarii să efectueze un număr minim de monte pe an stabilite de Autoritate. (11) Pentru monta la armăsarii care primesc alocaţie zilnică de întreţinere de la bugetul de stat, dar nu sunt în proprietatea publică a statului, se va stabili de către Autoritate un preţ limită perceput deţinătorilor de iepe de către proprietarul armăsarului, în funcţie de valoarea armăsarului şi de solicitările pentru montă.  +  Articolul 12Anexele nr. 1A, 1B, 1C şi 1D fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1ACERERE    Subsemnatul .........................., domiciliat în ....................,  legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. ............., proprietar/reprezentant  al ................., deţinător a ........... cabaline din rasa ............,  vă rog a aproba luarea în evidenţă a hergheliei/asociaţiei ..................  în Autoritatea Hipică Naţională.                      Data Semnătura                 ............... .................  +  Anexa 1B ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ADEVERINŢĂ DE MONTĂ ŞI │ ADEVERINŢĂ DE FĂTARE │ ADEVERINŢĂ DE MONTĂ │ │FĂTARE │ │ │ │ │ │ │ │Numele iepei ........... │Numele iepei ........... │Numele iepei .......... │ │Dangale ................ │Data naşterii .......... │Dangale ............... │ │Rasa ................... │Mama ................... │Rasa .................. │ │Culoare şi │Tata ................... │Culoare şi │ │semnalmente ............ │Sex .................... │semnalmente ........... │ │Vârsta ................. │Culoare şi │Vârsta ................ │ │Proprietar ............. │semnalmente ............ │Proprietar ............ │ │ │Proprietar ............. │ │ │Armăsarul .............. │ │ │ │Dangale ................ │ │ │ │Rasa ................... │ │ │ │Data ultimei monte ..... │ │ │ │ │ │ │ │Numele mânzului ........ │Dangale ................ │Data montei/ │ │Data naşterii .......... │ │însămânţării I ........ │ │Culoare semnalmente .... │ │ II........ │ │Proprietar ............. │ │ III....... │ │ │ │ │ │ │ │ Semnătura │ │ Semnătura şi parafa │Medic veterinar │ ........... │ │ medicului veterinar │concesionar Proprietar│Deţinător Proprietar│ │ concesionar │ │armăsar iapă │ │ --------------- │ │ │ │ │ │ Operator însămânţător │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘  +  Anexa 1CCarnetul de identitate şi sănătate pentru cabaline---------NOTA(CTCE)Imaginea Carnetului de identitate şi sănătate pentru cabaline se găseşte în Monitorul Oficial Nr. 9 din 5 ianuarie 2006, Partea I, pag. 7. (a se vedea imaginea asociată).                                 CERTIFICATE OF                      IDENTITY AND VACCINATION FOR HORSES                     CERTIFICAT D'IDENTITE ET VACCINATION                                      POUR                                    CHEVAUX  Proprietar/Owner/Propriκtaire _______________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  Numele calului:  Name of the horse:  Nom du cheval:  _____________________________________________________________________________  Data naşterii: Sex:  Date of birth: Sex:  Date du naissance: Sex:  _____________________________________________________________________________  Rasa: Culoare:  Breed: Colour:  Race: Couleur:  _____________________________________________________________________________  Semnalmente:  Distinctive characteristics:  Caracteristiques:  _____________________________________________________________________________  Dangale: Microcipuri:  Brand marks: Microcips:  Flκtrir: Microcips:  _____________________________________________________________________________  Crescător:  Breeder:  Eleveur:  _____________________________________________________________________________  Data naşterii _______________________________________________________________  Culoarea ____________________________________________________________________  Test sanguin: Sexul:                             Talia Perim. tot. Perim. fl.                             .....cm ..........cm ..........cm  Blood typed Sex Heigh Circ. of. thor. Circ of cannon ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├───────────────────┬───────────────────┼──────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬───┼────┬───┼────┬───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┘    Vaccinarea de bază contra: 1. Antraxului 2. Parainfluenţei ecvine      3. Reinopneumoniei ecvine 4. Influenţei ecvine 5. Tetanosului                   6. Leptospirozei 7. Turbării ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │Data │Vaccin │Serie, valabilitate│Semnătura şi │ │Date │Vaccin │Batch no │parafa │ │Date │Vaccine │No du lot │Signature/stamp │ │ │ │ │Signature/cachet │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘                                  Deparazitări ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ Data │ Produsul │ Medic veterinar │ Data următoarei │ │ │ │ │ deparazitări │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘                              Acţiuni de depistare                        Official laboratory health test                         Teste officiel du laboratoire ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘Semne particulareOutline diagramSignalement graphique ---------NOTA(CTCE)Imaginea "Semne particulare" se găseşte în Monitorul Oficial Nr. 9 din 5 ianuarie 2006, Partea I, pag. 11. (a se vedea imaginea asociată).                                   Proprietar ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Nume, prenume │ Adresa │ Data │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ Timbru │ │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ Hipic │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘ _____________________________________________________________________________ Însemnări: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  +  Anexa 1D                                FIŞA DE EVALUARE ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐ │Nr. │ SPECIFICARE │ DA │ NU │ │crt.│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │1. │Starea de întreţinere şi curăţenie a cabalinelor │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │2. │Starea de întreţinere şi igienă a spaţiilor în care sunt │ │ │ │ │cazate cabalinele, a spaţiilor adiacente acestora şi a │ │ │ │ │zonelor de acces │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │3. │Starea de întreţinere şi funcţionare a sistemului de │ │ │ │ │canalizare (dacă există) pentru colectarea apelor │ │ │ │ │pluviale din fermă şi existenţa platformei de gunoi │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │4. │Starea de sănătate a efectivului de cabaline │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │5. │Realizarea dezinfecţiei spaţiilor de cazare şi a │ │ │ │ │spaţiilor adiacente │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │6. │Realizarea dezinsecţiei spaţiilor de cazare şi a │ │ │ │ │spaţiilor adiacente │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │7. │Realizarea deratizării spaţiilor de cazare şi a │ │ │ │ │spaţiilor adiacente │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │8. │Condiţiile de depozitare a substanţelor chimice de orice │ │ │ │ │natură, precum şi a produselor biologice şi │ │ │ │ │medicamentoase │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │9. │Condiţii de depozitare a furajelor │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │10. │Existenţa boxelor de fatare (dacă este cazul) │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │11. │Asigurarea spaţiilor de izolare pentru cabaline bolnave │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │12. │Respectarea raţiilor de furajare la toate categoriile │ │ │ │ │de cabaline │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │13. │Existenţa filtrului sanitar-veterinar şi a echipamentului│ │ │ │ │de protecţie al personalului îngrijitor │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │14. │Existenţa padocurilor de mişcare pentru toate categoriile│ │ │ │ │de cabaline │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │15. │Autorizaţie şi avize de funcţionare │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │16. │Registru de montă şi fătări la zi │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │17. │Registre genealogice pentru: iepe mamă, armăsari │ │ │ │ │pepinieri, armăsari montă publică │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │18. │Registru de tratamente la zi │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │19. │Registrul de mânji la zi │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │20. │Registru imunologic │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │21. │Registru de inventar al efectivelor de cabaline pe │ │ │ │ │categorii, rase şi carnete de identitate, după caz │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │22. │Registru de îndrumare şi control │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘----