LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează activitatea din domeniul creșterii cabalinelor.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin creștere a cabalinelor se înțelege toate aspectele implicate de această activitate, și anume: reproducție, creștere, îngrijire, calificare, clasare, activitate sportivă, valorificare, desfășurată individual sau organizat, cu scopul menținerii ori ameliorării calităților și performanțelor cabalinelor.  +  Articolul 3Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de cabaline de rasă ori cu origine necunoscută, care dezvoltă sau nu activități de creștere, comercializare, import ori export de cabaline, material seminal, răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a legislației în vigoare în vederea asigurării și garantării sănătății cabalinelor, protecției animalelor și a mediului înconjurător.  +  Articolul 4Creșterea cabalinelor poate fi desfășurată de:a) crescători individuali, persoane fizice;b) asociații de crescători de cabaline pe rase, persoane juridice;c) herghelii de stat sau private, persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru identificarea, înregistrarea și monitorizarea cabalinelor de rasă, precum și pentru implementarea programului național de ameliorare a cabalinelor din marea creștere se reorganizează Autoritatea Hipică Națională.(2) Autoritatea Hipică Națională este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu sediul în municipiul București, denumită în continuare Autoritatea.  +  Articolul 6În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută și recunoscută oficial, înscriși în registrele genealogice;b) cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenți sunt parțial sau în totalitate necunoscuți;c) herghelie - unitate specializată în creșterea, calificarea, reproducția și valorificarea cabalinelor;d) carnet de identitate - documentul în care sunt înscrise date privind apartenența de rasă, semnalmentele, proprietarul și starea de sănătate;e) armăsar autorizat - mascul stabilit de Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproducție;f) stațiune de montă/punct de montă - locație special amenajată pentru cazarea armăsarilor și desfășurarea activității de reproducție în sezonul de montă;g) depozit de armăsari - unitate de elită specializată pentru întreținerea armăsarilor de montă publică în extrasezon;h) Cartea Crescătoriei Naționale - documentul oficial în care se înregistrează datele privind originea, produșii și performanțele cabalinelor de rasă în vederea publicării;i) Herghelia Națională - totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului și cabalinele din sectorul privat subvenționate de stat prin alocație zilnică de întreținere;j) armăsar pepinier - mascul de rasă, evaluat de Comisia Națională de Clasare și Evaluare a Cabalinelor ca purtător de progres genetic, autorizat pentru reproducție și la efectivul de iepe din categoria Herghelia Națională;k) dangale - însemne folosite la individualizarea cailor;l) pașaportul calului - document oficial eliberat de Autoritate pentru atestarea identității, sănătății și apartenenței la o rasă și la un proprietar;m) bonitare - activitatea de apreciere a calităților fenotipice și genetice ale unui individ;n) armăsar de montă publică - mascul de rasă utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone;o) timbru hipic - sumă fixă plătită anual de fiecare proprietar de cabaline și destinată susținerii Autorității.  +  Capitolul II Organizarea creșterii cabalinelor  +  Articolul 7Crescătorii individuali, conform legislației în vigoare, au obligația folosirii la reproducție numai a armăsarilor autorizați sau a materialului seminal certificat, în herghelii particulare, puncte ori stațiuni de montă sau însămânțări artificiale.  +  Articolul 8Crescătorii individuali de cai de rasă se pot înscrie în asociații de crescători de cabaline pe rase.  +  Articolul 9Coordonarea întregii activități de creștere a cabalinelor, desfășurată de crescători individuali organizați în asociații și herghelii de stat sau private, se realizează prin Autoritate.  +  Articolul 10Autoritatea se organizează și funcționează ca sistem unic, în baza unui regulament propriu prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Autoritatea asigură ordinea și controlul în domeniul evidenței cailor de rasă atât pentru sectorul de stat, cât și pentru cel privat.  +  Capitolul III Atribuții și competențe ale Autorității Hipice Naționale  +  Articolul 12Autoritatea se organizează după o concepție unitară în sistem piramidal, pe principiul teritorial, ca entitate distinctă și autonomă, având următoarea structură:a) Consiliul director, care este constituit din specialiști, reprezentanți ai instituțiilor statului și organizațiilor, asociațiilor implicate în activitatea de creștere, ameliorare și calificare a cabalinelor;b) Departamentul central, care coordonează tehnic și administrativ cele 10 centre regionale; Departamentul central realizează zonarea teritoriului României în centre regionale, conform anexei nr. 3;c) centrele regionale, fără personalitate juridică, care se constituie, de preferință, pe lângă herghelii sau depozite de armăsari și sunt susținute financiar și subordonate ierarhic Departamentului central al Autorității, având ca personal un inspector zonal, un medic veterinar și personal auxiliar.  +  Articolul 13Autoritatea va prelua întreaga bază de date cu privire la genealogiile cabalinelor de rasă existente atât în sectorul de stat, cât și în cel privat.  +  Articolul 14Domeniile de competență ale Autorității sunt:a) elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare pe rase, în urma analizei sugestiilor din teritoriu și a intereselor naționale, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;b) stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline de rasă;c) stabilirea obligațiilor și responsabilităților centrelor regionale din subordine;d) stabilirea componenței Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;e) organizarea unui sistem informațional național;f) controlarea și evaluarea hergheliilor și asociațiilor de crescători de cai de rasă din punct de vedere al existenței evidențelor genealogice și zootehnice;g) controlul legalității și avizarea oportunității înființării și funcționării asociațiilor.  +  Articolul 15Atribuțiile Autorității sunt următoarele:1. organizează activitățile specifice pe întreg teritoriul țării, după o concepție unitară;2. elaborează strategia și politica în domeniu, în funcție de necesități, cu avizul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale;3. organizează și coordonează înregistrarea și identificarea tuturor cabalinelor;4. elaborează norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, pentru domenii de competență, care sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice;5. controlează aplicarea normelor emise și a legislației în vigoare;6. stabilește drepturile și obligațiile personalului din Departamentul central, precum și din centrele regionale;7. atestă originea și apartenența de rasă a cabalinelor din sectorul de stat și proprietate privată;8. promovează la reproducție cele mai valoroase exemplare, pe rase, indiferent de sectorul din care provin;9. stabilește și propune spre avizare Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale numărul de cabaline de rasă cu finanțare de la bugetul statului, ce constituie Herghelia Națională;10. eliberează, pentru crescător și pentru cumpărător, documentele care atestă originea recunoscută intern și internațional;11. coordonează activitatea de cercetare științifică în domeniu;12. înregistrează, atestă și omologhează performanțele cailor de rasă;13. colaborează cu asociațiile de crescători de cai, cu federațiile și alte forme de organizare, în scopul dezvoltării activității hipice;14. publică, anual sau ori de câte ori este nevoie, Cartea Crescătoriei Naționale;15. publică anual catalogul armăsarilor pepinieri pentru rasele existente în țară;16. furnizează, la cerere, materiale informative de specialitate;17. centralizează datele genealogice și de reproducție;18. stabilește și autorizează, la propunerea scrisă a proprietarilor de cai, forma pentru însemnele dangalelor și denumirile de crescătorie;19. asigură individualizarea cabalinelor de rasă prin dangalizare, implantare de microcipuri, tatuare sau alte mijloace de individualizare permanentă;20. colaborează cu organismele hipice internaționale în vederea schimbului de informații și organizării de acțiuni comune;21. avizează organizarea și sprijină schimburile și achiziționarea de genitori de valoare deosebită, asigurând astfel progresul genetic al populațiilor indigene de cabaline de rasă;22. avizează necesitatea și oportunitatea importului de material seminal de la armăsari de mare valoare, potrivit legislației în vigoare;23. întocmește graficul de susținere a probelor de calificare și a lucrărilor de clasare, la propunerea scrisă a hergheliilor și asociațiilor de crescători de cabaline pe rase;24. monitorizează, prin inspectorii zonali, toate datele privind monta, gestația și produșii obținuți;25. eliberează, prin inspectorii zonali, carnetul de identitate pentru fiecare produs până la vârsta de maximum 6 luni obligatoriu;26. eliberează pașaportul calului, la cererea scrisă a proprietarului;27. prin Departamentul central, soluționează eventualele contestații legate de activitatea Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă sau privind eliberarea documentelor de origine, emițând hotărâri în acest sens;28. organizează cursuri de pregătire și perfecționare pentru crescătorii de cai de rasă;29. repartizează subvențiile aprobate prin bugetul de stat în baza lucrărilor de clasare, pentru cabalinele care constituie Herghelia Națională;30. elaborează criteriile de bonitare și clasare specifice pentru fiecare rasă;31. asigură desfășurarea lucrărilor de clasare a cabalinelor de rasă o dată sau de două ori pe an, cu recomandarea celor mai bune împerecheri posibile, la solicitarea proprietarilor;32. atestă și omologhează rezultatele lucrărilor de clasare și calificare;33. îndrumă și acordă asistență asociațiilor de crescători de cai de rasă, pentru afilierea la asociațiile internaționale de profil.  +  Capitolul IV Drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline  +  Articolul 16Crescătorii de cai de rasă constituiți în herghelii, asociațiile de crescători de cabaline pe rase și deținătorii de cabaline, altele decât cele de rasă, au următoarele obligații:a) să informeze în scris Autoritatea, în termen de 45 de zile, asupra dispariției sau înstrăinării cabalinelor de rasă deținute sau înregistrate;b) pentru cabalinele din marea creștere, indiferent de proprietar, consiliile locale vor raporta lunar dispariția sau înstrăinarea;c) să permită individualizarea prin dangalizare și/sau implantarea de microcipuri ori alte metode, în conformitate cu legislația în vigoare;d) să-și însușească și să respecte toate actele normative care fac referire la activitatea de creștere și calificare a cabalinelor de rasă.  +  Articolul 17Hergheliile de stat, hergheliile private și asociațiile de crescători de cabaline pe rase au obligația să dețină și să completeze la zi evidențele zootehnice și genealogice cu format unic și să le prezinte reprezentanților Autorității ori de câte ori le sunt solicitate, după cum urmează:a) registru de armăsari pepinieri și armăsari de montă publică;b) registru de iepe-mamă;c) registru de mânji;d) registru de monte și fătări;e) adeverință de montă, adeverință de fătare;f) registru de dangale, semnalmente și microcipuri.  +  Articolul 18Măsurile stabilite de Autoritate în exercitarea atribuțiilor și responsabilităților sale sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice care desfășoară activități ce intră în această arie de competență.  +  Articolul 19În funcție de orientarea direcțiilor de dezvoltare în domeniul creșterii cailor, Autoritatea poate propune modificarea drepturilor și obligațiilor crescătorilor, persoane fizice și juridice.  +  Articolul 20Drepturile persoanelor fizice și juridice deținătoare de cabaline de rasă sunt următoarele:a) accesul la informațiile privind activitatea de creștere a cabalinelor;b) prezentarea efectivului de cabaline pentru lucrări de calificare și clasare și accesul exemplarelor valoroase în categoria Herghelia Națională, cu obținerea de subvenții;c) accesul la însemnele folosite pentru individualizare;d) posibilitatea solicitării pentru reproducție a unor genitori sau a unui material seminal de mare valoare;e) posibilitatea obținerii tuturor documentelor pentru atestarea originii și apartenenței la rasă;f) accesul la cursuri de pregătire și perfecționare, organizate de Autoritate.  +  Capitolul V Autorizarea hergheliilor, avizarea înființării asociațiilor de crescători de cabaline pe rase și a altor unități și aprobarea activităților cu impact în creșterea și ameliorarea cabalinelor  +  Articolul 21Funcționarea hergheliilor, a asociațiilor de crescători de cabaline pe rase, a punctelor de recoltare a spermei și de inseminare artificială se face cu avizul Autorității și cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 22Autoritatea avizează din punct de vedere tehnic importurile și exporturile de cabaline de reproducție și de material seminal, împreună cu unitățile abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 23Autoritatea aprobă anual, la propunerea Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, promovarea la reproducție a celor mai valoroase exemplare din fiecare rasă, în funcție de obiectivele urmărite prin programul național de ameliorare.  +  Articolul 24Autoritatea va elabora norme privind cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească activitățile prevăzute în prezentul capitol.  +  Capitolul VI Finanțarea Autorității Hipice Naționale  +  Articolul 25Finanțarea Autorității se asigură din:a) venituri proprii realizate din prestații de servicii specifice, pe bază de tarife negociate cu persoanele prevăzute la art. 3 și aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și alocații de la bugetul de stat;b) donații, sponsorizări, timbru hipic și alte venituri, în condițiile legii.  +  Articolul 26Din bugetul Autorității se asigură finanțarea cheltuielilor, pe bază de programe pentru:a) cursuri de instruire și perfecționare profesională;b) instruirea, organizarea și funcționarea sistemului informatic;c) sprijinirea sporturilor, activităților hipice, a hipismului, organizarea de expoziții, concursuri și curse;d) editarea cărților Crescătoriei Naționale pe rase, cataloagelor de armăsari pepinieri, armăsari de montă publică și a altor materiale informative;e) alte acțiuni prevăzute în programe naționale pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare.  +  Articolul 27Activitățile de instruire și perfecționare profesională se realizează pe bază de contract încheiat, în condițiile legii, cu instituțiile de învățământ sau alte instituții abilitate.  +  Articolul 28Veniturile Autorității se constituie din surse provenind din:a) tarife pentru diferite servicii;b) tarife pentru avizare/autorizare;c) tarife pentru eliberarea documentelor.  +  Articolul 29Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se elaborează de președintele Autorității și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.  +  Capitolul VII Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 30Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON):a) folosirea la montă a armăsarilor neautorizați de către proprietarii de iepe de reproducție;b) folosirea la montă a armăsarilor neautorizați de către proprietari;c) folosirea materialului seminal la reproducerea artificială, neaprobat de Autoritate.  +  Articolul 31Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):a) funcționarea hergheliilor fără autorizație de funcționare eliberată de Autoritate;b) necompletarea la zi sau completarea eronată a evidențelor zootehnice și genealogice;c) refuzul de a prezenta la control, ori de câte ori sunt solicitate, evidențele zootehnice și genealogice reprezentanților Autorității.  +  Articolul 32Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON) pentru persoanele juridice și de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON) pentru persoanele fizice:a) neraportarea în termen de 45 de zile sau raportarea eronată de către crescători a modificărilor intervenite în efectivele de cabaline;b) nedepunerea la centrul regional al Autorității, în maximum 30 de zile, a declarațiilor de fătare;c) nedangalizarea la 6 luni a tineretului cabalin;d) nerespectarea normelor privind activitatea de creștere și calificare a cabalinelor de rasă;e) înstrăinarea cailor fără documente legale, respectiv:- certificat sanitar veterinar de transport;- carnet de identitate.  +  Articolul 33Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii zonali și persoanele cu drept de control din Autoritate.  +  Articolul 34Contravențiilor prevăzute la art. 30-32 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 35Anexa nr. 4 "Unitățile care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, se completează după cum urmează:"- Autoritatea Hipică Națională (sursa de finanțare: venituri proprii și venituri de la bugetul de stat)".  +  Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Națională din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORADRIAN NĂSTASEPREȘEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucurești, 16 decembrie 2005.Nr. 389.  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii calului  +  Anexa 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Hipice Naționale  +  Anexa 3----