LEGE nr. 389 din 16 decembrie 2005a calului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează activitatea din domeniul creşterii cabalinelor.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin creştere a cabalinelor se înţelege toate aspectele implicate de această activitate, şi anume: reproducţie, creştere, îngrijire, calificare, clasare, activitate sportivă, valorificare, desfăşurată individual sau organizat, cu scopul menţinerii ori ameliorării calităţilor şi performanţelor cabalinelor.  +  Articolul 3Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de cabaline de rasă ori cu origine necunoscută, care dezvoltă sau nu activităţi de creştere, comercializare, import ori export de cabaline, material seminal, răspund pentru aplicarea şi respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare în vederea asigurării şi garantării sănătăţii cabalinelor, protecţiei animalelor şi a mediului înconjurător.  +  Articolul 4Creşterea cabalinelor poate fi desfăşurată de: a) crescători individuali, persoane fizice; b) asociaţii de crescători de cabaline pe rase, persoane juridice; c) herghelii de stat sau private, persoane juridice.  +  Articolul 5 (1) Pentru identificarea, înregistrarea şi monitorizarea cabalinelor de rasă, precum şi pentru implementarea programului naţional de ameliorare a cabalinelor din marea creştere se reorganizează Autoritatea Hipică Naţională. (2) Autoritatea Hipică Naţională este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu sediul în municipiul Bucureşti, denumită în continuare Autoritatea.  +  Articolul 6În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută şi recunoscută oficial, înscrişi în registrele genealogice; b) cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenţi sunt parţial sau în totalitate necunoscuţi; c) herghelie - unitate specializată în creşterea, calificarea, reproducţia şi valorificarea cabalinelor; d) carnet de identitate - documentul în care sunt înscrise date privind apartenenţa de rasă, semnalmentele, proprietarul şi starea de sănătate; e) armăsar autorizat - mascul stabilit de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor ca apt pentru reproducţie; f) staţiune de montă/punct de montă - locaţie special amenajată pentru cazarea armăsarilor şi desfăşurarea activităţii de reproducţie în sezonul de montă; g) depozit de armăsari - unitate de elită specializată pentru întreţinerea armăsarilor de montă publică în extrasezon; h) Cartea Crescătoriei Naţionale - documentul oficial în care se înregistrează datele privind originea, produşii şi performanţele cabalinelor de rasă în vederea publicării; i) Herghelia Naţională - totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului şi cabalinele din sectorul privat subvenţionate de stat prin alocaţie zilnică de întreţinere; j) armăsar pepinier - mascul de rasă, evaluat de Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor ca purtător de progres genetic, autorizat pentru reproducţie şi la efectivul de iepe din categoria Herghelia Naţională; k) dangale - însemne folosite la individualizarea cailor; l) paşaportul calului - document oficial eliberat de Autoritate pentru atestarea identităţii, sănătăţii şi apartenenţei la o rasă şi la un proprietar; m) bonitare - activitatea de apreciere a calităţilor fenotipice şi genetice ale unui individ; n) armăsar de montă publică - mascul de rasă utilizat pentru ameliorarea cabalinelor autohtone; o) timbru hipic - sumă fixă plătită anual de fiecare proprietar de cabaline şi destinată susţinerii Autorităţii.  +  Capitolul II Organizarea creşterii cabalinelor  +  Articolul 7Crescătorii individuali, conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia folosirii la reproducţie numai a armăsarilor autorizaţi sau a materialului seminal certificat, în herghelii particulare, puncte ori staţiuni de montă sau însămânţări artificiale.  +  Articolul 8Crescătorii individuali de cai de rasă se pot înscrie în asociaţii de crescători de cabaline pe rase.  +  Articolul 9Coordonarea întregii activităţi de creştere a cabalinelor, desfăşurată de crescători individuali organizaţi în asociaţii şi herghelii de stat sau private, se realizează prin Autoritate.  +  Articolul 10Autoritatea se organizează şi funcţionează ca sistem unic, în baza unui regulament propriu prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Autoritatea asigură ordinea şi controlul în domeniul evidenţei cailor de rasă atât pentru sectorul de stat, cât şi pentru cel privat.  +  Capitolul III Atribuţii şi competenţe ale Autorităţii Hipice Naţionale  +  Articolul 12Autoritatea se organizează după o concepţie unitară în sistem piramidal, pe principiul teritorial, ca entitate distinctă şi autonomă, având următoarea structură: a) Consiliul director, care este constituit din specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor statului şi organizaţiilor, asociaţiilor implicate în activitatea de creştere, ameliorare şi calificare a cabalinelor; b) Departamentul central, care coordonează tehnic şi administrativ cele 10 centre regionale; Departamentul central realizează zonarea teritoriului României în centre regionale, conform anexei nr. 3; c) centrele regionale, fără personalitate juridică, care se constituie, de preferinţă, pe lângă herghelii sau depozite de armăsari şi sunt susţinute financiar şi subordonate ierarhic Departamentului central al Autorităţii, având ca personal un inspector zonal, un medic veterinar şi personal auxiliar.  +  Articolul 13Autoritatea va prelua întreaga bază de date cu privire la genealogiile cabalinelor de rasă existente atât în sectorul de stat, cât şi în cel privat.  +  Articolul 14Domeniile de competenţă ale Autorităţii sunt: a) elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare pe rase, în urma analizei sugestiilor din teritoriu şi a intereselor naţionale, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; b) stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline de rasă; c) stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor centrelor regionale din subordine; d) stabilirea componenţei Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; e) organizarea unui sistem informaţional naţional; f) controlarea şi evaluarea hergheliilor şi asociaţiilor de crescători de cai de rasă din punct de vedere al existenţei evidenţelor genealogice şi zootehnice; g) controlul legalităţii şi avizarea oportunităţii înfiinţării şi funcţionării asociaţiilor.  +  Articolul 15Atribuţiile Autorităţii sunt următoarele:1. organizează activităţile specifice pe întreg teritoriul ţării, după o concepţie unitară;2. elaborează strategia şi politica în domeniu, în funcţie de necesităţi, cu avizul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;3. organizează şi coordonează înregistrarea şi identificarea tuturor cabalinelor;4. elaborează norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, pentru domenii de competenţă, care sunt obligatorii atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice;5. controlează aplicarea normelor emise şi a legislaţiei în vigoare;6. stabileşte drepturile şi obligaţiile personalului din Departamentul central, precum şi din centrele regionale;7. atestă originea şi apartenenţa de rasă a cabalinelor din sectorul de stat şi proprietate privată;8. promovează la reproducţie cele mai valoroase exemplare, pe rase, indiferent de sectorul din care provin;9. stabileşte şi propune spre avizare Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale numărul de cabaline de rasă cu finanţare de la bugetul statului, ce constituie Herghelia Naţională;10. eliberează, pentru crescător şi pentru cumpărător, documentele care atestă originea recunoscută intern şi internaţional;11. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniu;12. înregistrează, atestă şi omologhează performanţele cailor de rasă;13. colaborează cu asociaţiile de crescători de cai, cu federaţiile şi alte forme de organizare, în scopul dezvoltării activităţii hipice;14. publică, anual sau ori de câte ori este nevoie, Cartea Crescătoriei Naţionale;15. publică anual catalogul armăsarilor pepinieri pentru rasele existente în ţară;16. furnizează, la cerere, materiale informative de specialitate;17. centralizează datele genealogice şi de reproducţie;18. stabileşte şi autorizează, la propunerea scrisă a proprietarilor de cai, forma pentru însemnele dangalelor şi denumirile de crescătorie;19. asigură individualizarea cabalinelor de rasă prin dangalizare, implantare de microcipuri, tatuare sau alte mijloace de individualizare permanentă;20. colaborează cu organismele hipice internaţionale în vederea schimbului de informaţii şi organizării de acţiuni comune;21. avizează organizarea şi sprijină schimburile şi achiziţionarea de genitori de valoare deosebită, asigurând astfel progresul genetic al populaţiilor indigene de cabaline de rasă;22. avizează necesitatea şi oportunitatea importului de material seminal de la armăsari de mare valoare, potrivit legislaţiei în vigoare;23. întocmeşte graficul de susţinere a probelor de calificare şi a lucrărilor de clasare, la propunerea scrisă a hergheliilor şi asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase;24. monitorizează, prin inspectorii zonali, toate datele privind monta, gestaţia şi produşii obţinuţi;25. eliberează, prin inspectorii zonali, carnetul de identitate pentru fiecare produs până la vârsta de maximum 6 luni obligatoriu;26. eliberează paşaportul calului, la cererea scrisă a proprietarului;27. prin Departamentul central, soluţionează eventualele contestaţii legate de activitatea Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă sau privind eliberarea documentelor de origine, emiţând hotărâri în acest sens;28. organizează cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru crescătorii de cai de rasă;29. repartizează subvenţiile aprobate prin bugetul de stat în baza lucrărilor de clasare, pentru cabalinele care constituie Herghelia Naţională;30. elaborează criteriile de bonitare şi clasare specifice pentru fiecare rasă;31. asigură desfăşurarea lucrărilor de clasare a cabalinelor de rasă o dată sau de două ori pe an, cu recomandarea celor mai bune împerecheri posibile, la solicitarea proprietarilor;32. atestă şi omologhează rezultatele lucrărilor de clasare şi calificare;33. îndrumă şi acordă asistenţă asociaţiilor de crescători de cai de rasă, pentru afilierea la asociaţiile internaţionale de profil.  +  Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline  +  Articolul 16Crescătorii de cai de rasă constituiţi în herghelii, asociaţiile de crescători de cabaline pe rase şi deţinătorii de cabaline, altele decât cele de rasă, au următoarele obligaţii: a) să informeze în scris Autoritatea, în termen de 45 de zile, asupra dispariţiei sau înstrăinării cabalinelor de rasă deţinute sau înregistrate; b) pentru cabalinele din marea creştere, indiferent de proprietar, consiliile locale vor raporta lunar dispariţia sau înstrăinarea; c) să permită individualizarea prin dangalizare şi/sau implantarea de microcipuri ori alte metode, în conformitate cu legislaţia în vigoare; d) să-şi însuşească şi să respecte toate actele normative care fac referire la activitatea de creştere şi calificare a cabalinelor de rasă.  +  Articolul 17Hergheliile de stat, hergheliile private şi asociaţiile de crescători de cabaline pe rase au obligaţia să deţină şi să completeze la zi evidenţele zootehnice şi genealogice cu format unic şi să le prezinte reprezentanţilor Autorităţii ori de câte ori le sunt solicitate, după cum urmează: a) registru de armăsari pepinieri şi armăsari de montă publică; b) registru de iepe-mamă; c) registru de mânji; d) registru de monte şi fătări; e) adeverinţă de montă, adeverinţă de fătare; f) registru de dangale, semnalmente şi microcipuri.  +  Articolul 18Măsurile stabilite de Autoritate în exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce intră în această arie de competenţă.  +  Articolul 19În funcţie de orientarea direcţiilor de dezvoltare în domeniul creşterii cailor, Autoritatea poate propune modificarea drepturilor şi obligaţiilor crescătorilor, persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 20Drepturile persoanelor fizice şi juridice deţinătoare de cabaline de rasă sunt următoarele: a) accesul la informaţiile privind activitatea de creştere a cabalinelor; b) prezentarea efectivului de cabaline pentru lucrări de calificare şi clasare şi accesul exemplarelor valoroase în categoria Herghelia Naţională, cu obţinerea de subvenţii; c) accesul la însemnele folosite pentru individualizare; d) posibilitatea solicitării pentru reproducţie a unor genitori sau a unui material seminal de mare valoare; e) posibilitatea obţinerii tuturor documentelor pentru atestarea originii şi apartenenţei la rasă; f) accesul la cursuri de pregătire şi perfecţionare, organizate de Autoritate.  +  Capitolul V Autorizarea hergheliilor, avizarea înfiinţării asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase şi a altor unităţi şi aprobarea activităţilor cu impact în creşterea şi ameliorarea cabalinelor  +  Articolul 21Funcţionarea hergheliilor, a asociaţiilor de crescători de cabaline pe rase, a punctelor de recoltare a spermei şi de inseminare artificială se face cu avizul Autorităţii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 22Autoritatea avizează din punct de vedere tehnic importurile şi exporturile de cabaline de reproducţie şi de material seminal, împreună cu unităţile abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 23Autoritatea aprobă anual, la propunerea Comisiei Naţionale de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă, promovarea la reproducţie a celor mai valoroase exemplare din fiecare rasă, în funcţie de obiectivele urmărite prin programul naţional de ameliorare.  +  Articolul 24Autoritatea va elabora norme privind cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească activităţile prevăzute în prezentul capitol.  +  Capitolul VI Finanţarea Autorităţii Hipice Naţionale  +  Articolul 25Finanţarea Autorităţii se asigură din: a) venituri proprii realizate din prestaţii de servicii specifice, pe bază de tarife negociate cu persoanele prevăzute la art. 3 şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi alocaţii de la bugetul de stat; b) donaţii, sponsorizări, timbru hipic şi alte venituri, în condiţiile legii.  +  Articolul 26Din bugetul Autorităţii se asigură finanţarea cheltuielilor, pe bază de programe pentru: a) cursuri de instruire şi perfecţionare profesională; b) instruirea, organizarea şi funcţionarea sistemului informatic; c) sprijinirea sporturilor, activităţilor hipice, a hipismului, organizarea de expoziţii, concursuri şi curse; d) editarea cărţilor Crescătoriei Naţionale pe rase, cataloagelor de armăsari pepinieri, armăsari de montă publică şi a altor materiale informative; e) alte acţiuni prevăzute în programe naţionale pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare.  +  Articolul 27Activităţile de instruire şi perfecţionare profesională se realizează pe bază de contract încheiat, în condiţiile legii, cu instituţiile de învăţământ sau alte instituţii abilitate.  +  Articolul 28Veniturile Autorităţii se constituie din surse provenind din: a) tarife pentru diferite servicii; b) tarife pentru avizare/autorizare; c) tarife pentru eliberarea documentelor.  +  Articolul 29Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se elaborează de preşedintele Autorităţii şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Capitolul VII Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 30Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON): a) folosirea la montă a armăsarilor neautorizaţi de către proprietarii de iepe de reproducţie; b) folosirea la montă a armăsarilor neautorizaţi de către proprietari; c) folosirea materialului seminal la reproducerea artificială, neaprobat de Autoritate.  +  Articolul 31Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON): a) funcţionarea hergheliilor fără autorizaţie de funcţionare eliberată de Autoritate; b) necompletarea la zi sau completarea eronată a evidenţelor zootehnice şi genealogice; c) refuzul de a prezenta la control, ori de câte ori sunt solicitate, evidenţele zootehnice şi genealogice reprezentanţilor Autorităţii.  +  Articolul 32Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON) pentru persoanele juridice şi de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON) pentru persoanele fizice: a) neraportarea în termen de 45 de zile sau raportarea eronată de către crescători a modificărilor intervenite în efectivele de cabaline; b) nedepunerea la centrul regional al Autorităţii, în maximum 30 de zile, a declaraţiilor de fătare; c) nedangalizarea la 6 luni a tineretului cabalin; d) nerespectarea normelor privind activitatea de creştere şi calificare a cabalinelor de rasă; e) înstrăinarea cailor fără documente legale, respectiv:- certificat sanitar veterinar de transport;- carnet de identitate.  +  Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii zonali şi persoanele cu drept de control din Autoritate.  +  Articolul 34Contravenţiilor prevăzute la art. 30-32 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 35Anexa nr. 4 "Unităţile care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, se completează după cum urmează:"- Autoritatea Hipică Naţională (sursa de finanţare: venituri proprii şi venituri de la bugetul de stat)".  +  Articolul 36La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la Autoritatea Hipică Naţională din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 decembrie 2005.Nr. 389.  +  Anexa 1NORMA 16/12/2005  +  Anexa 2REGULAMENT 16/12/2005  +  Anexa 3----