HOTĂRÂRE nr. 1.829 din 22 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 16 martie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera c) a alineatului (3) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) inspectori."2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Comisia de clasificare este o organizaţie cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes public, cu finanţare proprie, formată din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, după caz, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale din domeniu."3. La articolul 4, literele i) şi j) vor avea următorul cuprins:"i) participă la rezolvarea contestaţiilor care apar la clasificare, conform statutului şi prevederilor legale; j) monitorizează activitatea de clasificare şi prezintă săptămânal Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preţul stabilit ca nivel de referinţă pentru carcasa din fiecare specie, grila de preţuri pentru carcasele din fiecare specie, în funcţie de calitatea acestora, şi rapoartele de clasificare centralizate pe fiecare judeţ."4. La articolul 5, literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) reprezentanţi ai asociaţiilor crescătorilor de porcine, bovine şi ovine - 44%; b) reprezentanţi ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale ale procesatorilor de carne - 40%;........................................................................... d) reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai altor autorităţi din administraţia publică centrală, după caz - 8%."5. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(3) Autorizaţia pentru efectuarea clasificării carcaselor se acordă agenţiilor de clasificare şi clasificatorilor în conformitate cu condiţiile stabilite de către Comisia de clasificare şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Înregistrarea rezultatelor clasificării se face de către clasificatori în raportul de clasificare, al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Raportul de clasificare se întocmeşte în trei exemplare, unul pentru proprietarul animalelor sau reprezentantul legal al acestuia, unul pentru unitatea de abatorizare şi unul pentru arhiva proprie a agenţiei de clasificare sau a clasificatorului."7. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Clasificarea carcaselor se realizează de către agenţiile de clasificare sau de clasificatori autorizaţi, pe baza unui tarif de clasificare pentru fiecare animal, plătit de către unităţile de abatorizare. Tarifele se stabilesc prin negociere între părţi şi se comunică Comisiei de clasificare."8. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(2) Lista cu agenţiile de clasificare autorizate, lista cu clasificatorii autorizaţi, precum şi formularul-tip pentru autorizaţia de clasificare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) În cazul în care pentru efectuarea clasificării sunt necesare echipamente, clasificatorii şi agenţiile de clasificare sunt obligaţi să utilizeze echipamentele autorizate în urma unui test de disecţie pe un lot reprezentativ de carcase, conform legislaţiei Uniunii Europene. Lista echipamentelor autorizate, precum şi formularele pentru etalonare vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Agenţiile de clasificare şi clasificatorii au obligaţia de a vira lunar către Comisia de clasificare o cotă procentuală din tariful de clasificare, stabilită de către aceasta în statut, pentru a asigura acoperirea cheltuielilor proprii de organizare şi funcţionare. (2) Agenţiile de clasificare şi clasificatorii au obligaţia de a transmite săptămânal Comisiei de clasificare date complete privind rezultatele clasificării."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Serviciul de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale verifică atât respectarea prevederilor prezentei hotărâri, cât şi corectitudinea clasificării carcaselor prin sondaj sau la cerere. (2) Atribuţiile şi modalităţile de funcţionare ale inspecţiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."11. După articolul 11 se introduc cinci noi articole, articolele 11^1-11^5, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Activitatea de inspecţie se realizează de către serviciul de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin inspectorii serviciului de inspecţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, în funcţie de zonele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Inspectorii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să aibă studii superioare în domeniul zootehnic şi pregătire de specialitate în activitatea de clasificare şi se împuternicesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Abatoarele, agenţiile de clasificare şi clasificatorii sunt obligaţi să asigure toate condiţiile necesare, inclusiv accesul la documentele de clasificare, pentru desfăşurarea acţiunilor de control de către persoanele prevăzute la alin. (1). (4) În cazul în care verificarea s-a făcut la cerere, persoanele prevăzute la alin. (1) comunică acest rezultat părţilor interesate. (5) În cazul în care ca urmare a verificărilor se constată nereguli în funcţionarea echipamentelor utilizate la clasificare sau în activitatea clasificatorului, persoanele prevăzute la alin. (1) vor aplica sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare şi vor informa Comisia de clasificare pentru a lua măsurile care se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 11^2. - Constituie contravenţii următoarele fapte privind neîndeplinirea obligaţiilor de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine: a) neefectuarea clasificării carcaselor în abatoare, conform normelor în vigoare; b) efectuarea clasificării de către alte persoane decât clasificatorii autorizaţi prin atestatul de clasificator; c) nevirarea lunară către Comisia de clasificare a sumei fixate aprobate din tariful de clasificare; d) neafişarea de către abatoare a tarifului de clasificare şi a grilei de preţuri; e) nerespectarea obligaţiei de a transmite săptămânal Comisiei de clasificare datele privind rezultatul clasificării; f) neîncadrarea corectă a carcasei în clasa de calitate corespunzătoare; g) nefuncţionarea echipamentelor utilizate la clasificare la parametrii corespunzători; h) neînregistrarea de către clasificatori a rezultatelor clasificării în raportul de clasificare tip; i) neeliberarea raportului de clasificare proprietarului animalelor sau reprezentantului legal al acestuia, abatorului şi nepăstrarea rapoartelor de clasificare în arhiva proprie, conform legislaţiei în vigoare; j) împiedicarea activităţii de control a persoanelor prevăzute la art. 11^1 alin. (1).Art. 11^3. - Contravenţiile prevăzute la art. 11^2 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON), fapta prevăzută la lit. i); b) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la lit. b), g) şi h); c) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 8.000 lei (RON), faptele prevăzute la lit. a), c), d), e) şi f); d) cu amendă de la 8.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), fapta prevăzută la lit. j).Art. 11^4. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele prevăzute la art. 11^1 alin. (1).Art. 11^5. - Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."12. Poziţia nr. 2 din anexa "Definirea termenilor specifici utilizaţi în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine" va avea următorul cuprins:"2. clasificator - persoană fizică atestată şi autorizată să efectueze clasificarea carcaselor;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Vasile Lupu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.829.----------