HOTĂRÂRE nr. 1.584 din 8 decembrie 2005pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei Acordate Victimelor Traficului de Persoane
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizare a Asistenţei Acordate Victimelor Traficului de Persoane, denumită în continuare Agenţie, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Prevenire a Traficului de Persoane şi Monitorizarea Protecţiei Victimelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, denumit în continuare Oficiu. (2) La data la care Agenţia devine operaţională Oficiul se desfiinţează.  +  Articolul 2 (1) Agenţia are ca scop coordonarea şi evaluarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane şi monitorizarea asistenţei acordate victimelor acestuia. (2) Agenţia cooperează cu organizaţiile neguvernamentale române şi străine, precum şi cu organizaţiile interguvernamentale în vederea conştientizării opiniei publice asupra fenomenului şi consecinţelor acestuia.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea scopului său, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) elaborează, pe baza propunerilor ministerelor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale de prevenire a traficului de persoane şi de asistenţă a victimelor acestuia, denumită în continuare Strategie naţională, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, după consultarea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane, denumit în continuare Grup interministerial, constituit în baza Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2003; b) coordonează activitatea de prevenire a traficului de persoane la nivel naţional şi monitorizează asistenţa acordată victimelor traficului de persoane, urmărind îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planurile naţionale de acţiune întocmite în baza Strategiei naţionale; c) elaborează proiectul standardelor naţionale în domeniu pe care îl supune aprobării Guvernului, după consultarea Grupului interministerial; d) colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter statistic în domeniul său de competenţă; e) efectuează studii şi cercetări privind diagnoza şi evoluţia fenomenului traficului de persoane; f) facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic între instituţiile cu competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate; g) formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul său de activitate; h) difuzează, în condiţiile legii, date şi informaţii cu caracter oficial în domeniul prevenirii traficului de persoane şi al asistării victimelor acestuia; i) elaborează răspunsurile la chestionare, precum şi rapoartele de ţară în domeniul traficului de persoane; j) dezvoltă programe proprii pentru realizarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane şi de acordare a asistenţei victimelor traficului de persoane şi sprijină, la cerere, programele în derulare; k) sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor - victime ale traficului, atât în ţară, cât şi în străinătate; l) sprijină, la cerere, structurile specializate din cadrul poliţiei prin asigurarea resurselor necesare desfăşurării activităţilor de prevenire şi furnizează, la cerere, date statistice necesare elaborării orientării manageriale la nivelul structurilor specializate în combaterea traficului de persoane; m) desfăşoară activităţi de cooperare internaţională în domeniul de competenţă. (2) Agenţia exercită şi alte atribuţii potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, asimilat ca salarizare cu funcţia de director general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Preşedintele este numit prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi este subordonat nemijlocit acestuia. (3) Preşedintele Agenţiei este coordonatorul naţional al activităţii de prevenire a traficului de persoane şi de acordare a protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane. (4) Preşedintele este ordonator secundar de credite şi reprezintă Agenţia în raporturile cu persoane fizice şi persoanele juridice publice şi private din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (2) Preşedintele Agenţiei este sprijinit în activitatea sa de un director general adjunct, care este şi înlocuitorul de drept al acestuia. (3) Preşedintele Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) conduce întreaga activitate a Agenţiei; b) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţionează pentru aplicarea acestora; c) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu; d) urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte; e) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei; f) aprobă statul de funcţii al Agenţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia.  +  Articolul 6 (1) Agenţia devine operaţională începând cu data de 1 ianuarie 2006. (2) În cadrul Agenţiei se înfiinţează 8 compartimente regionale, fără personalitate juridică, a căror organizare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei. (3) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual. (4) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal existente în cadrul Agenţiei. (5) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 50, dintre care 34 în aparatul central, iar 16 în cele 8 compartimente regionale. (6) Asigurarea numărului de posturi prevăzut la alin. (5) se face prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor prin legea bugetului de stat. (7) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7 (1) Instituţiile publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale cu responsabilităţi în lupta împotriva traficului de persoane furnizează, la cererea Agenţiei, datele referitoare la traficul de persoane, în raport cu atribuţiile specifice. (2) La solicitarea Agenţiei, instituţiile prevăzute la alin. (1) participă cu specialişti, precum şi cu asistenţă tehnică şi logistică la desfăşurarea activităţilor impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile naţionale de acţiune. (3) Activităţile prevăzute la alin. (2) se desfăşoară fără a se produce imixtiuni în competenţele şi activităţile specifice fiecărei instituţii.  +  Articolul 8 (1) Agenţia este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Agenţia poate primi fonduri externe nerambursabile, donaţii, sponsorizări şi alte surse, conform legii. (3) Spaţiile necesare funcţionării Agenţiei şi structurilor teritoriale se asigură prin achiziţionare, închiriere şi/sau transmitere în administrare. (4) Agenţia are în dotare un număr de autoturisme determinat în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte bunuri, mobilier, aparatură, echipamente electronice şi tehnică de calcul necesare funcţionării acesteia în condiţii optime.  +  Articolul 9 (1) La data operaţionalizării Agenţia preia atribuţiile Oficiului. (2) Personalul Oficiului poate fi mutat sau transferat în cadrul Agenţiei, în condiţiile legii, cu acordul celui în cauză.  +  Articolul 10 (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri ministrul administraţiei şi internelor numeşte preşedintele Agenţiei. (2) În termen de 30 de zile de la data la care devine operaţională, Agenţia elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 8 decembrie 2005.Nr. 1.584.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale de Prevenire a Traficului dePersoane şi Monitorizare a Asistenţei Acordate VictimelorTraficului de Persoane*Font 8*    Numărul maxim de posturi al Agenţiei = 50,    dintre care 34 în aparatul central, iar 16    în cele 8 compartimente regionale                             ┌─────────────────────┐                             │ PREŞEDINTE │                             └────────┬────────────┘                                      │            ┌──────────────────┐ │      ┌─────┤ DIRECTOR GENERAL ├──────┤      │ └──────────────────┘ │      │ │┌─────┴────────┐ ││Compartimentul│ ┌─────────────┬─┴─────────────┬───────────────┬────────────┐│ financiar │ ┌────┴──────┐ ┌────┴────────┐ ┌────┴───────┐ ┌─────┴───────┐ ┌──┴───────────┐│ (buget- │ │ Serviciul │ │ Serviciul │ │ │ │ │ │ ││contabilitate)│ │ cercetare │ │pentru preve-│ │ Serviciul │ │Compartimente│ │Compartimentul│└──────────────┘ │ evaluare │ │nirea trafi- │ │ juridic, │ │regionale (8)│ │ secretariat │                 │şi prognoză│ │cului cu fi- │ │relaţii pu- │ │ │ │ │                 │ │ │inţe umane şi│ │blice, re- │ │ │ │ │                 │ │ │monitorizarea│ │surse umane │ │ │ │ │                 │ │ │ protecţiei │ │ │ │ │ │ │                 │ │ │ victimelor │ │ │ │ │ │ │                 └───────────┘ └─────────────┘ └────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘---------