ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.190 din 29 decembrie 2005  Având în vedere necesitatea reglementării sau amendării cadrului juridic existent pentru continuarea în bune condiții a procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ. Urgența este impusă de faptul că înaintea lansării etapei a doua a procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., în care se vor solicita oferte finale angajante potrivit strategiei de privatizare aprobate, este necesar să se coreleze o serie de prevederi normative și să se reglementeze unele aspecte ce privesc conținutul proiectului de contract de vânzare-cumpărare a acțiunilor. Această situație se înscrie în rândul celor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, finalizarea privatizării Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. fiind o prioritate pentru aderarea României la Uniunea Europeană.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Bunurile imobile evidențiate în patrimoniul și reflectate în bilanțul contabil la 30 iunie 1996 al Casei de Economii și Consemnațiuni pe baza căruia s-a făcut reorganizarea acesteia în societate bancară pe acțiuni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, constituie proprietatea privată a Societății Comerciale Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., denumită în continuare S.C. C.E.C. - S.A., și urmează regimul juridic de drept comun pentru proprietatea privată.(2) Formalitățile de publicitate imobiliară, care nu au fost încă efectuate, pentru bunurile imobile prevăzute la alin. (1) se fac pe baza anexei la prezenta ordonanță de urgență.(3) Până la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni deținut de stat la S.C. C.E.C. - S.A. către noii acționari rezultați în urma procesului de privatizare, se exceptează S.C. C.E.C. - S.A. de la aplicarea dispozițiilor art. 4 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Cheltuielile cu plățile compensatorii efectuate către personalul afectat de restructurare se evidențiază în cheltuieli și datorii la data când acestea sunt datorate. Pentru obligațiile existente la 31 decembrie 2005, rezultate ca urmare a restructurării S.C. C.E.C. - S.A., se constituie pe seama cheltuielilor un provizion de restructurare.(2) Influența contabilă la 31 decembrie 2005, indusă de înregistrarea cheltuielilor cu plățile compensatorii și constituirea provizionului de restructurare, va fi acoperită, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, din rezervele constituite în anii anteriori din profituri nete.  +  Articolul 3Vânzarea, potrivit strategiei de privatizare, a unui pachet de până la 5% din capitalul social al S.C. C.E.C. - S.A. către salariați, membrii consiliului de administrație în exercițiu la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni deținut de stat, precum și către pensionarii cu ultimul loc de muncă la S.C. C.E.C. - S.A. se va face prin asociația ce se va constitui în acest scop de către aceștia, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, fără selecție de oferte, după finalizarea vânzării pachetului majoritar de acțiuni deținut de stat la S.C. C.E.C. - S.A.  +  Articolul 4Măsurile de natura ajutorului de stat se notifică Consiliului Concurenței de către Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în vederea autorizării lor în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.  +  Articolul 5Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Pentru privatizarea Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. J40/155/1997, se constituie comisia de privatizare având în componență 11 membri: 4 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, 3 reprezentanți ai Băncii Naționale a României, 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției, precum și 2 specialiști cu experiență în domeniu. Dintre cei 4 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, ministrul finanțelor publice va fi președintele comisiei de privatizare, iar vicepreședinte al acesteia va fi un secretar de stat.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Membrii comisiei de privatizare și ai secretariatului tehnic al acesteia beneficiază de o indemnizație lunară stabilită în condițiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile cu indemnizațiile președintelui, vicepreședintelui și celorlalți membri ai comisiei de privatizare, precum și ale secretariatului tehnic al acesteia se suportă de către Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 22 decembrie 2005.Nr. 199.  +  Anexa
  Lista bunurilor imobile din patrimoniul Casei de Economii și Consemnațiuni
  reflectate în bilantul contabil la 30 iunie 1996
  Nr. crt.  Judet            Descriere                                      Adresa                   Suprafațatotala   (mp)*)   Anul         înregistrării 
  1    ALBA            Teren aferent Sucursala CEC Alba Iulia:      Sediul Nou                                   Alba Iulia str. Tudor   Vladimirescu nr. 20     1,149.00  1994          
  2     ALBA             Sucursala CEC Alba Iulia Sediul Vechi        utilitati: apa canal, instalatie termica,    instalatie electrica; instalații telefonie   Alba Iulia Piața Iuliu  Maniu Nr. 13             662.96     1978           
  3     ALBA             Agentia CEC Nr. 1 Alba Iulia; utilitati:     apa canal, centrala termica, instalatie      electrica, telefonie                         Alba Iulia B-dul        Transilvaniei nr. 11     66.16      1973           
  4     ALBA             Agentia CEC Nr. 2 Alba Iulia; utilitati:     apa canal, instalatie termica, instalatie    electrica; instalații telefonie              Alba Iulia str. Tudor   Vladimirescu bloc A 4   nr. 157                 117.20     1984           
  5      ALBA              Agentia CEC Nr. 3 Alba Iulia; utilitati: apa canal, instalatie termica, instalatie        electrica; instalații telefonie, sistem      alarma                                       Alba Iulia              B-dul Revolutiei        nr. 61, bloc MV5         88.15       1986            
  6     ALBA             Agentia CEC Campeni; utilitati: apa canal,   instalatie electrica; instalații telefonie,  sistem alarma                                Campeni, str. Motilor   nr. 1                    80.00      1985           
  7     ALBA             Agentia CEC Cugir; utilitati: apa canal,     centrala termica, instalatie electrica,      telefonie, sistem alarma                     Cugir str. Al. Sahia    Nr. 15, ap. 4            81.26      1970           
  8     ALBA             Agentia CEC Jidvei; utilitati: apa canal,    instalații gaz, instalatie electrica,        instalații telefonie                         Jidvei str. Perilor     nr. 17                   49.31      1974           
  9     ALBA             Agentia CEC Sasciori; utilitati: apa canal,  instalatie electrica, instalatie gaz,        instalații telefonie, sistem alarma          Sasciori str. Principalanr. 89                   35.42      1976           
  10    ALBA               1. Agentia CEC Teius; utilitati: apa canal,  instalatie electrica, instalatie gaze,       telefonie, sistem alarma                      Teius str. Decebal      nr. 23                    169.46     1992           
   2. teren aferent                             342.00   1992        
  11    ALBA               1. Agentia CEC Vintul de Jos; utilitati: apa canal, instalatie electrica, instalatie gaze,instalații                                    Vintul de Jos           str. Principala nr. 7     97.20      1994           
   2. teren aferent                             310.00   1994        
  12    ALBA               1. Agentia CEC Zlatna; utilitati: instalatie electrica, instalatie gaze; instalații       telefonie                                     Zlatna Calea Motilor    nr. 15                    99.00      1994           
   2. teren aferent                             21.00    1994        
  13    ALBA             Sucursala CEC Aiud; utilitati: apa canal,    instalatie electrica, instalatie gaze,       telefonie, sistem alarma                     Aiud str. Cuza Voda     nr. 24                   290.77     1961           
  14    ALBA             Agentia CEC Ocna Mures; utilitati: apa canal,instalatie electrica, instalatie gaze,       telefonie sistem alarma                      Ocna Mures str. Stefan  Augustin nr. 18          125.45     1993           
  15    ALBA             Agentia CEC Micro III; utilitati: apa canal, instalatie electrica, instalatie termoficare instalații telefonie                         Aiud str. Axente Sever  bl. 23, sc. C ap. 8      39.20      1995           
  16    ALBA               Agentia CEC Sebes; utilitati: apa canal,     instalatie electrica, centrala termica       telefonie sistem alarma                      Sebes B-dul Lucian Blaganr. 1                      1,510.00   1996           
   2. teren aferent                             167.74   1996        
  17    ARAD             Ag. Ineu - instalatie de apa, canalizare,    termoficare, electrica, telefonie, sistem de alarma                                       Ineu - str. Dunarii     nr. 5/A                  102.00     1978           
  18    ARAD             Ag. Pancota - instalatie de apa, canalizare, telefonie, sistem de alarma                   Pancota - str. Tudor    Vladimirescu nr. 55     ap. 7                   42.00      1995           
  19    ARAD               1. Ag. Pecica - instalatie de apa și         canalizare, instalatie electrica, telefonie, sistem de alarma                             Pecica str. 2 nr. 193       66.00      1994           
   2. teren aferent                             74.00    1994        
  20    ARAD             Ag. Macea - spatiu în cladire P+2, instalatiede apa, canalizare, instalatie electrica,    telefonie                                    Macea Macea nr. 1 bl. 1 parter ap. 13            31.00      1995           
  21    ARAD             Ag. Siria - instalatie apa, canalizare,      instalatie electrica, telefonie, sistem de   alarma                                       Siria str. 85 Infanterienr. 184                  115.00     1995           
  22    ARAD             Ag. Moneasa - instalatie de apa, canalizare, instalatie electrica, telefonie, sistem de   alarma                                       Moneasa str. Revolutiei nr. 49 bl 2A sc. B ap. 6 36.00      1992           
  23  ARAD           Garaj - instalatie de apa rece și canalizare Arad str. Horia nr. 2   16.00    1968        
  24    ARGES            Sucursala CEC Pitesti; utilitati: apa,       canalizare, instalatie termica proprie,      instalatie electrica, telefonie, alarma      Mun. Pitesti, B-dul     Republicii, Bl. E3b     Centru                  3,043.21   1996           
  25    ARGES            Agentia CEC nr. 1 Pitesti; utilitati: apa,   canalizare, energie electrica, telefonie,    termoficare, sistem antiefractie             Mun. Pitesti, Cartier   Trivale, complex        comercial Trivale II    57.06      1985           
  26    ARGES            Agentia CEC nr. 2 Pitesti; utilitati: apa,   canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mun. Pitesti, Str.      Exercitiu, bl. D16       124.10     1991           
  27    ARGES            Agentia CEC nr. 3 Pitesti; utilitati: apa,   canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mun. Pitesti, Str.      Craiovei, Complex       comercial Negoiu        58.66      1969           
  28    ARGES            Agentia CEC nr. 4 Pitesti; utilitati: apa,   canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mun. Pitesti, Str.      Eremia Grigorescu,      bl. P1                  85.73      1987           
  29    ARGES            Agentia CEC nr. 5 Pitesti; utilitati: apa,   canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mun. Pitesti, Cartier   Gavana II, bl. C17       94.62      1985           
  30    ARGES            Agentia CEC nr. 6 Pitesti; utilitati: apa,   canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mun. Pitesti, Str. MaiorSontu, bl. D4            83.73      1986           
  31     ARGES             Agentia CEC nr. 7 Pitesti; spatiu în cladire cu alti proprietari; Parter; utilitati: apa, canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mun. Pitesti, Str. 1    Decembrie 1918, bl. M5    75.24       1985            
  32    ARGES            Agentia CEC Garlei Pitesti; utilitati: apa,  canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mun. Pitesti, Str.      Garlei, bl. D2           78.97      1991           
  33     ARGES             Agentia CEC Prundu Pitesti; spatiu în cladirecu alti proprietari Parter; utilitati: apa,  canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mun. Pitesti, B-dul     Petrochimistilor, bl. B8  97.79       1985            
  34    ARGES            Agentia CEC Colibasi; utilitati: apa,        canalizare, energie electrica, telefonie,    centrala termica, antiefractie               Mioveni, B-dul Dacia,   Bl. P3b                  126.35     1989           
  35    ARGES            Agentia CEC Costesti; utilitati: apa,        canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Costesti, Str.          Victoriei, bl. C4        100.14     1984           
  36   ARGES           Agentia CEC Domnesti; utilitati: energie     electrica                                    Comuna Domnesti          31.73     1977          
  37    ARGES            Agentia CEC Mioveni; utilitati: apa,         canalizare, energie electrica, telefonie,    antiefractie, termoficare                    Mioveni, B-dul Dacia,   Bl. D1                   62.05      1985           
  38   ARGES           Agentia CEC Moraresti; utilitati: energie    electrica                                    Comuna Moraresti         56.12     1977          
  39    ARGES            Agentia CEC Poiana Lacului; utilitati:       energie electrica, telefonie, apa,           canalizare, antiefractie                     Comuna Poiana Lacului,  bl. A2                   70.61      1991           
  40    ARGES            Agentia CEC Topoloveni; utilitati: energie   electrica, telefonie, apa, canalizare,       antiefractie, termoficare                    Topoloveni, Zona Centru,Bl. CU2,                 124.87     1985           
  41    ARGES            Agentia CEC nr. 1 Curtea de Arges; utilitati:energie electrica, telefonie, apa,           antiefractie, termoficare                    Curtea de Arges, Str.   Mihai Bravu, bl. E16     157.17     1985           
  42    ARGES            Sucursala CEC Campulung; utilitati: apa,     canalizare, energie electrica, telefonie,    centrala termica, antiefractie               Mun. Campulung, Str.    Nicu Leonard, Bl. A10    455.86     1984           
  43    ARGES            Agentia CEC nr. 3 Curtea de Arges; utilitati:energie electrica, telefonie, apa,           canalizare, termoficare, gaze                Curtea de Arges, Str.   Victoriei, bl. P3        127.67     1990           
  44    ARGES            Agentia CEC Schitu Golesti; utilitati:       energie electrica, telefonie, apa,           canalizare, antiefractie, termoficare        Mun. Campulung, Bl. A1    32.74      1987           
  45    ARGES            Agentia CEC Grui; utilitati: energie         electrica, telefonie, apa, canalizare,       termoficare                                  Mun. Campulung, Str.    Gruiului, Bl. D18A       86.14      1991           
  46   BACAU           Agentia Agas; utilitati: instalatie          electrica, telefonie                         Com. Agas                56.27     1975          
  47    BACAU              1. Agentia Beresti-Tazlau; utilitati:        instalatie sanitara, instalatie electrica,   telefonie                                    Com. Beresti Tazlau,    nr. 486, sc. A             34.21      1994           
   2. teren aferent                             8.55     1994        
  48   BACAU           Agentia Caiuti; utilitati: instalatie        sanitara, instalatie electrica, telefonie    Com. Caiuti              60.21     1975          
  49   BACAU             1. Agentia Corbasca; utilitati: instalatie   sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Corbasca, bl. 3,   parter                    49.30     1994          
   2. teren aferent                             16.42    1994        
  50    BACAU              1. Agentia Cotofanesti; utilitati:           instalatie sanitara, instalatie electrica,   telefonie                                    com. Cotofanesti, bl. 2,apt. 409                   71.98      1994           
   2. teren aferent                             18.00    1994        
  51   BACAU             1. Agentia Darmanesti; utilitati: instalatie sanitara, instalatie electrica, telefonie    oras Darmanesti, str.   Victoriei, nr. 24         73.48     1993          
   2. teren aferent                             354.55   1993        
  52   BACAU             1. Agentia Dofteana; utilitati: instalatie   sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Dofteana, nr. 60,  sc. II                    45.15     1994          
   2. teren aferent                             15.03    1994        
  53   BACAU           Garaj Sucursala CEC Bacau, instalatie        electrica, racord apa canal                  mun. Bacau, b-dul       Unirii, nr. 11          23.70     1993          
  54   BACAU             1. Agentia Gaiceana; utilitati: instalatie   sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Gaiceana, bl. 3,   sc. B, parter             87.82     1989          
   2. teren aferent                             29.24    1994        
  55    BACAU            Agentia Izvoru Berheciului; utilitati:       instalatie sanitara, instalatie electrica,   telefonie                                    com. Izvoru Berheciului   72.10      1994           
  56   BACAU             1. Agentia Livezi; utilitati: instalatie     sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Livezi, bl. 31,    sc. 1                     56.56     1994          
   2. teren aferent                             56.56    1994        
  57   BACAU             1. Agentia Negri; utilitati: instalatie      sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Negri, bl. 1,      sc. D, parter             36.10     1994          
   2. teren aferent                             12.02    1994        
  58   BACAU           Agentia Parincea; utilitati: instalatie      sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Parincea, nr. 1,   sc. I                   40.69     1994          
  59   BACAU           Agentia Plopana; utilitati: instalatie       sanitara, instalatie electrica               com. Plopana             64.39     1994          
  60   BACAU           Agentia Răcăciuni; utilitati: instalatie     sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Răcăciuni           45.83     1994          
  61   BACAU           Agentia Rachitoasa; utilitati: instalatie    sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Rachitoasa          57.10     1994          
  62   BACAU             1. Agentia Sascut; utilitati: instalatie     sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Sascut, bl. A3 A4     85.80     1994          
   2. teren aferent                             26.94    1994        
  63   BACAU             1. Agentia Scorteni; utilitati: instalatie   sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Scorteni              41.60     1994          
   2. teren aferent                             20.80    1994        
  64   BACAU           Agentia Stanisesti; utilitati: instalatie    sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Stanisesti          54.09     1994          
  65    BACAU            Suc. CEC Bacau; utilitati: instalatie        sanitara, incalzire, instalatie electrica,   telefonie                                    mun. Bacau, b-dul       Unirii, nr. 11           1,673.20   1989           
  66   BACAU           Agentia Tamasi; utilitati: instalatie        sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Tamasi, bl. 1,     sc. 1                   31.84     1994          
  67   BACAU           Agentia Vultureni; utilitati: instalatie     sanitara, instalatie electrica, telefonie    com. Vultureni           41.12     1976          
  68    BACAU            Ag. Slanic; utilitati: instalatie electrica    oras Slanic Moldova,    str. V. Alecsandri,     nr. 8                   44.30      1975           
  69    BACAU            Agentia nr. 6 Cornisa; utilitati: instalatie sanitara, incalzire, instalatie electrica,   telefonie                                    mun. Bacau, str.        Mărășești, nr. 163       113.77     1970           
  70  BACAU          Teren aferent ag. Damienesti                 com. Damienesti         240.00   1996        
  71  BACAU          Teren aferent ag. Podul Turcului             com. Podul Turcului     349.00   1995        
  72    BIHOR            Suc. Oradea; utilitati: apa, canal,          instalatie termica, sistem securitate,       telefonie                                    Oradea, P-ta            Independentei nr. 47,   bl. A3-A4               1,942.61   1986           
  73    BIHOR            Ag. Baile-Felix; utilitati: apa, canal,      instalatie electrica, telefonie, sistem aer  condiționat                                  Baile Felix, Str.       Principala nr. 117       67.20      1972           
  74   BIHOR           Ag. Bratca; utilitati: apa, canal, instalatieelectrica, telefonie                         Bratca, Str. Principala nr. 128                 58.93     1981          
  75   BIHOR           Ag. Decebal; utilitati: apa, canal,          instalatie termica, electrica, telefonie     Oradea, b-dul Decebal   nr. 21 bl. C85/A        80.12     1989          
  76   BIHOR           Ag. Diosig; utilitati: apa, canal, instalatieelectrica, telefonie                         Oradea, Str. Livezilor  nr. 145                 60.38     1993          
  77    BIHOR            Ag. Dimitrie Cantemir; utilitati: apa, canal,instalatie termica, instalatie electrica,    telefonie                                    Oradea, Str. D. Cantemirbl. C43                  53.46      1993           
  78   BIHOR           Ag. Dobresti; utilitati: apa, canal,         instalatie electrica, telefonie              Dobresti, Str.          Principala nr. 323/C    55.75     1993          
  79   BIHOR             Ag. Iosia Nord; utilitati: apa, canal,       instalatie electrica, I, telefonie           Iosia Nord, Str.        Lapusului nr. 32/B        49.28     1996          
   2. teren aferent                             61.00    1996        
  80    BIHOR            Ag. Sacueni; utilitati: apa, canal,          instalatie electrica, telefonie               Săcuieni, Str.          Libertatii nr. 10,      bl. T5                  58.30      1983           
  81    BIHOR            Ag. Salonta; utilitati: apa, canal,          incalzire, instalatie electrica, telefonie,  aer condiționat                              Salonta, Str. Republiciinr. 25                   100.41     1981           
  82   BIHOR           Ag. Sanmartin; utilitati: apa, canal,        incalzire de la retea, instalatie electrica  Comuna Sanmartin nr.    105D, bl. AN5 ap. 4     98.22     1994          
  83   BIHOR           Ag. Stefan cel Mare; utilitati: apa, canal,  incalzire termica, instalatie electrica      Oradea, b-dul Stefan celMare bl. D21            133.88    1994          
  84   BIHOR             1. Ag. Suncuius; utilitati: apa, canal,      instalatie electrica, telefonie              Suncuiusi, Str. Aurel   Vlaicu nr. 435/2          64.39     1996          
   2. teren aferent                             25.00    1996        
  85    BIHOR            Ag. Transilvania; utilitati: apa, canal,     incalzire termica, instalatie electrica,     telefonie                                    Oradea, Str.            Transilvaniei nr. 23    bl. AN51                91.88      1983           
  86    BIHOR            Ag. Valea lui Mihai; utilitati: apa, canal,  incalzire centrala, instalatie electrica,    telefonie                                    Valea lui Mihai, Str.   Republicii nr. 41,      bl. U2                  73.07      1992           
  87   BISTRITA          1. Ag. 2 Bistrita spatiu în imobil           S+p+2e, la S+P                               Bistrita, P-ta centrala,27                        240       1989          
   2. teren aferent                             133       
  88   BISTRITA        Sucursala Mihai Eminescu, apa, canal,        electrice, telefonie,                        Municipiul Bistrita str.Mihai Eminescu nr. 2    1,109.30  1995          
  89   BISTRITA        Ag. Nr. 1, apa, canal, electrice, telefonie, C.T. sistem alarma                           Municipiul Bistrita     bd. Decebal, nr. 44     89.30     1975          
  90   BISTRITA        Suc. Petru Rares, apa, canal, electrice,     telefonie,                                   Municipiul Bistrita     P-ta P. Rares nr. 7A    1,128.20  1984          
  91    BISTRITA         Ag. 3 Bistrita, spatiu în bloc P+4 E la      parter apa, canal, electrice, telefonie,     centrala termica, sistem alarma              Municipiul Bistrita bd. Independentei nr. 5      129.40     1994           
  92   BISTRITA        Agentia Nasaud, apa, canal, electrice,       telefonie, centrala termica                  Nasaud, str. Grivitei,  nr. 2                   851.18    1995          
  93   BISTRITA          1. Agentia Beclean, apa, canal, electrice,   telefonie                                    Oras Beclean str. Liviu Rebreanu nr. 3            176.30    1994          
   2. teren aferent                             300.00   1994        
  94   BISTRITA        Agentia Ilva Mare; apa, canal, electrice,    telefonie, sistem alarma                     Ilva Mare, bloc         locuinte/parter/nr. 281 24.28     1996          
  95   BISTRITA        Agentia Lechinta, apa, canal, electrice,     telefonie, centrala termica, sistem alarma   Comuna Lechinta str.    Garii, nr. 281          374.91    1994          
  96   BISTRITA        Ag. Lesu Ilvei, apa, canal, electrice,       telefonie, sistem alarma                     Localitatea Lesu Ilvei, str. Principala nr. 96  25.43     1996          
  97   BISTRITA        Ag. Maieru, apa, canal, electrice, telefonie  Localitatea Maieru, str.Principala nr. 188      63.20     1974          
  98    BISTRITA         Ag. Milas, spatiu în bloc P+3 E la parter    apa, canal, electrice, telefonie, sistem     alarma                                       Comuna Milas str.       Principala nr. 281       30.80      1996           
  99    BISTRITA         Ag. Pr. Bargaului, apa, canal, electrice,    telefonie, sistem alarma                      Localitatea Pr.         Bargaului, Str.         Principala, nr. 137     72.04      1996           
  100  BISTRITA          1. Ag. Reteag, electrice, telefonie, sistem  alarma                                       Localitatea Reteag, str.Principala, nr. 337       135.60    1996          
   2. teren aferent                             1,000.00 1996        
  101  BISTRITA        Ag. Rodna - apa, canal, electrice, telefonie,sistem de alarma                             Comuna Rodna str.       Sportului nr. 96        178.20    1994          
  102  BISTRITA        Ag. Sieu, apa, canal, electrice, telefonie,  sistem alarma                                localitatea Sieu str.   Principala, nr. 312     19.95     1994          
  103  BISTRITA        Ag. Sanmihaiu de Campie, apa, canal,         electrice, telefonie, sistem alarma          Sanmihaiu de Campie str.Principala, nr. 43      62.70     1994          
  104  BISTRITA        Ag. Teaca, instalatie apa, canal, electrice, telefonie, sistem de alarma                  Localitatea Teaca str.  Principala, nr. 136     178.60    1994          
  105  BISTRITA        Ag. Telciu; utilitati: apa, canal, electrice,telefonie, sistem alarma                     Com. Telciu str.        Principala nr. 120      88.60     1994          
  106   BISTRITA         Garaj imobil independent                       Municipiul Bistrita,    str. Vasile Alecsandri  nr. 16                  52.20      1972           
  107  BOTOSANI        Sucursala Jud. Botosani; utilitati: apa,     canal, electrice, telefonie, sistem alarma   Loc. Botosani, str.     Piața Revolutiei, nr. 7 4,210.29  1994          
  108  BOTOSANI        Ag. Bucecea; utilitati: apa, canal,          electrice, telefonie, sistem alarma          Oras Bucecea, nr. 995,  bl. 23 A, parter        81.39     1981          
  109  BOTOSANI        Ag. Calarasi; utilitati: apa, canal,         electrice, telefonie, sistem alarma          Comuna Calarasi, nr. 826 73.92     1952          
  110  BOTOSANI        Ag. Cristesti; utilitati: apa, canal,        electrice, telefonie, sistem alarma          Com. Cristesti, nr. 463  35.35     1952          
  111  BOTOSANI        Ag. Flamanzi; utilitati: apa, canal,         electrice, telefonie, sistem alarma          oras Flamanzi, bl. A3,  parter                  110.07    1984          
  112  BOTOSANI        Ag. Hlipiceni; utilitati: apa, canal,        electrice, telefonie, sistem alarma          com. Hlipiceni, nr. 59   46.67     1974          
  113  BOTOSANI          1. Ag. Manoleasa; utilitati: apa, canal,     electrice, telefonie, sistem alarma          com. Manoleasa, nr. 10     32.06     1962          
   2. teren aferent                             286.00   1995        
  114  BOTOSANI        Ag. Ripiceni; utilitati: apa, canal,         electrice, telefonie, sistem alarma          Com. Ripiceni, aleea    blocului, nr. 10        50.36     1980          
  115  BOTOSANI        Ag. Roma; utilitati: apa, canal, electrice,  telefonie, sistem alarma                     Com. Roma, nr. 267       43.71     1984          
  116  BOTOSANI        Ag. Stefanesti; utilitati: electrice,        telefonie, sistem alarma                     oras Stefanesti, bl. 1, sc. B, parter           36.40     1982          
  117   BOTOSANI         Ag. Saveni; utilitati: electrice, telefonie, sistem alarma                                 oras Saveni, str.       1 Decembrie, nr. 20,    bl. 40                  99.71      1986           
  118  BOTOSANI        Ag. Trusesti; utilitati: inst. electrice,    telefonie, sistem alarma                     com. Trusesti, bl. A11, parter                  85.73     1984          
  119  BOTOSANI        Ag. Vladeni; utilitati: inst. electrice,     telefonie, sistem alarma                     com. Vladeni, nr. 646,  bl. A1, parter          83.50     1984          
  120  BOTOSANI        Ag. Ungureni; utilitati: inst. electrice,    telefonie, sistem alarma                     com. Ungureni, sat.     Plopenii Mari, nr. 300/173.22     1984          
  121  BOTOSANI        Ag. Unteni; utilitati: inst. electrice,      telefonie, sistem alarma                     com. Unteni, nr. 340,   parter                  22.42     1984          
  122   BOTOSANI         Ag. Darabani; utilitati: inst. electrice,    telefonie, sistem alarma                      oras Darabani, str. 1   Decembrie, nr. 109,     parter                  152.28     1985           
  123  BOTOSANI        Ag. Braesti; utilitati: inst. electrice,     telefonie, sistem alarma                     com. Braesti, str. CaleaNaționala, nr. 21       46.80     1963          
  124  BOTOSANI        Ag. Cotusca; utilitati: inst. electrice,     telefonie, sistem alarma                     com. Cotusca             42.43     1984          
  125  BOTOSANI        Ag. George Enescu; utilitati: inst.          electrice, telefonie, sistem alarma          sat Dumeni, com. George Enescu, nr. 980         39.27     1964          
  126  BOTOSANI        Ag. Havarna; utilitati: inst. electrice,     telefonie, sistem alarma                     com. Havarna             62.61     1974          
  127  BOTOSANI        Ag. Lisna; utilitati: inst. electrice,       telefonie, sistem alarma                     sat Lisna, com. Suharau  39.27     1964          
  128  BOTOSANI        Ag. Ibanesti; utilitati: inst. electrice,    telefonie, sistem alarma                     com. Ibanesti            70.62     1964          
  129  BOTOSANI        Ag. Mihaileni; utilitati: inst. electrice,   telefonie, sistem alarma                     com Mihaileni, str.     Tudor Vladimirescu      40.30     1930          
  130   BOTOSANI         Ag. Plevna; utilitati: inst. electrice,      telefonie, sistem alarma                      oras Dorohoi, str. Al.  Iasomiei, nr. 8, bl.    M13, parter             37.88      1983           
  131  BOTOSANI        Ag. Paltinis; utilitati: inst. electrice,    telefonie, sistem alarma                     com. Paltinis,          jud. Botosani           39.58     1959          
  132  BOTOSANI        Ag. Pomarla; utilitati: inst. electrice,     telefonie, sistem alarma                     com. Pomarla, nr. 430    20.90     1982          
  133  BOTOSANI        Ag. Radauti Prut; utilitati: inst. electrice,telefonie, sistem alarma                     com. Radauti Prut,      nr. 156                 63.83     1986          
  134  BOTOSANI        Ag. Vorniceni; utilitati: inst. electrice,   telefonie, sistem alarma                     com. Vorniceni,         jud. Botosani           101.40    1974          
  135  BOTOSANI        Ag. Vârfu Campului; utilitati: inst.         electrice, telefonie, sistem alarma          com. Vârfu Campului,    nr. 1211                68.47     1982          
  136  BOTOSANI        Ag. Frumusica; utilitati: inst. electrice,   telefonie, sistem alarma                     com. Frumusica, nr. 92   53.63     1952          
  137   BRASOV             1. Agentia nr. 2 Aurel Vlaicu Brasov,        Instalații: electrica, sanitara,             antiefractie, telefonie                      Brasov, str. Aurel      Vlaicu nr. 74              108.00     1994           
   2. teren aferent                             206.19   1994        
  138   BRASOV             1. Agentia nr. 4 Valea Cetatii Brasov,       instalații: electrice, sanitare, gaz,        antiefractie, telefonie                      Brasov, Bd. Valea       Cetatii nr. 28             112.32     1994           
   2. teren aferent                             17.00    1994        
  139  BRASOV          Agentia nr. 8 Gara Brasov; instalații:       electrica, sanitara, antiefractie, telefonie Brasov, Bd. Garii nr. 20 64.84     1966          
  140  BRASOV            1. Agentia Rasnov; instalații: electrica,    gaze, sanitare, antiefractie, telefonie      Rasnov, Cvartal ISR,    bl. 6C                    63.00     1995          
   2. teren aferent                             18.00    1995        
  141  BRASOV          Agentia Predeal; instalații: electrica,      sanitare, gaz, antiefractie, telefonie       Predeal, str. M.        Saulescu nr. 66         67.33     1970          
  142  BRASOV            1. Imobil Predeal; instalații: electrice,    apa, canalizare                              Predeal, str. M.        Saulescu nr. 113          151.20    1994          
   2. teren aferent                             303.00   1994        
  143  BRASOV            1. Agentia Sacele; instalații: electrice,    sanitare, gaz, antiefractie, telefonie       Sacele, Piața Libertatiinr. 21                    179.55    1994          
   2. teren aferent                             138.12   1994        
  144  BRASOV            1. Agentia Harman; instalații: electrica,    sanitara, telefonie, gaz, antiefractie       Harman, str. E.         Grigorescu nr. 616        135.00    1848          
   2. teren aferent                             260.00   1994        
  145  BRASOV            1. Agentia Rupea; instalații: electrica, gaz,apa, antiefractie, telefonie                 Rupea, str. Republicii  nr. 156                   82.00     1994          
   2. teren aferent                             82.00    1994        
  146  BRASOV            1. Agentia Lisa; instalații: electrica,      sanitara, telefonie, antiefractie.           Lisa, str. Principala   nr. 182                   112.83    1994          
   2. teren aferent                             316.70   1994        
  147  BRASOV          Cladire și curte Instalații: electrica, gaze naturale, incalzire centrala proprie         Str. Muresenilor nr. 6   1,359.95    
  148       BRAILA       SUCURSALA CEC BRAILA                         utilitati: apa, canalizare, instalatie       termica, instalatie electrica, telefon          Bl. D. Independentei nr. 19-21                 2,743.79      1989       
  149   BRAILA           Ag. CEC nr. 2 Braila; utilitati: apa,        canalizare, instalatie termica, instalatie   electrica, telefon                           Calea Calarasilor       nr. 252                  64.68      1969           
  150  BRAILA          Ag. CEC Baraganu; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon                           Loc. Baraganu            122.52    1994          
  151  BRAILA          Ag. CEC Bordei Verde; utilitati: apa,        instalatie electrica, telefon                Loc. Bordei Verde        50.28     1966          
  152  BRAILA          Ag. CEC Ciresu; utilitati: apa, instalatie   electrica, telefon                           Loc. Ciresu              55.56     1980          
  153  BRAILA          Ag. CEC Gemenele; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon                           Loc. Gemenele, Bl. A,    120.75    1978          
  154  BRAILA          Ag. CEC Insuratei; utilitati: apa, instalatieelectrica, telefon                           Oras Insuratei,         Str. Școala             145.45    1961          
  155  BRAILA          Ag. CEC Jirlau; utilitati: apa, instalatie   electrica, telefon                           Loc. Jirlau              54.23     1972          
  156  BRAILA          Ag. CEC Marasu; utilitati: apa, instalatie   electrica, telefon                           Loc. Marasu              56.52     1972          
  157  BRAILA          Ag. CEC Maxineni; utilitati: apa, instalatie electrica, telefon                           Loc. Maxineni            60.32     1980          
  158  BRAILA          Ag. CEC Movila Miresii; utilitati: apa,      instalatie electrica, telefon                Loc. Movila Miresii      56.56     1976          
  159  BRAILA          Ag. CEC T. Vladimirescu; utilitati: apa,     instalatie electrica, telefon                Loc. Tudor Vladimirescu  58.50     1979          
  160  BRAILA          Ag. CEC Sutesti; utilitati: apa, instalatie  electrica, telefon                           Loc. Sutesti             57.92     1980          
  161  BRAILA          Ag. CEC Zavoaia; utilitati: apa, instalatie  electrica, telefon                           Loc. Zavoaia             41.40     1975          
  162  BUZAU           Ag. Dorobanti, apa, canalizare, instalatie   termica, instalatie electrica, telefon       Buzau, Cart. Dorobanti, bl. 17                  186.32    1989          
  163  BUZAU           Ag. Smeeni, apa și canalizare; instalații    electrice, telefon                           Com. Smeeni              100.45    1993          
  164  BUZAU           Ag. Micro III, apa și canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefon       Buzau, Str. Unirii,     bl. 27 A                287.39    1993          
  165  BU2AU           Ag. Micro XIV, apa și canalizare, instalatie termica, instalatie electrica, telefon       Buzau, cart. Micro XIV   73.67     1977          
  166  BUZAU             1. Ag. Breaza, apa, instalatie electrica,    telefon                                      comuna Breaza              456.92    1991          
   2. teren aferent                             357.00   1995        
  167  BUZAU             1. Ag. Gura Teghii, apa, instalatie          electrica, telefon,                          com. Gura Teghii           458.60    1993          
   2. teren aferent                             683.00   1995        
  168  BUZAU           Ag. Centru, apa și canalizare, instalatie    termica, instalatie electrica, telefon       Buzau, Bd. N. Balcescu, Bl. Camelia, nr. 33     718.00    1980          
  169  BUZAU           Ag. Monteoru, apa și canalizare, instalatie  electrica, instalatie termica, telefon       sat Monteoru, com. Merei 116.00    1994          
  170  BUZAU           Ag. Berca, apa și canalizare, instalatie     electrica, instalatie termica, telefon       com. Berca               60.90     1994          
  171  BUZAU           Ag. Patarlagele, apa și canalizare,          instalatie electrica, telefon                oras Patarlagele,       jud. Buzau              125.52    1994          
  172  BUZAU           Ag. Parscov, apa și canalizare, instalatie   electrica, telefon                           com. Parscov             58.83     1994          
  173  BUZAU           Ag. Beceni, apa și canalizare, instalatie    electrica, telefon                           COM. BECENI              68.12     1994          
  174  BUZAU           Ag. Cislau, apa și canalizare, instalatie    electrica, telefon                           com. Cislau              60.74     1994          
  175 BUZAU            1. Ag. Merei, instalatie electrica, telefon  com. Merei                61.79    1994        
   2. teren aferent                             62.00    1995        
  176 BUZAU            1. Ag. Sapoca, instalatie electrica, telefon com. Sapoca               48.29    1994        
   2. teren aferent                             70.00    1995        
  177 BUZAU            1. Ag. Podgoria, instalatie                  sat Oratia, com.        Podgoria                 74.81    1995        
   2. teren aferent                             88.00    1995        
  178 BUZAU            Ag. Tintesti, instalatie electrica           com. Tintesti             75.20    1995        
   2. teren aferent                             75.20    1995        
  179 BUZAU            1. Ag. Luciu, instalatie electrica, incalzirecom. Luciu,               85.00    1995        
   2. teren aferent                             85.00    1995        
  180   BUZAU              1. Ag. Gl Sarat, spatiu în cladire, parter,  instalatie electrica, incalzire cu sobe      teracota, fosa vidanjabila                   com. Gl. Sarat              72.70      1995           
   2. teren aferent                             72.70    1995        
  181    CARAS SEVERIN     Sucursala Resita; utilitati: apa,            canalizare, instalatie termica, instalatie   electrica, instalații antiefractie,          telefonie, cablare structurata               Resita Str. 1 Dec. 1918,Nr. 9                     662.30      1980            
  182    CARAS SEVERIN     Agentia Micro I Resita; utilitati: apa,      canalizare, instalatie termica, instalatie   electrica, instalații antiefractie,          telefonie                                    Resita Str. Tineretului Nr. 5                     28.80       1995            
  183   CARAS SEVERIN    Agentia Bozovici; utilitati: apa,            canalizare, instalatie electrica, instalații antiefractie                                 Bozovici Bl. 42,        Nr. 267G                 76.00      1994           
  184    CALARASI          Sucursala CEC Calarasi, apa și canalizare,   instalatie termica, instalatie electrica,    instalatie antiefractie și PSI, telefonie,   cablare structurata                          Calarasi, str. Progresulnr. 23 bl. BBB            1,328.62    1994            
  185    CALARASI          Agentia nr. 1 Calarasi, apa și canalizare,   instalatie termica, instalatie electrica,    instalatie antiefractie și PSI, telefonie,   cablare structurata                          Calarasi, str. Prel.    București, bl. A4         186.35      1992            
  186    CALARASI          Agentia nr. 2 Calarasi, apa și canalizare,   instalatie termica, instalatie electrica,    instalatie antiefractie și PSI, telefonie,   cablare structurata                          Calarasi, str. Traian   bl. 36                    395.24      1979            
  187 CALARASI       Agentia Ileana, instalatie electrica, telefoncomuna Ileana           82.43    1972        
  188  CALARASI          1. Agentia Dragos-Voda, instalatie electrica,telefon                                      comuna Dragos-Voda         164.36    1973          
   2. teren aferent                             125.50   1995        
  189  CALARASI        Agentia CEC Lehliu-Gara, instalatie          electrica, telefon                           oras Lehliu-Gara         132.71    1994          
  190 CALARASI       Agentia Borcea, instalatie electrica, telefoncomuna Borcea           80.38    1994        
  191 CALARASI       Agentia Roseti, instalatie electrica, telefoncomuna Roseti           97.03    1994        
  192  CALARASI        Sucursala Oltenita, instalatie electrica,    telefon                                      str. Argesului nr. 78-80 217.97    1976          
  193  CALARASI        Agentia Fundulea, instalatie electrica,      telefon                                      oras Fundulea            75.91     1971          
  194  CALARASI          1. Agentia Ulmeni, instalatie electrica,     telefon                                      comuna Ulmeni              191.92    1960          
   2. teren aferent                             800.00   1994        
  194  CALARASI        Agentia Manastirea, instalatie electrica,    telefon                                      comuna Manastirea        43.33     1975          
  195  CALARASI        Agentia Budesti, instalatie electrica,       telefon                                      oras. Budesti            197.93    1996          
  196   CLUJ             Sucursala CEC Cluj-Napoca                      Cluj-Napoca, str. 21    Decembrie 1989 nr.      23-35                   1,974.65   1986           
  197   CLUJ             Agentia CEC nr. 6; utilitati: apa,           canalizare, instalatie termica, instalatie   electrica                                    Cluj-Napoca, str. Albac,nr. 1                    53.16      1972           
  198    CLUJ              Agentia CEC nr. 7; utilitati: apa,           canalizare, instalatie termica proprie       instalatie electrica, telefonie, instalatie  antiefractie                                 Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3, bl. R2,   sc. 8 jud. Cluj          67.28       1981            
   199    CLUJ             Agentia CEC nr. 8; utilitati: apa,           canalizare, instalatie termica proprie       instalatie electrica, telefonie instalatie   antiefractie                                 Cluj-Napoca, str.       Izlazului nr. 18, bl. C jud. Cluj                91.18       1983            
  200    CLUJ              Agentia CEC nr. 9; utilitati: apa,           canalizare, instalatie termica, instalatie   electrica, telefonie, instalatie mixta       antiefractie și de                           Cluj-Napoca, str.       Fantanele nr. 7, bl. A    70.89       1983            
  201   CLUJ             Agentia CEC Huedin; utilitati: apa -         canalizare, energie electrica, telefonie,    instalatie antiefractie și de PSI            Huedin, str. Vladeasa   nr. 4, bl. M             104.26     1995           
  202   CLUJ               1. Agentia CEC Gilau, instalații de apa,     canalizare, energie electrica, telefonie,    incalzire, instalatie de alarma.             comuna Gilau, str.      Principala nr. 389         140.94     1994           
   2. teren aferent                             840.00   1994        
  203    CLUJ              Agentia CEC Izvoru Crisului; utilitati: apa, canalizare, instalatie termica proprie       instalatie electrica, telefonie, instalatie  antiefractie.                                comuna Izvoru Crisului  nr. 62                    70.55       1973            
  204    CLUJ              Sucursala CEC Turda; utilitati: apa,         canalizare, instalatie termica proprie       instalatie electrica, telefonie, instalatie  antiefractie și PSI.                         Turda, Piața Română     nr. 15 A                  2,041.37    1994            
  205   CLUJ               1. Agentia CEC nr. 1 Campia Turzii,          utilitati: instalatie de energie electrica,  apa, canalizare, telefonie                   Campia Turzii, str. CuzaVoda nr. 11                202.98     1993           
   2. teren aferent                             351.00   1994        
  206   CLUJ               1. Agentia CEC Iclod; utilitati: instalatie  de energie electrica și telefonie, instalatiade alarma                                    comuna Iclod nr. 373        86.00      1960           
   2. teren aferent                             2,742.00 1994        
  207  CLUJ            Agentia CEC Vultureni, instalatie de energie electrică, telefonie și instalatie de alarma comuna Vultureni               nr. 143 A        56.89     1971          
  208  CLUJ            Agentia CEC Belis; utilitati: instalatie de  energie electrica, telefonie, instalatie de  comuna Belis nr. 105     32.36     1973          
  209   CLUJ             Agentia CEC Catcau; utilitati: instalatie de energie electrica, telefonie, instalatie de  alarma. Încălzirea se face cu sobe cu lemne. comuna Catcau nr. 97      78.05      1972           
  210  CLUJ            Agentia CEC nr. 1 Turda                       Turda, Calea Victoriei  102-104 Bl. E125        83.80     1985          
  211   COVASNA            1. Sucursala CEC Sf. Gheorghe; utilitati:    apa, canal, CT propriu, en. electrica,       telefon                                      Sf. Gheorghe, P-ta MihaiViteazul nr. 2             894.55     1982           
   2. teren aferent                             173.00   1994        
  212   COVASNA          Agentia CEC Baraolt; utilitati: apa. canal,  CT propriu, en. electrica, telefon, sistem   securitate electronică antiefractie          Baraolt, str. Libertatiinr. 32. Bl. 5. Sc. A.    99.29      1982           
  213   COVASNA            1. Agentia CEC Covasna; utilitati: apa,      canal, CT propriu, en. electrica, telefon,   sistem securitate electronică antiefractie   Covasna, str. Brazilor  nr. 2. Bl. 1. Sc. A.       94.36      1994           
   2. teren aferent                             22.00    1994        
  214  COVASNA           1. Agentia CEC Araci; utilitati: apa.        canalizare, en. electrica, telefon           Araci, str. Principala  nr. 340                   127.60    1978          
   2. teren aferent                             1,419.00 1995        
  215  COVASNA         Agentia CEC Cernat; utilitati: en. electrica,telefon                                      Cernat str. Principala  nr. 456 B               60.09     1988          
  216  COVASNA         Agentia CEC Ojdula; utilitati: apa, canal,   en. electrica, telefon                       Ojdula str. Principala  nr. 953 bl. 2           40.80     1979          
  217  COVASNA         Agentia CEC Ozun; utilitati: apa, canal, en. electrica, telefon                           Ozun str. Gabor Aron    nr. 101. Bl. 8. Sc. A.  69.57     1979          
  218  COVASNA           1. Agentia CEC Zabala; utilitati: canal, en. electrica, telefon                           Zabala str. Principala  nr. 722/B                 94.72     1967          
   2. teren aferent                             493.00   1995        
  219 COVASNA          1. Agentia CEC Zagon                         Zagon str. Principala   nr. 341                  224.40   1895        
   2. teren aferent                             2,871.00 1994        
  220   COVASNA          Agentia CEC nr. 2. Tg. Secuiesc; utilitati:  apa, canal, en. electrica, telefon, sistem   securitate electronică antiefractie și PSI   Tg. Secuiesc str. 1     Decembrie 1918 bl. 22.  Sc. B                   21.76      1982           
  221    COVASNA           Ag. CEC Bretcu; utilitati: apa, canal, en.   electrica, telefon, CT comun cu gaz, sistem  de securitate electronică și antiefractie,   PSI                                          Str. Principala nr. 215    40.79       1996            
  222    COVASNA             Ag. CEC Intorsura Buzaului; utilitati apa,   canal, CT propriu cu en. electrica, telefon, sist. securitate electronică antiefractie și PSI                                          Str. Hanului nr. bl. 9, Sc. C                       73.64       1996            
   teren aferent                                 1996        
  223   CONSTANTA        Ag. 1 Constanta; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, Str. Stefan  cel Mare nr. 44, bl. M  16, parter              129.33     1978           
  224   CONSTANTA        Ag. 2 Constanta; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, Str. Mircea  cel Batran nr. 146      parter                  108.24     1966           
  225   CONSTANTA        Ag. 4 Constanta; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, B-dul. I.C.  Bratianu nr. 46, parter  122.94     1972           
  226   CONSTANTA        Ag. 5 Constanta; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, Str.         Albatrosului nr. 4,     bl. AV23 parter         63.37      1982           
  227   CONSTANTA        Ag. 6 Constanta; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, B-dul. Tomis,nr. 238, bl. TD 17,     parter                  79.31      1982           
  228   CONSTANTA        Ag. 7 Constanta; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, Str.         Eliberarii nr. 24,      bl. IV 16, parter       123.30     1982           
  229   CONSTANTA        Ag. 8 Constanta; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, B-dul. Tomis,nr. 324, bl. ST 6,      parter                  131.92     1984           
  230   CONSTANTA        Ag. 9 Constanta; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, Aleea Daliei,nr. 12, bl. L 119 parter 132.24     1984           
  231   CONSTANTA        Ag. 10 Constanta; utilitati: apa, canal,     termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, Sos.         Mangaliei nr. 71,       bl. PF 5, parter        120.08     1984           
  232   CONSTANTA        Ag. 11 Constanta; utilitati: apa, canal,     termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, Str. Soveja, nr. 104. bl. 40 A,      parter                  132.03     1985           
  233   CONSTANTA        Ag. 12 Constanta; utilitati: apa, canal,     termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, B-dul.       I.C. Bratianu nr.       186, bl. SR 5, parter   199.87     1994           
  234    CONSTANTA         Ag. Mangalia 2, spatiu în cladire cu alti    proprietari, construcție P+4E; utilitati:    apa, canal, termoficare, energie electrica,  telefonie, instalatie antiefractie           Mangalia, B-dul 1       Decembrie 1918 nr. 4,   bl. M5, parter           114.98      1984            
  235   CONSTANTA        Ag. Mangalia 3; utilitati: apa, canal,       termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Mangalia, Str. Rozelor, nr. 1, bl. H1 B, parter  145.38     1986           
  236   CONSTANTA        Ag. Navodari; utilitati: apa, canal,         termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Navodari, Str.          Constantei nr. 5,       bl. E1, parter          83.47      1984           
  237   CONSTANTA        Ag. Harsova; utilitati: apa, canal,          termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Harsova, Str. Vadului,  nr. 26, bl. V6, parter   119.59     1982           
  238   CONSTANTA        Ag. Negru Voda; utilitati: apa, canal,       termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Negru Voda, Sos.        Constantei nr. 52,      bl. C1, parter          122.06     1990           
  239   CONSTANTA        Ag. M. Kogălniceanu; utilitati: apa, canal,  termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      M. Kogălniceanu, Str.   Tudor Vladimirescu,     nr. 46, bl. TV 2, parter93.39      1988           
  240   CONSTANTA        Suc. Medgidia; utilitati: inst. antiefractie apa, canal, termoficare, energie electrica,  telefonie                                    Medgidia, Str. Halei,   nr. 1, bl. B1, parter    382.64     1973           
  241  CONSTANTA       Garaj Medgidia, fără; utilitati               Medgidia, Str. Rahovei, zona blocurilor "R"     27.00     1995          
  242   CONSTANTA        Ag. IMUM; utilitati: apa, canal, termoficare,energie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie                                 Constanta, Str.         Independentei nr. 51,   bl. 51, parter          114.48     1991           
  243   CONSTANTA        Ag. Cernavoda 1; utilitati: apa, canal,      termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Cernavoda, Str. Unirii, nr. 15, bl. R4, sc. A.  parter                  144.12     1992           
  244   CONSTANTA        Ag. Cobadin; utilitati: apa, canal,          termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Cobadin, Str.           Constantei nr. 1, bl.   RB 3, sc. B, parter     66.02      1992           
  245   CONSTANTA        Ag. Basarabi; utilitati: apa, canal,         termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Basarabi, Str. Calea    Dobrogei nr. 1, parter   94.53      1982           
  246   CONSTANTA        Ag. Ostrov; utilitati: apa, canal,           termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Ostrov, Str. 1 Mai,     nr. 64, parter           56.32      1994           
  247   CONSTANTA        Ag. Cogealac; utilitati: apa, canal,         termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Cogealac, Str. Postei,  nr. 23, bl. GO2, parter  66.14      1992           
  248   CONSTANTA        Ag. Saraiu; utilitati: apa, canal,           termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Saraiu, Str. Nicolae    Maraloi nr. 32, parter   53.12      1971           
  249   CONSTANTA        P. L. Tomis; utilitati: apa, canal,          termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Constanta, B-dul Tomis, nr. 79-81, parter        1,112.56   1969           
  250   DAMBOVITA        Sucursala CEC Targoviste; utilitati: apa,    canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie                        Targoviste, b-dul Mirceacel Batran nr. 3A,      bl. A1                  1,062.00   1981           
  251   DAMBOVITA        Sucursala CEC Targoviste, (sediu II)         utilitati: apa, canal                         Targoviste, b-dul Mirceacel Batran nr. 3A,      bl. A1                  789.00     1982           
  252   DAMBOVITA        Agentia CEC Micro III; utilitati: apa,       canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie           Targoviste, str. C-țin  Brancoveanu nr. 70,     bl. 18B, parter         207.00     1993           
  253   DAMBOVITA        Agentia CEC Micro IX; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Targoviste, b-dul       Independentei nr. 14,   bl. 9, parter           73.00      1973           
  254   DAMBOVITA        Agentia CEC Micro XI; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Targoviste, str. StanicaIlie nr. 1, bl. 42C,    parter                  76.00      1982           
  255   DAMBOVITA        Agentia CEC A.I. Cuza; utilitati: apa, canal,termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Targoviste, Calea       București nr. 11,       bl. H1 B, parter        78.00      1994           
  256   DAMBOVITA        Agentia CEC Pucioasa; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Pucioasa, Str.          Fantanelor, bl. 3B,     sc. A, parter           175.00     1994           
  257   DAMBOVITA        Agentia CEC Moreni; utilitati: apa, canal,   termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Moreni, Str. Pantea Ion,bl. P, sc. C, parter     102.00     1987           
  258   DAMBOVITA        Agentia CEC Titu; utilitati: apa, canal,     termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Titu, Str. I.C.         Visarion nr. 1, bl. 7A, sc. A, parter           114.00     1996           
  259   DAMBOVITA        Agentia CEC Valea Lunga; utilitati: apa,     canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie           Comuna Valea Lunga        41.00      1996           
  260  DAMBOVITA       Agentia CEC Slobozia Moara; utilitati: apa,  canal, termoficare, energie electrica,       Comuna Slobozia Moara    72.00     1972          
  261  DAMBOVITA       Teren aferent suc. Gaesti                     Gaesti, str. 1 Decembrie1918 nr. 34             1,000.00  1992          
  262   DOLJ             Sucursala Craiova, S+P+1E; utilitati: apa,   canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie           Craiova, str. Dumitru,  bl. 1-3-5                2,474.15   1987           
  263   DOLJ             Ag. CEC Piața Garii; utilitati: apa. canal,  termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Craiova, B-dul Carol I, bl. V                    66.71      1973           
  264   DOLJ             Ag. CEC Eroilor; apa, canalizare termoficare,energie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie                                 Craiova, cartier        Eroilor, str. Caracal,  Complex DACIA           79.89      1973           
  265   DOLJ             Ag. Cl. București, A 21, apa, canalizare,    termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Craiova, str. Cl.       București, Bl. A21       109.95     1991           
  266   DOLJ             Ag. CEC M-sal I. Antonescu, apa, canalizare, termoficare, energie electrica, telefonie,   instalații antiefractie, PSI                 Craiova, Str. Victor    Gomoiu, bl. I24, sc. 1, ap. 1                   103.06     1993           
  267  DOLJ            Ag. CEC Orizont apa, canalizare, termoficare,energie electrica, telefonie                 Craiova, B-dul Oltenia, bl. 72B, sc. 1, ap. 2   65.89     1993          
  268   DOLJ             Ag. CEC Craiovita Noua, apa, canalizare,     termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Craiova, str. Aleea Ion Vasilescu, bl. 157G,    sc. 1, ap. 4            53.04      1994           
  269   DOLJ             Ag. CEC Nicolae Titulescu, apa, canalizare,  termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie                      Craiova, str. Maria     Tanase, bl. 1, sc. 1,   ap. 3                   58.15      1994           
  270   DOLJ             Ag. CEC Cl. București bl. N1, apa,           canalizare, termoficare, energie electrica,  telefonie, instalatie antiefractie           Craiova, Cl. București, bl. N1, sc. 1, ap. 2     81.22      1994           
  271   DOLJ             Ag. CEC Rovine, apa, canalizare, termoficare,energie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie                                 Craiova, str. Gogu      Constantinescu, bl. F19,sc. 1, ap. 2            66.26      1994           
  272   DOLJ             Ag. CEC Filiasi, apa, canalizare, termoficareenergie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie                                 Oras Filiasi, str. I.   Racoteanu, bl. 13,      parter                  112.78     1989           
  273  DOLJ            Ag. CEC Melinesti energie electrica,         telefonie, instalatie antiefractie           Comuna Melinesti         55.26     1974          
  274  DOLJ            Ag. CEC Murgasi, energie electrica,          telefonie, instalatie antiefractie           Comuna Murgasi, str.    Popa Murgaseanu nr. 150 18.42     1982          
  275  DOLJ              1. Ag. CEC Bechet, apa, energie electrica,   telefonie, instalatie antiefractie           Oras Bechet, str. MirceaEliade nr. 9              91.54     1994          
   2. teren aferent                             1,969.00 1994        
  276  DOLJ              1. Ag. CEC Dabuleni, oras energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie           Comuna Dabuleni, str.   Victoriei nr. 57          140.42    1950          
   2. teren aferent                             650.00   1994        
  277  DOLJ            Sucursala CEC Bailesti, apa, canalizare,     energie electrica, telefonie, termica        Oras Bailesti, str.     Victoriei nr. 166       1,707.26  1996          
  278   DOLJ             AG. CEC Bailesti, energie electrica,         telefonie, apa, termoficare                   Oras Bailesti, str.     Victoriei nr. 106,      bl. A2, sc. 1           87.53      1985           
  279  DOLJ              1. Ag. CEC Motatei, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie,          Comuna Motatei nr. 2545    115.13    1994          
   2. teren aferent                             600.00   1994        
  280  DOLJ            Ag. CEC Macesul de Jos energie electrica,    telefonie, instalatie antiefractie           Comuna Macesul de Jos,  nr. 39                  102.44    1995          
  281  DOLJ            Ag. CEC Lipov, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie                      Comuna Lipov nr. 631     38.41     1991          
  282  DOLJ            Ag. CEC Birca, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractie                      Comuna Birca, str. MihaiViteazul nr. 255        105.96    1994          
  283  DOLJ            Ag. Segarcea, energie electrica, telefonie,  instalatie antiefractie, termoficare         Oras Segarcea, str.     Unirii, bl. A5          181.00    1994          
  284    DOLJ              Ag. CEC Maglavit, energie electrica,         telefonie, instalatie antiefractie             Comuna Maglavit, Blocul Specialistilor, sc. 1,  et. 1, ap. 1, Calea     Severinului nr. 66      56.01       1993            
  285  DOLJ              1. Ag. CEC Ciupercenii Noi, energie          electrica, telefonie, instalatie antiefractieComuna Ciupercenii Noi, str. Granicerilor nr. 1   63.25     1994          
   2. teren aferent                             800.00   1994        
  286  DOLJ              1. Ag. CEC Bistret, energie electrica,       telefonie, instalatie                        Comuna Bistret, str.    Principala nr. 1029       160.47    1994          
   2. teren aferent                             1,080.00 1994        
  287  DOLJ              1. Ag. CEC Calafat, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefracție           Calafat, str. Ghe. Doja,nr. 10                    172.23    1993          
   2. teren aferent                             800.00   1993        
  288   GALATI           Sucursala CEC Galați; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica, telefonie,   instalatie antiefractie.                     Galați, str. Domneasca  nr. 26 Bloc Modern       2,237.81   1995           
  289   GALATI           Agentia CEC nr. 5 Tiglina II Galați, energie electrica, telefonie, instalatie             antiefracție                                 Galați, str. G. Cosbuc  nr. 1 Tiglina II         242.62     1966           
  290   GALATI           Agentia CEC nr. 6 Galați; utilitati: apa,    canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie           Galați, str. Lebedei    nr. 1 Micro 16           81.14      1971           
  291   GALATI           Agentia CEC nr. 7 Galați; utilitati: apa,    canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie           Galați, str. N. Leonard nr. 19 bl. C15 sc. 1,   parter cart. A. Vlaicu  128.00     1993           
  292   GALATI           Agentia CEC nr. 8 Galați; utilitati: apa,    canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie           Galați, str. Brailei    nr. 15, bl. R1, sc. 2,  Mazepa I                771.90     1977           
  293   GALATI           Agentia CEC Piața Centrala; utilitati: apa,  canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie           Galați, str. Traian     nr. 81, bl A2, sc. 1     175.14     1993           
  294   GALATI           Agentia CEC Micro 40 Galați; utilitati: apa, canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, instalatie antiefractie           Galați, str. H. Coanda  nr. 15, bl. J12, sc. 1, Micro 40                104.60     1984           
  295    GALATI            Agentia CEC Tecuci, (fosta Suc. ors.)        utilitati: apa, canal, termoficare, energie  electrica, telefonie, instalatie             antiefractie                                 Tecuci, str. 1 Decembrie1918 nr. 85 jud. Galați   2,638.68    1996            
  296   GALATI           Agentia CEC nr. 1 Tecuci; utilitati: apa,    canal, termoficare, energie electrica,       telefonie, antiefractie                      Tecuci, str. Gh.        Petrascu nr. 50 bl. I3A,jud. Galați             66.40      1976           
  297    GALATI            Agentia CEC Beresti; utilitati: apa, canal,  termoficare, energie electrica,              telefonie, instalatie                         Beresti, str.           Trandafirilor nr. 84,   bl. C2, sc. 1, jud.     Galați                  82.57       1978            
  298   GALATI           Agentia CEC Tg. Bujor; utilitati: apa, canal,termoficare, energie                          Tg. Bujor, str. E.      Grigorescu 72, bl. A1,  sc. 2 jud. Galați       86.98      1980           
  299  GALATI          Agentia CEC Baleni; utilitati: apa, energie  electrica, telefonie, instalatie antiefractieCom. Balenu, Jud. Galați 57.60     1973          
  300  GALATI          Agentia CEC Liesti; utilitati: apa, energie  electrica, telefonie, instalatie antiefractiecom. Liesti, jud. Galați 72.25     1971          
  301   GALATI           Agentia CEC Mastacani; utilitati: apa,       energie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie                                 com. Mastacani jud.     Galați                   35.36      1960           
  302   GALATI             1. Agentia CEC Umbrărești Deal; utilitati:   apa, energie electrica, telefonie, instalatieantiefractie                                 com. Umbrărești,        jud. Galați                57.60      1992           
   2. teren aferent                             60.00    1995        
  303  GALATI          Agentia CEC Cudalbi; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractiecom. Cudalbi, bloc G3,  sc. 1, parter           91.50     1995          
  304   GIURGIU          AG. CEC NR. 2 GIURGIU; utilitati: apa,       canalizare, instalatie termica, energie      electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI  Giurgiu. Str. București,bl. 45/4D                126.19     1985           
  305   GIURGIU          AG. CEC MIHAILESTI; utilitati: apa,          canalizare, energie electrica, telefonie,    sistem de alarma, PSI                        com. MIHAILESTI           77.40      1972           
  306  GIURGIU         AG. CEC HOTARELE; utilitati: energie         electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI  com. HOTARELE            79.30     1973          
  307  GIURGIU         AG. CEC BANEASA; utilitati: energie          electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI  BANEASA JUD. GIURGIU     71.30     1973          
  308  GIURGIU         AG. CEC CALUGARENI; utilitati; telefonie,    sistem de alarma, PSI,                       com. CALUGARENI          82.00     1972          
  309  GIURGIU         AG. CEC GHIMPATI; utilitati: inst. electrica,telefonie, sistem de alarma, PSI             com. GHIMPATI            76.50     1972          
  310  GIURGIU         AG. CEC ROATA; utilitati: energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI             com. ROATA               75.50     1972          
  311  GIURGIU         AG. CEC BOLINTIN DEAL; utilitati: energie    electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI  com. BOLINTIN DEAL       35.00     1993          
  312  GIURGIU         AG. CEC GRADINARI; utilitati, energie        electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI  com. GRADINARI           76.30     1972          
  313  GIURGIU         AG. CEC IZVOARELE; utilitati; energie        electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI  com. IZVOARELE           58.20     1980          
  314  GIURGIU         AG. CEC VEDEA; utilitati: energie electrica, telefonie, sistem de alarma, PSI             com. VEDEA               78.70     1972          
  315   GORJ             Sediul vechi Sucursala Tg-Jiu; utilitati:    apa, energie electrica, telefonie, instalatieantiefractie.                                Tg. Jiu, Str. Traian,   bl. C1, parter           756.20     1986           
  316   GORJ               1. Agentia CEC. nr. 3 Tg-Jiu; utilitati: apa,energie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie.                                Tg. Jiu, Str. 1         Decembrie 1918, bl. 67     121.80     1991           
   2. teren aferent                             20.00    1994        
  317   GORJ             Agentia Rovinari; utilitati: apa, energie    electrica, telefonie, instalație antiefractie Rovinari, Str.          Minerilor, bl. M2,      parter                  146.50     1991           
  318   GORJ               1. Agentia Baia de Fier; utilitati: apa,     energie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie                                 Comuna Baia de Fier         100.00     1995           
   2. teren aferent                             100.00   1995        
  319  GORJ              Agentia Turceni; utilitati: apa, energie     electrica,                                   Localitatea Turceni        82.80     1996          
   2. teren aferent                             16.94    1996        
  320  GORJ              1. Agentia Matasari; utilitati: apa, energie electrica, telefonie, instalatie antiefractiebl. C5, parter, loc.    Matasari                  102.85    1981          
   2. teren aferent                             20.19    1996        
  321  GORJ              1. Agentia CEC Runcu; utilitati: apa, energieelectrica, telefonie, instalatie antiefractieComuna Runcu               78.00     1996          
   2. teren aferent                             89.87    1996        
  322  GORJ            Agentia CEC Albeni; utilitati: apa, energie  electrica, telefonie, instalatie antiefractieComuna Albeni            68.07     1974          
  323   GORJ             Agentia CEC nr. 2 Tg Jiu; utilitati: apa,    energie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie                                 Str. 9 Mai, bl. 6,      parter                   82.30         
  324   GORJ             Agentia nr. 3 (garaj) cu destinatie magazie: utilitati energie electrica                   Tg Jiu. Str. 1 decembrie1918, bl. 67, sc. 1,    parter                  41.05      1992           
  325   HARGHITA           1. Agentia Atid P; utilitati: apa,           canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Atid, str. Principala   nr. 18                     109.00     1994           
   2. teren aferent                             1,677.00 1994        
  326    HARGHITA          Agentia Baile Tusnad S+P+m,                  utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, centrala termica proprie                              Baile Tusnad, str.      Oltului nr. 89            650.70      1995            
  327    HARGHITA          Agentia Balan P+E; utilitati: apa,           canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma, centrala       termica proprie                              Balan, str. 1 Decembrie nr. 32/A                  184.00      1995            
  328    HARGHITA          Agentia Borsec S+P+m; utilitati: apa,        canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma, centrala       termica proprie                              Borsec, str. 7 Izvoare  nr. 8                     654.00      1995            
  329   HARGHITA           1. Agentia Carta; utilitati: apa,            canalizare, curent electric, linie           telefonica                                   Carta, str. Principal,  nr. 249                    450.00     1995           
   2. teren aferent                             1,592.00 1995        
  330   HARGHITA         Agentia Ciumani P; utilitati: apa,           canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Ciumani, P-ta Borsos    Miklos, nr. 208          73.00      1991           
  331   HARGHITA         Agentia Dealu P; utilitati: apa,             canalizare retea locala, curent electric,    linie telefonica, sistem de alarma           Dealu, str. Principala  nr. 653                  33.00      1994           
  332    HARGHITA            Agentia Frumoasa P; utilitati: apa,          canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma, centrala       termica proprie                              Frumoasa, str. Bisericiinr. 218                     361.97      1995            
   2. teren aferent                             1,118.00 1995        
  333   HARGHITA         Agentia Libertatii Gheorgheni P; utilitati:  apa, canalizare, curent electric, linie      telefonica, sistem de alarma, punct termic   Gheorgheni, str.        Florilor nr. 41, sc. E   250.85     1995           
  334   HARGHITA           1. Agentia Lueta P; utilitati: apa,          canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Lueta, str. Principala  nr. 1033                   68.30      1994           
   2. teren aferent                             428.00   1994        
  335  HARGHITA          1. Agentia Lunca de Jos; utilitati: curent   electric,                                    Lunca de Jos, str.      Principala nr. 651        161.50    1995          
   2. teren aferent                             540.00   1995        
  336   HARGHITA         Agentia Lupeni P; utilitati: apa,            canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Lupeni, str. Principala nr. 653                  180.00     1994           
  337   HARGHITA           1. Agentia Martinis; utilitati: apa,         canalizare curent electric, linie telefonica,sistem de alarma                             Martinis, str.          Principala nr. 8           62.00      1994           
   2. teren aferent                             1,536.00 1994        
  338   HARGHITA         Agentia Mugeni P; utilitati: apa,            canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Mugeni, str. Principala nr. 122                  109.00     1994           
  339   HARGHITA         Agentia Petofi Sandor; utilitati: apa,       canalizare, curent electric, telefonica,     sistem de alarma, punct termic comun         Miercurea Ciuc, str.    Florilor nr. 24          737.35     1994           
  340   HARGHITA         Agentia Plaiesii de Jos P; utilitati: apa,   canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Plaiesii de Jos, str.   Principala nr. 234       103.20     1995           
  341   HARGHITA           1. Agentia Praid; utilitati: apa, canalizare,curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, centrala termica proprie             Praid, str. Principala  nr. 118                    87.00      1994           
   2. teren aferent                             795.00   1994        
  342   HARGHITA         Agentia Remetea P; utilitati: apa,           canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Remeta, str. Principala nr. 835, bloc 3          60.00      1989           
  343    HARGHITA            1. Agentia Sandominic; utilitati: apa,       canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma, centrala       termica proprie                              Sandominic, str.        Principala, nr. 507         194.58      1995            
   2. teren aferent                             800.00   1995        
  344   HARGHITA         Agentia Sanmartin; utilitati: apa,           canalizare, curent electric linie telefonica,sistem de alarma, centrala termica proprie   Sanmartin, str.         Principala nr. 34A       264.46     1995           
  345   HARGHITA         Agentia Sarmas; utilitati: apa,              canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Sarmas, str. Principala,bl. 3                    78.05      1993           
  346   HARGHITA         Agentia Sicilieni P; utilitati: apa,         canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Siculeni, str.          Principala nr. 835       207.50     1995           
  347   HARGHITA         Agentia Subcetate P; utilitati: apa,         canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Subcetate, str.         Principala, bloc nr. 1   52.72      1993           
  348   HARGHITA           1. Agentia Suseni; utilitati: apa,           canalizare, curent electric linie telefonica,sistem de alarma                             Suseni, str. Principala,nr. 212                    573.00     1995           
   2. teren aferent                             264.00   1995        
  349   HARGHITA         Agentia Toplita P; utilitati: apa,           canalizare, curent electric, linie           telefonica, sistem de alarma                 Toplita, str. Nicolae   Balcescu, bloc E         99.00      1995           
  350   HARGHITA           1. Agentia Tulghes; utilitati: apa,          canalizare, curent electric linie telefonica,sistem de alarma                             Tulghes, str. Centru,   nr. 429                    113.00     1995           
   2. teren aferent                             2,996.00 1995        
  351   HARGHITA         Agentia Ulies P; utilitati: apa,             canalizare, curent electric linie            telefonica, sistem de alarma                 Ulies, str. Principala  nr. 60                   110.10     1994           
  352   HARGHITA         Agentia Vlahita P; utilitati: apa,           canalizare, curent electric linie            telefonica, sistem de alarma                 Vlahita, str. Gabor     Aron, nr. 43             80.90      1994           
  353   HARGHITA         Agentia Voslobeni; utilitati: apa,           canalizare-retea locala, curent electric     linie telefonica, sistem de alarma           Voslobeni, str.         Principala nr. 142/A     208.07     1995           
  354   HARGHITA         Agentia Zetea P; utilitati: curent           electric, linie telefonica, sistem de        alarma                                       Zetea, Str. Principala  nr. 1103                 37.24      1972           
  355   HARGHITA         Suc. Gheorgheni; utilitati: apa, canalizare, curent electric, linie telefonica, sistem de alarma, cablare structurata                  Gheorgheni, str. NicolaeBalcescu, nr. 15         1,950.00   1994           
  356  HARGHITA        Teren aferent ag. Cristuru Secuiesc           Cristuru Secuiesc, str. Libertatii, nr. 29      554.00    1995          
  357  HARGHITA        Teren aferent ag. Odorheiu Secuiesc           Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 27   708.00    1994          
  358    HUNEDOARA         SUCURSALA CEC DEVA; utilitati: apa,          canalizare, inst. termica instalații         electrice, instalații speciale antiefractie, TVCI, PSI, telefonie, cablare structurata    DEVA, B-dul 22 DecembrieNr. 90 Bl. 26 Parter      1,480.00    1986            
  359    HUNEDOARA         AGENTIA CEC NR. 1 DEVA; utilitati: apa,      canalizare, inst. termica, instalații        electrice, instalații speciale antiefractie, PSI, telefonie                               DEVA, B-dul Iuliu Maniu Bl. L3 Parter             220.00      1988            
  360   HUNEDOARA        AGENTIA CEC CERTEJU DE JOS; utilitati: apa,  canalizare, inst. termica, instalații        electrice, antiefractie, telefonie           CERTEJU DE SUS, Str.    Valea Faeragului Nr. 3  Parter                  39.32      1973           
  361   HUNEDOARA        AGENTIA CEC DOBRA; utilitati: apa,           canalizare, instalații electrice,            antiefractie, telefonie                      DOBRA Str. 1 Decembrie  Bl. 2                    63.00      1973           
  362   HUNEDOARA        AGENTIA CEC ORASTIE; utilitati: apa,         canalizare, inst. termica, instalații        electrice, antiefractie, PSI, telefonie      ORASTIE Str. Pricazului Bl. B1 Parter            290.13     1995           
  363   HUNEDOARA        AGENTIA CEC SIMERIA; utilitati: apa,         canalizare, inst. termica, instalații        electrice, antiefractie, telefonie           SIMERIA Str. Piața      Unirii Bl. 20 Parter     83.80      1992           
  364   HUNEDOARA        SUCURSALA CEC HUNEDOARA; utilitati: apa,     canalizare, inst. termica, instalații        electrice, antiefractie, PSI, telefonie      HUNEDOARA Str. Avram    Iancu Nr. 14, Bl. 1      1,413.00   1992           
  365   HUNEDOARA        AGENTIA CEC CALAN; utilitati: apa,           canalizare, inst. termica, instalații        electrice, antiefractie, telefonie           CALAN Str. IndependenteiBl. 14 Parter            89.88      1985           
  366   HUNEDOARA        AGENTIA CEC HATEG; utilitati: apa,           canalizare, instalații electrice,            antiefractie, telefonie                      HATEG Str. Piața Unirii nr. 16                   146.00     1992           
  367    HUNEDOARA         SUCURSALA CEC PETROSANI; utilitati: apa,     canalizare, inst. termica instalații         electrice, instalații speciale antiefractie, PSI, telefonie, cablare structurata          PETROSANI Str. 1        Decembrie 1918 Bl. 61   Parter                   1,011.55    1991            
  368    HUNEDOARA         AGENTIA CEC LUPENI; utilitati: apa,          canalizare, inst. termica, instalații        electrice, instalații speciale antiefractie, telefonie                                    LUPENI Str. Pacii Nr. 9 Bl. 4 Parter              124.44      1984            
  369    HUNEDOARA         AGENTIA CEC PETRILA; utilitati: apa,         canalizare, inst. termica, instalații        electrice, instalații speciale antiefractie, telefonie                                    PETRILA Str. Republicii Nr. 70                    137.00      1992            
  370    HUNEDOARA         AGENTIA CEC URICANI; utilitati: apa,         canalizare, inst. termica, instalații        electrice, instalații speciale antiefractie, telefonie                                    URICANI Str. Muncii     Nr. 10 Bl. 29 Parter      77.93       1993            
  371    HUNEDOARA         AGENTIA CEC VULCAN; utilitati: apa,          canalizare, inst. termica, instalații        electrice, instalații speciale antiefractie, Bl. 17 Parter telefonie                      VULCAN Str.             Mihai Viteazu             101.20      1991            
  372    IASI              SUCURSALA JUDETEANA CEC IASI; utilitati:     apa, canalizare, instalatie termica proprie, instalatie electrica, inst. antiefractie,    PSI, telefonie, cablare structurata          Iasi, B-dul A. Panu,    nr. 42, bl. 1-A1          3,065.00    1994            
  373    IASI              AGENTIA CEC ALEXANDRU CEL BUN; utilitati:    apa, canalizare, instalatie termica,         instalatie electrica, instal. antiefractie,  PSI, telefonie                               Iasi, B-dul Alex. cel   Bun, nr. 26, bl. A4,    parter                   76.28       1975            
  374    IASI              AGENTIA CEC TATARASI; utilitati: apa,        canalizare, instalatie termica instalatie    electrica, instalații speciale antiefractie, PSI, telefonie                               Iasi, str. V. Lupu,     nr. 83, bl. D1,         parter                   145.00      1973            
  375   IASI             AGENTIA CEC SIPOTE; utilitati instalatie     electrica, instalații speciale antiefractie, PSI, telefonie                               Comuna Sipote             31.31      1995           
  376   IASI             AGENTIA CEC RADUCANENI; utilitati:           instalatie electrica, instalații speciale    antiefractie, telefonie                      Comuna Raducaneni         68.55      1972           
  377   IASI             AGENTIA CEC VLADENI; utilitati               instalatie electrica, instalații             speciale antiefractie, telefonie             Comuna Vladeni            70.87      1971           
  378   IASI             AGENTIA CEC MOGOSESTI SIRET; utilitati:      instalatie electrica, instalații speciale    antiefractie, telefonie                      Comuna Mogosesti Siret    74.12      1976           
  379   IASI             AGENTIA CEC BIVOLARI; utilitati: instalatie  electrica, instalații speciale antiefractie, telefonie                                    Comuna Bivolari           77.99      1995           
  380   IASI             AGENTIA CEC COSTULENI; utilitati: instalatie electrica, instalații speciale antiefractie, telefonie                                    Comuna Costuleni          71.86      1971           
  381    IASI              AGENTIA CEC PODU ILOAIEI; utilitati:         incalzire cu soba cu gaz metan, instalatie   electrica, instalații antiefractie,          instalatie de gaz, telefonie                 Comuna Podu Iloaiei        69.94       1971            
  382   IASI             AGENTIA CEC BELCESTI; utilitati incalzire cu soba, instalatie electrica, instalații       speciale antiefractie, telefonie             Comuna Belcesti           51.84      1970           
  383    IALOMITA          Sucursala CEC Slobozia - instalatie          electrica, apa, canalizare, telefonie,       instalatie speciala antiefractie, instalatie sanitara                                     Slobozia, str. Matei    Basarab, bl. A5, parter   347.22      1975            
  384   IALOMITA         Agentia CEC Nr. 1 Slobozia, apa, canalizare, energie termica instalații electrice, inst.  antiefractie, telefonie, cablare structurata Mun. Slobozia, str.     Matei Basarab, bl.      MB12, parter            277.05     1988           
  385    IALOMITA          Agentia CEC Ans. Peco Slobozia, apa,         canalizare, instalatie termica, instalații   electrice, inst. antiefractie, telefonie,    cablare structurata                          Mun. Slobozia, str.     Matei Basarab, bl. B2a  (ans. 66 apart.)         374.68      1995            
  386   IALOMITA         Agentia CEC Fetesti, apa, canalizare, inst.  termica CLU, instalatie electrica, inst.     antiefractie, telefonie, cablare structurata Mun. Fetesti, str.      Ardealului, bl. 56 ap.  sc. A, parter           125.75     1996           
  387   IALOMITA         Agentia CEC Urziceni, apa, canalizare,       instalatie electrica, instalatie speciala    antiefractie, telefonie                      Municipiul Urziceni,    str. Calea București,   nr. 85, bl. 32/2, p     180.37     1992           
  388   IALOMITA         Agentia CEC Tandarei, apa, canalizare,       instalatie electrica, instalatie             speciala antiefractie, telefonie             Oras Tandarei, str.     Calea București, bl.    409, p                  65.62      1985           
  389   IALOMITA         Agentia CEC Fierbinti; utilitati: apa,       energie electrica, telefonie, instalatie     antiefractie                                 Oras Fierbinti Targ       30.00      1992           
  390   IALOMITA           1. Agentia CEC Andrasesti, instalatie        electrica, instalatie speciala antiefractie, telefonie                                    Comuna Andrasesti           147.74     1992           
   2. teren aferent                             935.00   1992        
  391  IALOMITA        1. Agentia CEC Balaciu, instalatie electrica,instalatie speciala antiefractie, telefonie  comuna Balaciu           48.60     1992          
  392  IALOMITA        Agentia CEC Cocora, instalatie electrica,    telefonie, instalatie speciala antiefractie  comuna Cocora            55.54     1994          
  393   IALOMITA         Agentia CEC Cosereni, telefonie, instalatie  electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara                     comuna Cosereni           107.44     1996           
  394   IALOMITA         Agentia CEC Facaeni, telefonie, instalatie   electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara                     comuna Facaeni            107.43     1996           
  395   IALOMITA         Agentia CEC Garbovi, telefonie, instalatie   electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara                     comuna Garbovi            107.43     1996           
  396   IALOMITA         Agentia CEC Jilavele, telefonie, instalatie  electrica, instalatie speciala antiefractie, apa, instalatie sanitara                     comuna Jilavele           107.43     1996           
  397   IALOMITA         Agentia CEC Mihail Kogălniceanu, telefonie,  instalatie electrica, instalatie speciala    antiefractie, apa, instalatie sanitara       comuna Mihail           Kogălniceanu             107.43     1996           
  398   IALOMITA         Agentia CEC Grivita, parterul unui bloc P+1E,instalatie electrica, instalatie speciala    antiefractie, telefonie                      comuna Grivita            51.70      1994           
  399  IALOMITA        Agentia CEC Movilita, energie electrica,     telefonie, instalatie speciala antiefractie  comuna Movilita          75.97     1974          
  400 IALOMITA       Teren Barcanesti                             com. Barcanesti         300.00   1996        
  401 MARAMURES      Ag. Borsa                                    str. 22 Dec. nr. 24      1995        
  402  MARAMURES       Teren aferent ag. Borsa                       Borsa, str. 22          Decembrie, nr. 24       441.00    1995          
  403   MARAMURES        Suc. CEC Baia Mare; utilitati: apa,          canalizare, instalatie termica, electrica,   telefonie                                    BAIA MARE, b-dul Unirii,nr. 12                   855.39     1983           
  404   MARAMURES        Ag. CEC B-dul București; utilitati: apa,     canalizare, instalatie termica, energie      electrica, telefonie                         BAIA MARE b-dul         București, nr. 40        72.35      1982           
  405   MARAMURES        AG. CEC TRAIAN; utilitati: apa, canalizare,  instalatie termica, electrica, telefonie      BAIA MARE Aleea         Dobrogei, nr. 1          94.49      1985           
  406  MARAMURES       AG. CEC NR. 3; utilitati: apa, canalizare,   instalatie termica electrica, telefonie      BAIA MARE               Str. Victoriei, nr. 138 59.48     1971          
  407  MARAMURES         1. Ag. CEC Copalnic Manastur; utilitati: apa,canalizare, energie electrica, telefonie     COPALNIC MANATUR str.   Principala, nr. 17        89.40     1994          
   2. teren aferent                             356.00   1994        
  408   MARAMURES        AG. CEC SEINI; utilitati: apa, canalizare,   instalatie termica energie electrica,        telefonie                                    SEINI str. Unirii,      nr. 18                   41.41      1988           
  409   MARAMURES        AG. CEC TG. LAPUS; utilitati: apa.           canalizare, instalatie termica, energie      electrica, telefonie                         TG. LAPUS P-ta Eroilor, nr. 13 TL 1A             85.67      1988           
  410  MARAMURES       AG. CEC NR. 1; utilitati: apa, canalizare,   telefonie, sistem de alarma, PSI             SIGHETU MARMATIEI       Str. Unirii, nr. 1A     82.42     1982          
  411 MARAMURES        1. AG. CEC Ocna Sugatag                      Ocna Sugatag Str.       Principala, nr. 2        233.19   1994        
   2. teren aferent                             1,264.00 1994        
  412  MARAMURES       Ag. CEC Somcuta Mare P                        Somcuta Mare, str.      Republicii, nr. 9       71.20     1985          
  413  MEHEDINTI       Ag. CEC Crihala II, apa, canalizare, telefon,antiefractie                                 Tr. Severin, str. M.    Kogălniceanu, nr. 4     84.07     1992          
  414  MEHEDINTI       Suc. CEC DR. TR. Severin; utilitati: apa,    energie electrica                            Tr. Severin, str. D.    Cantemir, nr. 6         770.76    1987          
  415  MEHEDINTI       Ag. CEC Smardan; utilitati: apa, energie     electrica, telefonie, instalatie antiefractieTr. Severin, str.       Smardan, nr. 5-9        306.53    1992          
  416  MEHEDINTI       Ag. CEC Cet Nord; utilitati: apa, energie    electrica, telefonie, instalatie antiefractieTr. Severin, b-dul T.   Vladimirescu, nr. 134 P 114.51    1986          
  417  MEHEDINTI       Ag. CEC Salcia; utilitati: apa, energie      electrica, telefonie, instalatie antiefractieCom. Salcia              49.76     1994          
  418   MEHEDINTI        Ag. CEC VJ Mare; utilitati: apa, energie     electrica, telefonie, instalatie antiefractie Vanju Mare, str.        Republicii, nr. 97,     bloc 5, P               68.41      1991