ORDIN nr. 715 din 13 decembrie 2005privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 1.223 din 29 noiembrie 2005
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Nr. 715 din 13 decembrie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2006  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) şi ale art. 12 alin. (1), (2) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul economiei şi comerţului emit următorul ordin:I. Înregistrarea producătorilor  +  Articolul 1 (1) Producătorii sunt obligaţi să se înregistreze în registrul întocmit în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până la 30 aprilie 2006. (2) După 30 aprilie 2006 se înregistrează: a) producătorii nou-intraţi pe piaţă; b) producătorii existenţi, care au pus pe piaţă echipamente electrice şi electronice până la 30 aprilie 2006, în condiţiile aplicării art. 13 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005. (3) Înregistrarea se face în baza următoarelor documente: a) cererea completată, conform modelului prezentat în anexa nr. 1; b) informaţiile generale completate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2; c) dovada constituirii garanţiei conform art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005, care este obligatorie începând cu prima reînnoire a înregistrării pentru producătorii care se înregistrează în anul 2006, respectiv la înregistrare pentru producătorii care se înregistrează după 1 ianuarie 2007; d) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie conformă cu originalul); e) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (copie conformă cu originalul).  +  Articolul 2Documentele necesare înscrierii în registru se depun personal la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se transmit prin poştă.  +  Articolul 3 (1) Numărul de înregistrare se eliberează, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, conform modelului prezentat în anexa nr. 3. (2) Înregistrarea este valabilă 3 ani. (3) Cererea de reînnoire se înaintează cu două luni înaintea expirării perioadei de valabilitate, utilizându-se modelul de cerere prezentat în anexa nr. 1, adaptat corespunzător şi în baza informaţiilor generale, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 şi dovezii constituirii garanţiei.  +  Articolul 4Numărul de înregistrare primit va fi comunicat reţelelor comerciale conform art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005, în maximum 30 de zile calendaristice de la atribuire.  +  Articolul 5Producătorii care renunţă la punerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice sunt obligaţi să anunţe Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii, pentru a putea fi radiaţi din registru.II. Modul de evidenţă şi de raportare a datelor  +  Articolul 6În vederea constituirii bazei de date prevăzute la art. 16 alin. (1) producătorii sunt obligaţi să raporteze anual Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului următoarele date: a) date privind cantităţile de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţă conform anexei nr. 4.1; b) cantităţile, numărul şi categoriile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice care au fost colectate prin toate mijloacele şi refolosite, reciclate şi recuperate conform anexei nr. 4.2 a, 4.2 b şi 4.2 c; c) greutatea sau numărul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice colectate şi exportate conform anexei nr. 4.2 d.  +  Articolul 7 (1) Datele de raportare prevăzute la art. 6 se transmit pe suport hârtie şi în format electronic Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului până cel târziu la data de 30 aprilie, pentru anul precedent. (2) Prima raportare se va face până la 30 aprilie 2007.  +  Articolul 8Producătorii care deţin puncte de lucru în judeţe diferite sau mai multe locaţii în acelaşi judeţ vor raporta o singură dată situaţia detaliată pe toate punctele de lucru, conform art. 6.  +  Articolul 9 (1) Organizaţiile colective autorizate transmit pe suport hârtie şi în format electronic Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele referitoare la echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice pentru agenţii economici pentru care au preluat responsabilitatea, până cel târziu la data de 30 aprilie, pentru anul precedent, conform anexelor prevăzute la art. 6. (2) Prima raportare se va face în anul următor înregistrării.  +  Articolul 10 (1) Producătorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, valorificare şi reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005, au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele de identificare a organizaţiei colective autorizate cu care a încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an. (2) Producătorii menţionaţi la alin. (1) sunt obligaţi să se asigure că organizaţia colectivă autorizată cu care a încheiat contractul de transfer de responsabilitate îşi îndeplineşte obligaţiile de raportare.  +  Articolul 11 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii economici care administrează puncte de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice sunt obligaţi să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul pe a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informaţii conform anexei nr. 5. (2) Operatorii economici care tratează, reciclează sau valorifică deşeuri de echipamente electrice şi electronice sunt obligaţi să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul pe a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informaţii conform anexei nr. 6. (3) Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până cel târziu la data de 30 mai a fiecărui an.  +  Articolul 12Producătorii sau organizaţiile colective autorizate sunt obligaţi să ţină un registru special constituit în conformitate cu art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005, registru ce va conţine aceleaşi date prevăzute în tabelele din anexele nr. 4.1, 4.2 a, 4.2 b, 4.2 c, 5 şi 6.  +  Articolul 13Răspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum şi obligaţia dovedirii prin documente a acesteia revin persoanei juridice responsabile, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 448/2005.  +  Articolul 14Datele prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 sunt cele corespunzătoare anului precedent celui în care se face raportarea.  +  Articolul 15Denumirile categoriilor de echipamente care se folosesc pentru completarea tabelelor din anexele la prezentul ordin se utilizează cu semnificaţia stabilită în anexa nr. 1B la Hotărârea Guvernului nr. 448/2005.  +  Articolul 16 (1) Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Sinteza datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice la nivel naţional se prezintă pe pagina de Internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.  +  Articolul 17Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 19Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Ioan Codruţ Şereş  +  Anexa 1Antet solicitantNr. ............../.....CEREREde acordare a numărului de înregistrare privind punerea pe piaţăa echipamentelor electrice şi electronice    Subscrisa, ...................., cu sediul social în .....................,    str. ............. nr. ....., bl. ..., ap. ....., judeţul/sectorul .......,    înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. ...............,    cod unic de înregistrare nr. ....../............., cont bancar nr. .......,    deschis la ................., sucursala .............., telefon ..........,    fax ..............., e-mail .............., reprezentată prin ............,    în calitate de .............., solicită acordarea numărului de înregistrare    pentru punerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice.    Anexăm documentele specifice prevăzute la art. 1 cap I. din Ordinul    ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi    comerţului nr. .........../2005 privind procedura de înregistrare a produ-    cătorilor şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi elec-    tronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice.    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în    copie sunt conforme cu originalul.                             Data ............                             Persoana autorizată,                             ..............                             (semnătura şi ştampila firmei)  +  Anexa 2
      Societatea:
      Informaţii generale estimate pentru anul pentru care se face înregistrarea
   
  Categorii de echipamente electrice şi electronice produse în anul ....* Cantitate
  Tone număr
  Total
    * Se va înscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din
    Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice
    şi electronice.
    - Cine sunt utilizatorii finali ai produselor dumneavoastră? (gospodării
    particulare, companii private sau altele?)
    - Produsele dumneavoastră sunt furnizate direct sau prin distribuitori?
    - Intenţionaţi să vă afiliaţi la o organizaţie colectivă sau să acţionaţi
    individual pentru îndeplinirea atribuţiilor care vă revin prin Hotărârea
    Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi
    electronice şi prezentul ordin?
    - Dacă vă afiliaţi la o organizaţie colectivă vă rugăm să menţionaţi numele
    şi datele de contact ale organizaţiei.
    - Cum intenţionaţi să atingeţi ţintele menţionate în Hotărârea Guvernului
    nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice?
    - Cum intenţionaţi să va asumaţi obligaţiile de colectare separată a
    deşeurilor echipamente electrice şi electronice de la gospodăriile
    particulare?
    - Cum intenţionaţi să vă asumaţi obligaţiile de colectare separată a
    deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la persoanele juridice?
    - Cum intenţionaţi să asiguraţi transportul şi tratarea deşeurilor provenite
    de la gospodării particulare sau alte surse?
    - Cum intenţionaţi să vă asumaţi obligaţiile de tratare prin cele mai bune
    tehnici?
    - Cum intenţionaţi să finanţaţi gestionarea deşeurilor de echipamente
    electrice şi electronice puse pe piaţă după 1 ianuarie 2007?
    - Cum intenţionaţi să finanţaţi gestionarea deşeurilor de echipamente
    electrice şi electronice puse pe piaţă înainte 1 ianuarie 2007? Să menţionaţi
    cota de piaţă. Intenţionaţi să folosiţi taxa la vedere (taxa conform art. 8
    alin (6) din Hotărârea Guvernului 448/2005 privind echipamentele electrice şi
    electronice)?
    - Cum intenţionaţi să vă asumaţi obligaţiile privind garanţiile?
    - Cum intenţionaţi să vă asumaţi obligaţiile privind furnizarea de informaţii
    privind noile echipamente puse pe piaţă?
    - Cum intenţionaţi să vă asiguraţi că raportarea datelor este una reală?
    - Cum intenţionaţi să vă asiguraţi că organizaţia colectivă îşi duce la
    îndeplinire sarcinile?
   +  Anexa 3Formular de înscriere în registrul de punere pe piaţă a echipamentelorde electrice şi electronice    În baza Hotărârii Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei    Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 459/2005 şi a Hotărârii Guvernului    nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice,    În urma analizării documentelor transmise şi a verificării,    se emite:    NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE ............    pentru .................................    din localitatea ........, sectorul/judeţul ....... str. ......... nr. ....,    în scopul introducerii pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice    Numărul de înregistrare este valabil începând cu data ...............    până la data de ............                         Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia                         Mediului .......                         Semnătura şi stampila.                         ................  +  Anexa 4.1
      Denumirea societăţii:
      Localitatea:
      Adresa:
      Tel/Fax/E-mail
      Cod CAEN pentru activitatea de bază:
      Nr. Mediu de angajaţi:
      C.U.I.
      Persoana de contact
      1. Echipamente puse pe piaţă în anul ...........
   
  Categorii* Echipamente produse proprii Echipamente importate
  Tone Număr Tone Număr
  Total
    * Se va înscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din
    Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice
    şi electronice
   +  Anexa 4.2 a
      Deşeuri colectate de la gospodării în anul....
   
  Categorii* La punctele de colectare Prin magazine Prin alte mijloace
  Tone Număr Tone Număr Tone Număr
  Total
    * Se va înscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din
    Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice
    şi electronice
   +  Anexa 4.2 b
      Deşeuri colectate din alte surse decit gospodarii în anul...
   
  Categorii* La punctele de colectare Prin magazine Prin alte mijloace
  Tone Număr Tone Număr Tone Număr
  Total
    * Se va înscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din
    Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice
    şi electronice
   +  Anexa 4.2 c
      Pentru obiectivele de valorificare, reciclare şi reutilizare în anul...
   
  Categorii* Valorificare Reciclare Refolosite ca aparate întregi
  Tone Procent Tone Procent Tone
  Total
    *)Se va înscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din
    Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice
    şi electronice
   +  Anexa 4.2 d    Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate    şi exportate în anul...
  Categorii (cele 10 categorii*) Puse pe piaţă Colectate de la gospodării Colectate din alte surse decât gospodării Tratate în ţară Exportate pentru a fi tratate în alte state membre Tratate în afara CE
  Tone Tone Tone Tone Tone Tone
  Total
    *)Se va înscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din  Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice  şi electronice
  Data: Nume, Prenume: Funcţia: Semnătura şi ştampila:
   +  Anexa 5Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare    Denumirea societăţii / punctului de lucru:    Localitatea:    Adresa:    Tel/Fax/E-mail:    C.U.I.    Cod CAEN pentru activitatea de bază:    Nr. mediu de angajaţi:    Persoana de contact:
  Categoria* Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate Destinaţia**
  Tone Număr
    ● * Se va înscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din    Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente    electrice şi electronice  ● ** În cazul în care pentru aceeaşi categorie de deşeuri de echipamente    electrice şi electronice există mai multe destinaţii, se vor înscrie datele    corespunzătoare în rânduri separate
  Data: Nume, Prenume: Funcţia: Semnătura şi ştampila:
   +  Anexa 6Formular de raportare pentru operatorii economici care tratează,reciclează sau valorifică deşeuri de echipamente electrice şi electronice    Denumirea societăţii / punctului de lucru:    Localitatea:    Adresa:    Tel/Fax/E-mail:    C.U.I.    Cod CAEN pentru activitatea de bază:    Nr. mediu de angajaţi:    Persoana de contact:
  Categorii (cele 10 categorii*) Deşeuri preluate (intrate) din care: Deşeuri valorifi- cabile rezultate din proce- sare (pe cate- gorii de materiale şi substanţe Deşeuri nevalori- ficabile destinate eliminării Tratate în ţară Exportate pentru a fi tratate în alte state membre Tratate în afara CE
  Tone Tone Tone Tone Tone Tone
  Total
    * Se va înscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din  Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice  şi electronice
  Data: Nume, Prenume: Funcţia: Semnătura şi ştampila:
  ----