HOTĂRÎRE Nr. 335 din 16 mai 1995 *** Republicatăprivind regimul constituirii, utilizării şi deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor bancare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 29 aprilie 1996    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 192 din 22 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996.Hotărârea Guvernului nr. 335 din 16 mai 1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995.  +  Articolul 1Agenţii economici, persoane juridice, cu excepţia societăţilor bancare şi a instituţiilor financiare specializate, pot constitui următoarele provizioane deductibile fiscal: a) provizioane pentru clienţii neincasati, în cazul declarării falimentului acestora, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atesta aceasta situaţie, în limita creanţei neacoperite prin avansurile încasate şi garanţiile deţinute de agentul economic asupra clienţilor respectivi, şi orice alte elemente asiguratorii.Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează prin trecerea acestora pe venituri, în cazul încasării creanţelor, sau în cazul înregistrării acesteia pe cheltuieli pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care se atesta imposibilitatea încasării creanţei; b) provizioanele pentru pierderi din diferenţe de curs valutar aferente creanţelor şi obligaţiilor în valută, evidentiate în bilanţul contabil de la sfârşitul exerciţiului financiar.Deductibilitatea fiscală a acestor provizioane se acordă numai la încheierea exerciţiului financiar anual, la nivelul pierderii nete din diferenţele de curs valutar, respectiv dintre valoarea creanţelor şi datoriilor evaluate la cursul valutar de referinţa al Băncii Naţionale a României din ultima zi a exerciţiului financiar şi cursurile de schimb valutar la care acestea au fost înregistrate în contabilitate.Prin pierdere neta se înţelege diferenţa dintre sumele înregistrate în contul de conversie - activ şi cele înregistrate în contul de conversie - pasiv la sfârşitul fiecărui an.Înregistrarea pe venituri a provizioanelor se efectuează fie pe măsura lichidării creanţelor şi datoriilor în valută, pentru care acestea au fost constituite, fie ca urmare a scaderii cursului valutar de referinţa la încheierea exerciţiului financiar; c) provizioane pentru garanţii de buna execuţie, acordate clienţilor conform clauzelor contractuale, în limita cheltuielilor prevăzute pentru efectuarea remedierilor în perioada de garanţie.Aceste provizioane se constituie lunar numai pentru bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate în cursul lunii respective, ce au perioada de garanţie în perioadele următoare, la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate, dar nu mai mult decît cota medie realizată în exerciţiul financiar precedent.Cota medie realizată în exerciţiul financiar precedent reprezintă raportul dintre cheltuielile efectuate cu remedierile în perioada de garanţie şi veniturile realizate din vânzarea bunurilor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, pentru care s-au acordat garanţii conform contractelor încheiate. Pentru lucrările de construcţii care necesita garanţii de buna execuţie, conform prevederilor din contractele încheiate, astfel de provizioane se constituie lunar în limita cotelor prevăzute în contracte, cu condiţia reflectării integrale la venituri a valorii lucrărilor executate şi confirmate de beneficiar pe baza situaţiilor de lucrări.În situaţiile în care în anul precedent nu au existat cheltuieli cu remedierile în perioada de garanţie, în anul curent provizioanele pentru garanţia de buna execuţie se constituie la nivelul cheltuielilor efective, dar nu mai mult decît cota prevăzută în contract.Înregistrarea la venituri a provizioanelor create pentru garanţiile de buna execuţie se face pe măsura efectuării cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garanţie înscrise în contract.  +  Articolul 2Societăţile bancare, pe lângă fondul de risc constituit la soldul creditelor acordate conform legislaţiei privind impozitul pe profit, pot constitui provizioane specifice de risc, potrivit Normelor Băncii Naţionale a României privind clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc, pentru următoarele categorii de credite, inclusiv dobinzile aferente acestora: a) credite "pierdere" în limita a 100% din soldul acestora; b) credite "indoielnice" în limita a 50% din soldul acestora; c) credite "substandard" în limita a 20% din soldul acestora; d) credite "în observatie" în limita a 5% din soldul acestora.Pentru constituirea acestor provizioane, soldul creditelor acordate fiecărui debitor al societăţii bancare se diminuează cu valoarea garanţiilor, ipotecilor şi a depozitelor băneşti gajate, potrivit normelor sus-menţionate ale Băncii Naţionale a României.Provizioanele prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b) se constituie şi sunt deductibile la calculul impozitului pe profit începând cu anul 1995, iar cele de la alin. 1 lit. c) şi d), începând cu 1 ianuarie 1996.  +  Articolul 3Societăţile bancare vor utiliza provizioanele specifice de risc, în sensul diminuării sau anulării acestora, în conformitate cu normele privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de către societăţile bancare, care vor fi elaborate de Banca Naţionala a României, cu avizul Ministerului Finanţelor.Aceste norme vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se vor publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 4Dispoziţiile prevăzute în prezenta hotărâre pentru societăţile bancare sunt aplicabile şi societăţilor comerciale "Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privati" - S.A. şi "Fondul de Garantare a Creditului Rural" - S.A., pentru soldul sumelor garantate de acestea în baza contractelor încheiate în acest sens.  +  Articolul 5Nu vor beneficia de deductibilitatea fiscală provizioanele constituite peste limitele prevăzute la art. 1 şi 2, precum şi cele constituite în alte moduri decît cele prevăzute în prezenta hotărâre.----------------------------