DECRET nr. 135 din 20 mai 1988privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 26 din 21 mai 1988    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, prin fuziunea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerului Industriei de Utilaj Greu, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activităţile din domeniul sau faţă de toate unităţile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti.Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini conduce, îndrumă şi controlează activitatea centralelor industriale, a unităţilor asimilate acestora şi a celorlalte unităţi din subordinea sa şi urmăreşte realizarea planului în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştri.  +  Capitolul 2 Organizare  +  Articolul 4Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 5Ministrul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 6Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are în conducerea sa un ministru şi cinci adjuncţi ai ministrului.Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 7Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 8În cadrul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini se organizează şi funcţionează, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 78/1973, Consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe lîngă organele de conducere colectivă ale ministerului.  +  Articolul 9Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan-producţie, dezvoltare; b) Direcţia de montaj şi reparaţii capitale utilaj energetic şi tehnologic; c) Direcţia tehnica; d) Direcţia de investiţii, mecano-energetica şi reparaţii; e) Direcţia de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; f) Direcţia comercială; g) Direcţia finanţe-preţuri; h) Direcţia de organizare, control, personal-învăţămînt şi retribuire; i) Serviciul special; j) Serviciul secretariat-administrativ şi documente secrete.Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1* şi anexa nr. 2*.Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor prevăzute la alin. 1 se stabilesc de consiliul de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.  +  Articolul 10Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are în subordinea sa centrale industriale şi unităţi asimilate acestora, întreprinderi, unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare, alte unităţi, licee de specialitate şi şcoli profesionale pentru pregătirea cadrelor de specialitate.  +  Articolul 11Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini are în subordine directa unităţile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 12Personalul care trece la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, organizat potrivit prezentului decret, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 13Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 14Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplică, în anul 1988, posturilor din aparatul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi celor din unităţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 15Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini se doteaza cu 6 autoturisme de transport persoane, pentru parcul comun propriu.  +  Articolul 16Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi titularilor de plan din subordine, vor supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1988.  +  Articolul 17Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la cele doua ministere care fuzionează se aplică în mod corespunzător Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini organizat conform prezentului decret.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul decret. Anexele nr. 1 şi 2 au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Anexa 3 UNITĂŢILEsubordonate direct Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini I. Centrale Industriale 1. Centrala industriala de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov 2. Centrala industriala de autoturisme Pitesti-Colibasi 3. Centrala industriala navala Galaţi 4. Centrala industriala de rulmenti şi organe de asamblare Braşov 5. Centrala industriala de utilaj energetic Bucureşti 6. Centrala industriala de vagoane şi material rulant Bucureşti 7. Centrala industriala de utilaj metalurgic şi prese Iaşi 8. Centrala industriala de utilaj petrolier Ploiesti 9. Centrala industriala de utilaj minier şi maşini de ridicat Timişoara 10. Centrala industriala de utilaj chimic alimentar Bucureşti 11. Centrul naţional al industriei aeronautice române Bucureşti II. Alte unităţi 1. Întreprinderea-antrepriza de construcţii industriale şi montaj Braşov 2. Întreprinderea-antrepriza de construcţii speciale industriale şi montaj Bucureşti 3. Direcţia de control industrial de asigurare a calităţii produselor aeronautice Bucureşti 4. Întreprinderea de exploatare portuara pentru produsele industriei construcţiilor de maşini Constanta 5. Unităţi şcolare. ---------------------