ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 22 decembrie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005    Având în vedere necesitatea instituirii unui cadru normativ unitar în ceea ce priveşte salarizarea tuturor categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Externe, ţinând cont de obligaţia specifică a acestora de a asigura protecţia informaţiilor clasificate, este imperios necesar să se respecte principiul corespondenţei dintre munca depusă şi salariu pentru toate aceste categorii de personal, în caz contrar punându-se în discuţie temeinicia impunerii obligaţiei păstrării secretului de stat şi, de aici, însăşi respectarea acestei obligaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Membrii Corpului diplomatic şi consular beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1) de la data acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, eliberată în condiţiile legii."2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Celelalte categorii de personal angajate în Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă salariaţilor din unităţile bugetare, precum şi, după caz, de drepturile prevăzute la art. 13, 14, 20, 21, 24-26 şi 28."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul afacerilor externe,Mihai Răzvan Ungureanup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 204._________