ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 22 decembrie 2005pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.190 din 29 decembrie 2005    Având în vedere că prevederile legislative privind contribuţiile sociale datorate de persoane fizice pe baza declaraţiei de asigurare referitoare la masa impozabilă, categoriile de plătitori, modalitatea de declarare, condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de către categoriile de asiguraţi nu sunt corelate în prezent şi nu pot fi puse în aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2006,ţinând cont de importanţa desfăşurării activităţii de administrare fiscală în cât mai bune condiţii şi urgenţa remedierii acestei stări de fapt, precum şiîn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, activităţile de colectare, control şi soluţionare a contestaţiilor privind creanţele bugetare reprezentând contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare, denumite în continuare contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, şi de la Ministerul Sănătăţii, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la Ministerul Finanţelor Publice şi se realizează prin unităţile sale subordonate."2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Pentru creanţele bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele fizice până la data de 1 ianuarie 2007, procedurile de colectare a creanţelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile instituţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, în calitate de creditor bugetar, şi le succede de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile."3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Activitatea de control pentru contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, efectuată de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuţiile sociale, se va finaliza până la data de 15 decembrie 2006."4. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii pentru contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale instituţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2007, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată."5. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni se vor elabora norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 octombrie 2006."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 200.----------