ORDIN nr. 1.224 din 29 noiembrie 2005pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 1.224 din 29 noiembrie 2005
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 722 din 15 decembrie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.178 din 27 decembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul economiei şi comerţului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura şi condiţiile de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, prevăzute la art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, denumită în continuare procedură.  +  Articolul 2Autorizarea persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se realizează prin acordarea licenţei de operare.  +  Articolul 3 (1) Se constituie Comisia de evaluare în vederea autorizării persoanelor juridice prevăzute la art. 1, cu următoarea componenţă: a) secretar de stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - preşedinte; b) preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - vicepreşedinte; c) un reprezentant al Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - membru; d) un reprezentant al Direcţiei generale evaluare impact, controlul poluării şi managementului riscului din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor - membru; e) un reprezentant al Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - membru; f) un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului - Comisia Naţională de Reciclare a Materialelor - membru; g) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor - membru; h) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - membru; i) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu - membru. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură secretariatul Comisiei de evaluare. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare se aprobă în prima şedinţă a acesteia, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  +  Articolul 4Componenţa nominală a Comisiei de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe baza comunicărilor primite din partea instituţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 5Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereş  +  AnexăPROCEDURA 29/11/2005