ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 29 noiembrie 2005pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.124 din 13 decembrie 2005    Luând în considerare angajamentele privind orientarea şi integrarea turismului românesc în tendinţele regionale şi mondiale, cuprinse în Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008, ce impun necesitatea accelerării eforturilor în scopul organizării şi realizării activităţii de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă,ţinând cont de necesitatea simplificării şi eficientizării multiplelor activităţi desfăşurate în scopul implementării politicilor de aplicare a strategiei naţionale în domeniul turismului,având în vedere că neadoptarea soluţiei prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă îngreunează îndeplinirea atribuţiilor specifice ale Autorităţii Naţionale pentru Turism,ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Turism este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 noiembrie 2005.Nr. 173.--------------