HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 24 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 8 decembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Valorificarea la intern şi la extern a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale se efectuează prin Compania Naţională "Romtehnica" - S.A., denumită în continuare Companie. (2) Deşeurile de sticlă, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic, materialele de resortul hrănirii şi cele de construcţii şi cazare, animalele, echipamentul, uneltele genistice şi ambalajele pot fi valorificate şi de către unităţile militare gestionare, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 3 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 262/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereşp. Ministrul finanţelor publice,Sebastian BoduBucureşti, 24 noiembrie 2005.Nr. 1.470.  +  Anexa REGULAMENTprivind organizarea procedurilor pentru valorificareabunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale se efectuează la propunerile comandanţilor/şefilor unităţilor militare gestionare şi se aprobă de organele competente, potrivit legii.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, prin bunuri se înţelege produsele, echipamentele şi orice ale obiecte, de orice fel şi cu orice fel de descriere, cu excepţia clădirilor şi terenurilor.  +  Articolul 3 (1) Fac obiectul valorificării: a) activele fixe scoase din funcţiune, obiectele de inventar şi materialele declasate, precum şi deşeurile refolosibile rezultate în urma casării sau demolării; b) bunurile care nu au putut fi împrospătate, a căror păstrare în depozite ar duce la deprecieri ori stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize şi încercări în laboratoare şi poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate în vigoare; c) tehnica, utilajele, loturile de piese de schimb, scule şi accesorii, piesele de schimb, agregatele, ansamblele, subansamblele şi materialele de orice fel, inclusiv produsele cu ciclu lung de fabricaţie, aflate în diferite stadii de execuţie la operatorii economici, precum şi echipamentele şi utilajele achiziţionate pe cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investiţii nefinalizate din unităţile militare, în starea în care se află şi dacă îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: nu mai sunt necesare, au devenit excedentare, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea armatei, nu se mai fabrică sau, datorită uzurii morale ori fizice avansate, nu mai corespund destinaţiei sau fac obiectul înlocuirii cu altele performante de acelaşi tip; d) alte bunuri din existent, indiferent de starea acestora, în scopul rezolvării unor nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale. (2) Bunurile care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate se valorifică la persoane fizice şi/sau juridice române. (3) Bunurile care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, definite conform prevederilor legale în vigoare, se valorifică la extern, iar la intern către: a) operatorii economici producători de astfel de bunuri, în starea în care se află ori demilitarizate; b) operatorii economici specializaţi şi autorizaţi în comercializarea acestora ori care au în obiectul de activitate valorificarea deşeurilor, dar numai după scoaterea din funcţiune, demilitarizare şi cu respectarea controlului internaţional al armamentelor convenţionale. (4) Bunurile prevăzute la alin. (3) se pot valorifica, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la intern, numai după scoaterea din funcţiune şi efectuarea operaţiunilor de demilitarizare şi către persoane juridice care au prevăzută în obiectul de activitate realizarea de producţii cinematografice, la cererea expresă a acestora. (5) Operaţiunile de demilitarizare a bunurilor prevăzute la alin. (4) se execută, după achitarea contravalorii totale a contractului de vânzare-cumpărare, de unităţi specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, iar costurile aferente acestora se suportă de către beneficiar. (6) Bunurile valorificate potrivit alin. (4) se vor utiliza exclusiv pentru realizarea de producţii cinematografice.  +  Articolul 4 (1) Nu fac obiectul valorificării: a) aparatura de secretizare sau componentele speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la transmiterea de informaţii şi date cu caracter secret. Acestea se scot din funcţiune sau se declasează, după caz, şi se casează potrivit normelor în vigoare; b) aparatura artileristică complexă, de conducere a focului, de radiolocaţie, de transmisiuni, de automatizare a conducerii trupelor, nucleară, bacteriologică şi chimică, precum şi ansamblele, subansamblele şi piesele de schimb specifice acestora, pentru care nu se primesc solicitări de valorificare la extern în termen de 6 luni de la data disponibilizării; c) bunurile materiale de resortul sanitar veterinar care sunt atipice, interzise la comercializare şi/sau utilizare de către organele acreditate în acest sens din România sau care prezintă uzură fizică avansată ce periclitează viaţa bolnavilor ori a utilizatorilor; d) bunurile materiale aflate în dotarea birourilor ataşaţilor apărării şi la reprezentanţele militare. Acestea se scot din funcţiune sau se declasează, după caz, şi se casează; e) bunurile utilizate pentru neutralizarea combustibililor speciali din rezervoarele şi instalaţiile tehnicii de rachete, care se distrug, cu respectarea normelor de protecţie a mediului; f) bunurile specifice bazei materiale de instrucţie, folosite în procesul de instruire a militarilor, nominalizate în instrucţiunile prevăzute la art. 50, denumite în continuare instrucţiuni, precum şi piesele de schimb şi materialele specifice acestora. Acestea se scot din funcţiune sau se declasează, după caz, şi se casează; g) deşeurile nerefolosibile care se distrug. (2) Nu se valorifică către persoanele fizice şi operatorii economici neautorizaţi bunurile care, prin destinaţia lor, pot fi utilizate în scopuri care afectează siguranţa naţională şi individuală sau colectivă.  +  Articolul 5Bunurile se valorifică în starea în care se găsesc la data transmiterii documentelor pentru aprobarea valorificării. Bunurile rămân în evidenţa şi în administrarea unităţilor gestionare până la predarea lor efectivă.  +  Articolul 6 (1) Pentru bunurile aprobate la valorificare se interzice efectuarea oricăror lucrări care necesită manoperă şi materiale din fondurile Ministerului Apărării Naţionale pentru schimbarea stării tehnice, cu excepţia situaţiilor stabilite prin instrucţiuni. (2) Bunurile aprobate la valorificare se păstrează în starea tehnică şi de completare în administrarea unităţilor gestionare, potrivit documentelor de evaluare, până la finalizarea procedurii de valorificare şi predare la cumpărător. (3) În instrucţiuni se nominalizează bunurile aprobate la valorificare pentru a căror păstrare se alocă şi se utilizează fonduri din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 7Competenţele de stabilire a bunurilor supuse valorificării, cu excepţia celor date, conform prevederilor legale, în competenţa altor organisme, se reglementează prin instrucţiuni.  +  Articolul 8Coordonarea unitară a activităţilor premergătoare şi ulterioare valorificării în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi interfaţa cu Compania se realizează de Comandamentul Logistic Întrunit, denumit în continuare structura specializată.  +  Articolul 9 (1) Bunurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale se valorifică la intern prin: a) licitaţie publică deschisă cu strigare; b) selecţie de oferte de preţ sau negociere directă; c) valorificare directă fără organizare de licitaţie; d) transmitere fără plată la alte instituţii publice, în condiţiile prezentului regulament. (2) Prin procedura prevăzută la alin. (1) lit. a) se valorifică: a) tehnica de luptă care devine comună cu alte sectoare de activitate, după dezafectarea de dotarea specific militară, precum şi bunurile, inclusiv cele demilitarizate, care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate, în starea în care se află ori în stare dezmembrată/parţial dezmembrată, cât şi tractoarele de artilerie, plasele şi completele de mascare, busolele, lunetele, binoclurile, precum şi deşeurile feroase, neferoase, de metale preţioase şi de aliaje ale acestora. La licitaţie pot participa persoanele fizice şi/sau juridice române; b) armamentul şi tehnica de luptă, demilitarizate, pentru care nu au existat solicitări de valorificare la extern în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor şi care nu se supun în anul respectiv controlului internaţional al armamentelor convenţionale. La licitaţie pot participa numai operatori economici specializaţi şi autorizaţi care au în domeniul de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia şi/sau comercializarea bunurilor identice ori de acelaşi gen şi/sau valorificarea deşeurilor feroase şi neferoase; c) la preţuri de deşeuri în stare nedezmembrată, armamentul şi tehnica de luptă, demilitarizate, care nu s-au valorificat la extern în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor şi care se supun controlului internaţional al armamentelor convenţionale, precum şi armamentul şi tehnica de luptă, demilitarizate, prevăzute la lit. b), care au rămas neadjudecate, inclusiv bunurile cu uzură morală şi fizică avansată, respectiv bunurile secţionate sau lestate, folosite în procesul de instruire. La licitaţie pot participa numai operatori economici specializaţi şi autorizaţi care au în domeniul de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia bunurilor identice sau de acelaşi gen şi/sau valorificarea deşeurilor feroase şi neferoase şi care se obligă să le dezmembreze la sediul unităţilor militare gestionare şi să le supună, după caz, controlului internaţional al armamentelor convenţionale, conform clauzelor contractuale din contractul de vânzare-cumpărare. (3) Prin procedura prevăzută la alin. (1) lit. b) se valorifică: a) bunurile care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, de natura armamentului, muniţiei, tehnicii de luptă, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, în starea în care se află. La procedură pot participa numai operatori economici de profil din industria de apărare; b) deşeurile de sticlă, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic, materialele de resortul hrănirii şi cele de construcţii şi cazare, uneltele genistice, echipamentul, animalele şi ambalajele; c) muniţia care trebuie delaborată şi armamentul uşor de infanterie prevăzut la alin. (2) lit. b), nominalizat în instrucţiuni, care nu a fost adjudecat. La procedura de valorificare pot participa numai operatori economici de profil din industria de apărare; d) armamentul de artilerie, aeronavele şi navele fluviale şi maritime, scoase din funcţiune şi demilitarizate, ce se utilizează pentru ambientarea, prin expunere statică, a unor monumente istorice sau a clădirilor. La procedura de valorificare pot participa persoane fizice şi/sau juridice. (4) Prin procedura prevăzută la alin. (1) lit. c), în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă, prin compensare valorică, schimbarea bunului cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceiaşi parametri, necesare armatei, sau în alte situaţii aprobate de ordonatorul principal de credite, la propunerea transmisă pe cale ierarhică de structura abilitată. Procedura de compensare valorică se stabileşte prin instrucţiuni plecând de la preţurile legal negociate pentru aceste produse la data ultimei negocieri, actualizate la data valorificării. (5) Prin procedura prevăzută la alin. (1) lit. d) se valorifică bunurile care au parcurs procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi care nu s-au vândut prin aceste proceduri, dar numai după scoaterea din funcţiune şi demilitarizare, după caz.  +  Capitolul II Evaluarea bunurilor  +  Articolul 10 (1) Estimarea valorii bunurilor propuse pentru valorificare la intern se face de către comisia ordonatorului de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea, potrivit metodologiei stabilite prin instrucţiuni. În documentele de valorificare unităţile militare gestionare vor preciza bunurile cu uzură morală şi fizică avansată care se valorifică, prin licitaţie, în starea în care se află, la preţuri de deşeuri nedezmembrate. În documentele de valorificare se vor menţiona condiţiile care au generat asemenea situaţie şi se vor anexa copii ale actelor din care rezultă că bunurile se pot valorifica în acest mod. (2) Stabilirea preţurilor iniţiale de vânzare se face de către structura specializată, potrivit metodologiei stabilite prin instrucţiuni, printr-o comisie de evaluare numită prin decizie a şefului structurii specializate, formată din cel puţin 3 membri. Din comisie face parte şi un reprezentant al Companiei, care va fi desemnat de către conducătorul acesteia. Pentru identificarea stării tehnice şi de completare a bunurilor din unităţi, comisia, prin cel puţin 2 membri şi reprezentantul Companiei, va face evaluarea la faţa locului, în centrele zonale de depozitare şi colectare, prilej cu care se vor stabili şi bunurile cu uzură morală şi fizică avansată care se valorifică, prin licitaţie, în starea în care se află, la preţuri de deşeuri în stare nedezmembrată. În celelalte unităţi certificarea propunerii de valorificare a bunurilor cu uzură morală şi fizică avansată, prin licitaţie, în starea în care se află, la preţurile de deşeuri nedezmembrate, se face, la faţa locului, de comisia desemnată de ordonatorul de credite, care este eşalon superior al unităţii în cauză. (3) Pentru bunurile, nominalizate prin instrucţiuni, care se pot valorifica de unităţile militare gestionare, stabilirea preţului iniţial de vânzare se face de eşalonul superior, printr-o comisie de evaluare, formată din cel puţin 3 membri, la faţa locului. (4) Preţurile iniţiale de vânzare pentru tehnica de luptă dezafectată de dotarea specific militară şi bunurile comune cu alte sectoare de activitate, care au o uzură morală şi fizică avansată şi care se valorifică, prin licitaţie, în starea în care se află, la preţuri de deşeuri în stare nedezmembrată, nu vor fi mai mici decât contravaloarea deşeurilor ce ar rezultă în urma casării acestora. (5) Evaluarea bunurilor ce se valorifică la extern se face de către o comisie de evaluare numită prin ordin al ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 11 (1) Comisia de evaluare întocmeşte un raport de evaluare a bunurilor care urmează să fie valorificate. Preţul iniţial de vânzare, structura acestuia şi, după caz, preţul diminuat se aprobă conform competenţelor stabilite prin instrucţiuni. (2) La evaluarea bunurilor se vor avea în vedere procedurile şi criteriile stabilite prin instrucţiuni, precum şi preţul pieţei la bunuri de acelaşi fel.  +  Capitolul III Valorificarea la intern  +  Secţiunea 1 Organizarea şi desfăşurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin licitaţie publică deschisă cu strigare  +  Articolul 12Licitaţia publică deschisă cu strigare se organizează de către Companie.  +  Articolul 13La licitaţiile de vânzare a bunurilor pot participa persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 9 alin. (2), care prezintă până la data ţinerii şedinţei de licitaţie următoarele: a) documentul din care să rezulte constituirea garanţiei de participare; b) copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului şi de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice; c) chitanţa de achitare a contravalorii caietului de sarcini şi a taxei de participare, eliberată de casieria organizatorului licitaţiei, sau ordinul de plată emis de instituţiile abilitate; d) declaraţia de acceptare a proiectului de contract de vânzare-cumpărare prevăzut de caietul de sarcini; e) alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare şi solicitate de organizatorul licitaţiei.  +  Articolul 14 (1) Conducătorul Companiei numeşte prin decizie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii licitaţiei, comisia de licitaţie, formată din cel puţin 3 membri cu probitate morală, în următoarea componenţă: a) preşedintele şi secretarul comisiei de licitaţie, din partea organizatorului licitaţiei; b) membri, specialişti cu experienţă profesională în domeniu. (2) Nu pot face parte din comisia de licitaţie membrii comisiilor de evaluare.  +  Articolul 15 (1) Nu pot participa la licitaţie în calitate de cumpărători membrii comisiilor de evaluare şi ai celor de licitaţie şi nici soţul/soţia sau rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv. (2) Membrii comisiilor de licitaţie au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie prin care se angajează să respecte prevederile alin. (1).  +  Articolul 16 (1) Garanţia de participare la licitaţie reprezintă 10% din valoarea preţului iniţial de vânzare stabilit în caietul de sarcini pentru bunurile care se valorifică. Depunerea garanţiei se face până la termenul limită prevăzut în caietul de sarcini. (2) Garanţia de participare la licitaţie se va returna, începând cu cea de-a treia zi lucrătoare de la data închiderii licitaţiei, celor declaraţi necâştigători, respectiv celor declaraţi câştigători, după achitarea şi ridicarea integrală a bunurilor adjudecate, prin ordin de plată sau în numerar, în limita plafonului de casă stabilit prin norme de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 17Organizatorul licitaţiei întocmeşte următoarele documente: a) caietul de sarcini; b) anunţul publicitar; c) tabelul cuprinzând persoanele care participă la licitaţie.  +  Articolul 18 (1) Caietul de sarcini se întocmeşte în baza informaţiilor transmise de structura specializată şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) obiectul licitaţiei; b) cantitatea de bunuri oferită şi locul de depozitare sau de păstrare; c) preţul de începere a licitaţiei, precum şi valoarea salturilor de supralicitare; d) modalităţile de plată; e) termenul limită de prezentare a documentelor de către licitator; f) data şi locul de desfăşurare a licitaţiei; g) modul de desfăşurare a licitaţiei; h) valoarea taxei de participare, cuantumul şi modul de constituire a garanţiei care trebuie să fie depusă de către solicitanţi pentru a fi admişi la licitaţie, locul şi data depunerii; i) proiectul de contract de vânzare-cumpărare; j) modelul declaraţiei licitatorului de acceptare a proiectului de contract de vânzare-cumpărare; k) clauze asigurătorii privind pierderea garanţiei de participare la licitaţie, în cazul în care câştigătorul licitaţiei renunţă la cumpărarea bunului şi refuză semnarea contractului de vânzare-cumpărare, şi privind neadmiterea la licitaţie a persoanelor care nu prezintă toate documentele sau care prezintă documente incomplete ori incorect întocmite; l) alte condiţii şi precizări pe care comisia de licitaţie le consideră necesare. (2) Caietul de sarcini se aprobă de conducătorul Companiei.  +  Articolul 19 (1) Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţie solicitatorilor cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei şi se poate analiza, respectiv achiziţiona, atât de la sediul Companiei, cât şi de pe site-ul acesteia. (2) Preţul caietului de sarcini nu va depăşi contravaloarea întocmirii, redactării şi multiplicării acestuia. (3) Fişele tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor numai pentru analiză şi numai la sediul Companiei.  +  Articolul 20 (1) Anunţul publicitar se face printr-o publicaţie cu circulaţie la nivel naţional. În scopul asigurării unei transparenţe maxime, anunţul publicitar se face şi pe pagina de Internet a Companiei sau prin alte mijloace de informare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru licitaţie. (2) Anunţul privind vânzarea prin licitaţie conţine următoarele informaţii: a) denumirea şi adresa organizatorului licitaţiei; b) obiectul licitaţiei; c) locul, data şi ora începerii licitaţiei; d) locul şi data la care se poate obţine caietul de sarcini; e) numărul de fax sau adresa de e-mail la care se pot obţine informaţii suplimentare.  +  Articolul 21 (1) Persoana care a achiziţionat caietul de sarcini, denumită în continuare licitator, are dreptul să examineze condiţiile, formularele, termenii şi specificaţiile din documentele licitaţiei, iar în cazul în care are nevoie de informaţii suplimentare în legătură cu acestea, le solicită în scris organizatorului licitaţiei. (2) Organizatorul licitaţiei răspunde în scris la toate solicitările primite, înainte de termenul limită de depunere a documentelor de către licitatori.  +  Articolul 22 (1) Organizatorul licitaţiei poate aduce modificări documentelor licitaţiei, din proprie iniţiativă sau ca urmare a solicitării licitatorilor. (2) Modificările aduse documentelor licitaţiei vor fi notificate tuturor licitatorilor, în scris, prin fax, prin poştă electronică, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertei. În situaţia în care se descoperă vicii de formă şi erori aritmetice ale unor documente ale licitaţiei, care ar putea prejudicia patrimoniul armatei, modificările vor fi aduse la cunoştinţă tuturor licitatorilor, la începerea şedinţei de licitaţie, pe baza documentului oficial al structurii specializate şi a procesului-verbal întocmit de Companie şi semnat de toţi licitatorii acceptaţi. (3) Omiterea vreunei informaţii în documentele de participare la licitaţie sau prezentarea unor documente necorespunzătoare faţă de cele stabilite prin caietul de sarcini determină descalificarea licitatorului respectiv.  +  Articolul 23 (1) Taxa de participare la licitaţie se determină în funcţie de cheltuielile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei şi se achită la termenul prevăzut în caietul de sarcini. (2) Contravaloarea caietului de sarcini, a taxei de participare, respectiv a garanţiei de participare la licitaţie, se poate achita atât la sediul Companiei, cât şi prin ordin de plată în contul de virament al Companiei, care este prevăzut în caietul de sarcini. (3) Licitatorilor care nu participă la licitaţie li se va restitui, la cerere, taxa de participare.  +  Articolul 24 (1) Solicitanţilor care prezintă unităţilor militare gestionare chitanţa sau ordinul de plată privind achitarea contravalorii taxei de participare la licitaţie li se vor pune la dispoziţie, pentru consultare şi luare la cunoştinţă sub semnătură, fişele tehnice şi inventarele bunurilor şi li se va permite examinarea acestora la locul în care se află depozitate ori păstrate, fără punerea în funcţiune şi fără efectuarea probelor de rulaj. (2) Renunţarea participanţilor la licitaţie la dreptul de a inspecta bunurile licitate nu constituie temei pentru anularea totală sau parţială a contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 25 (1) Comisia de licitaţie analizează documentele prezentate de licitatori cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de începerea licitaţiei şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, excluzându-i de la participare pe cei care nu au îndeplinit condiţiile sau care nu au prezentat, în totalitate şi la termenul stabilit, documentele cerute prin caietul de sarcini. (2) Cu această ocazie comisia de licitaţie verifică: a) dosarul cu documentele de organizare a licitaţiei; b) dacă publicitatea s-a făcut conform prevederilor prezentului regulament; c) documentele privind calificarea participanţilor la licitaţie.  +  Articolul 26 (1) Licitaţia se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor comisiei de licitaţie, iar şedinţa este condusă de către preşedintele comisiei. (2) La data şi ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt cel puţin 2 participanţi, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia. (3) Desfăşurarea în continuare a licitaţiei se face astfel: a) preşedintele anunţă preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite; b) participanţii la licitaţie prezintă oferta de preţ prin strigări. Oferta trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei; c) preşedintele comisiei de licitaţie anunţă cu glas tare şi clar suma oferită de licitator; d) dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului care a oferit ultima sumă; e) licitaţia se declară închisă după anunţarea verbală a câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie şi după întocmirea procesului-verbal care se semnează de către membrii comisiei de licitaţie şi de către participanţii la licitaţie. (4) Procesul-verbal al procedurii de valorificare împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea acesteia se arhivează la sediul organizatorului licitaţiei şi constituie baza legală a încheierii contractului de vânzare-cumpărare. O copie a procesului-verbal al procedurii de valorificare va fi transmisă structurii specializate.  +  Articolul 27 (1) Pentru bunurile care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care se prezintă un singur participant, comisia de licitaţie negociază preţul de vânzare pornind de la preţul iniţial al licitaţiei. (2) Rezultatul negocierii se înscrie într-un proces-verbal de negociere semnat de ambele părţi, care va constitui temei legal pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. (3) Preţul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât cel stabilit ca preţ de pornire la procedura prin licitaţie. (4) În situaţia în care bunul nu a fost adjudecat sau nu s-a prezentat nici un participant, organizatorul licitaţiei informează în scris structura specializată, pentru ca aceasta să dispună măsuri de valorificare prin celelalte proceduri prevăzute la art. 9 ori casarea, după caz.  +  Articolul 28 (1) Pentru bunurile care fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu s-au prezentat cel puţin 2 participanţi la licitaţie sau dacă nici un ofertant din cei prezenţi nu a oferit preţul de pornire, se încheie proces-verbal de constatare, urmând ca licitaţia să se repete. (2) Repetarea licitaţiei se face după trecerea a cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii noilor condiţii de valorificare din partea structurii specializate. (3) În cazul în care nici de această dată nu se prezintă la licitaţie cel puţin 2 participanţi şi nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua în condiţiile alin. (2). (4) În situaţia în care după a treia licitaţie bunul nu a fost adjudecat sau nu a fost oferit cel puţin preţul de pornire a licitaţiei, organizatorul licitaţiei informează în scris structura specializată, pentru ca aceasta să dispună măsuri de scoatere din funcţiune sau declasare şi valorificare prin transmitere fără plată sau casare, după caz.  +  Articolul 29 (1) Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispoziţiile legale şi precizările din caietul de sarcini referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. (2) Contestaţiile se depun la sediul organizatorului licitaţiei în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.  +  Articolul 30Organizatorul licitaţiei este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia şi să comunice rezultatul în scris. În acest sens va fi numită o comisie formată din 3-5 membri, alţii decât cei care fac parte din comisia de licitaţie.  +  Articolul 31 (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la termenul limită prevăzut în caietul de sarcini pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare, persoana căreia i s-a adjudecat bunul este obligată să ia, pe bază de semnătură, de la structura specializată exemplarul nr. 1 al facturilor fiscale personalizate şi numai în baza lor să achite contravaloarea totală a acestora. Cumpărătorul va intră în posesia bunurilor în momentul achitării integrale a contravalorii bunurilor adjudecate, a comisionului şi a taxei pe valoarea adăugată. (2) Dacă persoana care şi-a adjudecat bunul renunţă la cumpărarea acestuia sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), pierde garanţia depusă. Garanţia se pierde şi în situaţia în care la licitaţie sunt acceptaţi minimum 2 participanţi, dacă persoanele în cauză nu oferă preţul de pornire a licitaţiei. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) Compania informează în scris structura specializată şi introduce bunurile în cauză, la preţurile iniţiale de vânzare, la prima procedură de valorificare ce se organizează. (4) Bunurile adjudecate şi achitate integral vor putea fi ridicate de cumpărător în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare. (5) Pentru bunurile adjudecate şi achitate integral, care nu se preiau de către cumpărător în maximum 60 de zile de la data achitării lor, cumpărătorul este obligat să plătească penalităţile percepute conform contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 32 (1) Organizatorul licitaţiei are dreptul de a anula licitaţia până la închiderea acesteia în una dintre situaţiile următoare: a) nu a fost asigurat un nivel corespunzător al concurenţei la licitaţiile organizate pentru bunurile prevăzute la art. 28; b) nici unul dintre ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare; c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare sau în circumstanţe excepţionale. Circumstanţele excepţionale se enunţă şi se definesc în instrucţiuni. (2) Decizia de anulare a licitaţiei creează pentru organizatorul acesteia obligaţia de a comunică în scris tuturor participanţilor la licitaţie atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au asumat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării, precum şi obligaţia de a returna garanţia de participare.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea şi desfăşurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directă  +  Articolul 33 (1) Valorificarea bunurilor care se găsesc în situaţia prevăzută la art. 27 alin. (4) se face prin organizarea selecţiei de oferte de preţ/negocierii directe, pe baza preţurilor care pot fi majorate, menţinute sau diminuate în funcţie de modul de desfăşurare a licitaţiei şi care sunt aprobate de şeful structurii specializate, potrivit art. 11 alin. (1). (2) Dacă bunurile nominalizate în instrucţiuni, care pot intră în competenţa de valorificare a unităţilor militare gestionare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din hotărâre, nu se valorifică după repetarea procedurii de valorificare, în termen de 45 de zile de la data desfăşurării primei proceduri de valorificare, acestea se vând, în starea în care se află, numai operatorilor specializaţi şi autorizaţi în valorificarea deşeurilor sau, după caz, se casează şi se valorifică deşeurile rezultate. (3) Deşeurile feroase şi neferoase rezultate în urma delaborărilor de muniţii efectuate de unităţile militare specializate ale armatei se valorifică prin Companie. (4) Contravaloarea deşeurilor rezultate din delaborarea muniţiilor ce se efectuează la sediul operatorului economic desemnat se poate utiliza pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate de operatorii economici din industria de apărare pentru delaborarea muniţiei.  +  Articolul 34 (1) Numirea comisiei Companiei se face conform regulilor stabilite la art. 14. (2) Numirea comisiei, în cazul unităţilor militare gestionare, se face de eşalonul superior.  +  Articolul 35 (1) Selecţia de oferte de preţ/negocierea directă pentru bunurile care se găsesc în situaţia prevăzută la art. 27 alin. (4) se face pe baza anunţului publicitar care se dă cu ocazia organizării licitaţiei publice deschise cu strigare şi a extrasului din caietul de sarcini de la licitaţie, în care se includ bunurile neadjudecate la licitaţie, la noile preţuri de valorificare, precum şi precizările strict necesare, inclusiv proiectul contractului de vânzare-cumpărare. (2) După depunerea cererilor de cumpărare şi a garanţiei de participare în cuantum de 10% din valoarea preţului de valorificare, solicitanţilor li se trimit invitaţii de participare, în care li se precizează şi alte detalii legate de desfăşurarea selecţiei de oferte de preţ/negocierii directe. (3) Fiecare ofertant are voie să facă o singură ofertă de preţ pe care nu o poate schimba. (4) Ofertele de preţ se depun sau se transmit la sediul organizatorului procedurii de valorificare, în plic închis şi sigilat, până la data şi ora precizate în extrasul din caietul de sarcini de la licitaţie, semnate de ofertantul interesat. Ofertele sunt analizate în prezenţa membrilor comisiei. Rezultatul analizei ofertelor de preţ se consemnează într-un proces-verbal. (5) Contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu persoana care a oferit preţul cel mai mare. (6) Dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare, bunurile se valorifică către acesta prin negociere directă. (7) Procedurile de valorificare pentru bunurile şi deşeurile prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. b) se efectuează potrivit metodologiei stabilite prin instrucţiuni.  +  Articolul 36 (1) Negocierea directă reprezintă procedura prin care se negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu un singur cumpărător. (2) Rezultatele negocierii se consemnează într-un proces-verbal semnat de ambele părţi şi care constituie baza stabilirii valorii contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 37Preţul minim de valorificare al bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. d) acoperă contravaloarea deşeurilor ce ar rezultă în urma dezmembrării acestora, precum şi contravaloarea operaţiunilor de demilitarizare ce se efectuează prin grija Ministerului Apărării Naţionale. Preţul minim de valorificare al bunurilor se va face public pe site-ul Companiei.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea şi desfăşurarea procedurii de valorificare a bunurilor prin transmiterea fără plată  +  Articolul 38Transmiterea fără plată se execută conform prevederilor prezentului regulament, după desfăşurarea procedurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c).  +  Articolul 39 (1) Cererile privind transmiterea fără plată a bunurilor se adresează structurii specializate. (2) Listele cu bunurile ce urmează să fie valorificate prin transmitere fără plată, pentru care nu sunt solicitări, se comunică de către structura specializată instituţiilor publice interesate.  +  Capitolul IV Valorificarea la extern  +  Articolul 40Ministrul apărării naţionale este abilitat şi are competenţe privind valorificarea la extern a bunurilor, astfel: a) să supună aprobării Consiliului Suprem de Apărare a ţării , anual şi ori de câte ori este nevoie, tehnica de luptă din următoarele categorii care fac obiectul valorificării: aeronave, submarine, nave de luptă maritime şi fluviale, tancuri şi complexuri de rachete, armament, muniţie şi rachete din stocuri, la care gradul de asigurare este sub 80%; b) să aprobe modalitatea de valorificare la extern a bunurilor prevăzute de lege; c) să aprobe valorificarea armamentului, muniţiilor şi a rachetelor din stocuri, la care gradul de asigurare este peste 80%.  +  Articolul 41Valorificarea la extern a bunurilor se efectuează direct către parteneri externi.  +  Articolul 42Aprobarea ministrului apărării naţionale privind condiţiile de valorificare, inclusiv preţul extern, constituie mandat pentru Companie în vederea semnării contractului de export.  +  Articolul 43Aprobările ministrului apărării naţionale pentru valorificarea la extern a bunurilor sunt valabile în anul calendaristic respectiv, cu excepţia cazurilor în care prin aprobare se specifică altfel.  +  Articolul 44 (1) Operaţiunile de sortare şi verificare a produselor se execută prin grija Ministerului Apărării Naţionale. (2) Operaţiunile de încărcare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs intern, precum şi transportul şi paza acestora de la locul de depozitare până la locul de încărcare pe mijlocul de transport extern se execută de instituţii sau operatori economici specializaţi. (3) Cheltuielile ocazionate de executarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) sunt achitate de partenerul extern.  +  Articolul 45La solicitarea Companiei, structuri abilitate din Ministerul Apărării Naţionale sau operatori economici autorizaţi şi stabiliţi de aceasta vor executa operaţiuni de dezafectare de dotarea specific militară, reinscripţionare, recondiţionare şi/sau reparaţii ori modificări ale produselor. Contravaloarea operaţiunilor este suportată de partenerul extern.  +  Articolul 46Circulaţia documentelor, forma şi conţinutul acestora privind valorificarea la extern vor fi reglementate prin instrucţiuni.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 47 (1) Pentru realizarea activităţii de valorificare conform prevederilor prezentului regulament, Compania încheie un contract de comision cu Ministerul Apărării Naţionale prin ordonatorul de credite abilitat, prin care se va stabili şi comisionul datorat Companiei pentru serviciile de valorificare prestate de aceasta. (2) Având în vedere specificul valorificării prin comisionar, în cazul în care bunurile se valorifică la intern, la preţul de valorificare se adaugă comisionul datorat Companiei, prevăzut în caietul de sarcini, iar în cazul în care bunurile se valorifică la export, la preţul de valorificare se adaugă, pe lângă comisionul datorat Companiei, şi cheltuielile efectuate pentru valorificarea bunurilor, dovedite pe bază de facturi, obţinându-se astfel preţul de vânzare. (3) Preţul de vânzare la extern se încasează de Companie, care îşi reţine comisionul datorat şi cheltuielile de valorificare şi transferă preţul de valorificare în contul structurii specializate. (4) La intern, contravaloarea totală de achitat a contractului de vânzare-cumpărare se încasează de structura specializată, care va vira comisionul cuvenit pe baza facturii fiscale emise de Companie.  +  Articolul 48 (1) Piesele de schimb neadjudecate sau care nu au fost solicitate la transmitere fără plată în termen de 45 de zile de la data desfăşurării selecţiei de oferte de preţ/negocierii directe se vând de Companie, în starea în care se află, la preţuri de deşeuri nedezmembrate, numai către operatorii economici specializaţi şi autorizaţi în valorificarea deşeurilor. (2) Bunurile care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, aprobate pentru valorificarea la extern şi pentru care Compania notifică structurii specializate că nu se justifică parcurgerea acestei proceduri, se valorifică la intern.  +  Articolul 49Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi înregistrările contabile şi documentele justificative ale modificărilor de patrimoniu determinate de procesul valorificării bunurilor se efectuează potrivit legii.  +  Articolul 50În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament se aprobă, prin ordin al ministrului apărării naţionale, instrucţiuni de aplicare a acestuia, precum şi reguli privind comportamentul personalului participant la procedurile de valorificare, care să conducă la fluidizarea procesului de valorificare a bunurilor la intern şi la prevenirea actelor de corupţie.------------