HOTĂRÎRE Nr. 275 din 2 mai 1995privind majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor în unele unităţi bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 10 mai 1995    În temeiul art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICCoeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza ale personalului din activităţile de producţie din cadrul serviciilor publice de specialitate organizate ca unităţi bugetare în subordinea consiliilor locale şi judeţene sunt cei prevăzuţi în anexa nr. V/11 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, majorati cu până la 25%.Procentul concret de majorare a coeficienţilor de ierarhizare şi locurile de muncă la care se aplică prevederile alineatului precedent se stabilesc de consiliul local sau judeţean în a cărui subordine este organizat serviciul de specialitate, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul consilierilor.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie PublicăLocală,Octav Cozmancap. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Adrian Neacsu,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Marin Cristea------------------------