HOTĂRÂRE nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, persoană juridică română cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Atomiştilor nr. 1, sectorul 5, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 4, 6 şi 9, precum şi anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Jozsef Koto,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 1.400.  +  Anexa REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Institutului de Cercetare-Dezvoltarepentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoană juridică română aflată în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, denumită în continuare organ coordonator.  +  Articolul 2Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic şi îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii stării condensate şi al materialelor.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 4 (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 73/731/7310: a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare inovare, institutul naţional efectuează:1. cercetare fundamentală, de bază şi orientată, realizate în scopul creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniul fizicii stării condensate şi ştiinţei materialelor, componentelor şi dispozitivelor noi, speciale (supraconductoare, semiconductoare, ionice, feroelectrice, magnetice, piezoceramice etc.);2. cercetare aplicativă pentru realizarea de modele experimentale, standuri, platforme şi staţii-pilot, precum şi tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetările aplicative din mai multe ramuri de vârf: electronică, automatică, telecomunicaţii, informatică, electrotehnică, aviaţie etc.);3. elaborarea de studii şi cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării şi modernizării unor ramuri industriale de vârf;4. elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului fizicii stării condensate, ştiinţei şi tehnologiei materialelor;5. participarea la elaborarea de standarde în domeniul materialelor, componentelor şi dispozitivelor speciale; b) în afara Planului naţional de cercetare-dezvoltare inovare, institutul naţional efectuează cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică din domeniul fizicii materialelor speciale şi al fizicii stării condensate; c) cercetare precompetitivă pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu; d) cercetări în cadrul proiectelor stabilite prin programe europene, acorduri interguvernamentale, colaborări bilaterale.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale, constând în: a) asistenţă tehnică, consultanţă, furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi în domeniul fizicii materialelor, componentelor şi dispozitivelor cu caracteristici deosebite, cod CAEN 743, 7414; b) testare şi certificare de produse în domeniul fizicii materialelor, cod CAEN 743; c) formare şi specializare de cercetători în domeniul fizicii stării condensate şi al ştiinţei materialelor, cod CAEN 8042; d) execuţie de unicate şi serii mici de aparatură, componente, dispozitive şi aparate specifice, din domeniul propriu, cod CAEN 7310; e) activităţi de transfer tehnologic, cod CAEN 7310; f) editarea-tipărirea unei publicaţii proprii în domeniul fizicii stării condensate şi ştiinţei materialelor, cod CAEN 222.  +  Articolul 5În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea organului coordonator, conform prevederilor legale.  +  Articolul 6Activităţile specifice domeniului de activitate de cercetare-dezvoltare a institutului naţional pot fi efectuate şi în cadrul unor colaborări sau contracte externe.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7Patrimoniul institutului naţional, reactualizat, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 2005, este în valoare de 24.045.902 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 9.988.631 mii lei şi active circulante 14.057.271 mii lei.  +  Articolul 8 (1) Institutul naţional administrează cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunuri dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia. (2) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 9Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Institutul naţional poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie şi prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea organului coordonator.  +  Articolul 11Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 12Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului organului coordonator.  +  Articolul 13Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 14În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 15Conducerea institutului naţional este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general.  +  Articolul 16Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 17Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.  +  Articolul 18Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.Consiliul de administraţie  +  Articolul 19Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului organului coordonator, la propunerea autorităţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit din 4 în 4 ani.Structura consiliului de administraţie este următoarea:- un preşedinte;- un vicepreşedinte;- 5 membri.  +  Articolul 20 (1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie; b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional; c) un reprezentant al organului coordonator; d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti în domeniu, propuşi de organul coordonator. (3) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele. (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.  +  Articolul 21 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate. (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional. (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente; (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 22 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate; b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia; c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la organul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale; d) analizează şi avizează situaţiile financiare şi contul de profit şi pierdere, pe care le supune spre aprobare organului coordonator, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează să fie realizate de institutul naţional; g) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 44 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută; k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs propuse de consiliul ştiinţific şi de comitetul de direcţie pentru ocuparea posturilor prin concurs în cadrul institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 23Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, cu respectarea legislaţiei în vigoare, avizat de organul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 24 (1) Consiliului de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui ori la solicitarea a cel puţin 3 membri. (2) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia de către vicepreşedinte.  +  Articolul 25 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 5 membri. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate să fie reprogramată într-un termen de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 5 membri.  +  Articolul 26La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu s-au constituit în sindicat.  +  Articolul 27Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 28 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă s-a consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris aceasta organului coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 21 alin. 3) şi 4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 29În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administraţie prezintă organului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 30Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretarului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie  +  Articolul 31 (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional. (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.  +  Articolul 32 (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie. (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) bugetul de venituri şi cheltuieli; d) programul de investiţii; e) sistemul de asigurare a calităţii; f) alte obligaţii.  +  Articolul 33Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.  +  Articolul 34 (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie şi este prezidat de directorul subunităţii respective. (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.Directorul general  +  Articolul 35 (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform reglementărilor legale. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Numirea sau eliberarea din funcţie a directorului general se face prin ordin al conducătorului organului coordonator.  +  Articolul 36Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoanele fizice din ţară şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c) propune organului coordonator modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie; d) numeşte directorii şi conducătorii departamentelor şi compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional în urma concursului şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor individuale ale personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii şi specializate; i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing; j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat, în condiţiile legii; k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 37 (1) Consiliul ştiinţific este format din 21 de membri, reprezentând toate compartimentele de cercetare din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători principali cu realizări deosebite, salariaţi ai institutului, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din compartimentele de cercetare ale institutului naţional. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional. (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific. (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 38Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii; e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare pe grade profesionale; f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific sau tehnic; g) avizează proiectele şi acţiunile de cooperare interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific, în care este implicat institutul naţional; h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi străinătate personalului institutului naţional.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 39 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de organul coordonator, în condiţiile legii.  +  Articolul 40Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.  +  Articolul 41 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin organul coordonator, potrivit legii. (2) Organul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii.  +  Articolul 42Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de organul coordonator, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, şi se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 43 (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, stabilit potrivit legii. (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al conducătorului organului coordonator, potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 44 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite bancare peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 45 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi cu trezoreria, conform legii. (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin acte normative. (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.  +  Articolul 46Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 47Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.  +  Articolul 48Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative.  +  Articolul 49Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.------------