LEGE nr. 327 din 10 noiembrie 2005privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38 din 12 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 19 mai 2005, cu urmatoarele modificari şi completari:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:"2^1. La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:«d^1) sa beneficieze de dreptul de a li se rambursa cota-parte ce ar trebui suportata de CNAS a cheltuielilor efectuate cu investigatiile recomandate sau cu medicamentele prescrise în baza unei retete emise legal, în conformitate cu prevederile contractului-cadru, în situaţia în care investigatiile respective sau medicamentele recomandate nu se aflau disponibile în unitatea sanitara în care se aflau internati sau în farmaciile din localitatea de domiciliu aflate în relaţie contractuala cu casele judetene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti şi Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;»".2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:"Art. 26. - (1) Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi g) se suporta integral din fond, cu excepţia OTC-urilor, care se vor compensa la nivelul pretului de decontare."3. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:"4^1. La articolul 53, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:«(4^1) Persoanele precizate la art. 6 alin. (1) lit. b) datorează contribuţia începând cu data la care persoana în întreţinerea careia au fost nu se mai afla în evidenta casei de asigurări de sănătate ca persoana asigurata.»"4. La articolul I punctul 5, litera a) a alineatului (1) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:"a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. a), c) şi e);".5. La articolul I, punctul 6 va avea urmatorul cuprins:"6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 60 vor avea urmatorul cuprins:«Art. 60. - (1) CNAS este institutie publică, autonoma, de interes naţional, cu personalitate juridica, care administreaza şi gestioneaza sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicarii politicilor şi programelor în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii şi are sediul în municipiul Bucureşti, calea Calarasi nr. 248, sectorul 3............................................................................ (3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie şi aprobat prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al presedintelui CNAS. Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, avizat de consiliul de administratie al CNAS şi aprobat prin decizie a presedintelui CNAS.»"6. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 71 va avea urmatorul cuprins:"Art. 71. - (1) Preşedintele consiliului de administratie este preşedintele CNAS. Preşedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului sănătăţii."7. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:"7^1. La articolul 72, alineatul (2^1) va avea urmatorul cuprins:«(2^1) În condiţiile în care la prima convocare a unei şedinţe a consiliului de administratie nu se intruneste cvorumul prevăzut la alin. (1), preşedintele CNAS, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, are dreptul sa convoace o noua sedinta în termen de maximum 7 zile, în cadrul careia deciziile vor fi luate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.»"8. La articolul I punctul 8, literele b) şi u) ale alineatului (1) al articolului 76 vor avea urmatorul cuprins:"b) avizeaza propriul regulament de organizare şi functionare, care se aproba prin decizie a presedintelui;........................................................................... u) avizeaza organigrama CNAS şi organigramele caselor de asigurări teritoriale, care se aproba prin decizie a presedintelui;".9. La articolul I, după punctul 8 se introduc doua noi puncte, punctele 9 şi 10, cu urmatorul cuprins:"9. Alineatul (1) al articolului 81 va avea urmatorul cuprins:«Art. 81. - (1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiti pe bază de concurs, prin decizie a presedintelui CNAS sau, după caz, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, respectiv în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 458/2001. Între CNAS şi directorii generali ai caselor de asigurări se incheie un contract de management. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administratie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia.»10. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 110, cu urmatorul cuprins:«Art. 110. - Prevederile privind contribuţia datorata pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), precum şi dispozitiile art. 11 alin. (2) lit. d^1) intră în vigoare la 1 ianuarie 2006.»"Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,DAN RADU RUSANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 327.----------