HOTĂRÂRE nr. 1.357 din 3 noiembrie 2005privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 141 lit. s) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART, denumită în continuare Agenţie, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social - APART, care se desfiinţează. (2) Agenţia este autoritatea naţională pentru stabilirea şi actualizarea periodică a cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior. (3) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare; b) calificările din învăţământul superior sunt descrise în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe personale şi profesionale; c) cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele şi certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător.  +  Capitolul II Misiunile, atribuţiile şi activităţile Agenţiei  +  Articolul 3Agenţia are următoarele misiuni principale: a) elaborarea, implementarea şi actualizarea cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior privind dezvoltarea, recunoaşterea şi atestarea calificărilor pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite de beneficiarii sistemului de învăţământ superior; b) analiza compatibilităţii curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învăţământului superior cu standardele cadrului naţional al calificărilor; c) implicarea instituţiilor de învăţământ superior din România în dezvoltarea unei societăţi europene bazate pe cunoaştere şi productivitate, cu o economie competitivă şi dinamică; d) promovarea deschiderii instituţiilor de învăţământ superior spre mediul economico-social prin acţiuni de cooperare între instituţii de învăţământ superior, operatori economici, alte organizaţii, pentru dezvoltarea de parteneriate specifice, cercetarea pieţei forţei de muncă, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universităţilor din România şi pentru transferul de cunoştinţe.  +  Articolul 4 (1) Agenţia are următoarele atribuţii: a) elaborează, gestionează şi actualizează periodic cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior; b) stabileşte, menţine şi actualizează periodic metodologia de elaborare şi atestare a calificărilor din învăţământul superior; c) formulează şi revizuieşte periodic, pe baza bunelor practici, standardele naţionale de referinţă şi elementele descriptive ale calificărilor din învăţământul superior; d) emite recomandări către instituţiile de învăţământ superior, referitoare la compatibilizarea curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învăţământului superior cu standardele cadrului naţional al calificărilor; e) propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acte normative privind cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior din România, precum şi pentru recunoaşterea competenţelor şi experienţei profesionale dobândite pe parcursul vieţii; f) identifică, susţine şi promovează acţiuni de cooperare prin dezvoltarea de parteneriate specifice între universităţi, operatori economici, instituţii şi organizaţii din România şi din străinătate, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte specifice; g) facilitează absorbţia absolvenţilor învăţământului superior de către piaţa forţei de muncă, prin programe şi proiecte specifice; h) promovează programe de formare continuă, specializare, conversie şi reconversie profesională, pe termen lung şi mediu, pentru personalul angajat al instituţiilor de învăţământ superior, al operatorilor economici şi al altor organizaţii; i) asigură consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate. (2) Agenţia exercită şi alte atribuţii specifice în domeniul său de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia desfăşoară următoarele activităţi: a) pune în aplicare politicile şi strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi colaborează cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în elaborarea de criterii şi standarde referitoare la calificările din învăţământul superior din România; b) organizează consultări periodice cu autorităţi şi instituţii ale statului, sindicate, patronate şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu organizaţiile de specialitate ale minorităţilor naţionale cu privire la calificările din învăţământul superior sau răspunde la solicitările acestora; c) organizează consultări periodice cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi ai mediului economico-social pentru a evalua corelarea dintre cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior şi evoluţia pieţei forţei de muncă; d) monitorizează compatibilitatea şi asigură conexiunea dintre cadrul naţional al calificărilor din învăţământul superior cu cel corespunzător din învăţământul preuniversitar; e) monitorizează compatibilitatea şi conexiunea dintre cadrul naţional şi cel european al calificărilor din învăţământul superior; f) colaborează cu instituţii similare din alte ţări pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătăţire a cadrului calificărilor din învăţământul superior; g) elaborează, menţine şi actualizează Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România; h) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi în vederea pregătirii evaluării externe de către instituţii similare din alte ţări; i) publică manuale şi ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor şi în alte domenii conexe; j) concepe şi implementează programe şi proiecte naţionale, internaţionale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale; k) participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene; l) efectuează activităţi de transfer de cunoştinţe, formare, consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate; m) colaborează cu organismele care au atribuţii de dezvoltare regională pentru realizarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare şi inovare regională, precum şi pentru analiza periodică a relaţiei dintre calificări şi piaţa forţei de muncă; n) diseminează informaţii specifice prin studii de impact şi buletine informative; o) administrează şi gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat şi pe cele rezultate din venituri proprii; p) publică anual un raport cu privire la propria activitate.  +  Articolul 6În îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia poate: a) să alcătuiască, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate, propriul registru de experţi pentru elaborarea, gestionarea şi actualizarea periodică a cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior; b) să solicite autorităţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii elaborate în domeniul său de activitate, acestea având obligaţia de a i le pune la dispoziţie.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Agenţiei  +  Articolul 7 (1) Agenţia este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Agenţia are un număr maxim de 30 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unităţile de învăţământ şi cercetare care funcţionează în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (3) Agenţia foloseşte colaboratori externi, experţi în domeniul său de activitate, remuneraţi conform legii. (4) Structura organizatorică, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile personalului se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea Agenţiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Agenţia poate înfiinţa, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, sedii secundare şi sucursale în teritoriu, în vederea realizării misiunilor şi atribuţiilor sale.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Veniturile proprii ale Agenţiei provin din tarife percepute beneficiarilor activităţilor de consultanţă şi asistenţă tehnică, precum şi din derularea de proiecte naţionale şi internaţionale, din contracte cu operatori economici, din organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri realizate în condiţiile legii. (3) Pentru activităţile realizate, Agenţia poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (4) Agenţia poate contribui din bugetul propriu cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor internaţionale acordate României, în conformitate cu cerinţele acestora.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Agenţia preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date şi arhiva Agenţiei Naţionale pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social - APART prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data hotărârii, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 2005.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2001 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social şi participarea României la Programul TEMPUS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri punctul XIX din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:"XIX. Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART - venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Dumitru Miron,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 noiembrie 2005.Nr. 1.357.--------