HOTĂRÂRE nr. 1.252 din 13 octombrie 2005privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor de spălat rufe de uz casnic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică maşinilor de spălat rufe de uz casnic introduse pe piaţa, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasa tensiune. (2) Prezenta hotărâre se aplică maşinilor de spălat rufe de uz casnic inclusiv pentru situaţia când acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.  +  Articolul 2 (1) În cazul maşinilor de spălat rufe de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, încheiat în condiţiile legii, adică acelea care sunt oferite la vânzare, închiriere ori vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, cum ar fi catalog comandat prin posta, şi care implica faptul ca potenţialul cumpărător nu poate vedea fizic masina de spălat rufe de uz casnic distribuita, oferta de comercializare trebuie să fie însoţită de informaţii referitoare la caracteristicile tehnice ale masinii de spălat rufe de uz casnic, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţie potenţialului cumpărător anterior achiziţionării masinii de spălat rufe de uz casnic.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) maşinilor de spălat rufe de uz casnic fără centrifugare; b) maşinilor de spălat rufe de uz casnic cu cuve separate pentru spalare şi stoarcere prin centrifugare; c) maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic; d) maşinilor de spălat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) furnizor - producătorul, reprezentantul sau autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa a masinii de spălat rufe de uz casnic; b) distribuitor - operator economic care vinde en detail sau orice alt operator economic care vinde, închiriază, vinde în rate ori expune maşini de spălat rufe de uz casnic în vederea comercializării către utilizatorul final; c) fişa - un tabel standard cu informaţii tehnice privind masina de spălat rufe de uz casnic; d) alte resurse primare - apa, substanţe chimice sau alte substanţe consumate de masina de spălat rufe de uz casnic pentru funcţionarea normală a acesteia; e) informaţii suplimentare - alte informaţii referitoare la funcţionarea masinii de spălat rufe de uz casnic, care se referă la sau care servesc la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse primare al masinii de spălat rufe de uz casnic.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a maşinilor de spălat rufe de uz casnic care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au aplicată o eticheta indicând consumurile de energie şi clasa de eficienta energetica, precum şi alte informaţii suplimentare, după caz, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2; eticheta se plaseaza pe exteriorul părţii frontale sau superioare a masinii de spălat rufe de uz casnic, astfel încât să fie uşor de observat şi sa nu fie acoperită; b) sunt însoţite de o fişa care conţine o enumerare de informaţii ce definesc aparatul respectiv, prevăzută în anexa nr. 3. (2) Informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele europene armonizate, ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde române sau ca standarde naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi pentru care numerele de referinţa sunt publicate. (3) Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot prevăzute de prezenta hotărâre sunt făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul zgomotului este măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004. (5) Clasa de eficienta energetica a unei maşini de spălat rufe de uz casnic, clasa de eficienta a spalarii şi clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare, specificate pe eticheta şi în fişa, sunt determinate conform anexei nr. 4. (6) Prevederile alin. (1) nu se aplică plăcuţelor indicatoare sau echivalentelor lor, fixate pe aparat pentru scopuri de securitate a utilizatorului. (7) Echivalentele în limbile comunitare pentru termenii utilizaţi pe eticheta şi în fişa sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6De la prevederile art. 5 alin. (1) se exceptează: a) maşinile de spălat rufe de uz casnic a căror producţie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) maşinile de spălat rufe de uz casnic second-hand.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul răspunde pentru corectitudinea informaţiilor înscrise pe eticheta şi în fişa. (2) Consimţământul furnizorului pentru publicarea informaţiilor înscrise pe eticheta sau în fişa este prezumat. (3) Obligaţia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligaţia sa transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totuşi, în cazul în care distribuitorul solicita transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie să asigure livrarea imediata a acestora. (4) Dacă exista posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, cu excepţia etichetelor ecologice comunitare sau naţionale.  +  Articolul 8 (1) Furnizorul întocmeşte documentaţia tehnica care atesta conformitatea maşinilor de spălat rufe de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri şi care permite evaluarea exactitatii informaţiilor de pe eticheta şi din fişa. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) conţine: a) denumirea şi sediul furnizorului; b) descrierea generală a masinii de spălat rufe de uz casnic, care să permită identificarea fără echivoc a acesteia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează în mod esenţial consumul de energie; d) rapoarte privind testele de măsurare a performantelor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare. (3) Furnizorul păstrează documentaţia prevăzută la alin. (1) timp de 5 ani de la data fabricării ultimei maşini de spălat rufe de uz casnic din seria respectiva de fabricaţie. (4) Furnizorul prezintă spre examinare organelor de control abilitate documentaţia prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 9Nu poate fi interzisă sau restrânsă introducerea pe piaţa a maşinilor de spălat rufe de uz casnic care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) Organele de control abilitate considera ca etichetele şi fişele sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri în lipsa elementelor care demonstreaza contrarul. (2) Organele de control abilitate pot solicita furnizorilor sa pună la dispoziţie documentele cu privire la exactitatea informaţiilor cuprinse în eticheta sau în fişa numai dacă au motive sa creadă ca acestea sunt incorecte.  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1); b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2); c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) şi (4); d) nerespectarea prevederilor art. 8. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 200 lei (RON) la 2.000 lei (RON) cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON) cele prevăzute la lit. b); c) cu amendă de la 500 lei (RON) la 3.000 lei (RON) cele prevăzute la lit. c); d) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.500 lei (RON) cele prevăzute la lit. d). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 12Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 11, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 598/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 30 iulie 2001, se abroga.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre transpune Directiva Comisiei Europene 1995/12/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 1992/75/CEE privind etichetarea energetica a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 136/1995.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Sereşp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statAutoritatea Naţionala pentru Protecţia ConsumatorilorCatalin Florin Teodorescu,secretar de statBucureşti, 13 octombrie 2005.Nr. 1.252.  +  Anexa 1 INFORMAŢIIcuprinse în cadrul contractului de furnizare la distantaCataloagele comandate prin posta sau prin alte mijloace de comunicare scrisă, conform prevederilor art. 2, cuprind următoarele informaţii, furnizate în ordinea indicată mai jos:1. clasa de eficienta energetica (pct. 3 din anexa nr. 3);2. consumul de energie (pct. 5 din anexa nr. 3);3. clasa de eficienta a spalarii (pct. 6 din anexa nr. 3);4. clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare (pct. 7 din anexa nr. 3);5. viteza de centrifugare maxima (pct. VIII din anexa nr. 2);6. capacitatea (pct. IX din anexa nr. 2);7. consumul de apa (pct. X din anexa nr. 2);8. consumul mediu anual de energie estimat pentru o familie de patru persoane (pct. 14 din anexa nr. 3);9. nivelul de zgomot (pct. XI din anexa nr. 2).Dacă se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişa, acestea se prezintă sub forma definită în anexa nr. 3 şi se includ în informaţiile prezentate mai sus, în ordinea prevăzută în fişa.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 2 ETICHETA        5       mm 73 mm 33 mm 5 mm      ├──┼─────────────────────────────┼─────────────┼─────┤   ┬ ┌────────────────────────────────────────────────────┐   │ │ Energie Masina de spălat │   │ │ rufe │41 │ │ ┌─────────────┐ │mm │ │ │ Logo │ │   │ │ Producător │ ABC │ │─── I   │ │ Model │ 1 2 3 │ │─── II   ┼ ├────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │ │ │ │ │   │ │ EFICIENT │ ████ B │ │─── III   │ │ │ │ │   │ │ ▀▀▀▀▀▀▀▀ A │ │ │90 │ │ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ B │ │ │mm │ │ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ C │ │ │   │ │ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ D │ │ │   │ │ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ E │ (SIGLA) │ │   │ │ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ F │ │ │   │ │ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ │ │ │   │ │ Mai puţin eficient │ │ │─── IV   ┼ ├────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │ │ │ │ │   │ │ Consum de energie │ X.YZ │ │─── V   │ │ kWh/ciclu │ │ │   │ │ (Bazat pe rezultatele │ │ │31 │ │ încercărilor standardizate │ │ │mm │ │ pentru ciclul "bumbac 60°C") │ │ │   │ │ │ │ │   │ │ Consumul real depinde │ │ │   │ │ de condiţiile de │ │ │   │ │ utilizare a aparatului │ │ │   ┼ ├────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │ │ Eficienta spalarii │ │ │15 │ │ │A B C D E F G│ │─── VImm │ │ A: mai ridicată G: mai scăzută│ │ │   │ │ │ │ │   ┼ ├────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │ │ Stoarcere prin centrifugare │ │ │   │ │ │A B C D E F G│ │─── VII20 │ │ A: mai ridicată G: mai scăzută│ │ │mm │ │ │ │ │   │ │ Viteza de │ │ │   │ │ centrifugare rot/min │ 1100 │ │─── VIII   │ │ │ │ │   ┼ ├────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │ │ │ │ │15 │ │ Capacitate (bumbac) kg │ y.z │ │─── IXmm │ │ Consum de apa l │ yz │ │─── X   │ │ │ │ │   ┼ ├────────────────────────────────┼─────────────┤ │   │ │ Nivel de zgomot Spalare │ xy │ │──┐   │ │ (dB(A)re|pW) Centrifugare│ xyz │ │ │ XI   │ │ └─────────────┘ │──┘47 │ │ Informaţii suplimentare se │mm │ │ găsesc în brosurile de produs │   │ │ [SIGLA] │   │ │ Standard EN 60456 │   │ │ Directiva 95/12/CE privind etichetarea │   │ │ maşinilor electrice de spălat rufe │   │ │ │   ┴ └────────────────────────────────────────────────────┘Precizări privind etichetaPrin aceste precizări se definesc informaţiile ce trebuie incluse în eticheta:I. Denumirea sau marca comercială a furnizorului;II. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;III. Clasa de eficienta energetica a masinii de spălat rufe de uz casnic, determinata conform anexei nr. 4. Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelaşi nivel cu sageata corespunzătoare;IV. Fără a aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru masina de spălat rufe de uz casnic la care s-a obţinut dreptul de aplicare a etichetei ecologice conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/1992 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice; o copie a acesteia poate fi inclusă în eticheta;V. Consumul de energie în kWh/ciclu, pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);VI. clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4;VII. clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare, determinata conform anexei nr. 4;VIII. Viteza de centrifugare maxima atinsa pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);IX. Capacitatea masinii de spălat rufe de uz casnic pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);X. Consumul de apa pe ciclu de spalare pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);XI. Atunci când este cazul, nivelul zgomotului în timpul ciclurilor de spalare şi centrifugare pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, şi ciclul de uscare "uscare bumbac", determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus, sunt redate în anexa nr. 5.TipărireDiferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:Culori utilizate:CMGN - cian, magenta, galben, negruDe exemplu: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negruSageti:- A: X0X0- B: 70X0- C: 30X0- D: 00X0- E: 03X0- F: 07X0- G: 0XX0Culoarea conturului: X070Textul se tipareste integral în negru. Fondul este alb.  +  Anexa 3 FIŞAFişa trebuie să conţină informaţiile prezentate mai jos. Informaţiile sunt comunicate de furnizor în ordinea următoare şi cuprind:1. denumirea sau marca comercială a furnizorului;2. elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;3. clasa de eficienta energetica a modelului, definită conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)". Când aceasta informaţie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o alta forma, cu condiţia să rezulte cu claritate ca scara este de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient);4. când informaţiile sunt prezentate sub forma de tabel, iar unele maşini de spălat rufe de uz casnic, care figurează în acest tabel, au primit o eticheta ecologica comunitara, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice, aceasta informaţie poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica "Eticheta ecologica comunitara" şi în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice. Aceasta prevedere nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice;5. consumul de energie în kWh/ciclu, pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), descris sub forma "Consum de energie XYZ kWh/ciclu, bazat pe rezultatele încercărilor standardizate pentru un ciclu la 60°C pentru bumbac". Consumul real de energie depinde de condiţiile de utilizare a aparatului;6. clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4 şi exprimată sub forma "Clasa de eficienta a spalarii ... pe o scara de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)". Aceasta informaţie poate fi exprimată şi sub o alta forma, cu condiţia să rezulte cu claritate ca scara este de la A (mai ridicată) până la G (mai scăzută);7. clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare, determinata conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare, pe o scara de la A (mai ridicată) până la G (mai scăzută)", urmată de indicaţia ce poate fi inclusă într-o nota de subsol, după cum urmează:"N.B.: Dacă folosiţi un uscator cu tambur, uscarea rufelor consuma de obicei mai multă energie decât spalarea lor. Alegând o masina de spălat cu centrifugare clasa A în locul uneia cu centrifugare clasa G veţi injumatati costurile de uscare faţă de uscarea cu tambur.";8. eficienta de extragere a apei, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2), pentru un ciclu standardizat la 60°C pentru bumbac, exprimată sub forma "Apa rămasă după centrifugare - %" (ca procent din greutatea uscata a rufelor);9. viteza de centrifugare maxima atinsa pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);10. capacitatea masinii de spălat rufe de uz casnic pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);11. consumul de apa pe ciclu, în condiţiile ciclului standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);12. durata programului pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);13. furnizorii pot include informaţiile prevăzute la pct. 6-12 şi pentru alte cicluri de spalare;14. consumul mediu anual de energie şi apa, bazat pe 200 de cicluri standardizate la 60°C pentru bumbac. Acesta se exprima sub forma "Consum anual de energie estimat (200 de cicluri de spalari standardizate la 60°C pentru rufe din bumbac) pentru o familie de patru persoane";15. nivelul zgomotului în timpul ciclurilor de spalare şi centrifugare pentru ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac şi ciclul de uscare "uscare bumbac", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer.Dacă o copie a etichetei, color sau alb-negru, este inclusă în fişa, atunci în fişa se introduc numai acele informaţii care nu sunt cuprinse în eticheta.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 4 CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA1. Clasa de eficienta energetica a unei maşini de spălat rufe de uz casnic se determina conform tabelului nr. 1.    Tabelul nr. 1    -------------──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Consumul de energie "C" în kWh pe kg rufe spalate   Clasa de eficienta la ciclul standardizat la 60°C pentru bumbac,                                   folosind procedurile de încercare din                                  standardele prevăzute la art. 5 alin. (2)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          A C ≤ 0,19          B 0,19 < C ≤ 0,23          C 0,23 < C ≤ 0,27          D 0,27 < C ≤ 0,31          E 0,31 < C ≤ 0,35          F 0,35 < C ≤ 0,39          G C > 0,39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Clasa de eficienta a spalarii pentru o masina de spălat rufe de uz casnic se determina conform tabelului nr. 2.    Tabelul nr. 2    -------------──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Clasa de eficienta Indicele "P" de eficienta a spalarii, definit     a spalarii conform standardelor prevăzute la art. 5                                     alin. (2), în condiţiile unui ciclu                                            standardizat la 60°C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          A P > 1,03          B 1,00 < P ≤ 1,03          C 0,97 < P ≤ 1,00          D 0,94 < P ≤ 0,97          E 0,91 < P ≤ 0,94          F 0,88 < P ≤ 0,91          G P ≤ 0,88──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare pentru un aparat se determina conform tabelului nr. 3.    Tabelul nr. 3    --------------──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Clasa de eficienta Eficienta de extragere a apei "D", definită    a stoarcerii conform standardelor prevăzute  prin centrifugare la art. 5 alin. (2), în condiţiile                                         unui ciclu standardizat la 60°C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A D < 45%         B 45% ≤ D < 54%         C 54% ≤ D < 63%         D 63% ≤ D < 72%         E 72% ≤ D < 81%         F 81% ≤ D < 90%         G D ≥ 90%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 TERMENIIutilizaţi pe eticheta şi în fişaEchivalentele în limbile comunitare pentru termenii în limba română utilizaţi pe eticheta şi în fişa sunt:*Font 8*─────┬─────┬──────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐Nota │ │ │ RO │ EN │ ES │ DA │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Eti- │ │Coman-│ │ │ │ │cheta│Fişa │da │ │ │ │ │     │ │prin │ │ │ │ │     │ │posta │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Anexa│Anexa│Anexa │ │ │ │ │nr.2 │nr.3 │nr.1 │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ [x] │ │ │Energie │Energy │Energia │Energi │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ [x] │ │ │Masina de spălat │Washing machine │Lavadora │Vaskemaskine │     │ │ │rufe │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  I │ │ │Producător │Manufacturer │Fabricante │Maerke │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ II │ │ │Model │Model │Modelo │Modell │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ [x] │ │ │Mai eficient │More efficient │Mas eficiente │Lavt forbrug │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ [x] │ │ │Mai puţin eficient │Less efficient │Menos eficiente │Hojt forbrug │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ 3 │ 1 │Clasa de eficienta │Energy efficiency │Clase de eficiencia│Relativt energi │     │ │ │energetica ... pe o│class ... on a │energetica ... en │forbrug ... pa │     │ │ │scara de la A (mai │scale of A (more │una escala que │skalaen A (lavt │     │ │ │eficient) la G ( │efficient) to G ( │abarca de A (mas │forbrug) til G ( │     │ │ │mai puţin eficient)│less efficient) │eficiente) a G ( │hojt forbrug) │     │ │ │ │ │menos eficiente) │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  V │ │ │Consum de energie │Energy │Consumo de energia │Energiforbrug │     │ │ │ │consumption │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  V │ │ │kWh/ciclu │kWh per cycle │kWh/ciclo │kWh/vask │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  V │ │ │Bazat pe rezultă- │Based on standard │Sobre la base del │Pa gruldlag as │     │ │ │tele încercărilor │test results for │resultado obtenido │standardtest pa │     │ │ │standardizate │"60°C cotton" │en un ciclo de │60°C - normal - │     │ │ │pentru ciclul │cycle │lavado normaliza- │Programmet for │     │ │ │"bumbac, 60°C" │ │dos de algodon a │bomuld │     │ │ │ │ │60°C │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ 5 │ 2 │Consum de energie │Energy consumption │Consumo de energia │Energiforbrug │     │ │ │.... kWh/ciclu, │.... kWh per cycle │... kWh por ciclo, │... kwh/vask │     │ │ │bazat pe rezultă- │based on standard │sobre la base del │pa grundlag af │     │ │ │tele încercărilor │test results for │resultado obtenido │standardtest pa │     │ │ │standardizate │"60°C cotton" │en un ciclo de │60°C - normal - │     │ │ │pentru ciclul │cycle │lavado de algodon a│programmet for │     │ │ │"bumbac, 60°C" │ │60°C en condiciones│bomuld │     │ │ │ │ │de ensayo │ │     │ │ │ │ │normalizadas │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  V │ 5 │ 2 │Consumul real │Actual consumption │El consumo real │Det faktiske │     │ │ │depinde de condi- │will depend on │depende de las │energiforbrug │     │ │ │tiile de utilizare │how the appliance │condiciones de │afhaenger af, │     │ │ │a aparatului │is used │utilizacion del │hvorledes apparat │     │ │ │ │ │aparato │benyttes │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ VI │ │ │Eficienta spalarii │Washing performance│Eficiencia de │Vaskeevne │     │ │ │A (mai ridicată) │A (higher) │lavado A (mas │A (hoj) │     │ │ │G (mai scăzută) │G (lower) │alto) G (mas bajo) │G (lav) │     │ │ │ │ │ │ │─────┴─────┴──────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘─────┬─────┬──────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐Nota │ │ │ DE │ EL │ FR │ IT │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Eti- │ │Coman-│ │ │ │ │cheta│Fişa │da │ │ │ │ │     │ │prin │ │ │ │ │     │ │posta │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Anexa│Anexa│Anexa │ │ │ │ │nr.2 │nr.3 │nr.1 │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Energie │ *1) │Energie │Energia │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Waschmachine │ *1) │Lave-linge │Lavatriceine │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Hersteller │ *1) │Fabricant │Costruttore │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Modell │ *1) │Modele │Modello │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Niedrieger │ *1) │Econome │Bassi consumi │     │ │ │Energieverbr auch │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Hoher │ *1) │Peu econome │Alţi consumi │     │ │ │Energieverbr auch │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Energieeffizi │ *1) │Classement selon │Classe di efficienza     │ │ │enzklasse ... auf │ │son efficacite │energetica ... su │     │ │ │einer Skala von A │ │energetique ... │una scala da A ( │     │ │ │(niedrieger │ │sur une echelle │bassi consumi) a G │     │ │ │Energieverbr auch) │ │allant de A (eco- │(alţi consumi) │     │ │ │bis G (hoher │ │nome) a G (peu │ │     │ │ │Energieverbr auch) │ │econome) │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Energieverbr auch │ *1) │Consommati on │Consumo di energia │     │ │ │ │ │d'energie │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │kWh/Waschprogramm │ *1) │kWh par cycle │kWh per ciclo │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Ausgehend von den │ *1) │Sur la base du │În base ai resul- │     │ │ │Ergebnissen der │ │resultat obtenu │tati di prove │     │ │ │Normprufung fur │ │pour le cycle │standard per îl │     │ │ │das Programm │ │"blanc 60°C" │ciclo cotone a │     │ │ │"Baumwolle, 60°C" │ │ │60°C... │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Energieverbr auch │ *1) │Consommati on │Consumo di energia │     │ │ │..... kWh pro │ │d'energie .... │...... kWh per │     │ │ │Waschprogramm auf │ │kWh par cycle, │ciclo, sulla │     │ │ │der Grundlage von │ │sur la base du │base dei resultati │     │ │ │Ergebnissen der │ │resultat obtenu │di prove │     │ │ │Normprufung fur │ │pour le cycle │standard per îl │     │ │ │das Programm │ │"blanc 60°C" dans │ciclo cotone a │     │ │ │"Baumwolle, 60°C" │ │des condiţions │60°C... │     │ │ │ │ │d'essai normalises │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Der tatschliche │ *1) │La consommation │Îl consumo effettivo     │ │ │Energieverbr auch │ │reelle depend des │depende dal modo │     │ │ │hangt von der Art │ │condiţions │în cui l'appare- │     │ │ │de Nutzung des │ │d'utilisation │cchio viene usato │     │ │ │Gertes ab │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ │ │Waschwirkung │ *1) │Efficacite de │Efficacia del │     │ │ │A (besser) │ │lavage │lavaggio │     │ │ │G (schlechter) │ │A (plus eleve) │A (alta) │     │ │ │ │ │G (plus faible) │G (bassa) │─────┴─────┴──────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐          NL │ PT │ FI │ SV │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Energie │Energia │Energia │Energi │                        │ │ │ │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Wasmachine │Maquina de lavar roupa │Pyykinpsukone │Tvattmaskin │                        │ │ │ │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Fabrikant │Fabricante │Tavarantoimittaja │Levarantor │                        │ │ │ │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Model │Modelo │Malli │Modell │                        │ │ │ │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Efficient │Mais eficiente │Vahan kuluttava │Lag forbrukning │                        │ │ │ │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Inefficient │Menos eficiente │Paljon kuluttava │Hog forbrukning │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Energieefficientieklasse│Classe de eficiencia │Energiatehokkuusluokka │Energieffektivitetsklass│.... op een schaal van │energetica ... numa │asteikolla │pa en skala fran A (lag │A (efficient) tot │escala de a (mais │A:sta (vh kuluttava) │forbrukning) till G ( │G (inefficient) │eficiente) a G (menos │G:hen (paljon │hog forbrukning) │                        │eficiente │kuluttava) │ │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Energieverbruik │Consumo de energia │Energieankulutus │Energiforbrukning │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤kWh per cyclus │kWh/ciclo │kWh/ohjelma │kWh/tvatt │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Gebaseerd op de │Com base nos resultados │Perustuu vakiooloissa │Baserat pa resultat fran│resultaten van een │do ciclo de lavagem │mitattuun │standardiserad │standardtest voor de │normalizado de tecidos │kulutukseen ohjelmalla │provning av programmet │cyclus "katoen 60°C" │de algodao a 60°C │"puulvila 60°C" │for "bomull 60°C" │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Energieverbruik.... │Consumo de energia.... │Energieankulutus.... │Energiforbrukning.... │kWh per cyclus, │kWh por ciclo, com │kWh/ohjelma, │kWh/tvatt baserat │gebaseerd der Grundlage │base nos resultados │perustuu vakiooloissa │pa resultat fran │op de resultaten van een│do ciclo de lavagem │mitattuun │standardiserad │standardtest voor de │de tecidos de algodao │kulutukseen ohjelmalla │provning av programmet │cyclus "katoen 60°C" │a 60°C obtidos em │"puulvila 60°C" │for "bomull 60°C" │                        │ensaio normalizado │ │ │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Het werkelijke verbruik │O consumo real varia │Todellinen kulutus │Verklig forbrukning │wordt bepaald door de │com as condicoes de │riippuu laitteen │beror pa hur │wijze waarop het │utilizacao do aparelho │kayttotavoista │apparaten anvands │apparaat wordt gebruikt │ │ │ │────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤Wasresultaat ..... │Eficiencia de lavagem │Pesutulos │Tvatteffekt │A (goed) │A (mais alto) │A (hyva) │A (battre) │G (matig) │G (mais baixo) │G (huono) │G (samre) │────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘*Font 8*─────┬─────┬──────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐Nota │ │ │ RO │ EN │ ES │ DA │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Eti- │ │Coman-│ │ │ │ │cheta│Fişa │da │ │ │ │ │     │ │prin │ │ │ │ │     │ │posta │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Anexa│Anexa│Anexa │ │ │ │ │nr.2 │nr.3 │nr.1 │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ 6 │ 3 │Clasa de eficienta │Washing performance│Clase de eficiencia│Vaskeevne ..... pa │     │ │ │a spalarii ... pe o│class ... on a │de lavado ... en un│skalaen A (hoj) til│     │ │ │scara de la A (mai │scale of A (higher)│escala que abarca │G (lav) │     │ │ │ridicată) la G (mai│to G (lower) │de A (mas alto) a │ │     │ │ │scăzută) │ │G mas bajo) │ │     │ │ │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ VII │ │ │Stoarcere prin │Spin dryng │Centrifugado │Centrifugeringsevne│     │ │ │centrifugare A (mai│A (higher) │A (mas alto) │A (hoj) G (lav) │     │ │ │ridicată) G (mai │G (lower) │G (mas bajo) │ │     │ │ │scăzută) │ │ │ │     │ │ │ │ │ │ │     │ │ │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ 7 │ 4 │Eficienta stoarce- │Drying rating .... │Clasification de │Centrifugeringsevne│     │ │ │rii .......... pe o│......... on a │secado .... en una │pa skalaen │     │ │ │scara de la A (mai │scale of A (higher)│escala que abarca │A (hoj) til G (lav)│     │ │ │ridicată) la G (mai│to G (lower) │de A (mas alto) a │ │     │ │ │scăzută) │ │G (mas bajo) │ │     │ │ │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ 7 │ 4 │Dacă folosiţi un │NB: If you use a │Şi utiliza una │Hvis De anvender │     │ │ │uscator cu tambur. │tumble drier. │secadora de tambor │torretumber, bor │     │ │ │Alegând o masina de│Choosing a washing │no oldive que: │De vaere opmaerksom│     │ │ │spălat cu centrifu-│machine with │- una maquina de │pa folgende: │     │ │ │gare clasa A în │A-rated spin, │lavar con centrifu-│- en vaskemaskine │     │ │ │locul unei maşini │instead of one with│gado reducira a│de er A-maerket mht│     │ │ │de spălat cu │a G-rated spin will│la mitad el coste │centrifugering vil │     │ │ │centrifugare clasa │halve your tumble │de secado comparado│halvere omkostninge│     │ │ │G, se înjumătăţesc │drying costs. │con un centrifugado│re til torring │     │ │ │costurile faţă de │Tumble drying │ │sammen-lignet med │     │ │ │uscarea cu tambur. │clothes usually │- en general, el │en vaskemaskine der│     │ │ │Uscarea rufelor │uses more energy │secado de tambor │er G-maerket mht. │     │ │ │într-o masina de │than washing them │consume mas energia│centrifugering │     │ │ │uscat cu tambur │ │que el lavado │- elektrisk torre- │     │ │ │consuma de obicei │ │ │tumbling af toj │     │ │ │mai multă energie │ │ │bruger normalt mere│     │ │ │decât spalarea lor.│ │ │energi end selve │     │ │ │ │ │ │vaskningen │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ 8 │ │Apa rămasă după │Water remaining │Agua restante tras │Restvandindhold │     │ │ │centrifugare .... │after spin .... │el centrifugado....│efter │     │ │ │%(ca procent din │%(as a proportion │%(en porcentaje de │centrifugering ....│     │ │ │greutatea rufelor │of dry weight │peso seco de la │%(i forhold til │     │ │ │uscate) │of wash) │ropa) │tort toj) │─────┴─────┴──────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘─────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐          DE │ EL │ FR │ IT │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Waschwirkungsklass e ....│ *1) │Classe d'efficacite de │Classe di efficienza di│.... auf einer Skala │ │lavage ...sur une echelle│lavaggio su scala de │von A(besser) bis │ │allant de A (plus eleve) │A(alta) a G(Bassa) │G(schlechter) │ │a G(plus faible) │ │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Schleuderwirkung │ *1) │Essorage A (plus eleve) │Centrifugazione │A (besser) G (schlechter)│ │G (plus faible) │A (alta) │                         │ │ │G (bassa) │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Schleuderwirkung auf │ *1) │Efficacite d'essorage ...│Grado di asciugatura │einer Skala von │ │sur une echelle allant de│... su una scala da │A (besser) bis │ │A (plus eleve) a G (plus │A (alta) a G (bassa) │G (schlechter) │ │faible) │ │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Wenn Sie einen │ *1) │Şi vous utilisez un │Se utilizzate │Waschentrokner gebrauchen│ │sechoir a tambour, │un'asciugatrice │denken Sie daran: │ │n'oubliez pas que: │elettrica a tamburo │- Eine Waschmaschine der │ │- avec une machine a la │tenete presente que: │Schleuderwirkungs-klasse │ │laver avec un essorage de│- una lavatrice în │"A" wird, im Vergleich zu│ │classe A, le sechage a │classa A di efficacia │einer Waschmaschine der │ │tambour coutera moitie │di asciugatura dimezza │Schleuderwirkungs klasse │ │moins qu'avec une machine│îl costo dell'energia │"G" die Kosten fur das │ │de classe G │elettrica dell'asciuga-│Trocknen der Wasche │ │- le sechage a tambour │trice, rispetto ad una │halbieren │ │consomme generalement │lavatrice în classe G; │- Ein Trocknenvorgang │ │beaucoup plus d'energie │- l'asciugatrice │verbraucht normalweise │ │que le lavage │elettrica consuma gene-│viel mehr Energie als ein│ │ │ralmente molta piu │Waschvorgang │ │ │energia elettrica di │                         │ │ │una lavatrice │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Nach dem │ *1) │Teneur en eau apres │Acqua rimanente dopo la│Schleuder-vorgang │ │essorage ...%(par rapport│centrifugazione ....% │verbleibende │ │au poids du linge sec) │(în relazione al peso │Restfeuchte ....% (Anteil│ │ │degli indumenti │am Trockengewicht der │ │ │asciutti) │Wasche) │ │ │ │─────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘─────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐          NL │ PT │ FI │ SV │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Wasresultaat...op een │Classe de eficiencia │Pesutulosluokka ... │Tvatteffekt...... pa │schaal van A(goed) │de lavagem .... numa │asteikolla A:sta (hyva) │skalan A (battre) │tot G(matig) │escala de A (mais │G:hen (huono) │till G (samre) │                         │alto) a G (mais │ │ │                         │baixo) │ │ │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Centrifugeren │Centrifugacao │Linkous │Centrifugering │A (goed) │A (mais alto) │A (hyva) │A (battre) │G (matig) │G (mais baixo) │G (huono) │G (samre) │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Droogresultaat: ...... │Classificacao da │Linkousteho ... │Centrifugeringseffekt │op een schaal van │secagem ... numa │Asteikolla │.... pa skalan │A (goed) tot │escala de │A:sta (hyva) │A (battre) till │G (matig) │A (mais alto) │G:hen (huono) │G (samre) │                         │G (mais baixo) │ │ │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Indien u een droogtrommel│Se utiliza um secador │Jos kaytat kuivausrumpua,│Om du torkar med │gebruikt, vergeet niet │de tambor, nao esqueca│ota huomioon etta: │varme tank pa att: │dat: │que: │- kun pyykki lingotaan │- En tvattmaskin med │- het drogen de helft │- Com uma maquina de │koneella, jonka │centrifugeringeffekt │goedkoper is indien u een│lavar com uma efficien│linkousteho on A, │A halverar kostnaden │wasmachine kiest met │cia de secagem da │rumpukuivaus maksaa │for torkning jamfort │droogresultaat A, │categoria A a secagem │poulet vahemman verra- │med en tvattmaskin med │vergeleken met een wasma-│no secador de tambor │ttuna linkousholla G │centrifugeringeffekt G │chine met de aanduiding G│custara menos de │lingottuun pyykkiin, │- Der gar normalt at │voor het droogresultaat; │metade do que com uma │- pyykin kuivaus kuluttaa│mer energi for att │- het elektrisch drogen │da categoria G │tavallisesti enemman │torka textilier an for │normaal veel meer energie│- A secagem no secador│energiaa kuin pesu │att tvatta dem │verbruikt dan het wassen │de tambor consome │ │ │                         │geralmente muito mais │ │ │                         │energia que a │ │ │                         │lavagem │ │ │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Resterend water na │Agua residual apos │Jaannoskosteus │Restfuktighet efter │centrifugeren .....% │centrifugacao .....% │linkouksen jalkeen ...% │centrifugering ...% │(van het droge gewicht │(em percentagem do │(prosentteina kuivan │(i procent av vikten │van het wasgoed) │peso da roupa seca) │pyykin painosta) │pa den torra tvatten) │                         │ │ │ │─────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘─────┬─────┬──────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐Nota │ │ │ RO │ EN │ ES │ DA │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Eti- │ │Coman-│ │ │ │ │cheta│Fişa │da │ │ │ │ │     │ │prin │ │ │ │ │     │ │posta │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤Anexa│Anexa│Anexa │ │ │ │ │nr.2 │nr.3 │nr.1 │ │ │ │ │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ VIII│ 9 │ 5 │Viteza de centri- │Spin speed (rpm) │Velocidad de │Centrifuge- │     │ │ │fugare (rot/min) │ │centrifugado (rpm) │ringshastighed │     │ │ │ │ │ │ (omdr./min) │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ IX │ 10 │ 6 │Capacitate │Capacity │Capacidad (algodon)│Kapacitet kg │     │ │ │(bumbac) kg │(cotton) kg │ ....... kg │ (bomuld) │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  X │ 11 │ 7 │Consum de apa │Water consumption │Consumo de aqua │Vandforbrug │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤     │ 14 │ 8 │Consum tipic anual │Typical annual │Consumo anual │Typisk arligt │     │ │ │pentru o familie de│consumption for a │tipico de una │forbrug for en │     │ │ │patru persoane │fourperson │familia de 4 │husstand pa fire │     │ │ │ │household │personas │personer │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  XI │ 15 │ 9 │Nivel de zgomot │Noise (dB(A) │Ruido (dB(A) │Lydeffektniveau │     │ │ │ (dB(A) re 1 pW) │re 1 pW) │re 1 pW) │ (dB(A) stoj) │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  XI │ │ │Spalare │Washing │Lavado │Vask │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤  XI │ │ │Centrifugare │Spinning │Centrifugado │Centrifugering │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ [x] │ │ │Informaţii supli- │Further information│Ficha de │Brochurerne om │     │ │ │mentare se găsesc │is contained în │information │produktet │     │ │ │în brosurile de │product brochures │detallada en los │indeholder │     │ │ │produs │ │folletos del │yderligere │     │ │ │ │ │producto │oplysninger │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ [x] │ │ │Standard EN 60456 │Norm EN 60456 │Norma EN 60456 │Standard EN 60456 │─────┼─────┼──────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ [x] │ │ │Directiva 95/12/CE │Electric washing │Directiva 95/12/CE │Direktiv 95/12/EF │     │ │ │privind etichetarea│machine label │sobre etiquetado de│om energimaerkninng│     │ │ │maşinilor electrice│Directive 95/12/EC │lavadoras │af vaskmaskiner │     │ │ │de spălat rufe │ │ │ │─────┴─────┴──────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘─────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐          DE │ EL │ FR │ IT │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Schleuderdrezahl (U/min) │ *1) │Vitesse d'essorage (rpm) │Velocita di │                         │ │ │centrifugazione (gpm) │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Fullmenge (Baumwolle) kg │ *1) │Capacite (blanc) kg │Capacita (cotone) în kg│─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Wasserverbrauch │ *1) │Consommation d'eau │Consumo di acqua │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Geschatzer Jahresverbrauch *1) │Consommation annuelle │Consumo annuo medio di │eines Vier-Personen- │ │moyenne d'un menage de 4 │una famiglia di quattro│Haushalts │ │personnes │persone │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Gerausch (dB(A) re 1 pW) │ *1) │Bruit (dB(A) re 1 pW) │Rumore (dB(A) re 1 pW) │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Waschen │ *1) │Lavage │Lavaggio │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Schleudern │ *1) │Essorage │Centrifugazione │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Ein datenblatt mit │ *1) │Une fiche d'information │Gli opuscoli │weiteren Gerateangaben │ │detaillee figure dans la │illustrativi contengono│ist în den Prospekten │ │brochure │una scheda │enthalten │ │ │particolareggiata │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Norm EN 60456 │ *1) │Norme EN 60456 │Norma EN 60456 │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Richtlinie 95/12/EG │ *1) │Directive 95/12/CE │Direttiva 95/12/CE │waschmaschinenetikett │ │relative a l'etiquetage │relativă │                         │ │des lave-linge │all'etichettatura delle│                         │ │ │lavatrici │                         │ │ │ │─────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘─────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐          NL │ PT │ FI │ SV │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Centrifugeersnelheid │Velocidade de │Linkousnopeus │Centrifugeringshastig │(tpm) │centrifugacao (rpm) │(kierr/min) │het (varv/min) │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Capaciteit (katoen) kg │Capacidade (algodao) │Tayttomaara (puuvilla) kg│Kapacitet (bomull) kg │                         │kg │ │ │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Waterverbruik │Consumo de aqua │Vedenkulutus │Vattenforbrukning │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Typish jaarlijks verbruik│Consumo-tipo anual de │Tavanomainen nelihenkisen│Typisk energiforbruk- │voor een huishouden van │um agregado familiar │perheen vuosikulutus │ning per a for fyre │vier personen │de 4 pessoas │ │personers hushall │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Geluidsniveau │Nivel de ruido (dB(A) │Aani (dB(A) re 1 pW) │Buller (dB(A) re 1 pW) │(dB(A) re 1 pW) │re 1 pW) │ │ │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Wassen │Lavagem │Pesu │Tvatt │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Centrifugeren │Centrifugacao │Linkous │Centrifugering │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Nadere gegevens zijn │Ficha pormenorizada │Tuote-esitteissa on │Produktbroschyrema │opgenomen în de brochures│no folheto do producto│lisatietoja │innehaller ytterligare │over het apparaat │ │ │information │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Norm EN 60456 │Norma EN 60456 │Standardi EN 60456 │Standard EN 60456 │─────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤Richtlijn 95/12/EG: │Directiva 95/12/CE │Pesukoneiden merkintoja │Direktiv om markning │Etikettering wasmachines │relativă a etiquetagem│koskeva direktiivi │av tvattmaskiner │                         │de maquinas de lavar │95/12/EY │95/12/EG │                         │roupa │ │ │─────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘--------    NOTA(CTCE)    *1) Text scris în limba greaca.-------