REGULAMENT din 2 noiembrie 2005de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
  • BIROUL PERMANENT AL SENATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independenta faţă de orice alta autoritate a administraţiei publice, precum şi faţă de orice persoană fizica sau juridică din domeniul privat şi are drept obiectiv apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intima, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumita în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumita în continuare Legea nr. 102/2005, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, denumita în continuare Legea nr. 677/2001, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, denumit în continuare regulament, stabileşte structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor şi ale posturilor din cadrul acesteia, regulile privind înregistrarea şi repartizarea corespondentei primite şi a documentelor întocmite în cadrul Autorităţii, precum şi regulile aplicabile personalului acesteia.  +  Articolul 4Prevederile regulamentului se interpretează şi se aplică în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 102/2005, ale Legii nr. 677/2001, ale reglementărilor legale aplicabile funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor de conducere şi de execuţie de specialitate specifice din serviciile Parlamentului, precum şi cele aplicabile personalului contractual.  +  Capitolul II Structura organizatorică şi conducerea Autorităţii  +  Articolul 5 (1) Autoritatea exercita atribuţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001. (2) Structura organizatorică a Autorităţii se avizează de Biroul permanent al Senatului şi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (3) În cadrul structurii organizatorice avizate potrivit alin. (2), prin decizie a preşedintelui se pot organiza birouri, comisii cu activitate temporară, precum şi alte structuri functionale necesare îndeplinirii atribuţiilor legale.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte care, în exercitarea atribuţiilor sale, este ajutat de un vicepreşedinte. (2) Preşedintele exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 102/2005, precum şi următoarele atribuţii: a) prezintă, în şedinţa plenara a Senatului României, raportul anual de activitate al Autorităţii; b) semnează rapoartele, actele de sesizare a organelor de urmărire penală sau de introducere a acţiunilor în justiţie, autorizaţiile, deciziile, avizele, recomandările, precum şi orice alte acte necesare bunei desfăşurări a activităţii Autorităţii; c) aproba efectuarea investigatiilor şi a controalelor prealabile şi desemnează persoanele împuternicite în acest scop; d) aproba statul de funcţii şi fişa postului pentru personalul din cadrul Autorităţii; e) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul Autorităţii, precum şi condiţiile generale şi specifice de ocupare a acestora; f) numeşte şi angajează personalul din aparatul propriu al Autorităţii şi modifica raporturile juridice de serviciu sau, după caz, de muncă, cu acordul acestuia; g) exercita autoritatea disciplinară asupra personalului din aparatul propriu al Autorităţii, în condiţiile legii; h) semnează corespondenta purtata cu conducătorii autorităţilor similare din străinătate, precum şi ai altor instituţii sau organizaţii internaţionale; i) aproba deplasarile personalului în străinătate; j) aproba componenta nominală a delegatiilor Autorităţii care participa la reuniunile organismelor europene şi internaţionale unde Autoritatea are calitatea de membru; k) aproba, îndrumă şi coordonează programul de pregătire şi formare profesională a personalului de specialitate, inclusiv efectuarea schimburilor de experienta cu autorităţile similare din străinătate; l) aproba planificarea şi efectuarea concediilor anuale de odihnă; m) aproba efectuarea şi plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru; n) aproba programul de relaţii cu publicul; o) exercita controlul asupra activităţii compartimentelor din cadrul Autorităţii; p) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale altor persoane din cadrul Autorităţii; q) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Pe lângă preşedinte funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul consultativ al Autorităţii. (2) Componenta şi modul de funcţionare ale Consiliului consultativ se aproba prin decizie a preşedintelui.  +  Articolul 8 (1) În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea interna a Autorităţii, preşedintele emite decizii.  +  Articolul 9Vicepreşedintele Autorităţii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea compartimentelor, potrivit deciziei preşedintelui Autorităţii; b) repartizează lucrările către compartimentele a căror activitate o coordonează; c) avizează actele elaborate de compartimentele Autorităţii a căror activitate o coordonează şi le supune aprobării preşedintelui; d) coordonează activitatea de întocmire a raportului anual, precum şi a altor lucrări de complexitate ori de importanţa deosebită, potrivit dispoziţiilor preşedintelui; e) participa la elaborarea proiectelor de acte normative şi coordonează activitatea de elaborare a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter normativ; f) semnează corespondenta Autorităţii, precum şi orice alte acte, potrivit dispoziţiilor preşedintelui; g) coordonează activitatea de întocmire a bugetului Autorităţii; h) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Autorităţii în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei; i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii.  +  Articolul 10Conducătorii compartimentelor din cadrul structurii organizatorice a Autorităţii au următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea compartimentelor pe care le conduc şi asigura buna funcţionare a activităţii acestora; b) prezintă informări periodice sau la cererea conducerii Autorităţii cu privire la activitatea desfăşurată; c) participa la întocmirea raportului anual şi a altor lucrări de complexitate ori de importanţa deosebită; d) repartizează lucrările către personalul compartimentelor pe care le conduc şi urmăresc modul de soluţionare a acestora; e) avizează lucrările şi corespondenta realizată în cadrul compartimentelor pe care le conduc; f) informează personalul compartimentelor cu privire la deciziile luate de conducere; g) fac propuneri privind îmbunătăţirea activităţii compartimentelor pe care le conduc şi supun spre aprobare conducerii propunerile personalului din subordine; h) evalueaza personalul din subordine; i) propun structura cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi funcţionare a compartimentelor pe care le conduc, pentru a fi incluse în proiectul de buget al Autorităţii; j) propun măsuri cu privire la arhivarea documentelor deţinute de compartimentele pe care le conduc şi răspund de păstrarea documentelor arhivate, până la predarea acestora la arhiva Autorităţii; k) exercita alte atribuţii stabilite în fişa postului sau de preşedintele Autorităţii.  +  Articolul 11Activitatea de audit este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a preşedintelui Autorităţii, potrivit legii.  +  Capitolul III Atribuţiile compartimentelor Autorităţii  +  Articolul 12Serviciul evidenta operatori şi prelucrari date îndeplineşte următoarele atribuţii: a) primeşte şi asigura soluţionarea lucrărilor repartizate; b) stabileşte formatul registrelor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. c)-e) din prezentul regulament; c) asigură realizarea în format electronic a bazei de date cuprinzând evidenta operatorilor şi a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum şi administrarea acesteia; d) semnaleaza necesitatea efectuării controalelor prealabile şi a investigatiilor, în urma analizarii notificărilor; e) elaborează norme tehnice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; f) asigura suportul informatic necesar desfăşurării activităţii Autorităţii; g) elaborează şi propune spre aprobare preşedintelui Autorităţii procedura de primire, analizare şi înregistrare a notificărilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; h) tine evidenta corespondentei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului; i) exercita orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.  +  Articolul 13Serviciul investigaţii exercita următoarele atribuţii: a) propune şi efectuează controale prealabile şi investigaţii la operatorii de date cu caracter personal, în condiţiile legii; b) soluţionează plângerile, sesizările şi cererile adresate Autorităţii; c) întocmeşte notele de constatare în urma efectuării controalelor prealabile şi a investigatiilor; d) propune măsurile legale ce se impun, ca urmare a efectuării controalelor prealabile şi a investigatiilor; e) comunică Serviciului evidenta operatori şi prelucrari date constatările şi măsurile dispuse de preşedintele Autorităţii, ca urmare a investigatiilor şi controalelor prealabile efectuate; f) urmăreşte ducerea la îndeplinire de către operatorii de date cu caracter personal a măsurilor obligatorii dispuse de autoritate; g) elaborează şi propune spre aprobare preşedintelui Autorităţii procedura de soluţionare a plangerilor, sesizarilor şi cererilor, precum şi procedura de efectuare a investigatiilor şi a controalelor prealabile; h) tine evidenta sancţiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal; i) tine evidenta corespondentei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului; j) exercita orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.  +  Articolul 14Biroul autorizaţii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) propune emiterea autorizaţiilor transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal; b) propune autorizarea prelucrarilor de date cu caracter personal privind starea de sănătate, în cazurile prevăzute de lege; c) semnaleaza necesitatea efectuării controalelor prealabile şi a investigatiilor, având ca obiect verificarea prelucrarilor de date cu caracter personal supuse procedurilor de autorizare; d) elaborează şi propune spre aprobare preşedintelui Autorităţii procedura de autorizare a transferurilor de date cu caracter personal în străinătate, precum şi a celei de emitere a autorizaţiilor prevăzute la lit. b); e) tine evidenta autorizaţiilor emise de Autoritate; f) comunică Serviciului evidenta operatori şi prelucrari date transferurile de date cu caracter personal în străinătate, precum şi celelalte prelucrari autorizate; g) elaborează norme tehnice cu privire la transferul datelor cu caracter personal în străinătate; h) soluţionează petitiile care au ca obiect prelucrarea datelor supuse procedurii de autorizare; i) exercita orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.  +  Articolul 15Biroul integrare europeană şi relaţii internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii: a) gestionează programe europene şi internaţionale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; b) face propuneri privind armonizarea legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitara în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate; c) propune spre aprobare preşedintelui Autorităţii şi implementeaza planul de măsuri cu privire la îndeplinirea obligaţiilor legate de integrarea europeană în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; d) întocmeşte corespondenta Autorităţii adresată altor autorităţi similare din străinătate şi asigura cooperarea Autorităţii cu acestea; e) efectuează studii, analize comparative şi sinteze cu privire la legislaţia, jurisprudenta şi practica internationala referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal; f) participa la realizarea materialelor publicitare ale Autorităţii, precum şi la organizarea de seminarii şi mese rotunde, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate; g) organizează activitatea de relaţii externe, conform planului anual aprobat de preşedintele Autorităţii; h) pregăteşte vizitele unor delegaţii sau misiuni la sediul Autorităţii şi organizează participarea acesteia la reuniunile la care a fost invitata; i) tine evidenta corespondentei repartizate şi a celei întocmite în cadrul biroului; j) exercita orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.  +  Articolul 16Biroul juridic şi comunicare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează şi avizează propuneri de acte normative cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; b) face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate; c) elaborează proiectele deciziilor preşedintelui Autorităţii; d) reprezintă interesele Autorităţii în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi a altor autorităţi şi instituţii publice, potrivit împuternicirii emise în acest sens de preşedintele Autorităţii; e) verifica şi acorda avizul de legalitate pentru actele şi contractele supuse spre aprobare preşedintelui Autorităţii; f) exercita controlul de legalitate asupra modului de desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice; g) întocmeşte revista presei şi redactează comunicatele de presa, pe care le supune spre aprobare preşedintelui Autorităţii; h) organizează conferinţe de presa, mese rotunde şi seminarii; i) propune editarea de broşuri, a buletinului informativ al Autorităţii, precum şi a altor materiale publicitare, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate; j) propune emiterea acreditarilor reprezentanţilor mass-media; k) propune organizarea activităţii de relaţii cu publicul şi gestionează procedurile privind accesul la informaţiile de interes public; l) gestionează procedurile cu privire la clasificarea documentelor din cadrul Autorităţii; m) asigura activitatea de soluţionare a petitiilor adresate Autorităţii şi propune măsuri cu privire la îmbunătăţirea acesteia; n) tine evidenta corespondentei repartizate şi a celei întocmite în cadrul biroului; o) exercita orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) Direcţia economică şi resurse umane are în componenta Serviciul buget-finanţe şi contabilitate şi Biroul resurse umane. Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de elaborare a proiectului bugetului anual al Autorităţii; b) asigura fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii; c) organizează gestionarea patrimoniului Autorităţii şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia. (2) Serviciul buget-finanţe şi contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii: a) întocmeşte proiectul bugetului anual al Autorităţii şi urmăreşte ca acesta să fie inclus în proiectul bugetului de stat, potrivit legii; b) organizează gestionarea bugetului şi a patrimoniului şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestora; c) stabileşte măsuri cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, potrivit legii; d) organizează activitatea de control financiar preventiv privind modul de utilizare a resurselor financiare aprobate; e) întocmeşte statele de plată privind drepturile salariale cuvenite personalului, precum şi situaţiile privind plata acestor drepturi; f) calculează deconturile de deplasare a personalului; g) organizează şi gestionează procedurile de achiziţii publice, potrivit legii; h) urmăreşte modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilităţilor şi a contractelor de achiziţii publice; i) organizează activitatea de dotare, de întreţinere a sediului instituţiei şi a bunurilor sale şi stabileşte măsuri pentru folosirea şi paza acestora; j) întocmeşte situaţiile financiar-contabile, potrivit reglementărilor legale; k) stabileşte valoarea de inventar a cărţilor primite gratuit şi o supune spre aprobare conducerii; l) realizează inventarierea generală a patrimoniului instituţiei, potrivit legii; m) organizează activitatea de protecţie, de securitate a muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor; n) organizează activitatea de arhiva, potrivit legii; o) tine evidenta corespondentei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului; p) exercita orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii. (3) Biroul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii: a) organizează şi asigura aplicarea legislaţiei în domeniul activităţii de personal; b) întocmeşte statul de funcţii şi îl prezintă spre aprobare conducerii Autorităţii; c) răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrarea şi promovarea personalului; d) întocmeşte actele necesare la angajarea, promovarea, acordarea drepturilor salariale sau la încetarea raporturilor juridice de muncă, potrivit legii; e) urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale; f) tine evidenta şi completează dosarele profesionale şi carnetele de muncă ale personalului Autorităţii; g) întocmeşte registrul de evidenta al personalului Autorităţii; h) coordonează activitatea de evaluare a personalului Autorităţii; i) întocmeşte lucrările privind evidenta şi miscarea personalului; j) eliberează şi vizează legitimatiile de serviciu pentru personalul Autorităţii; k) tine evidenta concediilor de odihnă şi a altor concedii ale personalului Autorităţii; l) tine evidenta cursurilor de pregătire profesională pentru personalul Autorităţii; m) tine evidenta corespondentei repartizate şi a celei întocmite în cadrul biroului; n) exercita orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.  +  Capitolul IV Reguli privind evidenta corespondentei Autorităţii. Registrele Autorităţii  +  Secţiunea 1 Corespondenta şi registrele Autorităţii  +  Articolul 18 (1) Corespondenta se înregistrează în registrele constituite în acest scop în cadrul Autorităţii. (2) Autoritatea, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, întocmeşte, în principal, următoarele categorii de documente: a) decizii, autorizaţii, avize, instrucţiuni şi recomandări ale preşedintelui Autorităţii; b) adrese către operatorii de date personale, precum şi către autorităţi şi instituţii publice, altele decât operatorii; c) adrese către persoanele vizate; d) rapoarte anuale; e) expuneri de motive, note de fundamentare şi referate de aprobare; f) cereri şi acţiuni adresate instanţelor judecătoreşti sau altor organe cu activitate jurisdicţională, precum şi acte de sesizare a organelor de urmărire penală; g) note şi procese-verbale. (3) Adresele către autorităţi, persoane vizate şi operatori se întocmesc, în exercitarea atribuţiilor ce revin Autorităţii sau conducerii acesteia, potrivit legii şi prezentului regulament, din oficiu sau la solicitarea operatorilor, a persoanelor vizate, a altor autorităţi sau instituţii publice ori ca urmare a exercitării dreptului de petiţionare.  +  Articolul 19 (1) Registrele Autorităţii sunt următoarele: a) registrul general de intrare-ieşire a corespondentei, în care se înregistrează în ordine cronologică actele de sesizare, plângerile, cererile, notificările şi toate celelalte acte care privesc activitatea Autorităţii, inclusiv cele cu caracter administrativ şi financiar; b) registrul pentru înregistrarea cererilor şi raspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public; c) registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal; d) registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal; e) registrul de evidenta a transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal; f) registrul de dosare în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu soluţionarea cererilor, plangerilor sau sesizarilor care impun deschiderea unui dosar; g) registrul de evidenta a deciziilor, avizelor şi recomandărilor emise de preşedintele Autorităţii; h) registrul de acte emise de preşedintele Autorităţii în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea interna a instituţiei, în care acestea sunt înregistrate şi li se da număr, în ordine cronologică; i) registrul special de corespondenta secreta şi confidenţială, în care se înregistrează documentele având acest caracter, fără a fi desfăcute, după care se predau direct destinatarului; j) registrul de arhiva. (2) Evidentele din registre pot fi realizate şi în format electronic. (3) La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi contrasemnat de vicepreşedintele Autorităţii. (4) În scopul desfăşurării eficiente a activităţii Autorităţii, preşedintele poate aproba şi întocmirea altor registre, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea, repartizarea şi soluţionarea corespondentei  +  Articolul 20 (1) Întreaga corespondenta adresată Autorităţii sau întocmită de aceasta se înregistrează în registrul general de intrari-iesiri, cu excepţia corespondentei care este stabilită, în condiţiile legii, ca fiind secreta sau confidenţială, prin decizia preşedintelui Autorităţii, şi care se înregistrează în registrul special de corespondenta secreta şi confidenţială. (2) Corespondenta adresată Autorităţii se formulează în scris cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi poate fi transmisă prin posta, inclusiv cea electronică, fax ori poate fi depusa personal sau prin reprezentant. (3) Corespondenta adresată de operatori în vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 se înregistrează în registrul general de intrare-ieşire şi, după caz, în registrele prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. c), d) sau e) din prezentul regulament.  +  Articolul 21 (1) Corespondenta înregistrată în registrul general de intrari-iesiri se transmite spre soluţionare compartimentelor din cadrul Autorităţii, prin curier, pe baza rezoluţiei persoanei desemnate de preşedintele Autorităţii. (2) Corespondenta repartizata se înregistrează în cadrul fiecărui compartiment şi se transmite personalului prin rezoluţie de către conducătorul acestuia. (3) Personalul din cadrul compartimentelor are obligaţia de a tine evidenta lucrărilor repartizate de către conducătorul compartimentului şi a documentelor întocmite.  +  Articolul 22Procedurile de lucru se stabilesc în cadrul fiecărui compartiment, se contrasemnează de conducătorul acestuia şi se supun aprobării preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 23Conducătorii compartimentelor semnează sau avizează, după caz, documentele care ies din cadrul structurii organizatorice pe care o conduc şi organizează ţinerea evidentei acestora.  +  Capitolul V Personalul Autorităţii  +  Articolul 24Personalul Autorităţii, angajat de la instituţia Avocatul Poporului, beneficiază de prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 102/2005.  +  Articolul 25 (1) Personalul din instituţia Avocatul Poporului va fi angajat, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în funcţiile stabilite de preşedintele Autorităţii, pe bază de cerere aprobată de acesta şi prin examinare. (2) Personalul din instituţia Avocatul Poporului, angajat în condiţiile prevăzute la alin. (1), îşi păstrează sporurile salariale specifice, dobândite anterior, respectiv sporul de confidenţialitate şi de stabilitate, în condiţii de continuitate. (3) Procedura de examinare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin decizia preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 26Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor de conducere, altele decât cea de vicepreşedinte, precum şi a celor de execuţie se stabilesc de preşedintele Autorităţii.  +  Articolul 27Pentru realizarea anumitor lucrări pot fi utilizate serviciile unor specialişti, angajaţi cu contract de muncă pe perioada determinata.  +  Articolul 28 (1) Salarizarea personalului se face la nivelul prevăzut de lege pentru funcţiile similare din aparatul Parlamentului. (2) Personalul Autorităţii beneficiază de sporurile aplicabile personalului din aparatul Parlamentului, stabilite potrivit legii, pentru acesta.  +  Articolul 29Personalul Autorităţii are dreptul la concediu de odihnă, precum şi la alte concedii, stabilite corespunzător funcţiilor similare din aparatul Parlamentului.  +  Articolul 30Evaluarea activităţii profesionale a personalului instituţiei se face în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, aplicabile personalului din aparatul Parlamentului.  +  Articolul 31În exercitarea atribuţiilor sale, personalul Autorităţii are următoarele îndatoriri: a) sa acţioneze cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi promptitudine; b) să îşi perfecţioneze permanent pregătirea profesională; c) sa manifeste solicitudine şi politete în relaţia cu persoanele care se adresează Autorităţii; d) să asigure, în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor, precum şi de soluţionare a plangerilor, cererilor şi sesizarilor, egalitatea de tratament a titularilor acestora, fără privilegii şi fără discriminări; e) sa exercite atribuţiile conferite funcţiei numai în scopul prevăzut de lege; f) sa nu fie influentat, în conduita sa, de interese personale sau de intervenţii politice; g) să asigure accesul persoanelor interesate la documente, în conformitate cu dispoziţiile legale; h) sa poarte ecuson.  +  Articolul 32Răspunderea disciplinară a personalului se angajează potrivit legislaţiei în vigoare, aplicabilă fiecărei categorii de personal din cadrul Autorităţii.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 33Până la preluarea personalului de către Autoritate, calcularea şi plata drepturilor salariale ale acestuia, precum şi ale persoanelor angajate de Autoritate în limita celor 50 de posturi prevăzute de Legea nr. 102/2005, inclusiv salariul preşedintelui, se vor efectua de instituţia Avocatul Poporului.  +  Articolul 34Premiul anual cuvenit personalului angajat de Autoritate din instituţia Avocatul Poporului va fi achitat de către aceasta din urma.  +  Articolul 35Pentru asigurarea continuităţii activităţii de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Autoritatea poate prelua de la instituţia Avocatul Poporului obiectele de inventar şi mijloacele fixe, determinate proporţional cu numărul de personal preluat.  +  Articolul 36Autoritatea preia de la instituţia Avocatul Poporului fondurile destinate îndeplinirii obligaţiilor din Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană noiembrie 2004 - decembrie 2005, aferente anului bugetar 2005.  +  Articolul 37Autoritatea dispune de un parc propriu format din 5 autoturisme, dintre care unul de teren, cu un consum lunar de carburanţi de 500 l/autoturism. Depăşirea acestuia este permisă numai pentru efectuarea controalelor prealabile şi a investigatiilor prevăzute de Directiva nr. 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2005 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi de Legea nr. 677/2001.  +  Articolul 38Cheltuielile aferente deplasarilor obligatorii ale personalului de specialitate al Autorităţii la reuniunile Grupului de lucru art. 29 şi ale Comitetului art. 31 înfiinţate în baza Directivei nr. 95/46/CE vor fi suportate de instituţia Avocatul Poporului, până la preluarea de către Autoritate a fondurilor defalcate din bugetul acestei instituţii.  +  Articolul 39Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3, până la mutarea efectivă a personalului în spaţiul ce i se va pune la dispoziţie prin grija Guvernului României.  +  Articolul 40Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 41Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea sa de Biroul permanent al Senatului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa -----la regulament-------------                          STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                    a Autorităţii Naţionale de Supraveghere                   a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal    Nr. de posturi exclusiv demnitarii = 50                              ┌──────────────┐                              │ PREŞEDINTE │                              └──────┬───────┘                                     │                          ┌----------┴------------┐                          | CONSILIUL CONSULTATIV |                          └----------┬------------┘                                     │                                     │┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐│ VICEPREŞEDINTE ├────────────┤ ┌────────┤ AUDIT PUBLIC INTERN │└───────────────────────┘ │ │ └───────────────────────┘                                     ├───┤                                     │ │ ┌──────────────────────┐                                     │ │ │ BIROUL JURIDIC │                                     │ └─────────┤ ŞI COMUNICARE │                                     │ └──────────────────────┘                                     │             ┌───────────────────────┴──────────────────────────────┐             │ ┌────────────┴──────┐             │ │DIRECŢIA ECONOMICĂ │             │ │ ŞI RESURSE UMANE │             │ └────────────┬──────┘             │ │      ┌──────┴─────┬──────────────┬─────────────┐ ┌─────┴─────┐      │ │ │ │ │ │ ┌────┴─────┐┌─────┴─────┐┌───────┴──────┐┌─────┴──────┐┌─────┴───────┐┌──┴────┐ │SERVICIUL ││ ││ BIROUL ││ SERVICIUL ││ ││ │ │ EVIDENTA ││ BIROUL ││ INTEGRARE ││INVESTIGAŢII││ SERVICIUL ││ │ │OPERATORI ││AUTORIZAŢII││ EUROPEANĂ ││ ││ BUGET- ││BIROUL │ │ ŞI ││ ││ ŞI RELAŢII ││ ││ FINANŢE ││RESURSE│ │PRELUCRARI││ ││INTERNAŢIONALE││ ││ ŞI ││ UMANE │ │ DATE ││ ││ ││ ││CONTABILITATE││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │ └──────────┘└───────────┘└──────────────┘└────────────┘└─────────────┘└───────┘------------