METODOLOGIE din 24 noiembrie 2004 (*actualizata*)privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale(actualizata până la data de 24 octombrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 3 decembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 24 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 108 din 24 februarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.228 din 13 octombrie. 2005  +  Articolul 1 (1) În subordinea fiecarui consiliu local al comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se organizeaza cate un serviciu public comunitar local de evidenta a persoanelor. (2) În subordinea fiecarui consiliu judetean se organizeaza cate un serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, iar în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti se organizeaza Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Fiecare serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, precum şi Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti pot avea în structura servicii, birouri sau, după caz, compartimente de stare civila, de evidenta a persoanelor, de informatica, precum şi alte compartimente necesare indeplinirii competentelor prevăzute de lege, stabilite prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Statul de functii, numărul de posturi şi regulamentul de functionare ale fiecarui serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, precum şi ale Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti se stabilesc prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorica, statul de functii, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi functionare ale serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor. (2) Numărul de posturi aferent fiecarui serviciu public comunitar local de evidenta a persoanelor se stabileste în condiţiile alin. (1), în functie de numărul populatiei din unitatea administrativ-teritoriala deservita, după cum urmeaza: a) cel puţin 35 de posturi pentru o populatie de peste 300.000 de locuitori; b) cel puţin 30 de posturi pentru o populatie între 250.001 şi 300.000 de locuitori; c) cel puţin 25 de posturi pentru o populatie între 200.001 şi 250.000 de locuitori; d) cel puţin 20 de posturi pentru o populatie între 100.001 şi 200.000 de locuitori; e) cel puţin 15 posturi pentru o populatie între 50.001 şi 100.000 de locuitori. (3) Dacă numărul populatiei din unitatea administrativ-teritorială respectiva este mai mic de 50.000 de locuitori, numărul posturilor serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor se stabileste după criteriul "un post la 10.000 de locuitori", dar nu mai puţin de 3 posturi pentru fiecare serviciu public comunitar local de evidenta a persoanelor. (4) La nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti, dimensionarea numarului de posturi se va face după criteriul "un post la 6.000 de locuitori", la care se adauga posturile necesare pentru constituirea compartimentelor de informatica.  +  Articolul 5 (1) Posturile necesare funcţionarii serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor se asigura din posturile aprobate potrivit statelor de functii ale birourilor de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanelor şi din cele aflate în cadrul compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene. (2) Posturile necesare funcţionarii serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor se asigura din posturile aprobate potrivit statelor de functii ale birourilor sau formatiunilor locale de evidenta informatizata a persoanelor şi din cele aflate în cadrul oficiilor de stare civila ale consiliilor locale. (3) Posturile necesare funcţionarii Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti se asigura din posturile aprobate potrivit statelor de functii ale Sectorului de evidenta a populatiei din cadrul Serviciului Independent de Evidenta Informatizata a Persoanelor al Municipiului Bucureşti şi din cele aflate în compartimentul de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (4) Numărul posturilor prevăzute la alin. (1)-(3), precum şi al celor necesare funcţionarii serviciilor publice comunitare înfiinţate în condiţiile legii, în unitatile administrativ-teritoriale în care nu au functionat formatiuni teritoriale de evidenta a persoanelor, poate fi suplimentat sau, după caz, stabilit prin hotărâre a consiliilor locale, judetene ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (2).  +  Articolul 6Personalul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este format din politisti detasati şi personal contractual detasat de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii, precum şi din functionari publici şi personal contractual, altul decat cel detasat.-----------Art. 6 din Metodologie a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.228 din 13 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 24 octombrie 2005.  +  Articolul 7 (1) Politistii detasati în condiţiile legii la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se numesc pe functii similare celor avute la structurile teritoriale de evidenta informatizata a persoanelor, în măsura în care exista asemenea functii în statele de organizare ale acestor servicii. (2) Drepturile cuvenite politistilor prevăzuţi la alin. (1) se asigura din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale în subordinea cărora sunt organizate serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor la care au fost detasati, precum şi din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Personalul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, incadrat pe posturile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), beneficiaza de stabilitate în functie, iar în cazul personalului contractual şi al functionarilor publici, acestia îşi păstrează toate drepturile dobandite anterior. (2) Gestionarea activităţii de resurse umane pentru politistii detasati şi pentru personalul contractual detasat, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se face de către structura de specialitate din Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor.-----------Alin. (2) al art. 8 din Metodologie a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.228 din 13 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 24 octombrie 2005.  +  Articolul 9 (1) Numirea şi eliberarea din functie a sefilor serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor şi al Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti se fac de către consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor, în condiţiile legii. (2) Numirea şi eliberarea din functie a sefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor se fac de către consiliile locale, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Functiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor se ocupa în condiţiile legii. (2) Criteriile privind selectionarea personalului şi organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea functiilor prevăzute în statele de functii ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor se stabilesc în mod unitar la nivelul intregii tari, în condiţiile legii, după cum urmeaza: a) de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, în cazul politistilor şi personalului contractual; b) de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, împreună cu Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, în cazul functionarilor publici.  +  Articolul 11 (1) Preluarea de către consiliile locale, judetene, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor a activităţii structurilor teritoriale ale Directiei de evidenta a populatiei, respectiv a personalului şi fondurilor financiare pentru asigurarea cheltuielilor curente şi de capital aferente acestei activităţi, prevăzute pentru anul 2005, inclusiv a cheltuielilor de personal pentru politistii detasati la serviciile publice comunitare locale, judetene, respectiv la Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti, se face prin protocol incheiat între părţile implicate, până la data de 31 decembrie 2004*). (2) Bunurile mobile şi imobile care au fost destinate activităţilor de evidenta a persoanelor şi transmise, în condiţiile legii, din proprietatea publică sau privată a statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale se exploateaza numai de către serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor, potrivit destinatiei lor. (3) Necesarul minim de dotari cu materiale şi alte bunuri destinate desfăşurării activităţii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor se stabileste în mod unitar la nivelul tarii, prin normative elaborate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor. (4) Schimbarea destinatiei bunurilor prevăzute la alin. (2) de către consiliile locale se poate face, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor, numai dacă se asigura în continuare condiţiile necesare bunei functionari a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu indeplinirea normativelor privind necesarul minim de dotari prevăzut la alin. (3). (5) Dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituite în condiţiile legii, se stabileste de consiliile locale, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor referitor la indeplinirea normativelor privind necesarul minim de dotari prevăzut la alin. (3).------------*) Conform articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 108 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 2 martie 2005, termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 2.104/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.146 din 3 decembrie 2004, se proroga până la data de 31 martie 2005.  +  Articolul 12Activitatea de management financiar al serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor se desfăşoară prin structurile specializate ale consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale, sub coordonarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor, care stabileste în mod unitar la nivelul tarii normativele de cheltuieli minime necesare pentru întreţinerea dotarilor acestor servicii.---------