ORDIN nr. 659 din 31 octombrie 2005privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 noiembrie 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) şi ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Solicitantul autorizării trebuie să fie persoană juridică cu sediul în România."2. La articolul 4, punctul 4.1 se abrogă.3. La articolul 4, punctul 4.4 va avea următorul cuprins:"4.4. exploatare - ansamblu de acţiuni pentru supravegherea funcţionării şi întreţinerea sistemelor de repartizare a costurilor, precum şi pentru repartizarea, emiterea şi transmiterea tabelelor centralizatoare cu consumurile individuale de energie termică în vederea desfăşurării în condiţii sigure şi economice a acesteia;".4. La articolul 6 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) acte doveditoare privind achitarea taxelor şi impozitelor la bugetul local, eliberate şi vizate de către organele abilitate cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei;".5. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se abrogă.6. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care solicitantul autorizaţiei este deja titular al unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, la cererea să se anexează doar documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e)."7. La articolul 7, litera a) va avea următorul cuprins:"a) documente care să ateste că repartitoarele de costuri utilizate şi robineţii termostatici utilizaţi sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;".8. La articolul 7, literele b), c), k), n) şi p) se abrogă.9. La articolul 8, litera a) va avea următorul cuprins:"a) copie de pe avizul pentru activitatea de montare a contoarelor de apă caldă supuse controlului metrologic legal, acordat solicitantului, în condiţiile legii, de către Biroul Român de Metrologie Legală;".10. La articolul 8, literele b), c), d), h), l) şi n) se abrogă.11. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se abrogă.12. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Durata de valabilitate a autorizaţiei este de 5 ani de la data eliberării acesteia. Cererea pentru eliberarea unei noi autorizaţii se depune la sediul autorităţii competente cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia."13. La articolul 13 alineatul (6), litera m) va avea următorul cuprins:"m) obligaţia titularului de autorizaţie de a comunică lunar autorităţii competente numărul contractelor pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi datele de identificare a asociaţiilor de proprietari/locatari cu care s-au încheiat aceste contracte, precum şi numărul contractelor încheiate pentru montarea contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri;".14. La articolul 13 alineatul (6), litera n) se abrogă.15. La articolul 15 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) modificări ale statutului;".16. La articolul 18 alineatul (1), litera b) se abrogă.17. La articolul 18 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) încetarea activităţii/desfiinţarea punctului de lucru autorizat."18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În cazul retragerii autorizaţiei pentru activitatea de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, pentru a asigura continuitatea, autoritatea competentă îl obligă pe titularul autorizaţiei să îndeplinească activitatea autorizată până la sfârşitul sezonului rece."19. La anexa nr. 2 la norme, litera h) va avea următorul cuprins:"h) responsabilitatea corectitudinii alegerii repartitoarelor de costuri în conformitate cu domeniul de utilizare prevăzut în standardele SR EN 834:2002 şi SR EN 835:2002, precum şi a corectitudinii montajului în conformitate cu specificaţiile producătorului;".  +  Articolul IIAutorizaţiile eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se modifică prin grija acesteia.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementarepentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,Jeanina PredaBucureşti, 31 octombrie 2005.Nr. 659.-------