ORDIN nr. 5.351 din 28 octombrie 2005privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 7 noiembrie 2005  În temeiul art. 142, al art. 143 alin. (1) şi (2) şi al art. 144 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (2) şi (3), al art. 24 şi 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.364/2001 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de inspector şcolar general/general adjunct la inspectoratul şcolar şi de director al casei corpului didactic.  +  Articolul 3Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaBucureşti, 28 octombrie 2005.Nr. 5.351.  +  Anexa METODOLOGIAde organizare şi desfăşurare a concursului pentruocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/inspector şcolargeneral adjunct din inspectorateleşcolare şi de director al casei corpului didactic  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie este elaborată pe baza prevederilor art. 142, ale art. 143 alin. (1) şi (2) şi ale art. 144 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 alin. (2) şi (3) şi ale art. 24 şi 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct de la inspectoratul şcolar şi de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă; b) este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; c) are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, din care cel puţin 4 în ultimii 10 ani; d) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani; e) are recomandare/caracterizare (aceasta vizează calităţile profesionale, manageriale şi morale) din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei, în cazul în care candidatul îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la art. 101 alin. (1)-(3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare; f) dovedeşte calităţi în activitatea didactică şi în funcţii de conducere, îndrumare şi control anterioare, în sistemul de învăţământ preuniversitar; g) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare; h) la data susţinerii concursului, are vârsta cu cel puţin 4 ani mai mică decât vârsta maximă de pensionare pentru munca depusă şi limita de vârstă.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 3 (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct de la inspectoratul şcolar şi de director la casa corpului didactic se organizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării stabileşte perioada de organizare şi desfăşurare a concursului. Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă în presa centrală şi inspectoratul şcolar în presa locală, cu cel puţin 30 de zile înainte, organizarea concursului şi condiţiile referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratul şcolar afişează la sediile proprii perioada de înscriere, metodologia de concurs (inclusiv anexele nr. 1-7) şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs. (4) Înscrierea la concurs se încheie cu 15 zile înaintea datei de susţinere a concursului. Sunt acceptate la înscriere numai dosarele candidaţilor care întrunesc integral condiţiile prevăzute în prezenta metodologie. Lista acestora, vizată de consilierul juridic al inspectoratului şcolar, se afişează la sediul inspectoratului şcolar.  +  Articolul 4Dosarul de înscriere la concurs se depune la inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane de la inspectoratul şcolar şi trebuie să conţină: a) cerere de înscriere; b) curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 (anexa nr. 1), la care se anexează documente doveditoare; c) copii, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei de la care provine candidatul, ale:1. certificatului de naştere şi, după caz, ale certificatului de căsătorie;2. actului de titularizare în învăţământ;3. adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor;4. carnetului de muncă sau documentului echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, în conformitate cu art. 34, alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;5. hotărârilor judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; d) copii legalizate ale actelor de studii (diploma de licenţă sau echivalentă ş.a.); legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept; e) adeverinţă de vechime efectivă în învăţământul preuniversitar care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. c) (în original); f) adeverinţă ce cuprinde calificativele pentru ultimii 4 ani (în original); g) recomandarea/caracterizarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei, în cazul în care candidatul îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la art. 101 alin. (1)-(3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare (în original); h) adeverinţa medicală, în original, eliberată în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare; i) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă, în original, care să ateste că nu a desfăşurat poliţie politică; j) cazier judiciar, în original; k) cerere scrisă privind limba străină, de circulaţie internaţională, în care doreşte să susţină proba de concurs prevăzută la art. 12 lit. b); l) oferta managerială a candidatului pentru postul pentru care candidează, depusă în plic sigilat; m) opisul dosarului, în dublu exemplar; un exemplar se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.NOTĂ: În dosar se numerotează fiecare filă, iar numărul total de file se consemnează în opis.  +  Articolul 5 (1) Dosarul este înregistrat dacă sunt respectate în totalitate condiţiile prevăzute la art. 4. După înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului de concurs. (2) În caz de respingere, motivele sunt consemnate în opisul dosarului, care este semnat de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane de la inspectoratul şcolar şi de persoana care depune dosarul. (3) Un reprezentant al inspectoratului şcolar, desemnat de inspectorul şcolar general prin decizie scrisă, depune la direcţia generală de resort din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu 12 zile înaintea concursului, lista candidaţilor şi dosarele de concurs ale acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului şcolar.  +  Articolul 6Ministrul educaţiei şi cercetării numeşte, prin ordin, în termen de 10 zile de la anunţarea concursului, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de concurs.  +  Articolul 7 (1) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct al inspectoratului şcolar, respectiv director al casei corpului didactic, are următoarea componenţă:● preşedinte - secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar;● membri: directorul general/director de la Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi câte un inspector de specialitate din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare limbă străină aleasă de candidaţi;● secretar - un inspector de specialitate/consilier de la Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs elaborează:- un set de 100 de itemi din legislaţia şcolară;- un set de 100 de itemi din managementul educaţional şi administrativ;- un set de câte 40 de itemi din managementul educaţional pentru fiecare limbă străină aleasă de candidaţi.  +  Articolul 8 (1) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general al inspectoratului şcolar are următoarea componenţă:● preşedinte - secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar;● membri: 3 inspectori şcolari generali de la inspectoratele şcolare şi un director general/director cu competenţe în domeniu din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de un inspector de specialitate/consilier de la Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Ca observatori participă câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au organizaţii sindicale în judeţul/municipiul Bucureşti pentru care se organizează concursul.  +  Articolul 9 (1) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct al inspectoratului şcolar şi director al casei corpului didactic are următoarea componenţă:● preşedinte - secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar;● membri: 3 inspectori şcolari generali de la inspectoratele şcolare, dintre care unul este inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar pentru care se organizează concursul, şi un director general/director cu competenţe în domeniu din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de un inspector de specialitate/consilier de la Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Ca observatori participă câte un reprezentant desemnat de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au organizaţii sindicale în judeţul/municipiul Bucureşti pentru care se organizează concursul.  +  Articolul 10Comisiile de concurs prevăzute la art. 8 şi 9 au următoarele atribuţii:- stabilesc, în ziua concursului, subiectele pentru testul grilă, selectând dintre itemii elaboraţi de comisia prevăzută la art. 7;- notează fiecare candidat la fiecare probă a concursului;- stabilesc planul interviului şi realizează interviul.  +  Articolul 11Secretarul şi observatorii participă la activităţile comisiilor, dar nu se implică în examinarea şi evaluarea candidaţilor. Observatorii au dreptul să-şi exprime menţiunile privind corectitudinea organizării şi desfăşurării concursului, în procesul-verbal menţionat la art. 15.  +  Capitolul III Probele de concurs şi evaluarea candidaţilor  +  Articolul 12Concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct de la inspectoratul şcolar şi de director la casa corpului didactic cuprinde 3 probe: a) evaluarea curriculumului vitae:- analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute în educaţie şi formare, a aptitudinilor şi a competenţelor personale, pe baza itemilor şi punctajului din anexa nr. 2. Punctajul maxim este de 50 de puncte (10 puncte/membru al comisiei). Punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte; b) susţinerea unui test grilă, utilizând calculatorulTestul constă în:1. rezolvarea a 10 itemi: 5 itemi din legislaţia şcolară şi 5 itemi din managementul educaţional şi administrativ, dintre care 3 itemi vor fi formulaţi în limba străină aleasă de candidat. Fiecare item este punctat cu 0,75 puncte;2. expedierea, la o adresă e-mail indicată de comisie, a testului rezolvat (2,50 puncte)Punctajul maxim este de 50 de puncte (10 puncte/membru al comisiei), iar cel minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Durata de susţinere a testului este de o oră; c) interviu:- interviu în faţa comisiei de concurs, care apreciază calitatea şi susţinerea ofertei manageriale, precum şi răspunsul la întrebările referitoare la inspecţia şcolară, legislaţia şcolară, managementul educaţional şi deontologia profesională, pe baza itemilor şi a punctajului din anexa nr. 4.Punctajul maxim este de 50 de puncte (10 puncte/ membru al comisiei). Punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte.Punctajul minim de promovare a concursului este de 105 puncte (câte 35 de puncte/probă concurs).  +  Capitolul IV Desfăşurarea concursului  +  Articolul 13 (1) Concursul se desfăşoară la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Programul de desfăşurare a concursului se stabileşte de secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, se afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi se anunţă inspectoratelor şcolare pentru care se organizează concurs, cu 10 zile înaintea datei de susţinere a concursului. (3) Schimbările care pot surveni, din motive obiective, privind locul, data şi programul de desfăşurare a concursului sunt aduse la cunoştinţă candidaţilor şi observatorilor, în scris, cu cel puţin 48 de ore înaintea acestuia, de către persoanele împuternicite din cadrul ministerului. În situaţii excepţionale, când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilităţii desfăşurării concursului se consemnează de secretarul comisiei într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de concurs şi de observatori. (4) Reprogramarea concursului se face în baza comunicării Ministerului Educaţiei şi Cercetării, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a imposibilităţii desfăşurării concursului la data stabilită.  +  Capitolul V Stabilirea şi afişarea rezultatelor  +  Articolul 14 (1) Evaluarea probelor de concurs se face de preşedintele comisiei de concurs şi de membrii acesteia, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menţionaţi în anexele nr. 2, 3 şi 4. (2) Punctajul acordat la fiecare probă, pentru fiecare candidat, va fi consemnat în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 5. (3) Sunt declaraţi admişi candidaţii care au realizat punctajul minim de promovare pentru fiecare probă, respectiv au totalizat 105 puncte. (4) Candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general sunt eligibili pentru ocuparea acestei funcţii.  +  Articolul 15Secretarul comisiei de concurs întocmeşte procesul-verbal în care consemnează desfăşurarea şi rezultatele concursului, precum şi menţiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de preşedintele comisiei, de membrii acesteia şi de persoanele desemnate ca observatori.  +  Articolul 16Rezultatele concursului se afişează, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute de candidaţi, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după încheierea concursului, în aceeaşi zi.  +  Articolul 17 (1) Eventualele contestaţii la hotărârile comisiei de concurs se adresează ministrului educaţiei şi cercetării şi se depun, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Hotărârea ministrului educaţiei şi cercetării este definitivă şi se comunică, în termen de 7 zile lucrătoare, contestatarului. (2) Nu se pot contesta rezultatele concursului altui candidat. (3) Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, se afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (4) Dintre candidaţii admişi, după soluţionarea contestaţiilor, la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct la inspectoratul şcolar/director la casa corpului didactic este declarat reuşit candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj. (5) Lista candidaţilor admişi, după soluţionarea contestaţiilor, la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general la inspectoratul şcolar, redactată în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute de candidaţi, se transmite, în termen de 24 de ore, instituţiei prefectului din judeţul pentru care s-a organizat concursul. Lista va fi însoţită de C.V.-ul candidaţilor.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 18Numirea în funcţia de inspector şcolar general la inspectoratul şcolar se face, la propunerea prefectului din judeţul pentru care s-a organizat concursul, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, dintre candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general de la inspectoratul şcolar, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului.  +  Articolul 19Numirea candidaţilor declaraţi reuşiţi la concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general adjunct de la inspectoratul şcolar şi de director la casa corpului didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, după expirarea perioadei de depunere şi de rezolvare a contestaţiilor.  +  Articolul 20 (1) Inspectorul şcolar general încheie cu ministrul educaţiei şi cercetării un contract de management educaţional, ale cărui condiţii contractuale sunt reevaluate o dată la 4 (patru) ani. (2) Inspectorul şcolar general încheie un contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general adjunct şi cu directorul casei corpului didactic aflaţi în subordonarea sa. Condiţiile contractuale sunt reevaluate o dată la 4 (patru) ani.  +  Articolul 21Membrii comisiilor de concurs, precum şi persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 │Model de Curriculum Vitae European │< numele aplicantului >│ │Curriculum vitae├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Notă ││Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu ││propriul nume) ││** Notă ││Toate textele scrise cu aceste caractere au rol ││informativ şi nu apar în CV ││* Notă ││Textul dintre () va fi înlocuit cu informaţiile ││cerute │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│INFORMAŢII PERSONALE │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Nume │(Nume, prenume)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Adresă │(numărul, strada, cod poştal│ │oraş, ţara)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Telefon │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Fax │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│E-mail │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Naţionalitate │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Data naşterii │(ziua, luna, anul)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│*Perioada (de la - până la) │(Menţionaţi pe rând fiecare│ │experienţă profesională│ │pertinentă, începând cu cea│ │mai recentă dintre acestea)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Numele şi adresa angajatorului │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Tipul activităţii sau sectorul de activitate │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Funcţia sau postul ocupat │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Principalele activităţi şi responsabilităţi │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│EDUCAŢIE ŞI FORMARE │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Perioada (de la - până la) │(Descrieţi separat fiecare│ │formă de învăţământ şi│ │program de formare│ │profesională urmate,│ │începând cu cea mai recentă)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al ││organizaţiei profesionale prin care s-a realizat ││formarea profesională │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Tipul calificării/diploma obţinută │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ ││învăţământ │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE ││dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care ││nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat ││sau o diplomă │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Limba maternă │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Limbi străine cunoscute │(Enumeraţi limbile cunoscute│* abilitatea de a citi │şi indicaţi nivelul:│* abilitatea de a scrie │excelent, bine,satisfăcător)│* abilitatea de a vorbi │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Aptitudini şi competente artistice │(Descrieţi aceste aptitudini│Muzică, desen, pictură, literatură, etc. │şi indicaţi contextul în│ │care le-aţi dobândit)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Aptitudini şi competente sociale │(Descrieţi aceste aptitudini│Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un │şi indicaţi contextul în│mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care │care le-aţi dobândit)│comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o ││activitate în care munca de echipă este esenţială,││(de exemplu cultură, sport, etc.) │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Aptitudini şi competente organizatorice │(Descrieţi aceste aptitudini│De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea │şi indicaţi în ce context│altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; │le-aţi dobândit)│la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de ││exemplu în domenii culturale sau sportive) sau ││la domiciliu. │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Aptitudini şi competente tehnice │(Descrieţi aceste aptitudini│(utilizare calculator, anumite tipuri de │şi indicaţi în ce context│echipamente, maşini etc.) │le-aţi dobândit)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Permis de conducere │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│Alte aptitudini şi competente │(Descrieţi aceste aptitudini│Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior│şi indicaţi în ce context│ │le-aţi dobândit)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│INFORMAŢII SUPLIMENTARE │(Indicaţi alte informaţii│ │utile şi care nu au fost│ │menţionate, de exemplu│ │persoane de contact,│ │referinţe, etc.)├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────│ANEXE │(Enumeraţi documentele│ │ataşate CV-ului, dacă este│ │cazul).└──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────  +  Anexa 2 Examinat __________________ ExaminatorJudeţ __________________ nume ______________________semnăturaData __________________Concursul pentru ocuparea funcţiei deINSPECTOR ŞCOLAR GENERAL/GENERAL ADJUNCT şi DIRECTOR C.C.D.EVALUARE CURRICULUM VITAE
  Punctaj Maxim * Punctaj obţinut
  a) Studii: - Studii aprofundate, masterat, studii academice postuni- versitare, studii postuniversitare de specializare şi cursuri de perfecţionare postuniversitare, în specialitate sau în management educaţional şi finanţare. ad Doctorat, în specialitate sau în management educaţional şi finanţare. 0,5 p 1 p
  b) Participarea la stagii de formare /de perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul educaţional: - în ţară; - în străinătate. 1 p 1 p
  c) Experienţa în activitatea de: - responsabil de comisie metodică, de şef catedră, profesor metodist, profesor - formator, director/ director adjunct, responsabil de cerc pedagogic; - funcţii de conducere, îndrumare şi control în I.S.J. sau M.Ed.C., membru în consiliul consultativ al specialităţii/ al inspectoratului şcolar, membru în consiliul de administraţie, etc. 1 p 1 p
  d) - Lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ ISSN - Articole de management educaţional sau de specialitate publicate 1,5 p
  e) Iniţiere, coordonare, participarea la proiecte pilot, la proiecte de reforma învăţământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la alte proiecte internaţionale. 1,5 p
  f) Cunoaşterea unei/unor limbi străine de circulaţie internaţională dovedită prin documente emise de o autoritate în materie (pentru cei care au pe diplomă, ca specializare, o limbă străină, este suficienta prezentarea copiei legalizate de pe diploma). 0,75 p
  g) Cunoştinţe de operare pe calculator, evaluabile pe baza documentelor prezentate. 0,75 p
  TOTAL PUNCTAJ 10 p
      * Punctajul maxim va fi defalcat de către Comisia de concurs
   +  Anexa 3 Examinat __________________ ExaminatorJudeţ __________________ nume ______________________semnăturaData __________________Concursulpentru ocuparea funcţiei deinspector şcolar general/general adjunct şi director c.c.d.REZULTATELE LA TESTUL GRILA
  Itemi test grilă Punctaj alocat Punctaj obţinut
  1 0,75
  2 0,75
  3 0,75
  4 0,75
  5 0,75
  6 0,75
  7 0,75
  8 0,75
  9 0,75
  10 0,75
  Total grilă 7,50
  Expediere e-mail cu testul 2,50
  Total 10
   +  Anexa 4 Examinat __________________ ExaminatorJudeţ __________________ nume ______________________semnăturaData __________________Concursulpentru ocuparea funcţiei deinspector şcolar general /general adjunct şi director C.C.D.EVALUARE - INTERVIU şi SUSŢINEREA OFERTEI MANAGERIALE
               
    CriteriiPunctaj maxim*)Punctaj obţinut
      interviuofertăinterviuofertă
    a)Aspecte organizatorice: proiectarea, monitorizarea, evaluarea activităţii instituţiei/instituţiilor din subordine (Inspectoratului şcolar, unităţilor conexe, unităţii de învăţământ, activităţii extraşcolare etc.), inspecţia şcolară, participare şi implicare organizaţională, formarea şi conducerea echipelor, managementul reuniunilor de lucru.1 px    
    b)Aspecte financiar-juridice: cunoaşterea legislaţiei generale şi a legislaţiei din domeniul învăţământului; metode şi mijloace de atragere a resurselor extrabugetare şi de finanţare (noţiuni privind încheierea contractului de sponsorizare, de donaţie etc.).1 px    
    c)Trăsături de personalitate relevate de interviu: capacitate de percepţie globală şi sinteză creativă, de adaptare, de relaţionare şi comunicare, perspicacitate, prezenţă de spirit, capacitate de negociere, de argumentare, de convingere, empatie, energie, disponibilitate şi rezistenţă la efort şi stres, respectarea deontologiei profesionale.1 px    
    d)Competenţe personale în: identificarea activităţilor/ acţiunilor concrete necesare atingerii obiectivelor stabilite, alocarea resurselor umane şi non-umane pentru realizarea activităţilor, alegerea, desemnarea/delegarea persoanelor/echipelor care vor conduce activităţile stabilite, eficienţa comunicării formale şi informale, manifestarea selectivă a puterii.1 px    
    e)Viziunea, concepţia şi redactarea ofertei manageriale; se va avea în vedere dacă oferta managerială respectă principiile generale ale proiectării, este adaptată culturii organizaţionale, aplică metodele şi tehnicile de marketing, este realizată pe baza unei diagnoze şi a analizei de nevoi educaţionale şi de formare.x6 p    
    Total punctaj interviu4 px    
    Total punctaj ofertăx6 p    
    Total probă10      
      *) Punctajul maxim va fi defalcat de către comisia de concurs
   +  Anexa 5 Concursul pentru ocuparea funcţiei deINSPECTOR ŞCOLAR GENERAL/GENERAL ADJUNCTŞI DIRECTOR LA C.C.D.BORDEROU DE NOTAREExaminat_______________________Judeţ _______________________bata _______________________Examinatori1. _______________________Preşedinte2.___________________________Membru3.___________________________Membru4.___________________________Membru5.___________________________Membru
                     
    Nr. crt.ProbaExaminator 1Examinator 2Examinator 3Examinator 4Examinator 5Total
                   
    1.a)              
    2.b)              
    3.c)              
    4.Punctaj total            
  Preşedinte _____________
   +  Anexa 6 Bibliografie
         
    Nr. crt.Actul juridic/metodologia/bibliografiaConţinut
    1.LEGEA nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioareLEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
    2.LEGEA nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioareStatutul personalului didactic
    3.Programul de guvernare 2005-2008Capitolul V. Politica în domeniul educaţiei
    4.O.U.G. nr. 45/2003Privind finanţele publice locale
    5.LEGEA nr. 154/1998, cu modificările şi completările ulterioareLege privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
    6.O.U.G. nr. 60/2001 Monitorul Oficial, Partea I, nr. 241 din 11.05.2001.Ordonanţă de urgenţă privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii
    7.LEGEA nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioareCodul muncii
    8.LEGEA nr. 54/2003Legea sindicatelor
    9.LEGEA nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncăSoluţionarea conflictelor de muncă
    10.Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ  
    11.O.G. nr. 192/2004Aprobarea normelor metodologice privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar
    12.LEGEA nr. 48/2002Privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare
    13.LEGEA nr. 116/2002Privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. Cap. II, secţiunea IV - accesul la educaţie
    14.O.U.G. nr. 75/2005Privind asigurarea calităţii în educaţiei
    15.O.M.E.N. nr. 4.682/28.09.1998Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare Metodologia de aplicare a regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare
    16.O.M.Ed.C. nr. 4.897/2001Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCD
    17.O.M.Ed.C. nr. 4.925/8.09.2005Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
    18.O.M.Ed.C. nr. 3.324/1996Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratelor şcolare
    19.O.M.E.N. nr. 3.770/1998Metodologia formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, completat şi modificat prin O.M.E.N. nr. 4.863/9.11.1999
    20.O.M.Ed.C. nr. 3.533/2002Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, modificat prin O.M.Ed.C. nr. 5.398/2004
    21.Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiManual de management educaţional pentru directorii de unităţi şcolare, Editura ProGnosis, 2000
    22.Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiManagementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ, BUCUREŞTI, 2001
   +  Anexa 7 Ministerul Educaţiei şi CercetăriiInspectoratul Şcolar al Judeţului................/Municipiului BucureştiFISA POSTULUINR. .........DENUMIREA POSTULUI - INSPECTOR ŞCOLAR GENERALGrad profesional al ocupaţiei postului - inspector şcolar generalNivelul postului - conducereDESCRIEREA POSTULUI:1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:● Studii superioare de lunga durată cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă.● Titular în învăţământ, cu gradul didactic I sau doctorat şi o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani.● Calificativul "foarte bine", în ultimii patru ani şi recomandarea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ, sau din partea Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, sau recomandarea Senatului Universităţii sau a organului de conducere al instituţiei, în cazul în care candidatul îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute în art. 101 alin. (1-3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;● Parcurgerea tuturor etapelor de dezvoltare profesională în învăţământul preuniversitar şi experienţă managerială (de conducere, de îndrumare şi control).● Perfecţionări periodice necesare menţinerii competenţei (minim 120 ore - maxim 2 ani).● Cunoştinţe operare P.C.● O limba de circulaţie internaţionala.2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului● Experienţa în învăţământ pentru specialitatea cerută de post: minim 1 an.● Perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului: 90 zile.3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului● Cunoaşterea învăţământului preuniversitar sub toate aspectele.● Cunoaşterea R.O.D.I.S. şi M.A.R.O.D.I.S.● Cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor de guvern, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional● Aprecierea ofertelor de recrutare angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională.● Soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor.● Consultanţă de specialitate.● Informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul inspectoratului şcolar şi la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea asigurării calităţii managementului educaţional.● Organizarea, controlul-verificarea, evaluarea şi luarea deciziilor.4. Responsabilitate implicată de post● Responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul-verificarea, comunicarea, autoritatea informală.● Responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării prevederilor documentelor normative● Responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaţii.● Responsabilitatea propunerilor decizionale.5. Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare) cu:● Ministerul Educaţiei şi Cercetării, compartimentele inspectoratului şcolar, membrii inspectoratului, unităţile conexe, conducerile unităţilor de învăţământ, comunitatea locală, sindicatele, organizaţiile guvernamentale, organizaţiile non-guvernamentale etc.ATRIBUŢII PE DOMENII DE COMPETENTA
         
    Domeniul de competenţăUnitatea de competenţăAtribuţii
    OrganizareStabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale inspectoratului şcolarStabileşte obiectivele activităţii inspectoratului şcolar
    Stabileşte metodele şi procedurile de coordonare a activităţilor inspectoratului
    Stabileşte metodele de monitorizare şi evaluare a activităţii inspectoratului
    Planificarea activităţilor din cadrul inspectoratului şcolarElaborează planul managerial al inspectoratului şcolar
    Planifică activităţile tematice ale Consiliului de Administraţie
    Întocmeşte lista de priorităţi
    Verifică îndeplinirea obiectivelor şi a activităţilor planificate
    Asigurarea repartizării resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii inspectoratului şcolarStabileşte necesarul de resurse financiare
    Analizează şi decide asupra proiectului de buget
    Repartizează resursele financiare
    Controlează eficienţa utilizării resurselor alocate
    Organizarea activităţilor inspectoratului şcolarIdentifică obiectivele activităţii inspectoratului şcolar
    Recrutează, selectează şi promovează personalul din inspectoratul şcolar
    Repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor compartimentelor din inspectoratul şcolar
    ManagementConducerea/ coordonarea activităţilor inspectoratului şcolarAsigură funcţionarea compartimentelor din inspectoratul şcolar
    Coordonează activitatea şcolară din teritoriu
    Monitorizează îndeplinirea sarcinilor
    Deleagă autoritatea
    Asigurarea climatului de muncă eficient în inspectoratSprijină iniţiativele şi stimulează creativitatea colaboratorilor
    Promovează lucrul în echipă şi a unui stil de conducere cooperant
    Monitorizează progresul şi disfuncţiile apărute în activitatea inspectoratului şcolar
    Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţii inspectoratului şcolarIdentifică necesarul de personal din cadrul inspectoratului şcolar
    Asigură corectitudinea şi transparenţa procesului de selecţie
    Acordă calificative, premii sau sancţiuni personalului din subordine
    Control - VerificareVerificarea activităţilor compartimentelor din subordineVerifică îndeplinirea planului de îndrumare şi control al inspectoratului şcolar
    Efectuează inspecţii la unităţile de învăţământ
    Elaborarea materialelor de sintezăColectează informaţiile privind îndeplinirea planului managerial
    Analizează şi sintetizează informaţiile colectate
    Asigură redactarea materialelor de sinteză, pe baza analizei informaţiei colectate
    Relaţii - ComunicareMenţinerea legăturilor inspectoratului şcolar cu M.Ed.C.Asigură fluxul informaţional
    Raportează semestrial/anual sau ori de câte ori este solicitat
    Transmite propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţii educaţionale din teritoriu
    Reprezentarea inspectoratului şcolar în relaţii publiceDezvoltă şi menţine legăturilor cu parteneri sociali şi cu autorităţile locale
    Dezvoltă şi menţine legăturile cu organizaţiile non-guvernamentale şi instituţiile de specialitate
    Promovează imaginea inspectoratului şcolar
    Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţiiConsiliază personalul şi consultă angajaţii din inspectoratul şcolar şi din unităţile de învăţământ
    Facilitează schimbul de informaţii
    Pregătire profesionalăPerfecţionarea activităţii propriiIdentifică propria nevoie de perfecţionare
    Alege forma convenabilă de perfecţionare
    Participă la diverse forme de perfecţionare
    Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a personalului din inspectorat din unităţile din subordineAnalizează necesităţile de pregătire a personalului
    Stabileşte modul de participare la forme de perfecţionare/ formare
    Facilitează accesul la forma de pregătire optimă
    Organizează activităţi proprii de perfecţionare
  Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:Numele şi prenumele:Funcţia:Semnătura:Data întocmirii:Avizat de:Numele şl prenumele:Funcţia publică de conducere din cadrul M.Ed.C:Semnătura:Data întocmirii:---------