HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 27 octombrie 2005privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 2 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 şi al art. 67 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi finanţarea acestuia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea cheltuielilor necesare programului prevăzut la art. 1 se asigură după cum urmează: a) elaborarea Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor, precum şi coordonarea implementării acestuia se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie; b) implementarea Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor se finanţează, după caz, de la bugetele locale, de la bugetul Administraţiei Naţionale "Apele Române", din bugetul de stat, din bugetele proprii ale utilizatorilor de apă persoane juridice şi din fonduri externe.  +  Articolul 3 (1) Studiile necesare realizării etapei din program vor fi elaborate, în condiţiile legii, de unităţi cu experienţă în domeniul gospodăririi apelor. (2) Studiile necesare realizării etapei I din programul prevăzut la art. 1 se vor contracta de Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, pe baza aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate în situaţii de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 27 octombrie 2005.Nr. 1.309.  +  Anexa PROGRAMUL de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi finanţarea acestuia┌────────────┬────┬──────────────────────────────┬────────┬────────┬───────────┐│Etapa │Ter-│ Acţiuni necesare │Costuri │Surse de│Respon- ││ │men │ │ (RON) │finan- │sabili ││ │de │ │ │ţare │ ││ │fina│ │ │ │ ││ │li- │ │ │ │ ││ │zare│ │ │ │ │├────────────┼────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤│I.Elaborarea│Dec.│I.a. Iniţierea studiilor pri- │ 2820000│Bugetul │ ││Planului │2005│vind amenajarea bazinului │ │de stat │ ││naţional │ │hidrografic Siret, grav afec- │ │prin bu-│ ││pentru │ │tat de inundatiile din anul │ │getul │ ││prevenirea │ │2005 │ │MMGA │ ││şi │ ├──────────────────────────────┤ │ │ ││combaterea │ │I.b. Stabilirea criteriilor │ │ │ ││inundaţiilor│ │pentru prioritizarea elaborării │ │ ││ │ │studiilor privind amenajarea │ │ │ ││ │ │bazinelor hidrografice │ │ │ ││ ├────┼──────────────────────────────┼────────┤ │ ││ │Mart│I.c.Finalizarea studiilor pri-│ │ │ ││ │2006│vind amenajarea bazinului │ │ │ ││ │ │hidrografic Siret │ 7500000│ │ ││ ├────┼──────────────────────────────┤ │ │ ││ │Iul.│I.d. Elaborarea studiilor pri-│ │ │ ││ │2006│vind amenajarea bazinului │ │ │ ││ │ │hidrografic Banat │ │ │ ││ ├────┼──────────────────────────────┤ │ │ ││ │Dec.│I.e. Elaborarea studiilor pri-│ │ │ ││ │2006│vind amenajarea a doua bazine │ │ │ ││ │ │hidrografice considerate ca │ │ │ ││ │ │prioritate conform criteriilor│ │ │ ││ │ │stabilite în etapa I.b. │ │ │ ││ ├────┼──────────────────────────────┼────────┤ │ ││ │Sept│I.f. Elaborarea studiilor pri-│ │ │ ││ │2009│vind amenajarea celorlalte 7 │ │ │ ││ │ │bazine hidrografice │17460000│ │ ││ ├────┼──────────────────────────────┤ │ │ ││ │Dec.│I.g. Finalizarea planului na- │ │ │ ││ │2009│tional pentru prevenirea şi │ │ │ ││ │ │combaterea inundaţiilor │ │ │ │├────────────┼────┼──────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┤│II. Implemen│2006│II.a. 2006-2009 Realizarea │Costuri-│Bugetele│ANAR ││tarea Planu-│2021│lucrărilor propuse pentru │le vor │locale; │Autorităţi-││lui naţional│ │bazinele hidrografice Siret şi│fi eva- │Bugetul │le adminis-││pentru pre- │ │Banat (componenta pe termen │luate │ANAR; │tratiei ││venirea şi │ │scurt a Planului) │prin │Bugetul │publice ││combaterea │ │II.b. 2009-2015 Implementarea │studiile│de stat │locale ││inundaţiilor│ │componentei pe termen mediu │prevazu-│prin │Utilizatori││ca parte în-│ │II.c. 2015-2021 Implementarea │te la │bugetul │de apa ││tegranta a │ │componentei pe termen lung. │pct. I │MMGA; │ ││Planului de │ │ │ │Bugetele│ ││management a│ │ │ │proprii │ ││portiunii de│ │ │ │ale uti-│ ││pe terito- │ │ │ │lizato- │ ││riul Români-│ │ │ │rilor │ ││ei a Bazinu-│ │ │ │de apa; │ ││lui hidrogra│ │ │ │Fonduri │ ││fic interna-│ │ │ │externe │ ││tional al │ │ │ │ │ ││Fluviului │ │ │ │ │ ││Dunarea. │ │ │ │ │ │└────────────┴────┴──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┘-------