ORDIN nr. 1.018 din 19 octombrie 2005privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 1 noiembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înfiinţează în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase din Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Secretariatul pentru compuşi desemnaţi, compuşi enumeraţi la art. 3 lit. a)-h) din Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Secretariatul pentru compuşi desemnaţi are în componenţa sa trei reprezentanţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase şi câte un reprezentant din următoarele instituţii:- Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase:- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 1 Nord-Est;- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 2 Sud-Est;- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 3 Sud;- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 4 Sud-Vest;- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 5 Vest;- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 6 Nord-Vest;- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 7 Centru;- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti;- Garda Naţională de Mediu;- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti.  +  Articolul 3Atribuţiile şi responsabilităţile secretariatului sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 279/2002 privind înfiinţarea Secretariatului tehnic pentru gestiunea şi controlul compuşilor desemnaţi, în cadrul Direcţiei de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 27 iunie 2002, se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 19 octombrie 2005.Nr. 1.018.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi  +  Articolul 1 (1) Secretariatul pentru compuşi desemnaţi, denumit în continuare secretariat, funcţionează în componenţa enunţată în art. 2 din ordin. (2) Membrii secretariatului vor fi nominalizaţi prin act administrativ al conducătorului instituţiei unde aceştia îşi desfăşoară activitatea. (3) Activitatea secretariatului va fi organizată şi condusă de către reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (4) Reprezentanţii au obligaţia executării tuturor atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezentul regulament, de Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 19 aprilie 2005.  +  Articolul 2Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) centralizează datele furnizate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului; b) elaborează şi reactualizează anual inventarul naţional al echipamentelor ce conţin compuşi desemnaţi; c) publică anual inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi, reactualizat; d) urmăreşte executarea activităţilor din planurile de eliminare întocmite de operatorii economici şi aprobate de autorităţile teritoriale de protecţie a mediului şi ia toate măsurile care se impun pentru încadrarea în termenele prevăzute în aceste planuri; e) pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, informaţiile şi datele cuprinse în inventarul naţional.  +  Articolul 3 (1) Secretariatul se întruneşte în şedinţă anual sau ori de câte ori situaţia o impune. (2) Deciziile se vor putea lua dacă întrunesc votul a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.  +  Articolul 4Anual, Secretariatul va întocmi un raport care va cuprinde: a) stadiul îndeplinirii atribuţiilor; b) cauzele ce au condus la neîndeplinirea unor atribuţii; c) dificultăţi întâmpinate în activitate; d) modalităţi de îmbunătăţire a activităţii.  +  Articolul 5Secretariatul poate, în cazuri deosebite, să constituie şi să convoace un comitet tehnic consultativ format din specialişti recunoscuţi ca experţi în domeniul compuşilor desemnaţi.-----------