LEGE nr. 307 din 25 octombrie 2005pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 1 noiembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 45 din 4 august 2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.12 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 18 august 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Mecanismele şi instrumentele de reglementare a pieţelor agricole şi agroalimentare se adoptă de către Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul pe produs, şi se pun în aplicare de organismele instituţionale prevăzute de lege cu atribuţii în domeniu, pentru a asigura, în principal, realizarea următoarelor obiective:".2. La articolul 3 alineatul (1), după litera p) se introduce o literă nouă, litera p^1), cu următorul cuprins:"p^1) miere de albine, alte produse apicole şi produse procesate;".3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Reprezentantul autorităţii publice în Consiliul pe produs va monitoriza modul de realizare a măsurilor cuprinse în acordul interprofesional şi va depune ministrului un raport, la sfârşitul anului de piaţă."4. La articolul 15 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) iniţierea, organizarea şi declanşarea de intervenţii pe piaţă, precum şi orice alte măsuri similare propuse de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în cazul perturbării pieţei, datorată unui surplus sau deficit de produse pe piaţă, conform reglementărilor în vigoare;".5. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazuri bine justificate, rezultate din necesitatea organizării pieţelor agricole şi agroalimentare, a specificului acestora, schemele, măsurile şi instrumentele de reglementare pot fi adoptate individual sau simultan, până la dispariţia factorilor care au generat adoptarea acestora."6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru informarea operatorilor asupra condiţiilor pieţei, cu 30 de zile înaintea începerii anului de piaţă, partenerii de pe filieră convin în cadrul Consiliului pe produs asupra preţurilor indicative, preţurilor de bază sau preţurilor de referinţă, pentru principalele produse de pe filieră. (2) Preţurile convenite conform prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Corectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea şi diseminarea informaţiilor de piaţă privind stocurile, producţia marfă şi preţurile sintetice, din baza de date a filierelor agroalimentare sau pe produs, se asigură prin Sistemul informatic al pieţelor agricole, sistem informatic integrat, organizat în condiţiile legii."8. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Susţinerea financiară a măsurilor de reglementare a pieţelor agricole şi agroalimentare se poate asigura şi din fonduri private, constituite pe filiera produselor, în condiţiile legii."9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, împreună cu celelalte autorităţi publice implicate şi consiliile pe produs, asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de organizare şi funcţionare a pieţelor agricole şi agroalimentare din România."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 octombrie 2005.Nr. 307.-----------