HOTĂRÎRE Nr. 224 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Institutului Roman de Standardizare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 20 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Institutul Roman de Standardizare funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, având ca obiect de activitate realizarea politicii de standardizare, acreditare şi certificare în domeniul produselor şi serviciilor.  +  Articolul 2Institutul Roman de Standardizare are ca atribuţii principale:1. coordonarea şi îndrumarea activităţilor de standardizare, de acreditare şi certificare din România;2. crearea de comitete tehnice sau alte organisme pentru activitatea de standardizare;3. coordonarea şi aprobarea programelor de standardizare;4. examinarea şi aprobarea standardelor române stabilite de comitetele tehnice, precum şi reconfirmarea, modificarea, suspendarea sau anularea acestora;5. stabilirea principiilor şi metodologiei pe baza cărora se desfăşoară activitatea de standardizare, acreditare şi certificare;6. reprezentarea intereselor României în organismele internaţionale şi regionale de standardizare, participarea la lucrările acestor organisme, colaborarea în domeniul standardizarii cu instituţii similare din alte tari;7. editarea şi difuzarea standardelor române şi a altor publicaţii de specialitate, având dreptul exclusiv de a le edita şi a le reproduce;8. organizarea băncii de date pentru standarde şi alte reglementări tehnice normative din România; Institutul Roman de Standardizare, ca parte a Sistemului Naţional de Informare şi Documentare, deţine fondul documentar naţional în domeniul standardizarii;9. organizarea şi coordonarea Sistemului naţional de certificare a calităţii;10. certificarea conformitatii, cu standardele române, a produselor şi serviciilor, gestionarea marcilor de certificare a conformitatii cu standardele române şi acreditarea şi notificarea organismelor de certificare şi a organismelor de acreditare a laboratoarelor de încercări;11. asigurarea, printr-o direcţie de specialitate, a Secretariatului Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii;12. pregătirea de specialişti în domeniul standardizarii, acreditării şi certificării prin organizarea de cursuri de specialitate sau alte forme de pregătire profesională;13. promovarea standardizarii în economie şi coordonarea măsurilor destinate să contribuie la aplicarea standardelor şi la dezvoltarea standardizarii în România, inclusiv prin acordarea de asistenţa tehnica agenţilor economici;14. executarea operaţiunilor de import-export şi comercializarea de standarde, documentaţii şi literatura tehnica de standardizare, deţinând dreptul exclusiv de executare a acestora, cu respectarea prevederilor din convenţiile internaţionale sau bilaterale încheiate;15. îndeplinirea oricăror alte atribuţii ce decurg din actele normative care sunt legate de obiectul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Institutului Roman de Standardizare pot funcţiona direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Institutului Roman de Standardizare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza numai servicii şi birouri, precum şi colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 140, exclusiv demnitarul.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Institutului Roman de Standardizare este asigurata de un director general, asimilat ca salarizare cu funcţia de secretar de stat şi numit prin decizie a primului-ministru. (2) Pe lângă directorul general funcţionează Colegiul de conducere al Institutului Roman de Standardizare, organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al directorului general, cu avizul membrului Guvernului care coordonează aceasta activitate. (3) Preşedintele Colegiului de conducere este directorul general; în lipsa acestuia, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de unul dintre directori, desemnat de directorul general. (4) Directorul general conduce întreaga activitate şi reprezintă Institutul Roman de Standardizare în relaţiile cu organele şi organizaţiile din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale. În acest scop, directorul general poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul institutului. (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor Institutului Roman de Standardizare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia şi se aproba prin ordin al directorului general.  +  Articolul 5 (1) Pe lângă Institutul Roman de Standardizare funcţionează Consiliul superior de standardizare, organism consultativ în probleme de strategie şi dezvoltare în domeniul standardizarii, din care fac parte reprezentanţi ai ministerelor, asociaţiilor profesionale, patronatului, consumatorilor, ai altor organizaţii interesate, precum şi specialişti din diferite domenii economico-sociale. (2) Principalele atribuţii ale Consiliului superior de standardizare sunt: a) elaborează direcţiile principale de dezvoltare a activităţilor de standardizare, acreditare şi certificare; b) face propuneri asupra problemelor de organizare şi coordonare a activităţilor de standardizare, acreditare şi certificare; c) stabileşte metodele de antrenare a consumatorilor în activitatea de standardizare; d) propune metode de sprijinire a activităţii de standardizare la nivelul agenţilor economici şi asociaţiilor profesionale. (3) Preşedintele Consiliului superior de standardizare este directorul general al Institutului Roman de Standardizare. (4) Consiliul superior de standardizare funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de membrii lui; (5) Secretariatul Consiliului superior de standardizare este asigurat de Institutul Roman de Standardizare.  +  Articolul 6Membrii Consiliului superior de standardizare:- se numesc de către preşedinte, la propunerile organizaţiilor pe care le reprezintă, pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate pot fi înlocuiţi la fiecare 2 ani;- nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul consiliului.  +  Articolul 7Institutul Roman de Standardizare, în calitate de ordonator principal de credite bugetare, poate realiza venituri din:1. vânzarea standardelor române, a celor internaţionale şi ale altor tari, precum şi a altor publicaţii de specialitate;2. taxe pentru acordarea marcii de certificare a conformitatii cu standardele;3. tarife pentru servicii privind informarea şi documentarea în standardizare, acreditare şi certificare;4. alte activităţi comerciale şi prestări de servicii.Veniturile realizate vor fi vărsate integral la bugetul de stat, cu excepţia celor realizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 16/1994 pentru aprobarea Acordului dintre Institutul Roman de Standardizare şi Juran Internaţional Inc. privind distribuirea materialelor JURAN în România.  +  Articolul 8Institutul Roman de Standardizare poate accepta oferte de sponsorizare, donaţii şi contribuţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 9În vederea desfăşurării activităţii, Institutul Roman de Standardizare utilizează un parc auto, stabilit potrivit legii.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. (2) Pe aceeaşi dată se abrogaHotărârea Guvernului nr. 483/1992privind funcţionarea Institutului Roman de Standardizare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul standardizarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  Anexa Numărul maxim de posturi: 140(exclusiv demnitarul) INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE                   ┌────────────────────────────┐                   │ DIRECTOR GENERAL │                   └──────────────┬─────────────┘                                  │                                  │                                  │ ┌──────────────────────────┐                                  ├──────────────┤ Serviciul contencios │                                  │ └──────────────────────────┘                                  │ ┌─────────────────────────┐                                  │ │ Biroul control │                                  ├───────────────┤ financiar propriu │                                  │ └─────────────────────────┘                                  │     ┌────────────┬───────────┬───┴────────┬────────────┬──────────────┐     │ │ │ │ │ │┌────┴─────┐ │ ┌────┴─────┐ ┌────┴──────┐┌────┴─────┐ ┌──────┴───────┐│ Direcţia│ │ │Direcţia │ │Direcţia ││Direcţia │ │Secretariatul ││ standar─ │ ┌────┴─────┐│certifi─ │ │servicii, ││ resurse │ │ Centrului ││ dizare │ │Serviciul ││ care, │ │consulting,││ umane, │ │ Naţional de ││ │ │control ││acreditare│ │comunicare,││financiar,│ │ Formare, ││ │ │standarde,││şi notifi─┤ │ relaţii ││ contabi─ │ │ Consultanţă ││ │ │strategii ││ care │ │ interna─ ││ litate, │ │ şi ││ │ │de dezvol─┤│organisme,│ │ ţionale ││logistică,│ │ Management │└──────────┘ │ tare, ││ calitate │ │ ││marketing │ │ pentru │             │ sinteze ││ │ │ ││ │ │ Asigurarea │             │ ││ │ │ ││ │ │ Calităţii*)│             └──────────┘└──────────┘ └───────────┘└──────────┘ └──────────────┘                   ┌────────────────────────────┐                   │ DIRECTOR GENERAL │                   └──────────────┬─────────────┘                                  │                                  │                                  │ ┌──────────────────────────┐                                  ├──────────────┤ Serviciul contencios │                                  │ └──────────────────────────┘                                  │ ┌─────────────────────────┐                                  │ │ Biroul control │                                  ├───────────────┤ financiar propriu │                                  │ └─────────────────────────┘                                  │     ┌────────────┬───────────┬───┴────────┬────────────┬──────────────┐     │ │ │ │ │ │┌────┴─────┐ │ ┌────┴─────┐ ┌────┴──────┐┌────┴─────┐ ┌──────┴───────┐│ Direcţia│ │ │Direcţia │ │Direcţia ││Direcţia │ │Secretariatul ││ standar─ │ ┌────┴─────┐│certifi─ │ │servicii, ││ resurse │ │ Centrului ││ dizare │ │Serviciul ││ care, │ │consulting,││ umane, │ │ Naţional de ││ │ │control ││acreditare│ │comunicare,││financiar,│ │ Formare, ││ │ │standarde,││şi notifi─┤ │ relaţii ││ contabi─ │ │ Consultanţă ││ │ │strategii ││ care │ │ interna─ ││ litate, │ │ şi ││ │ │de dezvol─┤│organisme,│ │ ţionale ││logistică,│ │ Management │└──────────┘ │ tare, ││ calitate │ │ ││marketing │ │ pentru │             │ sinteze ││ │ │ ││ │ │ Asigurarea │             │ ││ │ │ ││ │ │ Calităţii*)│             └──────────┘└──────────┘ └───────────┘└──────────┘ └──────────────┘------------- Notă *) Se organizează la nivel de direcţie. -------