HOTĂRÎRE Nr. 223 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 19 aprilie 1995    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, care aplica strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor are următoarele atribuţii:1. asigura, în domeniul sau de activitate, aplicarea legilor şi a hotărîrilor Guvernului;2. elaborează strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul protecţiei consumatorilor pe care le supune, spre aprobare, Guvernului;3. elaborează proiecte de reglementări specifice în domeniul protecţiei consumatorilor, cu privire la conservarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea şi comercializarea produselor din producţia interna şi din import, precum şi la prestarea serviciilor, astfel încât acestea sa nu afecteze drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor, ori sa pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea acestora, pe care le supune aprobării Guvernului;4. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor, pe care le supune aprobării Guvernului;5. supraveghează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la calitatea produselor, serviciilor prestate, inclusiv a celor publice, prin efectuarea de inspecţii periodice şi inopinate la depozite, în pieţe, precum şi la producători, după caz, având acces în locurile unde se afla produsele în vederea comercializării sau unde se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea;6. supraveghează, în unităţile vamale şi pe piaţa, calitatea produselor din import, pentru a preveni comercializarea acelor produse care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor, precum şi interesele economice ale acestora, cu excepţia acelora care sunt în competenţa altor organe de specialitate ale administraţiei publice; verifica existenta documentelor care dovedesc conformitatea cu cerinţele de calitate specificate;7. verifica, în condiţiile legii, respectarea de către agenţii economici a standardelor obligatorii privind protecţia vieţii, sănătăţii sau securităţii consumatorilor, precum şi a drepturilor şi intereselor legitime ale acestora;8. verifica legalitatea şi utilizarea corecta a mijloacelor de măsurare folosite pe piaţa şi ia măsuri pentru interzicerea celor necorespunzătoare;9. dispune sau propune, potrivit competentelor şi în baza procedurilor aprobate de Guvern, măsurile prevăzute de lege, de limitare a consecinţelor comercializării unor produse şi servicii cu deficiente de calitate sau care nu întrunesc condiţiile legale de desfacere, după cum urmează: oprirea temporară sau definitivă a comercializării, a importului, fabricaţiei produsului sau prestării serviciului; retragerea de pe piaţa sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, dacă acestea constituie singurul mijloc care face sa înceteze pericolul; suspendarea autorizaţiei de funcţionare;10. efectuează analize şi încercări în laboratoare proprii, agreate sau acreditate, conform legii;11. constata contravenţii şi aplica amenzi, în condiţiile legii, şi sesizează organele de urmărire penală ori de cîte ori constata încălcări ale legii penale;12. sesizează ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, asupra cazurilor de încălcare a dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor;13. desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor individuali sau organizaţi;14. sprijină asociaţiile pentru protecţia consumatorilor şi participa, împreună cu acestea, la informarea şi educarea consumatorilor;15. primeşte şi rezolva sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi pe cele ale persoanelor fizice;16. organizează împreună cu organele de resort, pregătirea specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor; efectuează studii şi cercetări cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;17. stabileşte şi, după caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de încercări în laboratoarele proprii;18. prezintă informări periodice Guvernului, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;19. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu protecţia consumatorilor şi exercită orice alte atribuţii cu privire la obiectul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor pot funcţiona direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza numai servicii şi birouri, precum şi colective temporare. (3) Numărul maxim de posturi este de 85, exclusiv demnitarul. (4) Conducerea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor este asigurata de directorul general, asimilat, ca salariu, cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângă directorul general funcţionează un colegiu al oficiului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al directorului general, cu avizul membrului Guvernului care coordonează activitatea oficiului. (5) Directorul general conduce întreaga activitate a oficiului şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (6) În exercitarea funcţiei sale, directorul general emite ordine şi instrucţiuni. (7) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al oficiului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al directorului general.  +  Articolul 4 (1) Unităţile din subordinea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor colaborează cu ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 6 (1) Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme potrivit prevederilor legale. (2) Oficiile judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor se doteaza cu cîte un autoturism, cu un consum normat de 360 litri lunar.Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "LAREX" - Bucureşti are drept de folosinţă pentru un autoturism şi un autolaborator.  +  Articolul 7Personalul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, împuternicit să efectueze inspecţii şi verificări, răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 8Contravaloarea mărfurilor şi a esantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de inspecţie şi verificare, efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, a cheltuielilor ocazionate cu încercarea şi verificarea produselor şi a serviciilor în laboratoare, se suporta de către Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, dacă nu se constata vinovăţia agentului economic. În caz contrar, cheltuielile se suporta de către agentul economic implicat.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) La aceeaşi dată se abrogaHotărârea Guvernului nr. 26/1994privind reorganizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994,Hotărârea Guvernului nr. 573/1992privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea în componenta Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor a Diviziei pentru Controlul Calităţii Vinului şi Băuturilor Alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 octombrie 1992.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIU Contrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 Număr maxim de personal = 85 (exclusiv demnitarul)OFICIUL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR                      ┌─────────────────┐                      │ DIRECTOR GENERAL│                      └───────┬─────────┘                              │ ┌─────────────────────┐                              ├───────────────┤ Serviciul contencios│                              │ └─────────────────────┘                              │ ┌──────────────────────────┐                              ├───────────────┤ Control financiar propriu│                              │ └──────────────────────────┘                              │       ┌────────────────────┬─┴──────────────────┬───────────────────┐       │ │ │ │┌──────┴─────────┐ ┌───────┴──────────┐ ┌─────┴────────────┐ ││Direcţia control│ │ Direcţia sinteză,│ │Direcţia economică│ ││ şi sprijin │ │ consiliere şi │ └──────────────────┘ ││ asociaţii │ │ mass-media │ ┌────────┴───────────┐│ consumatori │ └──────────────────┘ │ Laboratorul │└────────────────┘ │ pentru analiza │                                                            │calităţii vinurilor │                                                            │ şi băuturilor │                                                            │ alcoolice*) │                                                            └────────────────────┘------------------- Notă *) Se organizează la nivel de serviciu.  +  Anexa 2 UNITĂŢILE CU PERSONALITATE JURIDICĂ care funcţionează în subordinea Oficiului pentru Protecţia ConsumatorilorI. Unităţi finanţate de la bugetul de stat- Oficiile judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor, servicii publice descentralizate.Număr maxim de posturi ... 685.Oficiile judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor pot avea filiale în municipii şi oraşe, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.II. Unităţi finanţate extrabugetar- Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "LAREX" - Bucureşti.Personalul de specialitate din activitatea de baza se salarizeaza potrivit anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993. -------