HOTĂRÎRE Nr. 220 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 20 aprilie 1995    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 îşi schimba denumirea în Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi se organizează şi funcţionează conform prevederilor din prezenta hotărâre. (2) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care are ca obiect de activitate aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la revoluţionari.  +  Articolul 2Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 are următoarele atribuţii:1. urmăreşte aplicarea prevederilorLegii nr. 42/1990, republicată, şi a celorlalte dispoziţii legale ce stabilesc drepturi revoluţionarilor din decembrie 1989 şi propune Guvernului măsurile de imbunatatire a acestora;2. colaborează cu organele administraţiei publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate problemele revoluţionarilor din decembrie 1989 şi sprijină activitatea acestora în rezolvarea problemelor specifice ale revoluţionarilor;3. acorda drepturile băneşti, indemnizaţiile, gratuitatile şi subvenţiile prevăzute de lege pentru revolutionarii din decembrie 1989, din bugetul propriu, urmărind, totodată, modul de derulare a acestora;4. urmăreşte starea de sănătate a răniţilor în Revoluţia din decembrie 1989 şi, împreună cu Ministerul Sănătăţii, propune măsurile necesare privind procurarea de medicamente şi asigurarea tratarii acestora în unităţi de specialitate din ţara şi străinătate;5. colaborează cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în vederea integrării socioprofesionale a revoluţionarilor din decembrie 1989;6. asigura o consultare a asociaţiilor, ligilor şi organizaţiilor, legal constituite, în problemele importante ale revoluţionarilor în organizarea unor manifestări naţionale sau locale consacrate aniversarii Revoluţiei din decembrie 1989;7. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului programe proprii privind sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989 şi cinstirea memoriei martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;8. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Calitatea de "Revolutionar", în sensul prezentei hotărâri, se stabileşte în condiţiileLegii nr. 42/1990, republicată, de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 are structura organizatorică prevăzută în anexa. În cadrul acesteia, prin ordin al secretarului de stat se pot organiza numai servicii şi birouri, precum şi colective temporare. (3) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al secretarului de stat.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 se exercită de secretarul de stat, numit prin decizia primului-ministru. (2) Pe lângă secretarul de stat va funcţiona un colegiu consultativ, format din rindul revoluţionarilor; colegiul este numit prin ordin al secretarului de stat, cu avizul membrului din Guvern care coordonează aceasta activitate.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi este de 35, exclusiv demnitarul; la angajare personalul va fi selecţionat, de regula, din rindul revoluţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. (2) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat sunt cuprinse şi 11 posturi de inspectori de specialitate şi referenţi pentru coordonarea activităţii în profil teritorial, care îşi vor desfăşura activitatea cu sprijinul prefecturilor municipiului Bucureşti şi judeţelor Arad, Brăila, Braşov, Buzau, Cluj, Dâmboviţa, Sibiu şi Timiş. (3) Prefecturile vor asigura spaţiul necesar desfăşurării activităţii în teritoriu a salariaţilor Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale, de întreţinere şi comunicaţii.  +  Articolul 8 (1) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara sau din străinătate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 poate solicita autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale datele şi informaţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii, acestea având obligaţia de a le furniza la termen.  +  Articolul 9Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 10Anexa face parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 399/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 18 iulie 1991, şiHotărârea Guvernului nr. 87/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 22 martie 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa Număr maxim de posturi: 35(exclusiv demnitarul)SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUŢIONARILORDIN DECEMBRIE 1989                      ┌───────────────────────────┐                      │ SECRETAR DE STAT │                      └────────────┬──────────────┘                                   │                                   │                                   │                                   │ ┌─────────────────────┐                                   ├───────┤ Control financiar │                                   │ │ propriu │                                   │ └─────────────────────┘                                   │                                   │                 ┌─────────────────┴───────────────────────────────┐                 │ │                 │ │    ┌────────────┴───────────┐ │    │ Direcţia generală │ │    │ programe şi coordonare │ │    │ în profil teritorial │ │    └───────────┬────────────┘ │                │ │                │ │  ┌─────────────┴─────────────────────┐ │  │ │ │  │ │ │┌─┴─────────────┐ ┌───────────┴────────────┐ ┌────────────┴─────────┐│ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia ││ programe şi │ │coordonarea activităţii │ │ asistenţă socială ││ legislaţie │ │ în profil teritorial │ │ şi economică │└───────────────┘ └────────────────────────┘ └──────────────────────┘                      ┌───────────────────────────┐                      │ SECRETAR DE STAT │                      └────────────┬──────────────┘                                   │                                   │                                   │                                   │ ┌─────────────────────┐                                   ├───────┤ Control financiar │                                   │ │ propriu │                                   │ └─────────────────────┘                                   │                                   │                 ┌─────────────────┴───────────────────────────────┐                 │ │                 │ │    ┌────────────┴───────────┐ │    │ Direcţia generală │ │    │ programe şi coordonare │ │    │ în profil teritorial │ │    └───────────┬────────────┘ │                │ │                │ │  ┌─────────────┴─────────────────────┐ │  │ │ │  │ │ │┌─┴─────────────┐ ┌───────────┴────────────┐ ┌────────────┴─────────┐│ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia ││ programe şi │ │coordonarea activităţii │ │ asistenţă socială ││ legislaţie │ │ în profil teritorial │ │ şi economică │└───────────────┘ └────────────────────────┘ └──────────────────────┘-------